dnes je 21.6.2024

Input:

277/2015 Sb., Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění účinném k 1.7.2023

č. 277/2015 Sb., Vyhláška o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění účinném k 1.7.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 12. října 2015
o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
 
 
225/2016 Sb.014
(k 21.7.2016)
mění přílohy č. 1 a 4; nové přechodné ustanovení
143/2023 Sb.
(k 1.7.2023)
mění § 4, § 7 a přílohy; nové přechodné ustanovení
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti a zpravodajskými službami stanoví podle § 104 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů:
§ 1
Základní ustanovení
Tato vyhláška stanoví výši náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění způsobené služebním úrazem nebo nemocí z povolání, postup při určení její výše v jednotlivých případech a postup při vydávání lékařského posudku.
§ 2
Náhrada za bolest
(1)  Náhrada za bolest se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanovené v příloze č. 1 nebo 2 této vyhlášky, a to za bolest, její léčení nebo při odstraňování jejích následků; za bolest se přitom považuje každé tělesné a duševní strádání způsobené újmou na zdraví příslušníka (dále jen „poškozený”).
(2)  Pokud není bodové ohodnocení bolesti uvedeno v příloze č. 1 nebo 2 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení, s nímž lze podle povahy posuzovanou bolest nejblíže srovnávat.
§ 3
Náhrada za ztížení společenského uplatnění
(1)  Náhrada za ztížení společenského uplatnění se určuje podle sazeb bodového ohodnocení stanoveného v příloze č. 3 nebo 4 této vyhlášky, a to za následky újmy na zdraví, které jsou trvalého rázu a které mají prokazatelně nepříznivý vliv na uplatnění poškozeného v životě. Jde zejména o jeho uplatnění v rodinném, politickém, kulturním a sportovním životě, a to včetně výkonu dosavadního povolání nebo přípravy na povolání, s přihlédnutím k věku poškozeného v době vzniku újmy na zdraví (dále jen „následky”). Náhrada za ztížení společenského uplatnění musí být přiměřená povaze následků a jejich předpokládanému vývoji, a to v rozsahu, v jakém jsou omezeny možnosti poškozeného uplatnit se v životě a ve společnosti.
(2)  Pokud není bodové ohodnocení posuzovaných následků uvedeno v příloze č. 3 nebo 4 této vyhlášky, použije se bodové ohodnocení, s nímž lze podle povahy posuzované ztížení společenského uplatnění nejblíže srovnávat.
Určení bodového ohodnocení pro stanovení výše náhrady v jednotlivých případech
§ 4
(1)  Při určování bodového ohodnocení bolesti se hodnotí rozsah akutní fáze poškození zdraví. Je-li bodové ohodnocení bolesti stanoveno rozmezím bodů, přihlíží se zejména k rozsahu a způsobu poškození zdraví, jeho závažnosti, k průběhu léčení, a to včetně náročnosti použité léčby, a ke vzniklým komplikacím.
(2)  Bodové ohodnocení bolesti lze provést až v době ustálení zdravotního stavu.
(3)  Počet bodů bodového ohodnocení bolesti způsobené několikanásobným poškozením zdraví téhož orgánu nebo části těla nesmí za období do dosažení ustáleného zdravotního stavu převýšit počet bodů
a)  za anatomickou nebo funkční ztrátu orgánu nebo části těla, nebo
b)  za poškození zdraví příslušného orgánu nebo části těla s nejvyšším bodovým
Nahrávám...
Nahrávám...