dnes je 16.6.2024

Input:

275/2016 Sb., Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

č. 275/2016 Sb., Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 24. srpna 2016
o oblastech vzdělávání ve vysokém školství
Vláda nařizuje podle § 44a odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Toto nařízení stanoví vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání uvedených v příloze č. 3 k zákonu o vysokých školách, obsahující
a) základní tematické okruhy, které jsou pro danou oblast vzdělávání charakteristické a určující,
b) výčet typických studijních programů spadajících pod danou oblast vzdělávání,
c) rámcový profil absolventů v dané oblasti vzdělávání s uvedením hlavních cílů vzdělávání, zahrnujících odborné znalosti, dovednosti a další kompetence a charakteristických profesí, zejména pak profesí regulovaných, které jsou relevantní.
§ 2
Oblasti vzdělávání
Vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání je uvedeno v příloze k tomuto nařízení.
§ 3
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září 2016.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 275/2016 Sb.
Vymezení oblastí vzdělávání
  
ČÁST PRVNÍ
ARCHITEKTURA A URBANISMUS
A. Základní tematické okruhy
a) Ateliérová a výtvarná tvorba,
b) Navrhování, nástroje a metody projektování,
c) Urbanismus a územní plánování,
d) Krajinářská architektura,
e) Stavitelství - stavební materiály, konstrukce a technologie, statika a dynamika,
f) Teorie a dějiny architektury a umění,
g) Památková péče a ochrana životního prostředí,
h) Technické zařízení a technika prostředí staveb, infrastruktura sídel, krajinné plánování,
i) Příprava a realizace staveb.
B. Výčet typických studijních programů
a) Architektura a urbanismus,
b) Územní plánování,
c) Krajinářská architektura.
C. Rámcový profil absolventa
a) S ohledem na typ studijního programu absolventi prokazují v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
1. znalosti architektonických disciplín a konkrétní odborné specializace (architektura, urbanismus, krajinářská architektura), a to včetně širších kulturních a environmentálních souvislostí,
2. znalosti technických a technologických, uměleckých, ekologických, sociologických, demografických a ekonomických disciplín, včetně disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými potřebami uživatele architektonického díla, relevantní pro architektonickou praxi,
3. znalosti právních předpisů relevantní pro architektonickou praxi,
4. znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientace.
b) S ohledem na typ studijního programu absolventi umí v odpovídající šíři a míře podrobnosti:
1. analyzovat a syntetizovat problémy v rámci stavební organizace a stavební výroby a v rámci architektonické praxe,
2. vykonávat projektové a plánovací činnosti v souvislosti s poskytováním souvisejících odborných služeb,
3. vypracovávat územně plánovací dokumentaci včetně územně plánovacích podkladů,
4. vypracovávat projektovou dokumentaci staveb, s výjimkou staveb inženýrských,
5. vypracovávat projektovou dokumentaci zahradních a krajinářských úprav včetně územně
Nahrávám...
Nahrávám...