dnes je 8.12.2023

Input:

229/2015 Sb., Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

č. 229/2015 Sb., Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2015
o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon”) k provedení § 40 odst. 8 a § 41 odst. 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a) způsob zpracování návrhu ročního plánu kontrol, způsob stanovení termínů provádění kontrol, kritéria hodnocení výsledků systematického posuzování nebezpečí závažné havárie a postup při projednávání návrhu ročního plánu kontrol a při jeho schvalování,
b) náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly, její strukturu a způsob jejího předložení České inspekci životního prostředí a
c) náležitosti obsahu zprávy o kontrole, její strukturu a způsob jejího zpracování.
§ 2
Zpracování návrhu ročního plánu kontrol
(K § 40 odst. 8 zákona)
(1) Česká inspekce životního prostředí zpracuje návrh ročního plánu kontrol postupem popsaným v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Česká inspekce životního prostředí stanoví v návrhu ročního plánu kontrol termíny, ve kterých bude kontrola u jednotlivých provozovatelů objektů prováděna.
(3) Pokud Česká inspekce životního prostředí zpracovává návrh ročního plánu kontrol na základě systematického posuzování nebezpečí závažné havárie u jednotlivých provozovatelů, uvede v návrhu ročního plánu kontrol také seznam objektů, u kterých takové posouzení bylo provedeno, a výsledek tohoto posouzení. Kritéria hodnocení výsledků systematického posouzení nebezpečí závažné havárie jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Informace o výsledku kontroly
[K § 41 odst. 5 písm. a) zákona]
(1) Náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a její struktura jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Krajský úřad a orgány integrované inspekce, které kontrolu prováděly, informaci o výsledku kontroly doručí České inspekci životního prostředí do 30 dnů ode dne provedení jejich posledního kontrolního úkonu.
§ 4
Zpráva o kontrole
[K § 41 odst. 5 písm. b) zákona]
Ve zprávě o kontrole Česká inspekce životního prostředí shrne výsledky provedené kontroly, jak vyplývají z informací o výsledku kontroly zpracovaných krajským úřadem a orgány integrované inspekce. Náležitosti obsahu zprávy o kontrole a její struktura jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 229/2015 Sb.
Postup při zpracování návrhu ročního plánu kontrol
1. Způsob zpracování
1.1. Návrh ročního plánu kontrol se zpracovává formou tabulky.
1.2. Náležitosti obsahu ročního plánu kontrol uvedené v§
Nahrávám...
Nahrávám...