dnes je 15.7.2024

Input:

224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění účinném k 1.1.2024

č. 224/2015 Sb., Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 12. srpna 2015
o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
(zákon o prevenci závažných havárií)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
183/2017 Sb.
(k 1.7.2017)
mění v části první ustanovení hlavy X
225/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
mění § 47 odst. 1 a § 53
261/2021 Sb.
(k 1.2.2022)
ruší § 50
284/2021 Sb.
(k 1.1.2024)
ve znění zák. č. 152/2023 Sb. a č. 149/2023 Sb.
mění, celkem 19 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
149/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 9, § 18, § 31, § 43, § 49 a § 53
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PREVENCE ZÁVAŽNÝCH HAVÁRIÍ ZPŮSOBENÝCH VYBRANÝMI NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI NEBO CHEMICKÝMI SMĚSMI
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a stanoví systém prevence závažných havárií pro objekty, ve kterých je umístěna nebezpečná látka, s cílem snížit pravděpodobnost vzniku a omezit následky závažných havárií na životy a zdraví lidí a zvířat, životní prostředí a majetek v těchto objektech a v jejich okolí.
(2)  Tento zákon stanoví
a)  povinnosti právnických nebo podnikajících fyzických osob, které užívají nebo budou užívat objekt, ve kterém je umístěna nebezpečná látka a
b)  působnost orgánů veřejné správy na úseku prevence závažných havárií způsobených nebezpečnými látkami.
(3)  Pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, tento zákon se nevztahuje na
a)  vojenské objekty a vojenská zařízení2) ,
b)  nebezpečí spojená s ionizujícím zářením3) ,
c)  silniční, drážní, leteckou a vodní přepravu nebezpečných látek mimo objekty, včetně dočasného skladování, nakládky a vykládky během přepravy4) ,
d)  přepravu nebezpečných látek v potrubích, včetně souvisejících přečerpávacích, kompresních a předávacích stanic postavených mimo objekt v trase potrubí5) ,
e)  geologické práce, hornickou činnost a činnost prováděnou hornickým způsobem6) v dolech, lomech nebo prostřednictvím vrtů, s výjimkou povrchových objektů chemické a termické úpravy a zušlechťování nerostů, skladování a ukládání materiálů na odkaliště, jsou-li v souvislosti s těmito činnostmi umístěny nebezpečné látky,
f)  průzkum a dobývání nerostů na moři, včetně uhlovodíků,
g)  skladování plynu v podzemních zásobnících v pobřežních vodách, a to jak na místech určených ke skladování, tak na místech, kde se rovněž provádí průzkum a dobývání nerostů, včetně uhlovodíků, s výjimkou pevninských podzemních zásobníků plynu v přirozených vrstvách, vodonosných vrstvách, solných kavernách a opuštěných dolech7) ,
h)  skládky odpadu, včetně podzemního skladování odpadu8) .
§ 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a)  objektem celý prostor, popřípadě soubor prostorů, ve kterém je umístěna jedna nebo více nebezpečných látek v jednom nebo více zařízeních užívaných právnickou nebo podnikající fyzickou osobou, včetně společných nebo souvisejících infrastruktur a činností,
b)  zařízením technická nebo technologická
Nahrávám...
Nahrávám...