dnes je 13.7.2024

Input:

229/2015 Sb., Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

č. 229/2015 Sb., Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
VYHLÁŠKA
ze dne 24. srpna 2015
o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 54 odst. 1 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), (dále jen „zákon”) k provedení § 40 odst. 8 a § 41 odst. 5 zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje
a)  způsob zpracování návrhu ročního plánu kontrol, způsob stanovení termínů provádění kontrol, kritéria hodnocení výsledků systematického posuzování nebezpečí závažné havárie a postup při projednávání návrhu ročního plánu kontrol a při jeho schvalování,
b)  náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly, její strukturu a způsob jejího předložení České inspekci životního prostředí a
c)  náležitosti obsahu zprávy o kontrole, její strukturu a způsob jejího zpracování.
§ 2
Zpracování návrhu ročního plánu kontrol
(K § 40 odst. 8 zákona)
(1)  Česká inspekce životního prostředí zpracuje návrh ročního plánu kontrol postupem popsaným v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2)  Česká inspekce životního prostředí stanoví v návrhu ročního plánu kontrol termíny, ve kterých bude kontrola u jednotlivých provozovatelů objektů prováděna.
(3)  Pokud Česká inspekce životního prostředí zpracovává návrh ročního plánu kontrol na základě systematického posuzování nebezpečí závažné havárie u jednotlivých provozovatelů, uvede v návrhu ročního plánu kontrol také seznam objektů, u kterých takové posouzení bylo provedeno, a výsledek tohoto posouzení. Kritéria hodnocení výsledků systematického posouzení nebezpečí závažné havárie jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 3
Informace o výsledku kontroly
[K § 41 odst. 5 písm. a) zákona]
(1)  Náležitosti obsahu informace o výsledku kontroly a její struktura jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2)  Krajský úřad a orgány integrované inspekce, které kontrolu prováděly, informaci o výsledku kontroly doručí České inspekci životního prostředí do 30 dnů ode dne provedení jejich posledního kontrolního úkonu.
§ 4
Zpráva o kontrole
[K § 41 odst. 5 písm. b) zákona]
Ve zprávě o kontrole Česká inspekce životního prostředí shrne výsledky provedené kontroly, jak vyplývají z informací o výsledku kontroly zpracovaných krajským úřadem a orgány integrované inspekce. Náležitosti obsahu zprávy o kontrole a její struktura jsou stanoveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2015.
 
Ministr:
Mgr. Brabec v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 229/2015 Sb.
Postup při zpracování návrhu ročního plánu kontrol
1. Způsob zpracování
1.1.  Návrh ročního plánu kontrol se zpracovává formou tabulky.
1.2.  Náležitosti obsahu ročního plánu kontrol
Nahrávám...
Nahrávám...