dnes je 9.6.2023

Input:

125/2018 Sb., Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami

č. 125/2018 Sb., Vyhláška o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
VYHLÁŠKA
ze dne 13. června 2018
o informacích uváděných ve zdravotně pojistném plánu a výhledu
a o způsobu jejich předkládání zdravotními pojišťovnami
Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo financí stanoví podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.”) a podle § 15 odst. 7 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění zákona č. 24/2017 Sb., (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb.”):
§ 1
Předkládání zdravotně pojistného plánu a výhledu
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky a resortní, oborové, podnikové a další zdravotní pojišťovny (dále jen „zdravotní pojišťovna”) předávají zdravotně pojistný plán a výhled Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky v otevřeném a strojově čitelném formátu.
§ 2
Východiska zdravotně pojistného plánu a výhledu
Zdravotně pojistný plán a výhled vychází zejména z právních předpisů platných v době jejich předání Ministerstvu zdravotnictví a Ministerstvu financí a z makroekonomických predikcí vztahujících se k období, na něž jsou zdravotně pojistný plán a výhled zpracovány. Tyto právní předpisy a zdroje predikcí uvede zdravotní pojišťovna ve zdravotně pojistném plánu.
Zdravotně pojistný plán
§ 3
Údaje o zdravotní pojišťovně obsažené ve zdravotně pojistném plánu zahrnují
a) název a kód zdravotní pojišťovny a její sídlo,
b) organizační strukturu zdravotní pojišťovny a předpokládané změny v období, na nějž se zdravotně pojistný plán vztahuje,
c) záměry rozvoje informačního systému podle § 24 zákona č. 551/1991 Sb. a § 21 zákona č. 280/1991 Sb.
§ 4
Přehled údajů o činnosti zdravotní pojišťovny uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 1 k této vyhlášce.
§ 5
(1) Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů základního fondu zdravotního pojištění a členění příjmů a výdajů základního fondu zdravotního pojištění včetně propočtu jejich celkového salda uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(2) Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů provozního fondu a členění příjmů a výdajů provozního fondu uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 3 k této vyhlášce. Součástí zdravotně pojistného plánu je výpočet maximálního limitu nákladů na vlastní činnost podle právního předpisu upravujícího příjmy a výdaje fondů veřejného zdravotního pojištění1) .
(3) Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů fondu reprodukce majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a fondu reprodukce investičního majetku resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven a členění příjmů a výdajů fondu reprodukce majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a fondu reprodukce investičního majetku resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Součástí zdravotně pojistného plánu je informace o investičních záměrech zdravotní pojišťovny včetně jejich zdůvodnění.
(4) Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů sociálního fondu a členění příjmů a výdajů sociálního fondu uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.
(5) Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů rezervního fondu a členění příjmů a výdajů rezervního fondu uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.
(6) Údaje o tvorbě a čerpání zdrojů fondu prevence a členění příjmů a výdajů fondu prevence uvede zdravotní pojišťovna ve struktuře podle přílohy č. 7 k této vyhlášce. Zdravotní pojišťovna uvede přehled programů hrazených z fondu prevence včetně nákladů ve struktuře podle přílohy č. 14 k této vyhlášce.
§ 6
Provádí-li zdravotní pojišťovna jinou činnost, než je provozování veřejného zdravotního pojištění, uvede členění výnosů a nákladů takové činnosti ve struktuře podle přílohy č. 8 k této vyhlášce. Součástí zdravotně pojistného plánu je informace o vlastněných investičních nástrojích.
§ 7
(1) Vojenská zdravotní pojišťovna dále uvede údaje o tvorbě a čerpání zdrojů fondu pro úhradu preventivní péče poskytované nad rámec hrazených služeb pro vojáky v činné službě a žáky vojenských škol2) a členění příjmů a výdajů tohoto fondu ve struktuře podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.
(2) Vojenská zdravotní pojišťovna uvede údaje o tvorbě čerpání zdrojů fondu zprostředkování úhrady zdravotních služeb hrazených Ministerstvem obrany3) a členění příjmů a výdajů tohoto fondu ve struktuře podle přílohy č. 10 k této vyhlášce.
(3) Plánuje-li Vojenská zdravotní pojišťovna provést mimořádný příděl do provozního fondu4) , uvede tuto skutečnost ve zdravotně pojistném plánu.
§ 8
(1) Zdravotní pojišťovna uvede předpokládané náklady na hrazené zdravotní služby ve struktuře podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Součástí zdravotně pojistného plánu je zdůvodnění plánovaného nárůstu nebo poklesu nákladů na některý druh nebo formu zdravotních služeb. Pokud je taková změna oproti kalendářnímu roku předcházejícímu rok, na nějž se zdravotně pojistný plán předkládá, vyšší než 5 % a nevyplývá-li taková změna přímo z jiných právních předpisů, na jejichž základě je zdravotně pojistný plán sestavován, zejména z právního předpisu upravujícího stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení5) , uvede zdravotní pojišťovna důvody této změny a dále uvede poskytovatele zdravotních služeb, kteří jí budou dotčeni.
(2) Zdravotní pojišťovna uvede předpokládané náklady na hrazené zdravotní služby v přepočtu na 1 pojištěnce ve struktuře podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.
(3) Zdravotní pojišťovna uvede informace o vývoji nákladů na léčení pojištěnců z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru nebo Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení6) a pojištěnců dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb7) , (dále jen „zahraniční pojištěnec”) ve struktuře podle přílohy č. 13 k této vyhlášce.
§ 9
Součástí zdravotně pojistného plánu jsou dále informace o
a) údajích obsažených v přílohách č. 1 až 14 k této vyhlášce,
b) prioritách revizního a kontrolního systému zdravotní pojišťovny alespoň pro období, na nějž je zdravotně pojistný plán zpracován,
c) způsobech, stanovení výše a uplatňovaných regulačních omezeních úhrady jednotlivých druhů nebo forem hrazených zdravotních služeb,
d) dceřiných společnostech a právnických osobách vykonávajících podnikatelskou činnost založených zdravotní pojišťovnou,
e) kontrole a vymáhání pojistného včetně pokut, penále a přirážek k pojistnému,
f) záměrech vývoje kmene pojištěnců včetně opatření pro jeho stabilizaci,
g) záměrech smluvní politiky zdravotní pojišťovny a předpokladu zajištění dostupnosti hrazených služeb a
h) jiných skutečnostech, které zdravotní pojišťovna považuje pro provádění veřejného zdravotního pojištění za podstatné.
Výhled
§ 10
(1) Výhled obsahuje příjmy a výdaje.
(2) Zdravotní pojišťovna ve výhledu uvede ve struktuře podle přílohy č. 15 k této vyhlášce informaci o
a) celkových příjmech,
b) pojistném z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování8) ,
c) celkových výdajích,
d) výdajích na zdravotní služby ze základního fondu zdravotního pojištění9) ,
e) výdajích na vlastní činnost,
f) saldu celkových příjmů a výdajů,
g) celkových zůstatcích na účtech ke konci běžného období,
h) zůstatcích na účtech základního fondu zdravotního pojištění ke konci běžného období,
i) veškerých závazcích zdravotní pojišťovny ke konci běžného období,
j) veškerých pohledávkách zdravotní pojišťovny ke konci běžného období.
§ 11
(1) Součástí výhledu je i popis předpokládaného vývoje hospodaření zdravotní pojišťovny v letech, na která se výhled zpracovává, obsahující alespoň informace o
a) vývoji celkových příjmů,
b) očekávaném pojistném z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování,
c) vývoji celkových výdajů včetně předpokladu vývoje v oblasti smluvní politiky a provozní činnosti,
d) plánovaných investičních záměrech a
e) vývoji celkového salda; v případě, kdy zdravotní pojišťovna předpokládá pro období, na něž je výhled sestavován, záporné saldo příjmů a výdajů, uvede zdravotní pojišťovna plánovaná opatření ke stabilizaci hospodaření.
(2) Součástí popisu je rovněž informace o vývoji celkových zůstatků i zůstatků základního fondu zdravotního pojištění na účtech ke konci běžného období.
(3) Součástí popisu je rovněž informace o
a) vývoji veškerých závazků, závazků vůči poskytovatelům zdravotních služeb a závazků vůči ostatním subjektům a z pohledu jejich splatnosti a
b) vývoji veškerých pohledávek, pohledávek za plátci pojistného, pohledávek za poskytovateli zdravotních služeb a ostatních pohledávek a z pohledu jejich splatnosti.
§ 12
Součástí výhledu dále je
a) závěrečné shrnutí předpokládaného vývoje hospodaření zdravotní pojišťovny v letech, na která se výhled zpracovává, a
b) shrnutí nejvýznamnějších vlivů, které budou nebo mohou mít vliv na hospodaření zdravotní pojišťovny.
§ 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 29. června 2018.
 
Ministr zdravotnictví:
Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 125/2018 Sb.
Přehled údajů o činnosti zdravotní pojišťovny
 
ř.
Ukazatel
m.j.
Rok t - 1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t - 1
 
 
 
 
 
 
 
I. Pojištěnci
 
 
 
 
1
Počet pojištěnců celkem k poslednímu dni sledovaného období
osoby
 
 
 
1.1
z toho: státem hrazeni
osoby
 
 
 
2
Průměrný počet pojištěnců za sledované období
osoby
 
 
 
2.1
z toho: státem hrazeni
osoby
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Ostatní ukazatele
 
 
 
 
3
Stav dlouhodobého majetku včetně poskytovaných záloh pořízený k poslednímu dni sledovaného období
tis. Kč
 
 
 
4
Stav dlouhodobého majetku včetně poskytovaných záloh pořízený za sledované období
tis. Kč
 
 
 
4.1
v tom: majetek na vlastní činnost
tis. Kč
 
 
 
4.2
       ostatní majetek
tis. Kč
 
 
 
5
Stav finančních investic k poslednímu dni sledovaného období (krátkodobé i dlouhodobé)
tis. Kč
 
 
 
5.1
z toho: vázáno v dceřiné společnosti
tis. Kč
 
 
 
6
Finanční investice pořízené za sledované období (saldo nákup - prodej)
tis. Kč
 
 
 
6.1
z toho: vázáno v dceřiné společnosti
tis. Kč
 
 
 
7
Přijaté bankovní úvěry celkem (tj. bez údajů na řádcích 10 a 13) za sledované období
tis. Kč
 
 
 
7.1
v tom: dlouhodobé
tis. Kč
 
 
 
7.2
       krátkodobé
tis. Kč
 
 
 
8
Splátky bankovních úvěrů krátkodobých i dlouhodobých za sledované období
tis. Kč
 
 
 
9
Nesplacený zůstatek bankovních úvěrů k poslednímu dni sledovaného období celkem
tis. Kč
 
 
 
10
Přijaté návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném období
tis. Kč
 
 
 
11
Splácení návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu ve sledovaném období
tis. Kč
 
 
 
12
Nesplacený zůstatek návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu k poslednímu dni sledovaného období celkem
tis. Kč
 
 
 
13
Přijaté zápůjčky, např. od žadatele o povolení podle § 3 zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 280/1992 Sb.”) ve sledovaném období
tis. Kč
 
 
 
14
Splátky zápůjček ve sledovaném období
tis. Kč
 
 
 
15
Nesplacený zůstatek zápůjček k poslednímu dni sledovaného období celkem
tis. Kč
 
 
 
16
Přijatá bezúplatná plnění a nenávratné dotace ve sledovaném období
tis. Kč
 
 
 
17
Přepočtený počet zaměstnanců k poslednímu dni sledovaného období (zaokrouhlí se na celá čísla)
osoby
 
 
 
18
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců (zaokrouhlí se na celá čísla)
osoby
 
 
 
19
Výpočet limitu nákladů na činnost podle vyhlášky č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o fondech”) (zaokrouhlí se na 2 desetinná místa)
 
 
 
 
20
Rozvrhová základna pro propočet přídělu do provozního fondu podle § 7 vyhlášky o fondech
tis. Kč
 
 
 
21
Maximální limit nákladů na činnost propočtený z dosažené rozvrhové základny podle § 7 vyhlášky o fondech
tis. Kč
 
 
 
22
Skutečný příděl ze ZFZP do provozního fondu ve sledovaném období
tis. Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Závazky a pohledávky
 
 
 
 
23
Závazky celkem k poslednímu dni sledovaného období (neobsahují nesplacené zůstatky bankovních úvěrů, návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu a zápůjček uvedených na ř. 9, 12 a 15)
tis. Kč
 
 
 
23.1
v tom: závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb ve lhůtě splatnosti1)
tis. Kč
 
 
 
23.2
       závazky vůči poskytovatelům zdravotních služeb po lhůtě splatnosti
tis. Kč
 
 
 
23.3
       ostatní závazky ve lhůtě splatnosti
tis. Kč
 
 
 
23.4
       ostatní závazky po lhůtě splatnosti
tis. Kč
 
 
 
24
Pohledávky celkem k poslednímu dni sledovaného období
tis. Kč
 
 
 
24.1
v tom: pohledávky za plátci pojistného ve lhůtě splatnosti
tis. Kč
 
 
 
24.2
       pohledávky za plátci pojistného po lhůtě splatnosti2)
tis. Kč
 
 
 
24.3
       pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb ve lhůtě splatnosti3)
tis. Kč
 
 
 
24.4
       pohledávky za poskytovateli zdravotních služeb po lhůtě splatnosti
tis. Kč
 
 
 
24.5
       ostatní pohledávky ve lhůtě splatnosti
tis. Kč
 
 
 
24.6
       ostatní pohledávky po lhůtě splatnosti
tis. Kč
 
 
 
25
Dohadné položky pasivní celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období
tis. Kč
 
 
 
26
Dohadné položky aktivní celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období
tis. Kč
 
 
 
27
Rezervy celkem - stav k poslednímu dni sledovaného období
tis. Kč
 
 
 
28
Opravné položky celkem -stav k poslednímu dni sledovaného období
tis. Kč
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doplňující údaje k řádkům 1, 2, 5 a 6
 
 
 
 
k 1.1
z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie
osoby
 
 
 
k 2.1
z toho pojištěnci ze zemí Evropské unie
osoby
 
 
 
Poznámky:
1) V řádku 23.1 budou zahrnuty dohadné položky pasivní (zejména vyúčtování zdravotních služeb za příslušný rok).
2) V řádku 24.2 budou zahrnuty dohadné položky aktivní za plátci pojistného. Vykazovaná částka bude zároveň snížena o opravné položky.
3) V řádku 24.3 budou zahrnuty dohadné položky aktivní za poskytovateli zdravotních služeb (zejména vyúčtování zdravotních služeb za příslušný rok).
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 125/2018 Sb.
Základní fond zdravotního pojištění (v tis. Kč)
 
A.
Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tvorba celkem = zdroje
 
 
 
1
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
 
 
 
1.1
z toho: dohadné položky k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. c) vyhlášky o fondech1)
 
 
 
2
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování ± podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 21 b zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 592/1992 Sb.”) a podle § 1 odst. 1 písm. a) až c) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech, včetně dohadných položek
 
 
 
4.1
z toho: dohadné položky1)
 
 
 
5
Náhrady nákladů na hrazené služby podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Úroky získané hospodařením se ZFZP
 
 
 
7
Ostatní pohledávky podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Převod zůstatku ZFZP v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za zdravotní služby poskytnuté v ČR cizím pojištěncům podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
11
Pohledávky za zahraniční pojišťovnou za paušální platbu na cizí pojištěnce podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
12
Kladné kursové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
13
Bezúplatné plnění určené dárcem pro ZFZP nebo pokud nebyl dárcem určen účel bezúplatného plnění podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
14
Snížené nebo zrušené opravné položky k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému podle § 1 odst. 1 písm. k) vyhlášky o fondech
 
 
 
15
Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 1 odst. 1 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
16
Použité, snížené nebo zrušené rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 1 písm. m) vyhlášky o fondech
 
 
 
17
Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy neuvedené v§ 1 odst. 4 písm. m), vazba na § 1 odst. 1 písm. n) vyhlášky o fondech
 
 
 
18
Ostatní dohadné položky aktivní vztahující se k základnímu fondu neuvedené v§ 1 odst. 1 písm. c), vazba na § 1 odst. 1 písm. o) vyhlášky o fondech
 
 
 
19
Mimořádné případy externí
 
 
 
20
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Čerpání celkem = snížení zdrojů
 
 
 
1
Závazky za zdravotní služby včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 písm. d) a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
 
 
 
1.1
z toho: závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
1.2
dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k § 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech1)
 
 
 
2
Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Předpis přídělů do jiných fondů
 
 
 
3.1
v tom: do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech2)
 
 
 
3.2
       do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech3)
 
 
 
3.3
       do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech4)
 
 
 
3.4
       Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Odpis pohledávek podle § 1 odst. 5 vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Snížení základního fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 48/1997 Sb.”) podle § 1 odst. 6 vyhlášky o fondech5)
 
 
 
6
Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotních služeb vyúčtovaných zdravotní pojišťovně poskytovateli zdravotních služeb za cizí pojištěnce) včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
8.
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Náklady spojené s vedením osobního účtu pojištěnce v souladu s § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Záporné kursové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
11
Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech
 
 
 
12
Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o fondech
 
 
 
13
Tvorba opravných položek k pojistnému, penále, pokutám a přirážkám k pojistnému podle § 1 odst. 4 písm. p) vyhlášky o fondech
 
 
 
14
Tvorba ostatních opravných položek podle § 1 odst. 4 písm. q) neuvedených v § 1 odst. 4 písm. p) vyhlášky o fondech
 
 
 
15
Mimořádné případy externí
 
 
 
16
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
B.
Základní fond zdravotního pojištění (ZFZP)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 1 odst. 7 vyhlášky o fondech
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Příjmy celkem
 
 
 
1
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování ± podle§ 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 21b zákona č. 592/1992 Sb. a podle § 1 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Náhrady nákladů na hrazené služby podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Úroky získané hospodařením se ZFZP
 
 
 
7
Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Příjem zůstatku v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. j) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazené zdravotní služby poskytovatelem zdravotních služeb za cizí pojištěnce
 
 
 
11
Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
12
Kladné kursové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
13
Bezúplatné plnění určené dárcem pro ZFZP nebo pokud nebyl dárcem určen účel bezúplatného plnění podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
14
Příjem úvěru na posílení ZFZP
 
 
 
15
Příjem návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP
 
 
 
16
Mimořádné případy externí
 
 
 
17
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Výdaje celkem
 
 
 
1
Výdaje za zdravotní služby včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b) a odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
1.1
z toho: výdaje za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Převody do jiných fondů
 
 
 
3.1
v tom: do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech2)
 
 
 
3.2
       do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech3)
 
 
 
3.3
       do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech4)
 
 
 
3.4
       Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Výdaje za poskytnuté zdravotní služby fakturované tuzemským poskytovatelem zdravotních služeb zdravotní pojišťovně za cizí pojištěnce)včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Výdaje za paušální platby za pojištěnce hrazené zahraničním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Výdaje spojené s vedením osobního účtu pojištěnce v souladu s § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Záporné kursové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Splátky úvěrů na posílení ZFZP
 
 
 
10
Splátky návratných finančních výpomocí na posílení ZFZP
 
 
 
11
Mimořádné případy externí
 
 
 
12
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období
 
 
 
 
 
 
 
C.
Specifikace ukazatele B III
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
1
Příjmy z pojistného od zaměstnavatelů
 
 
 
2
Příjmy z pojistného od osob samostatně výdělečně činných
 
 
 
3
Příjmy z pojistného od ostatních plátců (osob bez zdanitelných příjmů + případné další platby veřejného zdravotního pojištění)
 
 
 
4
Neidentifikovatelné platby od různých typů plátců
 
 
 
5
Součet řádků C ř. 1 až C ř. 4 = B II ř. 1
 
 
 
Poznámky:
1) V řádcích „z toho” A II 1.1, A II 4.1 nebo A III 1.2 se zobrazuje stav proúčtování dohadných položek (-), které byly do daného období převedeny jako součást počátečních zůstatků. V účetní závěrce se pak do položky promítne hodnota nově stanovených dohadných položek (+), (-).
2) Propočet převodu do RF v oddílu A III v ř. 3.1 se provádí i v případě, že z důvodu nedostatku finančních prostředků nebude vykázán převod v oddílu B III v ř. 3.1.
3) Propočet limitu přídělu podle § 7 vyhlášky o fondech je vázán na údaje rozvrhové základny propočtené z oddílu B II ZFZP.
4) Pokud zdravotní pojišťovna účtuje úroky, pokuty, penále a přirážky do ZFZP a následně provádí převod ze ZFZP do fondu prevence, bude k tomuto účelu využívat jak oddíl A III ř. 3.3, tak i oddíl B III ř. 3.3.
5) V případě, že zdravotní pojišťovna nevykazuje v příloze č. 8, oddílu A III ř. 6, snížení FP o částku penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb. musí být zmíněná částka vykázána na tomto řádku.
I pokud zaměstnanecká zdravotní pojišťovna účtuje danou položku tzv. „saldem” na ř. A III ZFZP, vykáže danou hodnotu na ř. A III 5 a o danou hodnotu upraví jednotlivé položky a mezisoučty tak, aby byla zachována hodnota konečného zůstatku na ř. IV-vzniklý rozdíl oproti účetním sestavám zdůvodní.
  
Propočet salda příjmů a nákladů na ZFZP (v tis. Kč) z vybraných položek části AIII a B II ZFZP
 
D.
Příjmy ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
Vazba na řádek
 
 
 
 
 
 
I.
Příjmy celkem
 
 
 
 
1
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění podle § 1 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
B II 1
2
Peněžní prostředky plynoucí z měsíčního vyúčtování výsledků přerozdělování ± podle § 1 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
B II 2
3
Pojistné z veřejného zdravotního pojištění po přerozdělování (ř. 1 + ř. 2) podle § 21b zákona č. 592/1992 Sb. a § 1 odst. 1 písm. a) a b) vyhlášky o fondech
 
 
 
B II 3
4
Penále, pokuty a přirážky k pojistnému podle § 1 odst. 2 nebo 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
B II 4
5
Náhrady nákladů na hrazené služby podle § 1 odst. 1 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
B II 5
6
Úroky získané hospodařením se ZFZP
 
 
 
B II 6
7
Ostatní příjmy podle § 1 odst. 1 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
B II 7
8
Převody z jiných fondů v souladu s § 1 odst. 1 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
B II 9
9
Příjem od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech za uhrazené zdravotní služby poskytovatelem zdravotních služeb za cizí pojištěnce
 
 
 
B II 10
10
Příjem paušální platby za pojištěnce od zahraniční pojišťovny podle § 1 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
BII 11
11
Kladné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 1 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
BII 12
12
Bezúplatné plnění určené dárcem pro ZFZP nebo pokud nebyl dárcem určen účel bezúplatného plnění podle § 1 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
BII 13
13
Mimořádné případy externí
 
 
 
BII 16
14
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
BII 17
 
 
 
 
 
 
E.
Čerpání ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
Vazba na řádek
 
 
 
 
 
 
II.
Čerpání celkem
 
 
 
 
1
Závazky za zdravotní služby včetně korekcí a revizí a úhrad jiným zdravotním pojišťovnám podle § 1 odst. 4 písm. a), odst. 4 písm. b), odst. 4 písm. d) a odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech včetně dohadných položek
 
 
 
A III 1
1.1
z toho: závazky za léčení pojištěnců dané zdravotní pojišťovny v cizině podle § 1 odst. 4 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 1.1
1.2
       dohadné položky k závazkům podle § 1 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech vztahující se k§ 1 odst. 4 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 1.2
2
Úroky z úvěrů podle § 1 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 2
3
Předpis přídělů do jiných fondů
 
 
 
A III 3
3.1
v tom: do rezervního fondu podle § 1 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech1)
 
 
 
A III 3.1
3.2
       do provozního fondu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 3.2
3.3
       do fondu prevence podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 3.3
3.4
       Mimořádný převod do provozního fondu - pouze Vojenská zdravotní pojišťovna ČR podle § 1 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 3.4
4
Závazky vyplývající z poskytnutí zdravotních služeb vyúčtovaných zdravotní pojišťovně poskytovateli zdravotních služeb za cizí pojištěnce včetně výsledků revize podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 6
5
Závazky vůči zahraniční pojišťovně z titulu paušální platby za pojištěnce podle § 1 odst. 4 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 7
6
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 1 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 8
7
Náklady spojené s vedením osobního účtu pojištěnce v souladu s § 1 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 9
8
Záporné kurzové rozdíly podle § 1 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 10
9
Tvorba rezervy na pravomocně neskončené soudní spory podle § 1 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 11-A II 16
10
Tvorba ostatních rezerv podle § 1 odst. 4 písm. o) vyhlášky o fondech
 
 
 
A III 12-A II 17
11
Mimořádné případy externí
 
 
 
A III 15
12
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
A III 16
 
 
 
 
 
 
 
Saldo příjmů a nákladů celkem = D I celkem - E II celkem2)
 
 
 
 
Poznámky:
1) Zdravotní pojišťovna vykazuje v případě, zeje rezervní fond naplňován i finančně.
2) Zdravotní pojišťovna doplní komentář k dosaženému saldu příjmů a nákladů ZFZP ve vztahu k zůstatku finančních prostředků na bankovním účtu ZFZP a stavu závazků vůči poskytovatelům zdravotních služeb, případně dalším důvodům tohoto vývoje.
Příloha č. 3 k vyhlášce č. 125/2018 Sb.
Provozní fond (v tis. Kč)
 
A.
Provozní fond (PF)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tvorba celkem = zdroje
 
 
 
1
Předpis přídělu podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech ze základního fondu zdravotního pojištění, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Předpis přídělu z fondu reprodukce majetku ve výši schválené správní radou podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Předpis převodu prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Pohledávka z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Předpis mimořádného přídělu Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze základního fondu zdravotního pojištění
 
 
 
6
Předpis úroků vztahujících se k PF
 
 
 
7
Předpis smluvních pokut z porušení smluvního vztahu k poskytovateli zdravotních služeb podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Kladné kurzové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Ostatní pohledávky vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Pohledávky Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
11
Předpis bezúplatného plnění určeného výlučně pro PF podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
12
Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 3 odst.. 2 písm. j) vyhlášky o fondech
 
 
 
13
Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 3 odst. 2 písm. k) vyhlášky o fondech
 
 
 
14
Ostatní dohadné položky aktivní podle § 3 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
15
Mimořádné případy externí
 
 
 
16
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Čerpání celkem = snížení zdrojů
 
 
 
1
Závazky zdravotní pojišťovny vyplývající ze zajištění provozní činnosti podle § 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
1.1
v tom: mzdy bez ostatních osobních nákladů (včetně náhrad mezd)
 
 
 
1.2
       ostatní osobní náklady
 
 
 
1.3
       pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění1)
 
 
 
1.4
       pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti1)
 
 
 
1.5
       odměny členům správní, dozorčí rady a rozhodčímu orgánu
 
 
 
1.6
       úroky
 
 
 
1.7
       podíl úhrad za služby Kanceláře zdravotního pojištění
 
 
 
1.8
       podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru pojištěnců
 
 
 
1.9
       záporné kurzové rozdíly související s PF
 
 
 
1.10
       úplaty za bankovní a jiné služby
 
 
 
1.11
       závazky k úhradě pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
1.12
       úhrada zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech
 
 
 
1.13
       prostředky vynaložené zaměstnaneckou zdravotní pojišťovnou na nákup metodik od Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
1.14
       podíl odpisů hmotného a nehmotného majetku vztažený k PF
 
 
 
1.15
       ostatní závazky
 
 
 
1.15.1
       v tom: spotřeba energie
 
 
 
1.15.2
              opravy a udržování
 
 
 
1.15.3
              nájemné
 
 
 
1.15.4
              náklady na informační technologie
 
 
 
1.15.5
              propagace
 
 
 
1.15.6
              spotřebované nákupy
 
 
 
1.15.7
              ostatní služby
 
 
 
1.15.8
              ostatní provozní náklady
 
 
 
2
Předpis zákonné výše přídělu do sociálního fondu podle § 3 odst. 4 písm. b) a podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Předpis přídělu do rezervního fondu zdravotního pojištění podle § 3 odst. 4 písm. c) a podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Předpis přídělu do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí správní rady podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky fondech
 
 
 
6
Předpis přídělu do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Předpis přídělu do fondu prevence podle § 3 odst. 6 vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Tvorba ostatních rezerv podle § 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Tvorba ostatních opravných položek podle § 3 odst. 4 písm. m) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Ostatní dohadné položky pasivní podle § 3 odst. 4 písm. n) vyhlášky o fondech
 
 
 
11
Mimořádné případy externí
 
 
 
12
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
B.
Provozní fond (PF)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 3 vyhlášky o fondech
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Příjmy celkem
 
 
 
1
Převod podle § 1 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech ze ZFZP, stanovený podle § 7 odst. 1 a 2 vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Převod z fondu reprodukce majetku ve výši schválené správní radou podle § 3 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Převod prostředků PF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 3 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Mimořádný převod Vojenské zdravotní pojišťovny ČR převodem ze ZFZP
 
 
 
6
Příjem úroků vztahujících se k PF
 
 
 
7
Příjem smluvních pokut z porušení smluvního vztahu k poskytovatelům zdravotních služeb podle § 3 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Kladné kursové rozdíly související s PF podle § 3 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Ostatní příjmy vztahující se k PF podle § 3 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Příjmy Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR podle § 3 odst. 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
11
Příjem bezúplatného plnění určeného výlučně pro PF podle § 3 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
12
Příjem zálohy včetně konečného zúčtování na úhradu podílu části režijních výdajů a jiné činnosti, než je provozování veřejného zdravotního pojištění podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech2)
 
 
 
13
Mimořádné případy externí
 
 
 
14
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Výdaje celkem
 
 
 
1
Výdaje vyplývající ze zajištění provozní činnosti podle § 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
1.1
v tom: mzdy (včetně náhrad mezd, ostatních osobních nákladů a odměn členům správní, dozorčí rady a rozhodčího orgánu)
 
 
 
1.2
       pojistné za zaměstnance na zdravotní pojištění1)
 
 
 
1.3
       pojistné za zaměstnance na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti1)
 
 
 
1.4
       úroky
 
 
 
1.5
       podíl úhrad za služby Kanceláře zdravotního pojištění
 
 
 
1.6
       podíl úhrad zaměstnanecké zdravotní pojišťovny za vedení centrálního registru pojištěnců
 
 
 
1.7
       záporné kurzové rozdíly související s PF
 
 
 
1.8
       úplaty za bankovní a jiné služby
 
 
 
1.9
       úhrady pokut a penále podle § 3 odst. 4 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
1.10
       úhrada zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora zaměstnanecké zdravotní pojišťovny podle § 3 odst. 4 písm. j) vyhlášky o fondech
 
 
 
1.11
       ostatní výdaje
 
 
 
2
Převod do sociálního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Převod do rezervního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 5 vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Převod do fondu reprodukce majetku podle § 3 odst. 4 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Převod do základního fondu zdravotního pojištění podle rozhodnutí správní rady podle § 3 odst. 4 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Převod do fondu reprodukce majetku ve výši kladného rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Převod do fondu reprodukce majetku ve výši celkových odpisů včetně zůstatkové hodnoty podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Převod do fondu prevence podle § 3 odst. 6 vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Zúčtování zálohy Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR na vedení specifických fondů podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech2)
 
 
 
10
Zúčtování zálohy na podíl režijních výdajů související s jinou činností podle § 3 odst. 11 vyhlášky o fondech2)
 
 
 
11
Splátky zápůjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu
 
 
 
12
Mimořádné případy externí
 
 
 
13
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období
 
 
 
Poznámky:
1) V řádcích A III 1.3 a B III 1.2 (resp. A III 1.4 a B III 1.3) zdravotní pojišťovna zahrne i náklady související s platbou zdravotního pojištění (resp. soc. pojištění) členů správní rady, dozorčí rady a rozhodčího orgánu.
2) Finanční zálohy (poskytované mezi oddělenými bankovními účty) na podíl společných výdajů vztahující se k jiné činnosti (případně u Vojenské zdravotní pojišťovny ČR i za specifické fondy), jsou zachyceny pouze v oddílu B, tj. na bankovním účtu v souladu s Českými účetními standardy pro zdravotní pojišťovny.
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 125/2018 Sb.
Fond reprodukce majetku Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR a fond reprodukce investičního majetku zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven (dále jen „Fond reprodukce majetku”) (v tis Kč)
 
A.
Fond reprodukce majetku (FRM)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tvorba celkem = zdroje
 
 
 
1
Předpis FRM přídělem z provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Předpis přídělu z provozního fondu ve výši schválené správní radou podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Úroky z běžného účtu FRM
 
 
 
4
Bezúplatné plnění určené dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Příděl ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Zůstatek z FRM sloučené, nebo splynuté zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Převod z provozního fondu-kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Mimořádné případy externí
 
 
 
11
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Čerpání celkem = snížení zdrojů
 
 
 
1
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
1.1
v tom: pozemky, budovy, stavby
 
 
 
1.2
       dopravní prostředky
 
 
 
1.3
       informační technologie
 
 
 
1.4
       ostatní
 
 
 
2
Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Příděl do provozního fondu se souhlasem správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Závazky k úhradě zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Mimořádné případy externí
 
 
 
8
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
Fond reprodukce majetku (FRM)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 6 odst. 4 vyhlášky o fondech
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Příjmy celkem
 
 
 
1
Převod zběžného účtu provozního fondu ve výši odpisů podle § 6 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Převod z běžného účtu provozního fondu ve výši schválené správní radou podle § 6 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Úroky z běžného účtu FRM
 
 
 
4
Bezúplatné plnění určené dárcem na posílení FRM podle § 6 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Převod ze zisku po zdanění podle § 6 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Převod zůstatku běžného účtu FRM v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 6 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Účelová dotace ze státního rozpočtu podle § 6 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Převod zběžného účtu provozního fondu - kladný rozdíl mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6 odst. 2 písm. c) (podle § 3 odst. 4 písm. k) vyhlášky o fondech)
 
 
 
9
Kladné kurzové rozdíly vztahující se k FRM podle § 6 odst. 2 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Příjem úvěrů na posílení FRM
 
 
 
11
Mimořádné případy externí
 
 
 
12
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Výdaje celkem
 
 
 
1
Pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku včetně záloh podle § 6 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Splátky úroků z úvěrů podle § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 6 odst. 3 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Převod na běžný účet PF se souhlasem správní rady podle § 6 odst. 3 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Záporné kurzové rozdíly podle § 6 odst. 3 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Úhrada zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora podle § 6 odst. 3 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Splátky úvěrů vztahujících se k tomuto fondu (s vazbou na § 6 odst. 3 písm. b) vyhlášky o fondech)
 
 
 
8
Splátky zápůjček od žadatele vztahující se k tomuto fondu
 
 
 
9
Mimořádné případy externí
 
 
 
10
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
Příloha č. 5 k vyhlášce č. 125/2018 Sb.
Sociální fond (v tis. Kč)
 
A.
Sociální fond (SF)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tvorba celkem = zdroje
 
 
 
1
Předpis přídělu z provozního fondu podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Úroky z běžného účtu SF
 
 
 
3
Předpis ostatních příjmů podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Předpis přídělu ze zisku po zdanění z jiné činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Převod zůstatku SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Splátky ze zápůjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Bezúplatná plnění určená dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Použité, snížené nebo zrušené ostatní rezervy podle § 4 odst. 2 písm. l) vyhlášky o fondech
 
 
 
10
Snížené nebo zrušené ostatní opravné položky podle § 4 odst. 2 písm. j) vyhlášky o fondech
 
 
 
11
Dohadné položky aktivní podle § 4 odst. 2 písm. k) vyhlášky o fondech
 
 
 
12
Mimořádné případy externí
 
 
 
13
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Čerpání celkem = snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 písm. a)
 
 
 
1
Předpisy snížení zdrojů podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
1.1
v tom: zápůjčky
 
 
 
1.2
       ostatní čerpání
 
 
 
2
Úplaty za bankovní a jiné služby
 
 
 
3
Záporné kurzové rozdíly
 
 
 
4
Tvorba ostatních rezerv podle § 4 odst. 4 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Tvorba ostatních opravných položek podle § 4 odst. 4 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Dohadné položky pasivní podle § 4 odst. 4 písm. h) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Mimořádné případy externí
 
 
 
8
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
Sociální fond (SF)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období v souladu s § 4 odst. 4 vyhlášky o fondech
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Příjmy celkem
 
 
 
1
Převod zběžného účtu PF podle § 4 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Úroky z běžného účtu SF
 
 
 
3
Ostatní příjmy podle § 4 odst. 2 písm. d) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Převod ze zisku po zdanění z jiné činnosti podle § 4 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Převod zůstatku běžného účtu SF, v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny, podle § 4 odst. 2 písm. g) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Splátky ze zápůjček zaměstnancům podle § 4 odst. 2 písm. c) vyhlášky o fondech
 
 
 
7
Kladné kurzové rozdíly související se SF podle § 4 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
8
Bezúplatná plnění určená dárcem do SF podle § 4 odst. 2 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
9
Mimořádné případy externí
 
 
 
10
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Výdaje celkem podle § 4 odst. 3 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
1
Výdaje podle § 4 odst. 3 vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Úplaty za bankovní a jiné služby
 
 
 
3
Záporné kurzové rozdíly související se SF
 
 
 
4
Mimořádné případy externí
 
 
 
5
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z B IV přináleží hodnotě rezerv k poslednímu dni sledovaného období
 
 
 
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 125/2018 Sb.
Rezervní fond (v tis. Kč)
 
A.
Rezervní fond (RF)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tvorba celkem = zdroje
 
 
 
1
Předpis přídělu ze základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Úroky z běžného účtu RF
 
 
 
3
Bezúplatná plnění určená dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Převod zůstatku RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Mimořádné případy externí
 
 
 
7
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Čerpání celkem = snížení zdrojů
 
 
 
1
Příděl z RF do základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Závazky k úhradě zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Mimořádné případy externí
 
 
 
5
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
Rezervní fond (RF)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období podle § 2 odst. 3 vyhlášky o fondech
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období1)
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Příjmy celkem
 
 
 
1
Převod zběžného účtu základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 1 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Úroky z běžného účtu RF
 
 
 
3
Bezúplatná plnění určená dárcem do RF podle § 2 odst. 1 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Převod zůstatku běžného účtu RF v případě sloučení nebo splynutí zdravotní pojišťovny podle § 2 odst. 1 písm. f) vyhlášky o fondech
 
 
 
5
Kauce žadatele podle § 2 odst. 1 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
6
Mimořádné případy externí
 
 
 
7
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Výdaje celkem
 
 
 
1
Převod z běžného účtu RF na běžný účet základního fondu zdravotního pojištění podle § 2 odst. 2 písm. a) vyhlášky o fondech
 
 
 
2
Úplaty za bankovní služby a další úplaty podle § 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o fondech
 
 
 
3
Závazky k úhradě zdravotních služeb z rozhodnutí likvidátora podle § 2 odst. 2 písm. e) vyhlášky o fondech
 
 
 
4
Mimořádné případy externí
 
 
 
5
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni vykazovaného období = I + II - III1)
 
 
 
 
 
 
 
 
C.
Doplňující tabulka: Propočet limitu RF2)
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
Propočtová základna pro výpočet limitu přídělu do RF
 
 
 
1
Výdaje ZFZP za rok t- 4
 
 
 
2
Výdaje ZFZP za rok t- 3
 
 
 
3
Výdaje ZFZP za rok t - 2
 
 
 
4
Výdaje ZFZP za rok t - 1
 
 
 
5
Průměrné roční výdaje ZFZP za bezprostředně předcházející uzavřené 3 kalendářní roky
 
 
 
6
Výpočet limitu = 1,5 % z propočtených průměrných výdajů ZFZP
 
 
 
Poznámky:
1) Pokud zdravotní pojišťovna nevykáže, že A I = B I, případně A IV = B IV, tyto rozdíly zdůvodní.
2) Tabulku propočtu RF vyplňuje Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR podle § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 551/1991 Sb.”) a ostatní zdravotní pojišťovny podle § 18 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb.
Hodnocení dodržení limitu se provádík 31. prosinci sledovaného období.
Sloučená zdravotní pojišťovna zohlední při propočtu limitu RF § 2 odst. 6 vyhlášky o fondech.
Tvorba v oddílu A od povídá vždy propočtu povinného přídělu v doplňující tabulce, a to i v případě, že převod finančních prostředků v oddílu B není možno provést v povinné výši, nebo došlo k čerpání finančních prostředků z bankovního účtu RF.
Kladný rozdíl zůstatků mezi oddílem A a oddílem B vykazuje tzv. vnitřní dluh bankovního účtu RF. Tento rozdíl zdravotní pojišťovna zdůvodní.
Příloha č. 7 k vyhlášce č. 125/2018 Sb.
Fond prevence (v tis. Kč)
 
A.
Fond prevence (Fprev)
Tvorba a čerpání ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Tvorba celkem = zdroje
 
 
 
1
Zdroje podle zákona č. 551/1991 Sb. a zákona č. 280/1992 Sb.
 
 
 
1.1
v tom: příděl ze zisku po zdanění
 
 
 
1.2
       podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb.
 
 
 
1.2.1
       z toho: převod ze ZFZP- prostředky pocházející z pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 
 
 
1.2.2
              prostředky pocházející z pokut, přirážek k pojistnému a penále
 
 
 
1.2.3
              převod z PF
 
 
 
1.3
       podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb.
 
 
 
2
Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev
 
 
 
3
Ostatní (bezúplatná plnění)
 
 
 
4
Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
 
 
 
5
Zrušení opravných položek
 
 
 
6
Mimořádné případy externí
 
 
 
7
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
III.
Čerpání celkem = snížení zdrojů:
 
 
 
1
Preventivní programy
 
 
 
2
Úroky z úvěrů na posílení Fprev
 
 
 
3
Ostatní (úplaty za bankovní a jiné služby)
 
 
 
4
Odpis penále, přirážek a pokut k pojistnému, které byly zdrojem Fprev
 
 
 
5
Zúčtování s pojištěnci s vazbou na vyúčtování preventivních programů
 
 
 
6
Snížení fondu o částky penále, pokut a přirážek na základě rozhodnutí o odstranění tvrdosti podle § 53a zákona č. 48/1997 Sb.
 
 
 
7
Tvorba opravných položek
 
 
 
8
Mimořádné případy externí
 
 
 
9
Mimořádné převody mezi fondy
 
 
 
 
 
 
 
 
IV.
Konečný zůstatek k poslednímu dni sledovaného období = I + II - III
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
Fond prevence (Fprev)
Příjmy a výdaje ve sledovaném období
Rok t-1
Oček. skutečnost
Rok t
ZPP
(v %) ZPP t/
Oček. skut. t-1
 
 
 
 
 
I.
Počáteční zůstatek k 1. 1. ve sledovaném období
 
 
 
 
 
 
 
 
II.
Příjmy celkem:
 
 
 
1
Příjmy finančních prostředků na základě zákona č. 551/1991 Sb. a zákona č. 280/1992 Sb.
 
 
 
1.1
v tom: příděl ze zisku po zdanění
 
 
 
1.2
       podíl podle § 19 odst. 1 zákona č. 280/1992 Sb.
 
 
 
1.2.1
       z toho: převod ze ZFZP- prostředky pocházející z pojistného na veřejné zdravotní pojištění
 
 
 
1.2.2
              prostředky pocházející z pokut, přirážek k pojistnému a penále
 
 
 
1.2.3
              převod z PF
 
 
 
1.3
       podíl podle § 6 odst. 7 zákona č. 551/1991 Sb.
 
 
 
2
Úroky vytvořené na bankovním účtu Fprev
 
 
 
3
Ostatní (bezúplatná plnění)
 
 
 
4
Příjem úvěru na posílení Fprev
 
 
 
Nahrávám...
Nahrávám...