dnes je 14.7.2024

Input:

25/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění účinném k 11.8.2007

č. 25/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva, ve znění účinném k 11.8.2007
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. prosince 2002,
kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
126/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
mění § 5 a přílohy č. 2 a 3
42/2006 Sb.
(k 21.2.2006)
v § 1 nahrazuje slova v odst. 1, v odst. 3 doplňuje písm. g)
42/2006 Sb.
(k 11.8.2007)
ruší § 4, v § 5 odst. 1 poslední větu a přílohu č. 4
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 11 odst. 2, § 11a odst. 2 písm. c), § 12 odst. 1 a 3 a § 13 odst. 2 zákona:
§ 1
Základní ustanovení
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva s jmenovitým výkonem nejméně 4 kW a nejvíce 400 kW (dále jen „kotel”) a na komponenty kotlů uváděné samostatně na trh (dále jen „komponenta”).
(2)  Pro účely tohoto nařízení se za
a)  kotel na kapalná nebo plynná paliva považuje zařízení složené z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním kapalného nebo plynného paliva,
b)  komponentu kotle považuje:
1. kotlové těleso určené pro montáž s hořákem,
2. hořák určený pro montáž s kotlovým tělesem,
c)  jmenovitý výkon (vyjádřeno v kW) považuje největší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcem při trvalém provozu s účinností uvedenou výrobcem,
d)  účinnost (vyjádřeno v %) považuje poměr tepla předaného vodě v kotli za určitý časový úsek k teplu vypočtenému jako součin výhřevnosti paliva, při jeho konstantním přetlaku, a spotřeby tohoto paliva v tomtéž časovém úseku,
e)  částečné zatížení (vyjádřeno v %) považuje poměr výkonu kotle, který je provozován přerušovaně nebo při výkonu nižším, než je jeho jmenovitý výkon, k tomuto jmenovitému výkonu,
f)  částečný výkon (vyjádřeno v kW) považuje výkon při částečném zatížení ve výši 30 % jmenovitého výkonu,
g)  střední teplotu vody v kotli považuje aritmetický průměr teplot vody na vstupu a na výstupu kotle,
h)  standardní kotel považuje kotel, u kterého může být teplota vody v kotli omezena jeho konstrukcí,
i)  dodatkový teplovodní výměník považuje výměník určený k zásobování systému ústředního vytápění a k instalování do odtahu spalin jako součást kombinace sestávající z dodatkového teplovodního výměníku a plynového topeniště,
j)  nízkoteplotní kotel považuje kotel, který může být trvale provozován při teplotě vstupní vody 35 až 40 °C a v němž může za určitých okolností docházet ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách; za nízkoteplotní kotel se považuje i kondenzační kotel na kapalná paliva,
k)  kondenzační kotel na plynná paliva považuje kotel na plynná paliva, který je konstruován tak, aby v něm trvale docházelo ke kondenzaci velké části vodní páry obsažené ve spalinách,
l)  kotel určený k umístění do obytného prostoru považuje kotel s jmenovitým výkonem nižším než 37 kW, konstruovaný tak, že sáláním předává teplo ze svého pláště do obytného prostoru, ve kterém je
Nahrávám...
Nahrávám...