dnes je 21.6.2024

Input:

160/2017 Sb., Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí

č. 160/2017 Sb., Nařízení vlády o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 3. května 2017
o sbírce listin seznamu výzkumných organizací a způsobu vykazování příjmů z transferu znalostí
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění zákona č. 41/2004 Sb., zákona č. 215/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 171/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 469/2011 Sb., zákona č. 49/2013 Sb., zákona č. 135/2016 Sb., zákona č. 194/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení upravuje obsah sbírky listin seznamu výzkumných organizací (dále jen „seznam”) a způsob vykazování příjmů z transferu znalostí1) výzkumných organizací zapsaných v seznamu.
§ 2
Sbírka listin
(1)  Sbírka listin obsahuje doklady prokazující naplnění definičních znaků organizace pro výzkum a šíření znalostí2) přiložené k žádosti o zápis do seznamu a dokumenty podle § 3.
(2)  Do sbírky listin se zakládá originální znění dokumentu i jeho překlad do českého jazyka s výjimkou případů, kdy překlad do českého jazyka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nevyžadovalo.
§ 3
Způsob vykazování příjmů z transferu znalostí
(1)  Výzkumná organizace zapsaná v seznamu vykazuje výši příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za předchozí kalendářní rok na formuláři uvedeném v příloze k tomuto nařízení.
(2)  Přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití zpracovaný na formuláři podle odstavce 1 se předkládá Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy k založení do sbírky listin nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2017.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 160/2017 Sb.
 
Přehled výše příjmů z transferu znalostí a způsob jejich užití za rok............
 
 
Název výzkumné organizace
 
IČO
 
 
A. Výše příjmů z transferu znalostí (v Kč)
Příjmy z transferu znalostí v roce...........
 
Nerozdělené příjmy z transferu znalostí z předchozích období
 
Celkem
 
 
 
B. Užití příjmů z transferu znalostí (v tis. Kč)
Náklady nebo výdaje na nezávislý základní výzkum, průmyslový výzkum nebo experimentální vývoj (dále jen „výzkum”)
 
Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu formou výuky
 
Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu formou publikací
 
Náklady nebo výdaje na veřejné šíření výsledků výzkumu formou transferu znalostí
 
Náklady nebo výdaje na jiné činnosti (specifikujte)
 
Nerozděleno
 
Celkem
 
 
 
 
V .................................dne.....................
..............................................
 
podpis oprávněné osoby

Poznámky pod čarou
1 Část 1.3. bod 15. písm. v) Sdělení
Nahrávám...
Nahrávám...