dnes je 5.6.2023

Input:

117/2018 Sb., Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky

č. 117/2018 Sb., Vyhláška o zkušebním řádu aprobační zkoušky
VYHLÁŠKA
ze dne 11. června 2018
o zkušebním řádu aprobační zkoušky
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. f) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 189/2008 Sb. a zákona č. 67/2017 Sb., (dále jen „zákon”):
§ 1
Obsah a hodnocení aprobační zkoušky
(1) Aprobační zkouškou se ověřují odborné znalosti, znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice a schopnost odborně se vyjadřovat v českém jazyce v rozsahu nezbytně nutném k výkonu zdravotnického povolání, a to slovem i písmem. Aprobační zkouška se skládá z písemné, praktické a ústní části.
(2) Jednotlivé části aprobační zkoušky a její celkový výsledek jsou hodnoceny výsledkem „prospěl” nebo „neprospěl”. Pokud je uchazeč o vykonání aprobační zkoušky (dále jen „uchazeč”) v kterékoliv části aprobační zkoušky hodnocen výsledkem „neprospěl”, celkový výsledek aprobační zkoušky je hodnocen „neprospěl” a Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo”) podle § 34 odst. 4 zákona rozhodne o neuznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání. Vykonáním ústní části aprobační zkoušky s hodnocením „prospěl” je úspěšně vykonána aprobační zkouška.
(3) V případě, že uchazeč vykonal aprobační zkoušku, která byla hodnocena výsledkem „neprospěl”, avšak v jejím rámci vykonal praktickou část aprobační zkoušky, která byla hodnocena výsledkem „prospěl”, považuje se takto vykonaná praktická část aprobační zkoušky za úspěšně vykonanou v dalším řízení o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta v České republice (dále jen „řízení o uznání způsobilosti k výkonu povolání”), pokud uchazeč podá v jeho rámci přihlášku k vykonání písemné části aprobační zkoušky do 5 let ode dne, kterým byla praktická část aprobační zkoušky vykonána; v takovém případě se § 6 odst. 1 nepoužije.
(4) Průběh a hodnocení jednotlivých částí aprobační zkoušky a celkové hodnocení aprobační zkoušky se zaznamená v protokolu o aprobační zkoušce.
§ 2
Přihláška, termín konání a místo konání písemné a ústní části aprobační zkoušky
(1) Písemná a ústní část aprobační zkoušky se konají ve zkouškových obdobích, která stanoví ministerstvo. Písemná a ústní část aprobační zkoušky se konají vždy nejméně dvakrát ročně. Zkouškové období, zkušební okruhy k písemné části aprobační zkoušky, seznam zkušebních otázek k ústní části aprobační zkoušky a seznam doporučené literatury ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách vždy nejpozději do 31. prosince pro následující kalendářní rok.
(2) Přihlášku k vykonání písemné nebo ústní části aprobační zkoušky podává uchazeč ministerstvu. Přihláška obsahuje náležitosti podání podle správního řádu a lze ji také podat na formuláři zveřejněném na internetových stránkách ministerstva. K přihlášce k ústní části aprobační zkoušky uchazeč přiloží potvrzení o absolvování praktické části aprobační zkoušky podle § 5 odst. 3; to neplatí, pokud jde o situaci uvedenou v § 1 odst. 3.
(3) Současně s žádostí o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lze podat přihlášku k vykonání písemné části aprobační zkoušky.
(4) Ministerstvo pozve uchazeče k vykonání příslušné části aprobační zkoušky, pokud je přihláška doručena ministerstvu nejméně 3 měsíce před prvním dnem daného zkouškového období pro příslušnou část aprobační zkoušky. Ministerstvo sdělí v listinné podobě uchazeči místo a konkrétní termín konání příslušné části aprobační zkoušky nejméně 30 dnů předem.
§ 3
(1) Před zahájením písemné části aprobační zkoušky uchazeč prokáže osobě, která konání této zkoušky administrativně zajišťuje, svoji totožnost a předloží doklad o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací písemné části aprobační zkoušky. Předložení dokladu totožnosti a dokladu o zaplacení úhrady nákladů spojených s organizací této části aprobační zkoušky se zaznamená do protokolu o aprobační zkoušce.
(2) Písemná část aprobační zkoušky se provádí elektronickou formou. Osoba konající dozor nad konáním písemné části aprobační zkoušky (dále jen „osoba konající dozor”) seznámí uchazeče před zahájením písemné části aprobační zkoušky s podmínkami jejího vykonání.
(3) Písemná část aprobační zkoušky je neveřejná.
§ 4
Písemná část aprobační zkoušky
(1) Písemná část aprobační zkoušky se skládá z testu, kterým se ověřují odborné znalosti, a testu, kterým se ověřují znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice.
(2) Písemný test k ověření odborných znalostí obsahuje 120 otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny odpovědi, z nichž může být správná jedna nebo více odpovědí. Pro úspěšné vykonání písemného testu je zapotřebí správně zodpovědět nejméně 70 % otázek, přičemž za správně zodpovězenou otázku se považuje ta, která bude mít označeny všechny správné odpovědi.
(3) Písemný test k ověření znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice obsahuje 50 otázek. Ke každé otázce jsou přiřazeny odpovědi, z nichž může být správná jedna nebo více odpovědí. Pro úspěšné vykonání písemného testu je zapotřebí správně zodpovědět nejméně 70 % otázek, přičemž za správně zodpovězenou otázku se považuje ta, která bude mít označeny všechny správné odpovědi.
(4) Doba trvání písemného testu k ověření odborných znalostí je 2 hodiny. Doba trvání písemného testu k ověření znalosti systému zdravotnictví a základů práva ve vztahu k poskytování zdravotních služeb v České republice je 50 minut.
(5) Uchazeč nejdříve vykoná písemný test uvedený v odstavci 2. V případě, že tento test úspěšně nevykoná, k testu uvedenému v odstavci 3 již nepřistupuje a písemná část aprobační zkoušky je hodnocena výsledkem „neprospěl”.
(6) Uchazeč je povinen vypracovat písemnou část aprobační zkoušky samostatně. Uchazeč se může v průběhu písemné části zkoušky s dotazy obracet pouze na osobu konající dozor. Porušení povinnosti vypracovat písemnou část aprobační zkoušky samostatně a neuposlechnutí pokynů osoby konající dozor k vlastnímu průběhu písemné části aprobační zkoušky je důvodem k vyloučení uchazeče ze zkoušky; o tom bezprostředně rozhodne osoba konající dozor. V případě vyloučení uchazeče z písemné části aprobační zkoušky je tato část aprobační zkoušky hodnocena výsledkem „neprospěl”.
(7) Pokud uchazeč úspěšně vykonal oba testy, je písemná část aprobační zkoušky hodnocena výsledkem „prospěl”. V takovém případě ministerstvo vydá uchazeči rozhodnutí o povolení k výkonu odborné praxe praktické části aprobační zkoušky podle § 36 odst. 3 zákona; to neplatí, pokud jde o situaci uvedenou v § 1 odst. 4.
§ 5
Praktická část aprobační zkoušky
(1) Praktická část aprobační zkoušky se skládá z absolvování odborné praxe a z vypracování případových studií a uskutečňuje se podle obsahu a podmínek odborné praxe zveřejněných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví a vzdělávacího programu praktické části aprobační zkoušky (dále jen „podmínky praktické části aprobační zkoušky”) v zařízení akreditovaném podle § 13 zákona.
(2) Odbornou praxi uchazeč absolvuje v délce 6 měsíců v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby pod přímým odborným vedením lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta podle § 36 odst. 5 zákona.
(3) Akreditované zařízení, v němž uchazeč praktickou část aprobační zkoušky absolvoval, vydá uchazeči potvrzení o jejím absolvování v listinné podobě; v potvrzení se uvede
a) informace, zda odborná praxe byla vykonána v rozsahu stanovené týdenní pracovní doby a v jakém období,
b) informace, zda uchazeč vypracoval případové studie,
c) jméno a podpis lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta, který vykonával v průběhu odborné praxe v rámci praktické části aprobační zkoušky nad uchazečem přímé odborné vedení, a
d) výčet výkonů, které uchazeč v průběhu odborné praxe provedl, pokud je jejich provedení stanoveno jako součást obsahu a podmínek odborné praxe zveřejněných ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.
§ 6
Podmínky vykonání ústní části aprobační zkoušky
(1) Ministerstvo po obdržení přihlášky k vykonání ústní části aprobační zkoušky posoudí,
Nahrávám...
Nahrávám...