dnes je 9.12.2023

Input:

101/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění účinném k 1.7.2019

č. 101/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění účinném k 1.7.2019
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy
ze dne 27. května 1995,
kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
455/2000 Sb.
(k 1.1.2001)
mění (36 novelizačních bodů včetně změn v přílohách č. 1, 4 a 5)
194/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
mění 39 novelizačních bodů, nová přechodná ustanovení
305/2007 Sb.
(k 1.1.2008)
mění § 8, § 9, § 16a odst. 2 písm. e) a § 18 odst. 2 písm. b)
16/2012 Sb.
(k 17.1.2012)
mění, celkem 17 novelizačních bodů
33/2013 Sb.
(k 1.3.2013)
mění § 5 odst. 3
129/2017 Sb.
(k 11.5.2017)
mění § 1, § 4 a § 8; nové přechodné ustanovení
149/2019 Sb.
(k 1.7.2019)
mění, celkem 32 novelizačních bodů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 k provedení § 45 odst. 3, § 46d odst. 2 a § 46f odst. 3 a v dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 66 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb.:
§ 1
(1) Podmínky zdravotní způsobilosti a způsob provádění posudkové činnosti při posuzování zdravotní způsobilosti se vztahují na
a) žadatele o vydání licence strojvedoucího a strojvedoucí řídící drážní vozidlo na dráze celostátní a regionální19) ,
b) žadatele o vydání průkazu způsobilosti k řízení drážního vozidla a fyzické osoby řídící drážní vozidlo na dráze tramvajové, trolejbusové, speciální, lanové, místní a vlečce a
c) fyzické osoby provádějící ostatní činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy a uchazeče o výkon těchto činností.
(2) Posouzení zdravotní způsobilosti se nevyžaduje u osob podle odstavce 1 písm. c) provádějících činnosti, kterých je třeba k odvrácení živelní události, nehody nebo mimořádné provozní situace nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy, jde-li o činnosti vykonávané nejdéle po dobu deseti dnů. Tyto činnosti mohou být vykonávány pouze pod dozorem osoby zdravotně způsobilé.
§ 2
Osoby podle § 1 odst. 1 písm. c) se pro potřeby posuzování zdravotní způsobilosti zařazují do těchto skupin:
a) osoby vykonávající činnosti při provozování dráhy a drážní dopravy, které přímo zabezpečují obsluhu dráhy, zabezpečují nebo organizují drážní dopravu a řídí se při tom tvarovými, světelnými a zvukovými znaky a návěstmi, nebo je dávají,
b) osoby, které při své pracovní činnosti
1. vstupují bez dozoru na provozovanou dopravní cestu a nepodílejí se přímo na zabezpečení obsluhy dráhy, ani na zabezpečení nebo organizování drážní dopravy,
2. provádějí revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení.
§ 3
(zrušen vyhl. č. 149/2019 Sb. k 1.7.2019)
§ 4
(1) Preventivní prohlídky jsou
a) vstupní prohlídky, při nichž se posuzuje zdravotní způsobilost
1. žadatelů o licenci strojvedoucího nebo o průkaz způsobilosti k řízení drážního vozidla; u žadatelů o průkaz
Nahrávám...
Nahrávám...