dnes je 11.6.2023

Input:

251/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 20.7.2011

č. 251/2003 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění účinném k 20.7.2011
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. července 2003,
kterým se mění některá nařízení vlády vydaná k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
154/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část čtrnáctou
336/2004 Sb.
(k 2.6.2004)
ruší část třináctou
208/2011 Sb.
(k 20.7.2011)
ruší část patnáctou
Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 12 a 13 zákona:
ČÁST PRVNÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí
Čl. I
Nařízení vlády č. 168/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, ve znění nařízení vlády č. 281/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
„(2) V případě, že bylo zahájeno řízení o uložení ochranného opatření podle zvláštního zákona,2aa požádá-li o to výrobce nebo dovozce, autorizovaná osoba (§ 11 odst. 1 zákona) mu vydá zprávu o tom, zda je elektrické zařízení ve shodě se základními požadavky.


2aNapříklad § 7a odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 205/2002 Sb.”.
2. V § 3 odst. 1 se slova „vydá prohlášení o shodě podle § 5, popřípadě” zrušují.
3. V § 3 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 2a) zní:
4. V § 3 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Na žádost příslušného orgánu Evropského společenství mu autorizovaná osoba vydá stanovisko, v němž uvede, v čem elektrické zařízení specifikované v žádosti nesplňuje základní požadavky.”.
5. V § 4 se slova „úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ” nahrazují slovy „jazyce jednoho z členských států Evropské unie”.
6. § 5 se zrušuje.
7. V § 5a odst. 1 se slova „která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a” a slova „nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale” zrušují.
8. V příloze č. 4 bodě 6. se slova „prohlášení o shodě nebo” zrušují.
ČÁST DRUHÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility
Čl. II
Nařízení vlády č. 169/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility, ve znění nařízení vlády č. 282/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 písm. f) se slova „ , majícího původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice,” a věta poslední zrušují.
2. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
3. V § 4 odst. 3 se za slova „výrobce nebo dovozce” vkládá slovo „ES” a slova „nebo certifikát typu” a slova „, , popřípadě doklad vydaný příslušným správním úřadem” se zrušují.
4. V § 5 se slova „nebo doklady vydané správním úřadem” zrušují a slova „úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ” se nahrazují slovy „jazyce jednoho z členských států Evropské unie”.
5. § 7 se zrušuje.
6. V § 7a odst. 1 se slova „které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a” a slova „nevypracovává prohlášení o shodě podle § 7, ale” zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení
Čl. III
Nařízení vlády č. 170/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 15/1999 Sb. a nařízení vlády č. 283/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
2. V § 1 odst. 6 se slova „ , byla pro ně vydána prohlášení o shodě nebo” nahrazují slovem „a” a věta druhá se zrušuje.
3. V § 3 odst. 3 se slova „nebo vydání prohlášení o shodě” a slova „nebo prohlášení o shodě” zrušují.
4. V § 3 odst. 4 se slova „nebo prohlášení o shodě” zrušují.
5. V § 3a se slova „§ 5 odst. 3” nahrazují slovy „příloha č. 6 bod 3”.
6. V § 4 se slova „úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ,” nahrazují slovy „jazyce jednoho z členských státu Evropské unie”.
7. § 5 se zrušuje.
8. V § 5a odst. 1 se slova „ , která mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” zrušují.
9. V příloze č. 1 bodě 1.7.3 písm. b) se slova „pro výrobky mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství” zrušují.
10. V příloze č. 3 bodě 3. se slova „U výrobků majících původ v členských státech Evropského společenství se” zrušují, slovo „zmíněná” se nahrazuje slovem „Zmíněná” a za slovo „dokumentace” se vkládá slovo „se”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky
Čl. IV
Nařízení vlády č. 172/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, ve znění nařízení vlády č. 284/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
2. V § 2 odst. 3 se slova „které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” zrušují.
3. V § 4 se slova „úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ” nahrazují slovy „jazyce jednoho z členských států Evropské unie”.
4. V § 5 odst. 7 písm. a) se slova „pro výrobky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství, nebo vypracování prohlášení o shodě u ostatních výrobků” a slova „nebo prohlášení o shodě” zrušují.
5. V § 5 odst. 7 písm. b) se slova „u výrobků majících původ v České republice nebo v Evropském společenství” nahrazují slovy „na výrobku”.
6. V § 6 odst. 5 se slova „u výrobků, které mají původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice,” a slova „a u ostatních výrobků certifikát typu” zrušují.
7. V § 7 odst. 4 se slova „výrobce nebo dovozce nesmí vydat prohlášení o shodě. V takovém případě” zrušují.
8. § 10 se zrušuje.
9. V § 10a odst. 1 se slova „které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a” a slova „podle § 10” zrušují.
ČÁST PÁTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
Čl. V
Nařízení vlády č. 175/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby, ve znění nařízení vlády č. 80/1999 Sb. a nařízení vlády č. 285/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
2. V § 3 odst. 2 písm. a) bodě 2 se slova „u nádob, které mají původ v České republice nebo v Evropském společenství,”, slova „a u ostatních nádob vypracuje osvědčení o dokumentaci” a slova „nebo osvědčením o dokumentaci” zrušují.
3. V § 4 odst. 4 se slova „pro výrobky, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,”, slova „a pro výrobky, které nemají původ v České republice nebo v Evropském společenství, certifikát typu” a slova „nebo certifikát typu” zrušují.
4. V § 5 odst. 3 písm. d) se slova „ , které mají původ v členských státech Evropského společenství nebo v České republice,”, slova „ , u ostatních nádob umístění české značky shody podle zvláštního předpisu4” včetně poznámky pod čarou č. 4) a slova „nebo k české značce shody” zrušují.
5. V § 8 se slova „v úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ” nahrazují slovy „v jazyce jednoho z členských států Evropské unie”.
6. § 9 se zrušuje.
7. V § 9a odst. 1 se slova „mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a které” a slova „podle § 9” zrušují.
8. V příloze č. 2 bodě 1. písm g) se slova „byla umístěna česká značka shody nebo” zrušují.
ČÁST ŠESTÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
Čl. VI
Nařízení vlády č. 176/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, ve znění nařízení vlády č. 286/2000 Sb. a nařízení vlády č. 65/2003 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
2. V § 1a odst. 1 se za slovo „Pro” vkládá slovo „dovážená” a slova „ , které nemají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” se zrušují.
3. V § 4 odst. 1 písm. e) se slova „ , s výjimkou umísťování české značky shody” zrušují.
4. § 5 se zrušuje.
5. V § 5a odst. 1 se slova „ , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a” zrušují.
6. V § 7 se slova „prohlášení o shodě nebo”, slovo „výrobce,” a slova „nebo zplnomocněný zástupce” zrušují a slova „úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ,” se nahrazují slovy „jazyce jednoho z členských států Evropské unie”.
7. V příloze č. 3 bodě 5. se slova „certifikát, který nazve u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” a slova „, , u ostatních výrobků certifikát typu” zrušují.
8. V příloze č. 4 bodě 1. se slova „u výrobků, které mají původ v České republice nebo členských státech Evropského společenství” a věta poslední zrušují.
9. V příloze č. 5 bodě 2. se slova „u výrobků, které mají původ v České republice nebo v Evropském společenství,” a věta poslední včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušují.
10. V příloze č. 6 bodě 1. se slova „u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” a věta poslední zrušují.
11. V příloze č. 7 bodě 1. se slova „u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” a věta poslední zrušují.
12. V příloze č. 8 bodě 1. se slova „u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” a věta poslední zrušují.
13. V příloze č. 9 bodě 1. se slova „u výrobků, které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” a věta poslední zrušují.
ČÁST SEDMÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv
Čl. VII
Nařízení vlády č. 177/1997 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv, ve znění nařízení vlády č. 287/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
2. V § 3 odst. 3 se slova „ , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” zrušují.
3. V § 3 se odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 3) zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 až 10 se označují jako odstavce 4 až 9.
4. V § 3 odst. 4 se slova „a české značky shody, a kde to přichází v úvahu, vydání prohlášení o shodě” zrušují.
5. V § 3 odst. 5 se slova „nebo vydání prohlášení o shodě,” a slova „nebo prohlášení o shodě” zrušují.
6. V § 3 odst. 6 se slova „nebo prohlášení o shodě” zrušují.
7. V § 3 odst. 8 se slova „úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ” nahrazují slovy „jazyce jednoho z členských států Evropské unie”.
8. § 4 se zrušuje.
9. V § 4a odst. 1 se slova „které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství a” a slova „podle § 4” zrušují.
10. V příloze č. 2 bodě 1.4 se slova „ , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství”, slova „a u ostatních spotřebičů certifikát typu”, slova „nebo certifikát typu” a slova „nebo certifikátu typu” zrušují.
11. V příloze č. 2 bodě 2.1 se věta poslední zrušuje.
12. V příloze č. 2 bodě 3.1 se věta poslední zrušuje.
13. V příloze č. 2 bodě 4.1 se věta poslední zrušuje.
14. V příloze č. 2 bodě 5.2 se věta poslední zrušuje.
15. V příloze č. 2 bodě 6.1 se věta poslední zrušuje.
16. V příloze č. 2 bodě 6.2 se věta poslední zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výtahy
Čl. VIII
Nařízení vlády č. 14/1999 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 227/1999 Sb. a nařízení vlády č. 288/2000 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 2) zní:


2Například Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA), vyhlášený pod č. 56/2001 Sb. m. s.”.
2. V § 2 odst. 3 se slova „v případech výtahů a bezpečnostních komponent majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství též” zrušují.
3. V § 4 odst. 4 se slova „majících původ v České republice a v Evropském společenství” zrušují.
4. V § 5 odst. 2 se slova „úředním jazyce státu, ve kterém má výrobek původ” nahrazují slovy „jazyce jednoho z členských států Evropské unie”.
5. § 6 se včetně poznámky pod čarou č. 4) zrušuje.
6. V § 6a odst. 1 se slova „ , které mají původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství,” zrušují.
7. V příloze č. 5 části I odst. 4 se slova „certifikát, který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství” a slova „ , u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu” zrušují.
8. V příloze č. 5 části II odst. 4 se slova „certifikát, který nazve u výrobků majících původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství” a slova „ , u ostatních výrobků certifikát o přezkoušení typu” zrušují.
9. V příloze č. 6 bodě 1. se slova „majícího původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství” a slova „ , u ostatních výtahů českou značku shody” zrušují.
10. V příloze č. 6 bodě 5. se slova „k české značce shody” nahrazují slovy „k označení CE”.
11. V příloze č. 8 bodě 1. se slova „mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství” a slova „ , na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody” zrušují.
12. V příloze č. 9 bodě 1. se slova „mající původ v České republice nebo v členských státech Evropského společenství” a slova „ , na ostatní bezpečnostní komponenty českou značku shody” zrušují.
13. V příloze č. 10 bodě 1. se slova „majících původ v České republice nebo v členských
Nahrávám...
Nahrávám...