dnes je 3.6.2023

Input:

123/2018 Sb., Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění účinném k 1.9.2019

č. 123/2018 Sb., Nařízení vlády o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, ve znění účinném k 1.9.2019
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 30. května 2018
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
195/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
mění § 1, § 2, § 3, § 4, § 6 a přílohu č. 1; vkládá nové § 5a a 5b a přílohu č. 2
Vláda nařizuje podle § 161 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 101/2017 Sb.:
§ 1
Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu
(1) Maximální počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí (PHmax) představuje pro účely tohoto nařízení maximální týdenní počet hodin teoretického a praktického vyučování financovaný ze státního rozpočtu.
(2) PHmax v denní formě vzdělávání včetně zkráceného studia a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v členění uvedeném v příloze č. 1 k tomuto nařízení podle
a) oborů vzdělání základního a středního vzdělávání na 1 třídu v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a
b) oborů vzdělání poskytovaných v konzervatoři na 1 ročník v závislosti na průměrném počtu žáků v ročníku.
(3) PHmax se stanoví pro každý druh školy odděleně. V případě základní a střední školy se maximální počet hodin stanoví jako součet všech maximálních počtů hodin na třídu a v případě konzervatoře jako součet všech maximálních počtů hodin na ročník.
(4) Je-li počet hodin teoretického a praktického vyučování ve škole vyšší než PHmax školy, snižuje se výše finančních prostředků v poměru těchto hodin a PHmax za školu.
§ 2
Stanovení maximálního počtu hodin výuky v dalších formách vzdělávání
PHmax v dalších formách vzdělávání se stanoví
a) ve večerní formě vzdělávání jako 0,3násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) v kombinované formě vzdělávání jako 0,26násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
c) v kombinované formě v oborech vzdělání konzervatoří jako 0,48násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
d) v dálkové formě vzdělávání jako 0,2násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
e) v distanční formě vzdělávání jako 0,05násobek PHmax uvedeného v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Stanovení maximálního počtu hodin výuky ve třídách nebo školách zřízených pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
(1) PHmax na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona pro obory vzdělání poskytující základní vzdělání a základy vzdělání a další pravidla pro postup jejího výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
(2) PHmax se na 1 třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona stanoví pro třídy oborů středního vzdělání kategorie dosaženého vzdělání1) J, pro třídy oborů vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E a H a pro třídy oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M, K a L podle údajů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení, a to
a) s počtem žáků ve třídě 6 až 10 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20,
b) s počtem žáků ve třídě více než 10 až 14 žáků podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě více než 20 až 24, a
c) s počtem žáků ve třídě nižším, než je 6 žáků, ve výši 70 % podle údajů ve sloupci obsahujícím počet žáků ve třídě 17 až 20.
(3) Jde-li o školu, která není zřízena podle § 16 odst. 9 školského zákona, stanovuje se PHmax samostatně pro třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.
§ 4
Zvláštní pravidla pro stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě víceoborové třídy
(1) Do průměrného počtu žáků pro stanovení PHmax pro jednooborové třídy se nezapočítává počet žáků daných oborů vzdělání vzdělávajících se ve třídě, v níž se vzdělávají žáci více oborů vzdělání (dále jen „víceoborová třída”).
(2) Pro obor vzdělání zahrnutý ve víceoborové třídě se PHmax stanoví v závislosti na průměrném počtu žáků v daném oboru vzdělání připadajících na 1 víceoborovou třídu s daným oborem vzdělání.
§ 5
Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě individuálního vzdělávání a vzdělávání podle § 38 školského zákona
(1) Žák vzdělávaný formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaný podle § 38 školského zákona se nezapočítává do počtu žáků ve třídě rozhodného pro stanovení výše PHmax.
(2) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na prvním stupni základní školy se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,25 hodiny.
(3) Za každého žáka vzdělávaného formou individuálního vzdělávání nebo vzdělávaného podle § 38 školského zákona na druhém stupni základní školy nebo v odpovídajících ročnících víceletého gymnázia nebo konzervatoře se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 0,5 hodiny.
§ 5a
Stanovení maximálního počtu hodin výuky v případě žáků se závažnými vadami řeči
Za každého žáka se závažnými vadami řeči vzdělávajícího se v oboru vzdělání uvedeném v příloze č. 2 k tomuto nařízení ve škole nebo třídě zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky s tímto druhem znevýhodnění se zvýší celková výše PHmax stanovená pro školu o 1 hodinu.
§ 5b
Maximální počet hodin výuky s asistentem pedagoga financovaný v některých případech ze státního rozpočtu
(1) Maximální týdenní počet hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu školy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona, třídu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského zákona nebo třídu školy při školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy v závislosti na průměrném počtu žáků ve třídě a další pravidla pro postup jeho výpočtu jsou stanoveny v příloze č. 2 k tomuto nařízení v členění podle vybraných oborů základního a středního vzdělávání a druhu znevýhodnění uvedeného v § 16 odst. 9 školského zákona.
(2) Ustanovení § 1 odst. 3 a 4 a § 5 odst. 1 se použijí pro stanovení výsledného maximálního počtu hodin výuky zabezpečované vedle učitele asistentem pedagoga financovaného ze státního rozpočtu obdobně.
§ 6
Přechodné ustanovení
Po dobu, kdy je ve víceoborové třídě v souladu s vyhláškou upravující vzdělávání ve středních školách zahrnuto více oborů vzdělání, než je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto nařízení, použije se pro obory vzdělání do počtu stanoveného v příloze k tomuto nařízení PHmax podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení. Pro obor vzdělání nad rámec tohoto počtu se PHmax stanoví podle hodnoty pro třídu s 1 oborem vzdělání. Za obor vzdělání nad rámec se vždy považuje obor s nižším počtem žáků. V případě, že obory vzdělání mají stejný počet žáků, je možné podle tohoto ustanovení tyto obory zařadit z hlediska výsledného PHmax výhodnějším způsobem.
§ 7
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2018.
 
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 123/2018 Sb.
A 1 Obory vzdělání poskytující základní vzdělání1)
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
 
79 Obecná příprava
Základní škola s ročníky prvního a druhého stupně, která má více než 2 třídy v některém ročníku2)
8 a méně
více než 8 - 12
více než 12 - 14
více než 14- méně než 17
17 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
12
17
20
23
25
28
31
33
 
79-01-C/01
Základní škola (2. stupeň)
15
22
26
29
34
41
44
48
Základní škola s ročníky prvního a druhého stupně, která má nejvýše 2 třídy v každém ročníku2)
8 a méně
více než 8 - 10
více než 10 - méně než 15
15 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
10
16
23
25
28
31
33
 
 
79-01-C/01
Základní škola (2. stupeň)
13
21
29
34
41
45
48
 
Základní škola tvořená 1 třídou prvního stupně2)
5 a méně
6 - 9
10 - 16
17 - 23
24 - 27
více než 27
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
13
24
27
31
34
36
 
 
Základní škola tvořená 2 třídami prvního stupně2)
6 a méně
více než 6 - méně než 12
12 - 18
více než 18 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
13
23
27
30
33
35
 
 
Základní škola tvořená 3 třídami prvního stupně2)
7 a méně
více než 7 - méně než 14
14 - 19
více než 19 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
13
23
26
29
32
35
 
 
Základní škola tvořená 4 a více třídami prvního stupně2)
5 a méně
více než 5 - 10
více než 10 - méně než 15
15 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
8
16
23
25
28
31
33
 
Základní škola zřízená podle § 16 odst. 9 školského zákona3)
méně než 6
6 - 10
více než 10
 
 
 
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
20
27
32
 
 
 
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (2. stupeň)
26
36
45
 
 
 
 
 
Základní škola při zdravotnickém zařízení mimo psychiatrické nemocnice
3 a méně
více než 3 - méně než 6
6 - méně než 10
10 a více
 
 
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
10
17
20
23
 
 
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (2. stupeň)
13
21
25
29
 
 
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. a 2. stupeň)
13
21
25
29
 
 
 
 
Základní škola při psychiatrické nemocnici
méně než 6
6 - 10
více než 10
 
 
 
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
17
24
30
 
 
 
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (2. stupeň)
21
31
40
 
 
 
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. a 2. stupeň)
21
31
40
 
 
 
 
 
Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 1 třídou prvního stupně
4 a méně
5 - 7
8 - 16
17 - 23
24 - 27
více než 27
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
13
23
45
48
50
52
 
 
Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 2 třídami prvního stupně
5 a méně
více než 5 - méně než 10
10 - 18
více než 18 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
13
23
29
36
41
46
 
 
Základní škola s jazykem národnostní menšiny tvořená 3 a více třídami prvního stupně
5 a méně
více než 5 - méně než 10
10 - 19
více než 19 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
13
22
26
33
38
43
 
 
Základní škola s jazykem národnostní menšiny s ročníky prvního a druhého stupně
5 a méně
více než 5 - méně než 10
10 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (1. stupeň)
12
22
27
32
37
42
 
 
 
79-01-C/01
Základní škola (2. stupeň)
18
30
34
42
48
53
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79 Obecná příprava
Skupina
Kód
Obor vzdělání
8 a méně
více než 8 - 12
více než 12 - 14
více než 14 - méně než 17
17 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27
 
79-41-K/61
Gymnázium šestileté4)
15
22
26
29
34
41
44
48
 
79-41-K/81
Gymnázium osmileté4)
15
22
26
29
34
41
44
48
 
79-42-K/81
Gymnázium se sportovní přípravou4)
24
35
42
58
62
78
81
94
 
79-42-K/61
Gymnázium se sportovní přípravou4)
24
35
42
58
62
78
81
94
Obory vzdělání poskytující základy vzdělání1)
 
 
 
 
 
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
 
Údaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
 
79 Obecná příprava
 
 
 
méně než 6
6 - 10
více než 10
 
79-01-B/01
Základní škola speciální (I. díl, první stupeň)5), 6)
29
41
48
 
79-01-B/01
Základní škola speciální (I. díl, druhý stupeň)5), 6)
36
52
60
 
79-01-B/01
Základní škola speciální (II. díl) 6)
32
46
53
  
B 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání J
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
4 a méně
více než 4 - 8
více než 8 - 12
více než 12 - méně než 17
17 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27
53 Zdravotnictví
 
 
53-41-J/01
Zubní instrumentářka
13
26
36
44
45
47
48
49
63 Ekonomika a administrativa
 
 
63-51-J/01
Obchodní škola
13
26
36
43
44
47
48
49
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
 
 
75-31-J/01
Pedagogika pro asistenty
13
26
36
44
45
47
48
49
 
75-41-J/01
Pečovatelské služby
13
26
36
44
45
47
48
49
82 Umění a užité umění
 
 
82-44-J/01
Ladění klavírů a kulturní činnost
13
26
44
68
73
76
96
97
  
B 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání kategorie dosaženého vzdělání C
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení hodnoty PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
méně než 4
4 - 6
více než 6 - 10
více než 10
78 Obecně odborná příprava7)
 
 
78-62-C/02
Praktická škola dvouletá
24
32
48
63
 
78-62-C/01
Praktická škola jednoletá
23
30
43
60
  
C 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E - 1. část
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
4 a méně
více než 4 - 8
více než 8 - 12
více než 12 - méně než 17
17 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27 -
23 Strojírenství a strojírenská výroba
 
 
23-51-E/01
Strojírenské práce
13
26
34
51
57
61
82
82
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 
 
26-51-E/01
Elektrotechnické a strojně montážní práce
14
27
34
52
58
62
82
82
28 Technická chemie a chemie silikátů
 
 
28-52-E/01
Chemické práce
14
27
34
48
56
61
81
81
 
28-56-E/01
Papírenská výroba
14
26
45
48
75
81
99
99
 
28-57-E/01
Keramická výroba
14
27
49
52
78
82
103
103
 
28-58-E/01
Sklářská výroba
14
27
49
52
78
82
103
103
 
28-63-E/01
Bižuterní výroba
14
26
45
48
75
81
99
99
29 Potravinářství a potravinářská chemie
 
 
29-51-E/01
Potravinářská výroba
13
26
49
51
80
83
107
107
 
29-51-E/02
Potravinářské práce
14
26
45
48
75
81
99
99
31 Textilní výroba a oděvnictví
 
 
31-57-E/01
Textilní a oděvní výroba
14
27
46
48
81
84
108
108
 
31-59-E/01
Šití oděvů
13
26
49
51
80
83
107
107
 
31-59-E/02
Šití prádla
14
26
45
48
75
81
99
99
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
 
 
32-41-E/01
Kožedělná výroba
14
27
34
52
58
62
82
82
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 
 
33-56-E/01
Truhlářská a čalounická výroba
14
27
50
52
81
84
107
107
 
33-57-E/01
Dřevařská výroba
14
27
33
52
58
61
84
84
 
33-58-E/01
Zpracovatel přírodních pletiv
14
27
33
52
58
77
84
84
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 
 
34-57-E/01
Knihařské práce
14
27
49
52
78
82
103
103
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 
 
36-51-E/01
Dlaždičské práce
14
27
49
52
78
82
103
103
 
36-55-E/01
Klempířské práce ve stavebnictví
14
39
49
66
99
103
124
124
 
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
14
27
49
52
78
82
103
103
 
36-59-E/01
Podlahářské práce
14
27
49
52
78
82
103
103
 
36-62-E/01
Sklenářské práce
14
27
49
52
78
82
103
103
 
36-64-E/01
Tesařské práce
14
39
49
66
99
103
124
124
 
36-67-E/01
Zednické práce
14
27
49
52
78
82
103
103
 
36-67-E/02
Stavební práce
14
26
35
48
56
62
81
81
 
36-69-E/01
Pokrývačské práce
14
39
49
66
99
103
124
124
41 Zemědělství a lesnictví
 
 
41-51-E/01
Zemědělské práce
13
26
49
51
80
83
107
107
 
41-52-E/01
Zahradnické práce
14
27
49
51
79
83
105
105
 
41-52-E/02
Zahradnická výroba
14
26
45
48
75
81
99
99
 
41-55-E/01
Opravářské práce
14
26
51
52
82
85
109
109
 
41-56-E/01
Lesnické práce
13
26
34
48
57
61
82
82
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 
 
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
13
26
51
52
84
86
111
111
 
65-51-E/02
Práce ve stravování
14
27
33
35
58
74
75
75
66 Obchod
 
 
66-51-E/01
Prodavačské práce
14
27
51
52
83
85
111
111
69 Osobní a provozní služby
 
 
69-54-E/01
Provozní služby
14
27
46
48
83
85
110
110
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
 
 
75-41-E/01
Pečovatelské služby
14
27
50
52
81
84
107
107
  
C 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem kategorie dosaženého vzdělání E - 2. část
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 3, průměrný počet žáků v daném oboru vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v daném oboru vzdělání
méně než 5
5 - 8
více než 8 - 12
více než 12 - 16
více než 16
méně než 5
5 - 10
více než 10 - 15
více než 15 - 20
více než 20
23 Strojírenství a strojírenská výroba
 
 
 
23-51-E/01
Strojírenské práce
13
29
33
53
54
13
30
54
55
78
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 
 
 
26-51-E/01
Elektrotechnické a strojně montážní práce
14
29
33
53
53
14
30
54
54
79
28 Technická chemie a chemie silikátů
 
 
 
28-52-E/01
Chemické práce
14
29
33
53
53
14
31
54
54
77
 
28-56-E/01
Papírenská výroba
14
30
52
53
72
14
49
54
73
96
 
28-57-E/01
Keramická výroba
14
29
53
53
74
14
50
54
75
100
 
28-58-E/01
Sklářská výroba
14
29
53
53
74
14
50
54
75
100
 
28-63-E/01
Bižuterní výroba
14
30
52
53
72
14
49
54
73
96
29 Potravinářství a potravinářská chemie
 
 
 
29-51-E/01
Potravinářská výroba
13
29
54
55
77
13
53
56
78
102
 
29-51-E/02
Potravinářské práce
14
30
52
53
72
14
49
54
73
96
31 Textilní výroba a oděvnictví
 
 
 
31-57-E/01
Textilní a oděvní výroba
14
30
55
56
79
14
54
56
80
105
 
31-59-E/01
Šití oděvů
13
29
54
55
77
13
53
56
78
102
 
31-59-E/02
Šití prádla
14
30
52
53
72
14
49
54
73
96
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
 
 
 
32-41-E/01
Kožedělná výroba
14
29
33
53
53
14
30
54
54
79
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 
 
 
33-56-E/01
Truhlářská a čalounická výroba
14
29
54
55
78
14
53
55
79
104
 
33-57-E/01
Dřevařská výroba
14
29
31
55
55
14
30
55
56
81
 
33-58-E/01
Zpracovatel přírodních pletiv
14
29
47
55
55
14
30
55
56
81
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 
 
 
34-57-E/01
Knihařské práce
14
29
53
53
74
14
50
54
75
100
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 
 
 
36-51-E/01
Dlaždičské práce
14
29
53
53
74
14
50
54
75
100
 
36-55-E/01
Klempířské práce ve stavebnictví
14
49
53
74
95
14
50
75
96
120
 
36-57-E/01
Malířské a natěračské práce
14
29
53
53
74
14
50
54
75
100
 
36-59-E/01
Podlahářské práce
14
29
53
53
74
14
50
54
75
100
 
36-62-E/01
Sklenářské práce
14
29
53
53
74
14
50
54
75
100
 
36-64-E/01
Tesařské práce
14
49
53
74
95
14
50
75
96
120
 
36-67-E/01
Zednické práce
14
29
53
53
74
14
50
54
75
100
 
36-67-E/02
Stavební práce
14
30
34
53
53
14
31
54
54
78
 
36-69-E/01
Pokrývačské práce
14
49
53
74
95
14
50
75
96
120
41 Zemědělství a lesnictví
 
 
 
41-51-E/01
Zemědělské práce
13
29
54
55
77
13
53
56
78
102
 
41-52-E/01
Zahradnické práce
14
29
53
54
76
14
52
55
77
102
 
41-52-E/02
Zahradnická výroba
14
30
52
53
72
14
49
54
73
96
 
41-55-E/01
Opravářské práce
14
30
55
55
79
14
54
56
80
106
 
41-56-E/01
Lesnické práce
13
29
33
53
54
13
31
54
55
78
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 
 
 
65-51-E/01
Stravovací a ubytovací služby
13
29
56
56
82
13
55
57
82
109
 
65-51-E/02
Práce ve stravování
14
30
45
46
56
14
31
46
57
72
66 Obchod
 
 
 
66-51-E/01
Prodavačské práce
14
29
56
56
81
14
55
57
81
107
69 Osobní a provozní služby
 
 
 
69-54-E/01
Provozní služby
14
30
56
56
81
14
55
57
81
107
75 Pedagogika, učitelství, sociální péče
 
 
 
75-41-E/01
Pečovatelské služby
14
29
54
54
78
14
53
55
79
104
  
C 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Kategorie dosaženého vzdělání H - 1. část
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax - průměrný počet žáků ve třídě
4 a méně
více než 4 - 8
více než 8 - 12
více než 12 - 14
více než 14 - méně než 17
17 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 
21-52-H/01
Hutník
8
16
31
41
47
66
67
85
85
 
21-53-H/01
Modelář
8
16
24
40
46
54
55
72
72
 
21-55-H/01
Slévač
8
16
24
40
46
54
55
71
71
23 Strojírenství a strojírenská výroba
 
 
23-51-H/01
Strojní mechanik
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-52-H/01
Nástrojař
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-55-H/01
Klempíř
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-55-H/02
Karosář
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-56-H/01
Obráběč kovů
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-57-H/01
Kovář
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-61-H/01
Autolakýrník
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-62-H/01
Jemný mechanik
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-65-H/01
Strojník
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-65-H/02
Lodník
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-65-H/03
Strojník silničních strojů
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
8
16
23
41
47
55
59
75
76
 
23-69-H/01
Puškař
8
16
23
41
47
55
56
73
73
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 
26-51-H/01
Elektrikář
8
16
31
41
47
55
70
75
76
 
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
8
22
31
41
58
66
82
87
100
 
26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
8
16
31
41
47
55
70
75
76
 
26-57-H/01
Autoelektrikář
8
16
23
41
47
55
59
75
76
 
26-59-H/01
Spojový mechanik
8
16
31
41
47
55
70
75
76
28 Technická chemie a chemie silikátů
 
 
28-52-H/01
Chemik
9
16
24
42
48
55
57
74
75
 
28-57-H/01
Výrobce a dekoratér keramiky
8
16
33
38
44
56
71
72
72
 
28-58-H/01
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
9
16
33
42
49
56
70
76
76
 
28-63-H/01
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
8
16
24
40
46
54
56
72
73
29 Potravinářství a potravinářská chemie
 
 
29-51-H/01
Výrobce potravin
8
16
33
43
49
56
71
77
77
 
29-53-H/01
Pekař
8
16
33
43
49
56
71
77
77
 
29-54-H/01
Cukrář
8
16
33
43
49
56
71
77
77
 
29-56-H/01
Řezník - uzenář
8
16
33
43
49
56
71
77
77
31 Textilní výroba a oděvnictví
 
 
31-57-H/01
Výrobce textilií
9
16
24
42
49
56
57
76
76
 
31-58-H/01
Krejčí
8
16
24
40
46
54
56
72
73
 
31-62-H/01
Výrobce pokrývek hlavy
9
16
24
38
42
55
56
69
69
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
 
32-52-H/01
Výrobce kožedělného zboží
9
19
36
42
53
61
80
81
86
 
32-54-H/01
Výrobce obuvi
9
16
32
42
48
55
69
75
75
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 
33-54-H/01
Mechanik hudebních nástrojů
8
16
24
40
46
54
56
72
73
 
33-54-H/02
Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů
8
16
24
40
46
54
56
72
73
 
33-56-H/01
Truhlář
9
16
23
42
48
55
56
75
75
 
33-59-H/01
Čalouník
9
16
23
42
48
55
56
75
75
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 
34-52-H/01
Tiskař na polygrafických strojích
8
24
35
41
63
70
89
89
107
 
34-53-H/01
Reprodukční grafik
8
24
35
41
63
71
89
90
107
 
34-57-H/01
Knihař
8
16
31
41
47
54
67
72
73
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 
36-52-H/01
Instalatér
9
23
34
44
62
72
86
92
105
 
36-52-H/02
Mechanik plynových zařízení
9
22
33
44
61
70
84
90
103
 
36-54-H/01
Kameník
8
16
31
41
47
55
67
73
73
 
36-56-H/01
Kominík
8
16
31
41
47
55
67
73
73
 
36-58-H/01
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
9
23
33
43
61
69
83
89
102
 
36-59-H/01
Podlahář
8
16
31
41
47
55
67
73
73
 
36-62-H/01
Sklenář
8
16
31
41
47
55
67
73
73
 
36-63-H/01
Štukatér
8
22
31
41
58
66
79
85
97
 
36-64-H/01
Tesař
8
22
31
41
58
66
79
85
97
 
36-65-H/01
Vodař
9
22
33
44
61
70
84
90
103
 
36-66-H/01
Montér suchých staveb
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
36-67-H/01
Zedník
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
36-67-H/02
Kamnář
8
16
31
41
47
55
67
73
73
 
36-69-H/01
Pokrývač
8
22
31
41
58
66
79
85
97
37 Doprava a spoje
 
 
37-51-H/01
Manipulant poštovního provozu a přepravy
8
16
31
41
47
55
67
73
73
 
37-52-H/01
Železničář
8
16
24
40
46
54
56
72
73
39 Speciální a interdisciplinární obory
 
 
39-41-H/01
Malíř a lakýrník
8
16
23
41
47
55
56
73
73
41 Zemědělství a lesnictví
 
 
41-51-H/01
Zemědělec - farmář
8
16
23
44
50
56
58
77
78
 
41-51-H/02
Včelař
9
16
23
43
48
55
57
75
76
 
41-52-H/01
Zahradník
9
16
23
43
48
55
57
75
76
 
41-53-H/01
Rybář
9
22
32
43
60
68
83
88
102
 
41-53-H/02
Jezdec a chovatel koní
8
16
33
44
50
56
71
77
78
 
41-54-H/01
Podkovář a zemědělský kovář
8
16
34
44
50
56
72
78
79
 
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
9
16
23
43
48
55
57
75
76
 
41-56-H/01
Lesní mechanizátor
9
16
32
38
43
55
70
70
71
 
41-56-H/02
Opravář lesnických strojů
9
16
23
43
48
55
57
75
76
 
41-57-H/01
Zpracovatel dřeva
9
16
32
38
43
55
70
70
71
53 Zdravotnictví
 
 
53-41-H/01
Ošetřovatel
8
16
32
40
46
65
67
84
85
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 
 
65-51-H/01
Kuchař - číšník
9
16
23
38
43
55
57
71
71
66 Obchod
 
 
66-51-H/01
Prodavač
8
16
23
27
31
55
56
57
57
 
66-52-H/01
Aranžér
8
16
23
41
47
55
56
73
73
 
66-53-H/01
Operátor skladování
8
16
32
40
46
54
67
72
73
69 Osobní a provozní služby
 
 
69-51-H/01
Kadeřník
9
16
32
38
43
55
70
70
71
 
69-53-H/01
Rekondiční a sportovní masér
8
16
30
35
45
53
66
66
67
82 Umění a užité umění
 
 
82-51-H/01
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
9
25
37
44
66
80
100
104
123
 
82-51-H/02
Umělecký truhlář a řezbář
9
25
37
44
66
80
100
104
123
 
82-51-H/03
Zlatník a klenotník
9
16
33
39
49
62
76
80
81
 
82-51-H/04
Umělecký keramik
9
25
37
44
66
80
100
104
123
 
82-51-H/05
Vlásenkář a maskér
9
25
37
44
66
80
100
104
123
 
82-51-H/06
Umělecký štukatér
9
25
37
44
66
80
100
104
123
 
82-51-H/07
Umělecký pozlacovač
9
25
37
44
66
80
100
104
123
 
82-51-H/08
Umělecký sklenář
9
25
37
44
66
80
100
104
123
 
82-51-H/09
Umělecký rytec
9
22
33
44
61
75
89
98
112
  
C 2 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s výučním listem Kategorie dosaženého vzdělání H - 2. část
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 2, průměrný počet žáků v oboru vzdělání

Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy, počet oborů 3, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
méně než 5
5 - 10
více než 10 - 15
více než 15 - 20
více než 20
méně než 5
5 - 8
více než 8 - 12
více než 12 - 16
více než 16
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21-52-H/01
Hutník
8
40
45
60
78
8
26
38
46
59
 
21-53-H/01
Modelář
8
28
46
49
65
8
26
27
47
47
 
21-55-H/01
Slévač
8
29
44
48
64
8
26
27
46
46
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23-51-H/01
Strojní mechanik
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-52-H/01
Nástrojař
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-55-H/01
Klempíř
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-55-H/02
Karosář
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-56-H/01
Obráběč kovů
8
29
45
48
66
8
26
27
46
46
 
23-57-H/01
Kovář
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-61-H/01
Autolakýrník
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-62-H/01
Jemný mechanik
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-65-H/01
Strojník
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-65-H/02
Lodník
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
 
23-65-H/03
Strojník silničních strojů
8
29
46
49
66
8
27
27
46
47
 
23-68-H/01
Mechanik opravář motorových vozidel
8
29
48
49
69
8
26
30
46
47
 
23-69-H/01
Puškař
8
29
45
48
66
8
26
27
46
47
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26-51-H/01
Elektrikář
8
29
48
49
69
8
26
41
46
47
 
26-51-H/02
Elektrikář - silnoproud
8
40
60
61
81
8
37
41
58
59
 
26-52-H/01
Elektromechanik pro zařízení a přístroje
8
29
48
49
69
8
26
41
46
47
 
26-57-H/01
Autoelektrikář
8
29
48
49
69
8
26
30
46
47
 
26-59-H/01
Spojový mechanik
8
29
48
49
69
8
26
41
46
47
28 Technická chemie a chemie silikátů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28-52-H/01
Chemik
9
29
47
49
68
9
27
27
47
48
 
28-57-H/01
Výrobce a dekoratér keramiky
8
29
44
52
66
8
27
42
44
50
 
28-58-H/01
Sklář - výrobce a zušlechťovatel skla
9
29
48
50
70
9
27
41
48
48
 
28-63-H/01
Výrobce bižuterie a dekorativních předmětů
8
28
46
49
66
8
26
27
47
48
29 Potravinářství a potravinářská chemie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29-51-H/01
Výrobce potravin
8
29
49
51
71
8
27
41
49
50
 
29-53-H/01
Pekař
8
29
49
51
71
8
27
41
49
50
 
29-54-H/01
Cukrář
8
29
49
51
71
8
27
41
49
50
 
29-56-H/01
Řezník - uzenář
8
29
49
51
71
8
27
41
49
50
31 Textilní výroba a oděvnictví
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31-57-H/01
Výrobce textilií
9
29
48
50
70
9
27
28
48
49
 
31-58-H/01
Krejčí
8
28
46
49
66
8
26
27
47
48
 
31-62-H/01
Výrobce pokrývek hlavy
9
28
41
50
63
9
26
27
42
48
32 Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
32-52-H/01
Výrobce kožedělného zboží
9
34
52
55
74
9
32
45
53
53
 
32-54-H/01
Výrobce obuvi
9
29
47
50
69
9
27
40
48
48
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
33-54-H/01
Mechanik hudebních nástrojů
8
28
46
49
66
8
26
27
47
48
 
33-54-H/02
Mechanik dechových a bicích hudebních nástrojů
8
28
46
49
66
8
26
27
47
48
 
33-56-H/01
Truhlář
9
28
47
50
68
9
26
27
47
48
 
33-59-H/01
Čalouník
9
28
47
50
68
9
26
27
47
48
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34-52-H/01
Tiskař na polygrafických strojích
8
44
62
65
83
8
42
43
63
63
 
34-53-H/01
Reprodukční grafik
8
45
63
66
83
8
43
44
64
64
 
34-57-H/01
Knihař
8
28
45
48
66
8
26
38
46
46
36 Stavebnictví, geodézie a kartografie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
36-52-H/01
Instalatér
9
44
63
67
85
9
42
43
64
65
 
36-52-H/02
Mechanik plynových zařízení
9
42
62
64
83
9
40
41
62
63
 
36-54-H/01
Kameník
8
29
46
49
66
8
27
38
46
47
 
36-56-H/01
Kominík
8
29
45
48
66
8
26
38
46
47
 
36-58-H/01
Montér vodovodů a kanalizací a obsluha vodárenských zařízení
9
42
61
64
82
9
40
41
62
62
 
36-59-H/01
Podlahář
8
29
46
49
66
8
27
38
46
47
 
36-62-H/01
Sklenář
8
29
46
49
66
8
27
38
46
47
 
36-63-H/01
Štukatér
8
40
58
61
78
8
38
38
58
59
 
36-64-H/01
Tesař
8
40
58
61
78
8
38
38
58
59
 
36-65-H/01
Vodař
9
42
62
64
83
9
40
41
62
63
 
36-66-H/01
Montér suchých staveb
8
29
46
49
66
8
27
27
46
47
 
36-67-H/01
Zedník
8
29
46
49
66
8
27
27
46
47
 
36-67-H/02
Kamnář
8
29
46
49
66
8
27
38
46
47
 
36-69-H/01
Pokrývač
8
40
58
61
78
8
38
38
58
59
37 Doprava a spoje
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
37-51-H/01
Manipulant poštovního provozu a přepravy
8
29
46
49
66
8
27
38
46
47
 
37-52-H/01
Železničář
8
28
46
49
66
8
26
27
47
48
39 Speciální a interdisciplinární obory
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39-41-H/01
Malíř a lakýrník
8
29
46
49
66
8
27
27
46
47
41 Zemědělství a lesnictví
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
41-51-H/01
Zemědělec - farmář
8
29
49
51
72
8
27
28
49
49
 
41-51-H/02
Včelař
9
28
48
50
69
9
26
27
48
49
 
41-52-H/01
Zahradník
9
28
48
50
69
9
26
27
48
49
 
41-53-H/01
Rybář
9
41
61
63
82
9
39
40
61
62
 
41-53-H/02
Jezdec a chovatel koní
8
29
49
51
72
8
27
41
49
49
 
41-54-H/01
Podkovář a zemědělský kovář
8
28
50
52
73
8
26
42
50
50
 
41-55-H/01
Opravář zemědělských strojů
9
28
48
51
69
9
26
27
48
49
 
41-56-H/01
Lesní mechanizátor
9
28
42
50
64
9
26
40
42
49
 
41-56-H/02
Opravář lesnických strojů
9
28
48
50
69
9
26
27
48
49
 
41-57-H/01
Zpracovatel dřeva
9
28
42
50
64
9
26
40
42
49
53 Zdravotnictví
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53-41-H/01
Ošetřovatel
8
40
46
60
77
8
26
39
47
59
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
65-51-H/01
Kuchař - číšník
9
28
42
50
64
9
26
27
42
49
66 Obchod
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
66-51-H/01
Prodavač
8
29
30
49
50
8
27
28
31
47
 
66-52-H/01
Aranžér
8
29
46
49
67
8
27
28
47
47
 
66-53-H/01
Operátor skladování
8
28
46
49
66
8
26
39
47
48
69 Osobní a provozní služby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
69-51-H/01
Kadeřník
9
28
42
50
64
9
26
40
42
49
 
69-53-H/01
Rekondiční a sportovní masér
8
29
41
49
60
8
26
38
46
46
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy,
počet oborů 2, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax
pro víceoborové třídy, počet oborů 3 a více, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax
pro víceoborové třídy, počet oborů 4 a více,
průměrný počet žáků v oboru vzdělání
méně než 5
5 - 10
více než 10 - 15
více než 15 - 20
více než 20
méně než 5
5 - 8
více než 8 - 12
více než 12 - 16
více než 16
4 a méně
více než 4 - 8
více než 8 - 12
více než 12
82 Umění a užité umění
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
82-51-H/01
Umělecký kovář a zámečník, pasíř
9
52
71
75
97
9
47
51
69
73
27
48
54
76
 
82-51-H/02
Umělecký truhlář a řezbář
9
52
71
75
97
9
47
51
69
73
27
48
54
76
 
82-51-H/03
Zlatník a klenotník
9
33
47
57
74
9
28
45
51
55
27
30
49
58
 
82-51-H/04
Umělecký keramik
9
52
71
75
97
9
47
51
69
73
27
48
54
76
 
82-51-H/05
Vlásenkář a maskér
9
52
71
75
97
9
47
51
69
73
27
48
54
76
 
82-51-H/06
Umělecký štukatér
9
52
71
75
97
9
47
51
69
73
27
48
54
76
 
82-51-H/07
Umělecký pozlacovač
9
52
71
75
97
9
47
51
69
73
27
48
54
76
 
82-51-H/08
Umělecký sklenář
9
52
71
75
97
9
47
51
69
73
27
48
54
76
 
82-51-H/09
Umělecký rytec
9
46
66
70
92
9
41
45
64
68
27
43
49
71
  
D 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 - 1. část
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení Phmax - průměrný počet žáků ve třídě
4 a méně
více než 4 - 8
více než 8 - 12
více než 12 - 14
více než 14 - méně než 17
17 - 20
více než 20 - 24
více než 24 - 27
více než 27
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 
 
21-43-L/01
Hutník operátor
9
16
24
35
39
59
61
73
75
 
21-44-L/01
Technik modelových zařízení
9
16
23
34
39
49
51
63
65
23 Strojírenství a strojírenská výroba
 
 
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení
8
16
24
35
41
51
54
67
69
 
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
8
16
23
35
40
52
59
72
73
 
23-45-L/02
Letecký mechanik
9
16
24
35
39
50
62
65
66
 
23-62-L/01
Optik
9
16
24
35
39
50
52
64
66
 
23-69-L/01
Technik - puškař
9
16
24
33
38
49
52
62
64
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 
 
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
9
16
24
34
39
59
62
74
76
28 Technická chemie a chemie silikátů
 
 
28-42-L/01
Chemik operátor
9
16
24
27
31
52
55
69
71
31 Textilní výroba a oděvnictví
 
 
31-43-L/01
Oděvní technik
9
16
24
35
40
50
53
65
67
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 
 
33-41-L/01
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
8
16
24
35
41
51
54
68
69
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 
 
34-52-L/01
Tiskař na polygrafických strojích
8
20
30
35
49
62
75
77
90
 
34-53-L/01
Reprodukční grafik pro média
8
20
30
35
49
62
75
77
90
 
34-56-L/01
Fotograf
9
16
24
27
31
50
53
63
65
 
34-57-L/01
Technik dokončovacího zpracování tiskovin
8
20
30
35
49
62
75
77
90
39 Speciální a interdisciplinární obory
 
 
39-41-L/01
Autotronik
9
16
24
35
39
52
55
67
69
 
39-41-L/02
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
9
17
24
35
40
59
71
73
83
41 Zemědělství a lesnictví
 
 
41-43-L/01
Chovatel cizokrajných zvířat
8
21
31
44
50
74
77
90
92
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 
 
65-41-L/01
Gastronomie
8
16
23
28
31
51
54
66
69
66 Obchod
 
 
66-41-L/01
Obchodník
8
16
23
33
38
50
53
64
67
69 Osobní a provozní služby
 
 
69-41-L/01
Kosmetické služby
9
16
24
28
39
50
62
64
66
 
69-41-L/02
Masér sportovní a rekondiční
9
16
24
28
39
50
62
64
67
82 Umění a užité umění
 
 
82-48-L/01
Starožitník
9
20
29
40
46
80
82
101
103
 
82-51-L/01
Uměleckořemeslné zpracování kovů
9
25
36
53
61
99
101
125
126
 
82-51-L/02
Uměleckořemeslné zpracování dřeva
9
25
36
53
61
99
101
125
126
 
82-51-L/03
Uměleckořemeslné zpracování textilu
10
26
38
56
64
102
105
128
130
 
82-51-L/04
Uměleckořemeslné zpracování kamene a keramiky
9
25
36
53
61
99
101
125
126
 
82-51-L/05
Uměleckořemeslné zpracování skla
10
24
37
54
61
100
102
126
128
 
82-51-L/06
Uměleckořemeslná stavba hudebních nástrojů
10
25
37
55
62
101
103
126
128
  
D 1 Obory vzdělání poskytující střední vzdělání s maturitní zkouškou kategorie dosaženého vzdělání L0 - 2. část
 
Skupina
Kód
Obor vzdělání
Údaje pro stanovení PHmax pro víceoborové třídy,
počet oborů 2, průměrný počet žáků v oboru vzdělání
méně než 5
5 - 10
více než 10 - 15
více než 15 - 20
více než 20
21 Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
 
 
21-43-L/01
Hutník operátor
9
36
39
53
65
 
21-44-L/01
Technik modelových zařízení
9
27
38
44
56
23 Strojírenství a strojírenská výroba
 
 
23-44-L/01
Mechanik strojů a zařízení
8
27
41
45
58
 
23-45-L/01
Mechanik seřizovač
8
27
44
46
63
 
23-45-L/02
Letecký mechanik
9
27
39
45
57
 
23-62-L/01
Optik
9
27
39
44
56
 
23-69-L/01
Technik - puškař
9
27
38
43
54
26 Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
 
 
26-41-L/01
Mechanik elektrotechnik
9
35
40
53
66
28 Technická chemie a chemie silikátů
 
 
28-42-L/01
Chemik operátor
9
27
42
47
61
31 Textilní výroba a oděvnictví
 
 
31-43-L/01
Oděvní technik
9
27
40
45
58
33 Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
 
 
33-41-L/01
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby
8
27
41
46
59
34 Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
 
 
34-52-L/01
Tiskař na polygrafických strojích
8
38
51
57
69
 
34-53-L/01
Reprodukční grafik pro média
8
38
51
57
69
 
34-56-L/01
Fotograf
9
28
39
45
56
 
34-57-L/01
Technik dokončovacího zpracování tiskovin
8
38
51
57
69
39 Speciální a interdisciplinární obory
 
 
39-41-L/01
Autotronik
9
27
39
47
59
 
39-41-L/02
Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení
9
36
47
53
65
41 Zemědělství a lesnictví
 
 
41-43-L/01
Chovatel cizokrajných zvířat
8
39
52
69
83
65 Gastronomie, hotelnictví a turismus
 
 
65-41-L/01
Gastronomie
8
26
39
45
57
66 Obchod
 
 
66-41-L/01
Obchodník
8
28
38
44
56
69 Osobní a provozní služby
 
 
69-41-L/01
Kosmetické služby
9
27
38
45
56
 
69-41-L/02
Masér sportovní a rekondiční
9
27
39
45
56
Nahrávám...
Nahrávám...