dnes je 19.5.2022

Dokumentace

Vnitřní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Úvod

Požární ochrana

Požární řád pro plynovou kotelnu

Požární poplachová směrnice

Řád ohlašovny požárů

Příkaz ke svařování vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření

Záznam měření koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachu se vzduchem

Dokumentace o začlenění do kategorie činnosti se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným (vysokým) požárním nebezpečím

Dokumentace o začlenění do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím

Záznam měření koncentrace směsi hořlavých plynů, par nebo prachu se vzduchem

Pokyny pro činnost preventivní požární hlídky

Zdravotní způsobilost k práci a posudková péče

Vnitřní předpis zaměstnavatele k prokazování zdravotní způsobilosti k práci

Příloha č. 1 - Jiné právní předpisy stanovící podmínky zdravotní způsobilosti pro určité činnosti

Příloha č. 2 - Žádost o provedení pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci

Příloha č. 3 - Žádost o provedení výstupní pracovnělékařské prohlídky a posouzení zdravotní způsobilosti k práci

Příloha č. 4 - Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci

Příloha č. 5 - Lékařský posudek o nemoci z povolání

Příloha č. 6 - Potvrzení o výstupní prohlídce

Příloha č. 7 - Návrh na přezkoumání lékařského posudku

Příloha č. 8 - Žádost o prominutí zmeškání lhůty pro podání návrhu na přezkoumání lékařského posudku

Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování pracovnělékařských služeb

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb

Smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb pověřeným poskytovatelem

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování ochranných nápojů

Poskytování OOPP

Vnitřní předpis zaměstnavatele k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích čisticích a dezinfekčních prostředků

Příloha k vnitřnímu předpisu zaměstnavatele k poskytování OOPP

Školení zaměstnanců o BOZP

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zácvik a přezkušování

Příkladové okruhy pro vstupní školení

Okruhy pro konkrétní školení na pracovištích

Okruhy pro školení vedoucích zaměstnanců, včetně odkazů na předpisy

Záznam o provedeném školení BOZP

Příklad osnovy vstupního školení BOZP

Vnitřní předpis zaměstnavatele k zajišťování školení, poskytování instruktáže a udílení pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Svařování

Záznam o provedeném školení požární ochrany v místech svařování

Vzor tematického plánu a časového rozvrhu

Požární Ochrana pro vedoucí zaměstnance

Tematický plán a časový rozvrh školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Záznam o provedeném školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Vzor testu školení o požární ochraně vedoucích zaměstnanců

Záznamový arch ověření znalostí vedoucích zaměstnanců o požární ochraně

Dokumentace obecná

Vnitřní předpis zaměstnavatele k organizování prověrek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při předcházení a vzniku poškození zdraví v souvislosti s prací

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke zdolávání mimořádných událostí a k zajišťování první pomoci na pracovišti

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy v souvislosti se zavedením kamerových systémů

Vnitřní předpis zaměstnavatele stanovící postupy ve firmě při používání psa při práci

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních činností zaměstnanců, kteří nepracují na pracovištích zaměstnavatele

Vnitřní předpis zaměstnavatele o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, zaměstnankyním - matkám do konce devátého měsíce po porodu a o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům

Odpovědnost za provoz elektrických zařízení

Odpovědnost za provoz vyhrazených elektrických zařízení

Pověření osoby odpovědné za elektrická zařízení

Provoz dopravních prostředků

Vnitřní předpis zaměstnavatele k provozu dopravních prostředků

Příloha č. 1 - Osnova školení BOZP

Příloha č. 2 - Test ověření znalostí

Příloha č. 3 - Dohoda - referentsky zřízená vozidla

Příloha č. 4 - Dohoda - vlastní vozidla

Plynová zařízení – spotřebiče na plynná paliva

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - spotřebiče na plynná paliva

Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti

Tlaková zařízení

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění pravidelných kontrol a revizí tlakových zařízení

Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - tlaková zařízení

Nízkotlaké kotelny

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách

Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti

Středotlaké parní a kapalinové kotle

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu středotlakých parních a kapalinových kotlů

Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti

Výtahy

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provádění servisu, pravidelných prohlídek a zkoušek výtahů

Zemědělská výroba

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci se zemědělskou technikou při setí, sečení, sklizni sena, sklizni dalších zemědělských plodin, orbu a dalších činností včetně práce na svažitých pozemcích (rostlinná výroba)

Vnitřní předpis zaměstnavatele pro skladování a zajištění práce u zásobníků sypkých hmot

Vnitřní předpis zaměstnavatele ke stanovení pracovních postupů pro práci v živočišné výrobě

Plynová zařízení a rozvody plynu

Vnitřní předpis zaměstnavatele upravující odpovědnost za zajištění provozu plynových zařízení - rozvody plynu

Příloha - Smlouva o kontrolní činnosti - rozvody plynu

Všeobecné podmínky plnění Smlouvy o kontrolní činnosti - rozvody plynu

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...