dnes je 3.6.2023

Input:

100/2023 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2034, 4,90 %

č. 100/2023 Sb., Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2034, 4,90 %
SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 30. března 2023,
jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2023-2034, 4,90 %
Ministerstvo financí (dále také jen „ministerstvo” nebo „emitent”) určuje tyto emisní podmínky, které podrobněji vymezují práva a povinnosti emitenta a vlastníků dluhopisů, jakož i informace o emisi dluhopisů a náležitosti Státního dluhopisu České republiky, 2023-2034, 4,90 % (dále také jen „dluhopis”, případně „dluhopisy”). Dluhopisy jsou vydávány Českou republikou jednající prostřednictvím ministerstva na základě § 25 a 26 zákona č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o dluhopisech”), § 35 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „rozpočtová pravidla”) a na základě části první (Obecná ustanovení) Pravidel pro primární prodej státních dluhopisů organizovaný Českou národní bankou, v platném znění, uveřejněných na internetových stránkách České národní banky a ministerstva (dále jen „Pravidla pro primární prodej”). Dluhopisy se řídí zejména těmito emisními podmínkami, zákonem o dluhopisech, rozpočtovými pravidly, Pravidly pro primární prodej a postupy a pravidly obsaženými ve smluvní dokumentaci mezi emitentem a vybranými účastníky aukce (dále jen „smluvní dokumentace”).
1. Základní popis dluhopisů:
Emitent: Česká republika - Ministerstvo financí
Název: Státní dluhopis České republiky, 2023-2034, 4,90 %
Zkrácený název: ČR, 4,90 %, 34
Pořadové číslo emise: 151.
Jmenovitá hodnota: 10 000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých)
Kategorie dluhopisu: státní dluhopis
Měna, v níž jsou dluhopisy denominovány: koruna česká (CZK)
Datum počátku lhůty pro upisování emise: 12. 4. 2023
Datum ukončení lhůty pro upisování emise: 15. 3. 2034
Datum emise: 14. 4. 2023
Datum splatnosti: 14. 4. 2034
Výnos dluhopisu: určen pevnou úrokovou sazbou 4,90 % p. a.
Zlomek dní: ACT/ACT (ICMA)
ISIN: CZ0001006894
Oddělená jistina - ISIN: CZ0000705249
Kupón č. 1 - ISIN: CZ0000705132
Kupón č. 2 - ISIN: CZ0000705140
Kupón č. 3 - ISIN: CZ0000705157
Kupón č. 4 - ISIN: CZ0000705165
Kupón č. 5 - ISIN: CZ0000705173
Kupón č. 6 - ISIN: CZ0000705181
Kupón č. 7 - ISIN: CZ0000705199
Kupón č. 8 - ISIN: CZ0000705207
Kupón č. 9 - ISIN: CZ0000705215
Kupón č. 10 - ISIN: CZ0000705223
Kupón č. 11 - ISIN: CZ0000705231
2. Dluhopisy jsou ve smyslu ustanovení § 25 odst. 2 písm. b) zákona o dluhopisech vydávány na základě rozpočtových pravidel.
3. Dluhopisy jsou vydávány jako zaknihované cenné papíry a k datu emise jsou evidovány v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů, kterou v souladu s § 92 odst. 1 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, podle českého práva vede Centrální depozitář cenných papírů, a.s., se sídlem Rybná 14, 110 05 Praha 1, Česká republika, zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 4308, IČ: 25081489 (dále jen „centrální depozitář”). Jiná osoba než centrální depozitář, která je oprávněna vést evidenci zaknihovaných cenných papírů, vede evidenci dluhopisů, rozhodl-li tak emitent.
4. Dluhopisy mohou upisovat a nabývat právnické a fyzické osoby se sídlem nebo bydlištěm na území České republiky i v zahraničí (dále také jen „upisovatel”, případně „upisovatelé”).
5. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 15. 3. počínaje rokem 2024. Právo na vyplacení výnosu dluhopisu za období od data emise (včetně tohoto dne) do 14. 4. 2024 (tento den vyjímaje) má osoba, která je oprávněna vykonávat práva spojená s dluhopisem k datu 15. 3. 2024. Převoditelnost dluhopisů a možnost zřídit k dluhopisům zástavní právo se po datu 15. 3. 2034 vylučují.
6. Výnos dluhopisu je určen pevnou úrokovou sazbou ve výši 4,90 % p. a. Výnosy dluhopisů jsou vypláceny jedenkrát ročně, a to vždy k datu 14. 4. příslušného roku počínaje rokem 2024. Připadne-li datum výnosu dluhopisu na den, který není pracovním dnem, vyplatí se výnos dluhopisu bezprostředně následující pracovní den bez nároku na výnos za toto odložení.
7. První výnosové období pro vyplacení výnosu dluhopisu se stanoví od 14. 4. 2023 (včetně tohoto dne) do 14. 4. 2024 (tento den vyjímaje). Následující výnosové období se stanoví jako roční, a to vždy od 14. 4. (včetně tohoto dne) příslušného roku do 14. 4. (tento den vyjímaje) roku následujícího počínaje rokem 2024. Pro účely jakéhokoli výpočtu spojeného s dluhopisy vydanými na základě těchto emisních podmínek se použije zlomek dní na bázi konvence skutečného počtu uplynulých dnů v období, za něž je příslušný výpočet prováděn, a skutečného počtu kalendářních dnů v roce [standard ACT/ACT (ICMA)]. Poměrný výnos dluhopisu se do ceny dluhopisu započítává od data emise, resp. od data zahájení příslušného výnosového období, do data výpočtu poměrného výnosu dluhopisu.
8. Emise dluhopisů může být vydávána v rámci lhůty pro upisování emise postupně po částech (v tranších).
9. Emisní kurz dluhopisu příslušné tranše emise dluhopisů bude určován kurzem dosaženým v aukci. V případě vydání dluhopisů zápisem na majetkový účet emitenta podle § 35 odst. 7 rozpočtových pravidel bude emisní kurz dluhopisu určen ve výši 100 % jmenovité hodnoty.
10. Dluhopisy se nabízejí k úpisu v České republice veřejně a podle § 26 odst. 4 zákona o dluhopisech se prodávají na primárním trhu prostřednictvím České národní banky. Primární prodej dluhopisů, způsob a místo upisování dluhopisů, způsob a lhůtu předání
Nahrávám...
Nahrávám...