dnes je 5.6.2023

Input:

238/2016 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí

č. 238/2016 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím, příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
VYHLÁŠKA
ze dne 20. července 2016,
kterou se stanoví seznam činností zakázaných těhotným příslušnicím,
příslušnicím do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskými službami a Ministerstvem zdravotnictví stanoví podle § 85 odst. 4 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie2) upravuje činnosti a místa výkonu služby, které jsou zakázány těhotným příslušnicím, příslušnicím-matkám do konce devátého měsíce po porodu a příslušnicím, které kojí.
§ 2
(1) Těhotným příslušnicím jsou zakázány činnosti
a) rizikové3) , s výjimkou
1. činností zařazených podle jiného právního předpisu upravujícího zařazování prací do kategorií4) jako rizikové pro faktor psychická zátěž podle kritéria výkon služby v noci,
2. činností uvedených v písmenu l), pokud lze u těhotné příslušnice prokázat imunitu proti biologickému činiteli, který přichází při dané činnosti v úvahu, a
3. činností, pro které podmínky jejich výkonu stanoví právní předpisy upravující využívání jaderné energie a ionizující záření,
b) vyžadující používání izolačních dýchacích přístrojů,
c) vykonávané velkými svalovými skupinami s převažující dynamickou složkou svalové práce podle jiného právního předpisu upravujícího podmínky ochrany zdraví při práci5) ,
1. při nichž minutový přípustný energetický výdej překračuje 14,5 kJ/minutu a průměrný směnový energetický výdej překračuje 3,4 MJ,
2. spojené s ruční manipulací s břemenem, jehož hmotnost při občasné manipulaci překračuje 10 kg nebo při časté manipulaci 5 kg,
3. při nichž směnová kumulativní hmotnost ručně manipulovaného břemene překračuje 2000 kg za průměrnou směnu,
4. vykonávané vsedě, spojené s častým zvedáním nebo přenášením břemene o hmotnosti vyšší než 2 kg,
5. spojené se zaujímáním pracovní polohy v hlubokém předklonu, vkleče, v dřepu, vleže, ve stoji na špičkách, s rukama nad výškou ramen, s rotací trupu nebo úklony trupu o více než 10 stupňů, jde-li o opakující se pracovní úkony,
6. spojené s tlakem na břicho,
7. při nichž nelze upravit parametry pracovního místa s ohledem na antropometrické změny těla,
8. vykonávané v pracovní poloze vstoje nebo vsedě s převahou statické složky práce bez možnosti její změny,
9. spojené s přepravou břemene pomocí jednoduchého bezmotorového prostředku, při nichž je vynakládaná tažná síla 115 N nebo tlačná síla vyšší než 160 N,
d) vykonávané ve vnuceném tempu5) ,
e) při nichž by mohly být vystaveny těhotné příslušnice rázům6) ,
f) spojené s expozicí celkovým horizontálním nebo vertikálním vibracím6) , překračujícím přípustný expoziční limit snížený o 10 dB,
g) spojené s expozicí chemickým látkám nebo chemickým směsím označovaným standardními větami označujícími specifickou rizikovost podle jiného právního předpisu upravujícího chemické látky nebo chemické směsi7) nebo standardními větami o nebezpečnosti podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2)
1. způsobujícím akutní nebo chronické otravy s těžkými anebo nevratnými účinky pro zdraví s větami R 23, R 24, R 25, R 26, R 27, R 28 nebo R 39 nebo jejich kombinacemi nebo s větou R 68 v kombinaci s větami R 20, R 21 nebo R 22 nebo s větou R 48 v kombinaci s větami R 23, R 24 nebo R 25 anebo s větami H300, H301, H310, H311, H330 nebo H331 nebo jejich kombinacemi nebo s větami H370, H371 nebo H372,
2. klasifikovaným jako karcinogen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 45, R 49 nebo R 40 anebo karcinogen kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H350, H350i nebo H351,
3. klasifikovaným jako mutagen kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 46 nebo R 68 anebo mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H340 nebo H341,
4. toxickým pro reprodukci s účinkem na plod v těle matky kategorie 1, 2 nebo 3 s větami R 61 nebo R 63 anebo kategorie 1A, 1B nebo 2 s větami H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d nebo H361fd,
5. senzibilizujícím dýchací cesty nebo kůži s větami R 42 nebo R 43 nebo jejich kombinacemi anebo s větami H334 nebo H317,
h) spojené s expozicí jiným chemickým látkám nebo chemickým směsím neuvedeným v písmenu g), pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné příslušnice nebo plodu,
i) při výrobě léčiv nebo veterinárních přípravků, obsahujících hormony, antibiotika nebo jiné biologicky vysoce účinné látky, pokud nelze na podkladě vyhodnocení zdravotních rizik vyloučit, že nedojde k poškození zdraví těhotné příslušnice nebo plodu,
j) při výrobě cytostatik nebo antimitotických léků, jejich přípravě k injekční aplikaci, při jejím provádění nebo při ošetřování pacientů léčených cytostatiky nebo antimitotickými léky,
k) spojené s expozicí prachu tvrdých dřev s karcinogenními účinky5) ,
l) spojené s expozicí viru zarděnek, jiným biologickým činitelům skupin 2 až 45) zařazených jako rizikových3) nebo původci toxoplasmosy, pokud nelze u těhotné příslušnice prokázat imunitu proti biologickým činitelům, které přicházejí při dané práci v úvahu.
(2) Těhotným příslušnicím jsou dále zakázány činnosti
a) při výrobě a zpracování výbušnin nebo výbušných předmětů a při zacházení s nimi8) ,
b) při nichž hrozí zhroucení konstrukce, staveb nebo pád předmětů,
c) ve výškách nad 1,5 m, nad volnou hloubkou přesahující 1,5 m nebo na
Nahrávám...
Nahrávám...