dnes je 25.6.2021

COVID-19 - zdroje, informace, odkazy


  
TESTOVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ

Změna podmínek, za nichž musí být zaměstnanci povinně testováni od 22.5.2021

Mimořádné opatření MZ čj. MZDR 21735/2021-1/MIN/KAN ze dne 22. května 2021 mj. změnilo některé podmínky, za nichž musí být zaměstnanci povinně testováni v pravidelných týdenních intervalech vzhledem k onemocnění COVID-19.

Dle MO se povinnost testování nevztahuje na:

 • osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
 • osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že:
  • po prví dávce: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • po druhé dávce: od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • po jednodávkové vakcíně: od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19. 

Mimořádné opatření je též zveřejněno na stránkách koronavirus.mzcr.cz ZDE


Portál na podporu samoodběrových testů
https://www.samotesty-covid.cz/

Primárně je třeba maximálně využít samotestování. Testy schválené Ministerstvem zdravotnictví (zakládají nárok na příspěvek) ZDE
Rovněž je možné testování POC antigenními testy „závodním“ či smluvním lékařem daného podniku, nebo externím poskytovatelem zdravotních služeb.

Prezentace, kterou Ministerstvo zdravotnictví vytvořilo ve spolupráci s Centrálním řídícím týmem ZDE
Obsahuje algoritmy testování a odpovědi na nejčastější otázky. (Materiál bez malých zaměstnavatelů, principy jsou ale stejné) 

Metodika pro firmy na stránkách MPO
Manuál svazu průmyslu ZDE

Plné znění mimořádného opatření k povinnosti testovat ZDE 
s výjimkami ZDE
(přítomnost protilátek a prodělaný COVID-19)

Doplněk mj. k agenturním zaměstnancům ZDE 
(testují uživatelé)
Veřejní zaměstnavatelé ZDE
Pacienti zdravotních zařízení a klienti zařízení sociálních služeb ZDE

Povinnosti zaměstnance s pozitivitou z antigenního testu ZDE

Algoritmus machanismu testování
verze, kteoru jsme obdrželi 11.3.2021
(Materiál obsahuje zaměstnavatele nad 50 zaměstnaců. Principy pro ostatní typy subjektů jsou ale stejné.)

Algoritmus samotestování

TERMÍNY A LHŮTY

Firmy nad 250 zaměstnanců

 • nejpozději od 3. března 2021 zajistit pro zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden
 • od 12. března 2021 přítomnost zaměstnance na pracovišti pouze s testem ne starším než 7 dnů

Firmy od 50 do 250 zaměstnanců

 • zajistit nejpozději od 5. března 2021 pro své zaměstnance POC antigenní testy na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prováděné poskytovatelem zdravotních služeb nebo testy na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, které lze použít laickou osobou, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden
 • od 15. března 2021 přítomnost zaměstnance na pracovišti pouze s testem ne starší než 7 dnů

Firmy od 10 do 49 zaměstnanců

 • od 17. března 2021 povinnost antigenní testy zajistit a nejpozději od 19. března 2021 své zaměstnance k testování vyzvat. Od 26. března 2021 přítomnost zaměstnance na pracovišti pouze s testem ne starším než 7 dnů (opatření z 15. března ZDE)

Firmy od 1 do 9 osob

 • od 6. dubna 2021 přítomnost zaměstnance na pracovišti pouze s negativním testem ne starším 7 dní. (opatření z 22. března ZDE)

Veřejní zaměstnavatelé

 • od 17. března 2021 přítomnost zaměstnance na praccovišti pouze s negativním testem ne starším 7 dnů

Zařízení sociálních služeb a zdravotní zařízení

 • testovat klienty a pacienty od 9. března 2021 s frekvencí nejméně 5 dní 

Nestátní neziskové oranizace

 • od 6. dubna 2021 přítomnost zaměstnance na pracovišti pouze s negativním testem ne starším 7 dní. Dále testovat pravidelně jednou týně. 

Nestátní neziskovou organizací se rozumí:
a) spolky a pobočné spolky,
b) nadace a nadační fondy,
c) církevní právnické osoby, resp. účelová zařízení církví,
d) obecně prospěšné společnosti,
e) ústavy

Plné znění mimořádného opatření ZDE

Osoby samostatně výdělečně činné

 • testování od 28. března 2021

Plné znění mimořádného opatření ZDE


TESTOVÁNÍ VE ŠKOLÁCH

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví

 • o testování žáků ve školách od 12. dubna ZDE
 • o testování zaměstnanců škol a školských zařízení od 12. dubna ZDE
 • o testování žáků u přijímacích zkoušek  ZDE
 • o provozu škol v první fázi rozvolnění (od 12.4.2021) ZDE

Opatření k samotestování ZDE
Testování v testovacích centerch (povinnost testovat všechny pojištěné) ZDE
Povinnosti testovacích center provádět konfirmační PCR testy ZDE
Povinnost h
lásit výsledky ZDE

S účinností od 28. března 2021 se zaměstnancům, kteří si sami provedli nebo jim byl laickou osobou proveden test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 prostřednictvím testu poskytnutého zaměstnavatelem, nařizuje v případě, že je výsledek testu pozitivní, bezodkladně uvědomit zaměstnavatele o plánované nepřítomnosti na pracovišti kvůli podezření na pozitivitu na přítomnost viru SARS-CoV-2, opustit pracoviště do místa svého aktuálního bydliště a uvědomit bezodkladně o výsledku testu poskytovatele pracovnělékařských služeb zaměstnavatele, pokud tak zaměstnavatel stanovil, jinak svého registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru všeobecné praktické lékařství, popřípadě praktické lékařství pro děti a dorost. Pokud zaměstnanec nemůže
uvědomit poskytovatele zdravotních služeb podle věty první, je povinen kontaktovat jiného poskytovatele zdravotních služeb, popřípadě orgán ochrany veřejného zdraví příslušný podle místa výkonu práce k určení dalšího postupu. (v mimořádném opatření k testování OSVČ ZDE)


Povinné testování zaměstnanců a jeho pracovněprávní souvislosti
(stanovisko MPSV zveřejněné 6.3.2021) 

Povinnost podstoupit testování na výzvu zaměstnavatele je zaměstnanci jednoznačně stanovena mimořádným opatřením (čl. III.). Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, jakožto opatření obecné povahy, lze podřadit pod ostatní předpisy, které jsou zaměstnanci povinni dodržovat, byli-li s nimi zaměstnavatelem řádně seznámeni ve smyslu § 301 písm. c) zákoníku práce. (viz usnesení Ústavního soudu ze dne 28. 4. 2020, sp. zn. PL. ÚS 8/20)

Odmítne-li zaměstnanec testování, lze se poodle MPSV klonit k závěru, že jde o jinou důležitou osobní překážku v práci na straně zaměstnance podle § 199 odst. 1 zákoníku práce (bez nároku na náhradu mzdy. Mj. z důvodu, že při testování dochází k zásahu do tělesné integrity zaměstnance lze považovat o omluvené volno. Je však třeba upozornit, že zaměstnanci hrozí finanční sankce podle zákona č. 94/2021 Sb. (pandemický zákon).

V případě pozitivnío antigenního testu odesílá zaměstnavatel zaměstnance na konfirmační PCR test
Potvrdí-li konfirmační PCR test předchozí pozitivní výsledek, zaměstnanci je nařízena izolace (tj. karanténa ve smyslu § 191 zákoníku práce, která je důležitou osobní překážku v práci a půjde tak o omluvenou nepřítomnost zaměstnance v práci s náhradou mzdy/platu podle § 192 § 194 zákoníku práce

Doba mezi pozitivním výsledkem antigenního testu prováděného laickou osobou (samotestování) a konfirmačním PCR testem je jinou překážkou v práci na straně zaměstnavatele podle § 208 zákoníku práce, který má povinnost nepřipustit na pracovišti přítomnost zaměstnance, který nemá negativní test. Zaměstnanci přísluší náhrada mzdy/platu ve výši průměrného výdělku.

Celý text stanoviska ZDE


Seznam antigenních testů s výjimkou Ministerstva zdravotnictví (vhodných k samotestování) ZDE

Informace o velikosti podnikatelského subjektu, resp., zda společnost má toliko zaměstnanců lze ověřit prostřednictvím ČSU aplikace RES – registr ekonomických subjektů. https://www.czso.cz/csu/res/registr_ekonomickych_subjektu

Průvodce testováním ve firmách

Postup, jak od 1. března 2021 samotestovat antigenními testy s úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Ke prostudování ZDE

Leták Vzor přehledu o provedených testech


Zvodní stravování opět povoleno, ale za přísných podmínek

U stolu může být buď jen jeden strávník, případně u dlouhých stolů musejí být mezi lidmi
rozestupy dva metry nebo mechanické přepážky, které brání šíření kapének.

Podrobnosti například ZDE


Mimořádné opatření č. 214 z 26. února 2021 ukládá zaměstnavatelům povinnost vybavit zaměstnance respirátorem nebo obdobným prostředkem s filtrační účinností min. 94 % (typicky FFP2 nebo KN95), zdravotnickou obličejovou maskou nebo obdobným prostředkem naplňujícím minimálně všechny technické podmínky a požadavky podle normy ČSN EN 14683+AC. 

Oddíl I., bod č. 1
Všem osobám se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (...) 

Oddíl I., bod č. 4.
Všem zaměstnavatelům se s účinností ode dne 1. března 2021 od 00:00 hod. do odvolání tohoto mimořádného opatření nařizuje vybavit zaměstnance ochrannými prostředky dýchacích cest, uvedenými v bodech 1 a 2, v dostatečném počtu na každou pracovní směnu; toto neplatí, pokud zaměstnanec v době výkonu práce a v souvislosti s výkonem práce nepřichází do fyzického kontaktu s jinými osobami (např. výkon práce na dálku mimo pracoviště zaměstavatele).

V odůvodnění se pak píše:
Stanovuje se povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest ve vnitřních prostorech staveb. Dále se stanovuje tato povinnost na všech ostatních veřejně přístupných místech v zastavěném území obce a tam mimo zastavěné území obce, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná- li se výlučně o členy domácnosti.

Celé opatření ZDE

Nové mimořádné opatření k povinnosti nosit ochranu dýchacích cest ZDE


Od 12.4.2021 neplatí nouzový stav. PLS opět v režimu podle zákona č. 373/2011 Sb., a vylášky č. 79/2013 Sb. 

Čestná prohlášení uchazečů o zaměstnání je třeba nahradit posudky ze standardních vstupních prohlídek.

Posudky ze vstupních a mimořádných prohlídek, jejichž platnost skončila v době trvání nouzového stavu, platí 90 dní po skončení nouzového stavu pokud závěr zněl způsobilý a 30 dní pokud zněl způsobilý s podmínkou. 

Celé opatření ZDE. Vzor čestného prohlášení ZDE


Nakládání s použitými resirátory a testovacími sadami ZDE 

Metodika k zařazení odpadů z antigenních testů určených k samotestování osob ZDE


Bezpečné pracovní prostředí v době koronaviru

V souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí základní doporučení pro zaměstnavatele, která mají přispět k ochraně zdraví zaměstnanců na pracovišti a omezit tak šíření onemocnění.

Zásadní je:

 • předejít zanesení infekce do prostor zaměstnavatele,
 • minimalizovat riziko šíření infekce na pracovišti,
 • pomoci svým zaměstnancům, aby se nenakazili mimo pracoviště a chodili do práce
  zdraví.

Doporučený postup pro zaměstnavatele k zajištění BOZP na pracovišti v souvislosti
s onemocněním covid‑19

Jednou ze zákonných povinností zaměstnavatele je povinnost vyplývající z § 101 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů, zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce.

V případě šíření epidemie nákazou covid-19 mohou být bezpečnost a zdraví zaměstnanců ohroženy. Je ale zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP oprávněn vyžádat si od zaměstnance informace o tom, zda mu byla potvrzena nákaza covid-19 nebo kontakt s nakaženým? Je zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP oprávněn vyžádat si informace o zaměstnancích uvedených v předchozí otázce od krajské hygienické stanice nebo ošetřujícího lékaře zaměstnance? Jakým způsobem má zaměstnavatel v rámci zajištění BOZP postupovat v případě, že bude zaměstnanci potvrzena nákaza covid-19 nebo kontakt s nakaženým, a to jak vůči dotčenému zaměstnanci, tak vůči ostatním zaměstnancům? Má na zodpovězení těchto otázek vliv, zda byl v době konkrétního postupu zaměstnavatele v České republice vyhlášen nouzový stav? Na tyto a další otázky týkající se nastíněné problematiky mohou zaměstnavatelé najít odpovědi v tomto materiálu.

Brožura je výstupem výzkumného úkolu V07-S4 Pracovněprávní vztahy a BOZP v kontextu kontroly povinností vyplývajících z § 316 zákoníku práce, řešeného Výzkumným ústavem bezpečnosti práce, v. v. i., v letech 2019–2020 v rámci institucionální podpory Ministerstva práce a sociálních věcí. Na zpracování brožury se podílela KROUPAHELÁN advokátní kancelář, s.r.o.


Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků

Již déle než rok se celý svět potýká s pandemií nemoci covid-19. Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) proto zpracoval odbornou publikaci Průvodce základy regulace osobních ochranných prostředků a zdravotnických prostředků s cílem zvýšit povědomí o správném uvádění výrobků na trh.


Statistický přehled aktuální situace v ČR >>ZDE<<
Vývoj počtu nakažených, údaje o testování atd ..
Statistiky vývoje pandemie celosvětově >>ZDE<<    >>aktuální čísla podle jednotlivých států<<

Facebook
Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů

BOZPprofi LIVE
Nahrávám...
Nahrávám...