dnes je 15.7.2024

Input:

194/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění účinném k 12.2.2018

č. 194/2001 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění účinném k 12.2.2018
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. května 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
305/2006 Sb.
(k 15.6.2006)
v § 5 nahrazuje slova, ruší přílohu č. 3
315/2009 Sb.
(k 29.4.2010)
mění § 3, § 6 odst. 1 a 4 a přílohy č. 1 a 2
80/2014 Sb.
(k 7.5.2014)
mění; nové přechodné ustanovení
80/2014 Sb.
(k 19.6.2014)
mění v příloze č. 1 body 1.2 a 1.3
80/2014 Sb.
(k 1.6.2015)
mění § 6 odst. 1 písm. c) a v přílohu č. 1
21/2018 Sb.
(k 12.2.2018)
mění přílohu č. 1
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o 2000 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 12 odst. 1 a 4 a § 13 odst. 2 a 4 zákona: technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/
§ 1
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie vztahující se k aerosolovým rozprašovačům1) , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující oblast klasifikace, označování a balení látek a směsí2) (dále jen „přímo použitelný předpis”) a upravuje technické požadavky na aerosolové rozprašovače.
(2)  Pro účely tohoto nařízení se aerosolovým rozprašovačem rozumí nádobka určená pro jedno použití vyrobená z kovu, skla nebo plastu, která obsahuje stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, samotný nebo ve směsi s kapalinou, pastou nebo práškem, s uzávěrem, který umožňuje vypouštění obsahu jako směs pevných nebo kapalných částic v plynu, ve formě pěny, pasty, prášku nebo v kapalném stavu.
§ 2
(1)  Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou aerosolové rozprašovače s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 2.
(2)  Toto nařízení se nevztahuje na aerosolové rozprašovače, jejichž nádobka má objem
a)  menší než 50 ml,
b)  větší než 1000 ml u nádobek z kovu,
c)  větší než 220 ml u nádobek ze skla potaženého plastem nebo trvale chráněných skleněných nádobek a nádobek z plastu, které při roztržení nemohou vytvářet střepiny,
d)  větší než 150 ml u nechráněných skleněných nádobek a nádobek z plastu, které při roztržení mohou vytvářet střepiny.
(3)  Aerosolové rozprašovače musí vyhovovat základním požadavkům uvedeným v příloze č. 1 k tomuto nařízení.
§ 3
Posouzení shody podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona před uvedením aerosolového rozprašovače na trh se provádí postupy uvedenými v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§ 4
Prohlášení o shodě se vypracovává v českém jazyce a obsahuje tyto náležitosti:
a)  identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který prohlášení o shodě vydává, (jméno a příjmení, trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo u fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firma, sídlo a identifikační číslo u právnické osoby),
b)  identifikační údaje o aerosolovém rozprašovači podle § 6 odst. 1 písm. b) až d), u dovážených aerosolových rozprašovačů rovněž identifikační údaje o výrobci nebo dovozci,
c)  údaje o použitém postupu posouzení shody,
d)  seznam technických předpisů a českých technických norem použitých při posouzení shody a seznam ostatních použitých zvláštních právních předpisů,2)
e)  datum a místo vydání prohlášení o shodě, jméno a funkce odpovědných osob výrobce nebo dovozce a jejich podpisy,
f)  prohlášení výrobce nebo dovozce o tom, že
1.  vlastnosti aerosolového rozprašovače splňují základní požadavky, popřípadě požadavky jiných technických předpisů a postupů,
2.  aerosolový rozprašovač je pro určený účel použití za obvyklých podmínek bezpečný,
3. 
Nahrávám...
Nahrávám...