dnes je 11.6.2023

Input:

285/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, ve znění účinném k 18.10.2016

č. 285/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku, ve znění účinném k 18.10.2016
ZÁKON
ze dne 22. července 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část pátou a šestou
323/2016 Sb.
(k 18.10.2016)
ruší část čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o bankách
Čl. I
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 230/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5d písmena d) a e) znějí:
„d) poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz,
e) vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d),”.
2. V § 20b se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
3. V § 20b odst. 2 se slova „odstavců 1 a 2 se vztahují” nahrazují slovy „odstavce 1 se vztahuje”.
4. V § 20c odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Jestliže banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo na území České republiky nezúčtovaly částku platební transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce, je banka, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět banky nebo spořitelního a úvěrního družstva, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji bance nebo spořitelnímu a úvěrnímu družstvu, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je banka oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (dále jen „opravné zúčtování”).
(2) Podnět podle odstavce 1 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce.”.
5. V § 20c odst. 3 se slova „chybu v zúčtování” nahrazují slovy „nesprávné provedení platební transakce”.
6. V § 38 odst. 9 se za slova „odstavců 1 až 8” vkládají slova „a odstavce 11”.
7. V § 38 se doplňuje odstavec 11, který zní:
„(11) Porušením bankovního tajemství není předání informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.”.
8. V § 38a odst. 2 se na konci textu věty první doplňují slova „(dále jen „registr”)”.
9. V § 38a odst. 2 větě druhé se slova „této databázi” nahrazují slovem „registru”, za slova „zahraničních bank” se vkládají slova „ , Česká národní banka pro účely dohledu nad finančním trhem” a slova „ , za podmínek stanovených vyhláškou České národní banky” se zrušují.
10. V § 38a odst. 2 větě třetí slova „této databáze” se nahrazují slovy „registru a z registru za podmínek stanovených zákonem” a na konci textu věty třetí se doplňují slova „a povinnosti mlčenlivosti”.
11. V § 38a odst. 2 větě poslední se slova „informační databáze” nahrazují slovem „registru”.
12. V § 38a se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí:
„(3) Česká národní banka je oprávněna na základě vzájemnosti umožnit přístup k informacím v registru podle odstavce 2 též centrálním bankám a jiným institucím členských států, které vytvářejí informační databáze srovnatelné s registrem za předpokladu, že podmínky přístupu k těmto údajům a způsob jejich ochrany v příslušném členském státě jsou na alespoň srovnatelné úrovni, jaká je požadována tímto zákonem. Požadavek srovnatelnosti je splněn i tehdy, pokud má k údajům v zahraniční databázi přístup širší okruh osob.
(4) Případy, ve kterých lze požadovat informace podle odstavců 2 a 3, a bližší podmínky jejich poskytování stanoví Česká národní banka vyhláškou.”.

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 5 a 6.
13. V § 38a odstavec 5 zní:
„(5) Klient má právo, za úhradu věcných nákladů, na výpis informací, které jsou o něm vedeny v registru.”.
14. V § 41f se doplňují odstavce 7 a 8, které včetně poznámek pod čarou č. 13 a 14 znějí:
„(7) Platební instituce nebo poskytovatel platebních služeb malého rozsahu, na jejichž účtu jsou evidovány peněžní prostředky, které jim uživatelé platebních služeb svěřili k provedení platební transakce13, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně bance; v takovém případě nemají povinnost stanovenou v odstavci 2 větě první a v odstavci 5 větě druhé. Při určení skutečného vlastníka podle odstavce 5 se vychází z evidence platební instituce nebo poskytovatele platebních služeb malého rozsahu.
(8) Odstavec 7 platí obdobně pro obchodníka s cennými papíry, na jehož účtu jsou evidovány peněžní prostředky tvořící majetek zákazníka podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu14.


13§ 19 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
14§ 2 odst. 1 písm. h) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění zákona č. 120/2007 Sb. a zákona č. 230/2008 Sb.”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech
Čl. II
Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 13b odstavce 1 a 2 znějí:
„(1) Jestliže družstevní záložna, banka nebo pobočka zahraniční banky na území České republiky nezúčtovaly částku platební transakce v české měně nebo nepoužily bankovní spojení v souladu s příkazem klienta a způsobily tím nesprávné provedení platební transakce, je družstevní záložna, která vede účet neoprávněného příjemce, povinna na podnět družstevní záložny, banky nebo pobočky zahraniční banky, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, odepsat z tohoto účtu nesprávně zúčtovanou částku a vydat ji družstevní záložně, bance nebo pobočce zahraniční banky, které nesprávné provedení platební transakce způsobily, k nápravě nesprávně provedené platební transakce v souladu se zákonem upravujícím platební styk, a dále je družstevní záložna oprávněna uvést účet neoprávněného příjemce do stavu, v němž by byl, kdyby k nesprávnému provedení platební transakce nedošlo (dále jen „opravné zúčtování”).
(2) Podnět podle odstavce 1 lze dát do 3 měsíců ode dne vzniku chyby, v jejímž důsledku došlo k nesprávnému provedení platební transakce.”.
2. V § 13b odst. 3 se slova „chybu v zúčtování” nahrazují slovy „nesprávné provedení platební transakce”.
3. V § 25b se na konci odstavce 2 doplňuje věta „Porušením povinnosti stanovené v odstavci 1 není ani předání informací jinému poskytovateli platebních služeb nebo v rámci platebního systému, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování a odhalování.”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o České národní bance
Čl. III
Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 44 odst. 1 písm. a) se slova „a jinými osobami, které vydávají elektronické peníze, podle zvláštních právních předpisů9a” nahrazují slovy „vydavateli elektronických peněz malého rozsahu, platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu”.
2. Poznámka pod čarou č. 9a se zrušuje.
3. V § 44 odst. 1 písm. e) se za slovo „povolení” vkládají slova „nebo registraci”.
4. V § 44 odst. 2 písm. a) se za slovo „povolení” vkládá slovo „ , registrací”.
5. V § 44a odst. 1 se slova „ , s výjimkou osob, které vydávají elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu9g” včetně poznámky pod čarou č. 9g zrušují.
6. V § 44a se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Nad platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu vykonává Česká národní banka tento dohled pouze v rozsahu poskytování platebních služeb, služeb souvisejících s poskytováním platebních služeb a vydávání elektronických peněz.”.
7. § 46e se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 11d a 11e zrušuje.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 323/2016 Sb. k 18.10.2016)
ČÁST PÁTÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST ŠESTÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o finančním arbitrovi
Čl. VIII
Zákon č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb. a zákona č. 264/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 1 zní:
„(1) K rozhodování sporů mezi poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování platebních služeb nebo mezi vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a zpětné výměně elektronických peněz je příslušný též finanční arbitr (dále jen „arbitr”), pokud je jinak k rozhodnutí tohoto sporu dána pravomoc českého soudu. Sjednání rozhodčí smlouvy nevylučuje pravomoc arbitra. Arbitr usiluje především o to, aby byl spor vyřešen smírně.”.
2. V § 3 odst. 1 se slova „převádějící instituce” nahrazují slovy „poskytovatel platebních služeb”.
3. V § 3 odst. 2 se slovo „klient” nahrazuje slovy „uživatel platebních služeb”.
4. V § 9 písmeno d) zní:
„d) ve věci samé již bylo rozhodnuto v rozhodčím řízení nebo ve věci samé bylo rozhodčí řízení zahájeno.”.
5. V § 19 odst. 1 se slova „zahájení své činnosti” nahrazují slovy „ , od něhož je oprávněna vykonávat svou činnost,” a slovo „sídlo” se nahrazuje slovy „název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo místo podnikání”.
Čl. IX
Přechodné ustanovení
Instituce, která dosud nebyla povinna splnit informační povinnost stanovenou v § 19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, je povinna splnit informační povinnost stanovenou v § 19 odst. 1 zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o ochraně spotřebitele
Čl. X
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 86/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 229/2006 Sb. a zákona č. 36/2008 Sb., se mění takto:
1. V § 23 odst. 9 se slova „ , s výjimkou osob, které vydávají elektronické peníze na základě povolení podle zvláštního právního předpisu26” včetně poznámky pod čarou zrušují.
2. V § 23 se na konci odstavce 9 doplňuje věta „Nad platebními institucemi, poskytovateli platebních služeb malého rozsahu a vydavateli elektronických peněz malého rozsahu vykonává Česká národní banka tento dozor pouze v rozsahu poskytování platebních služeb, služeb souvisejících s poskytováním platebních služeb a vydávání elektronických peněz26.”.
Poznámka pod čarou č. 26 zní:


26Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.”.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. XI
Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) bod 4 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:
„4. vydavatel elektronických peněz malého rozsahu3,


3Zákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.”.
2. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 zní:
„5. platební instituce, poskytovatel platebních služeb malého rozsahu3,”.
3. V § 2 odst. 1 písm. b) bodě 10 se slova „nebo k bezhotovostním obchodům s cizí měnou” zrušují.
4. V § 2 odst. 1 písm. b) bod 11 zní:
„11. osoba neuvedená v bodech 1 až 10, oprávněná k provádění nebo zprostředkování platebních služeb nebo poštovních služeb, jejichž účelem je dodání poukázané peněžní částky,”.
5. V § 8 odst. 2 písm. b) se slova „skutečným majitelem” nahrazují slovy „ovládající osobou”.
6. V § 11 odst. 1 písm. a) se slova „finanční instituce uvedené v § 2 odst. 1 písm. b) bodech 10 a 11” nahrazují slovy „osoby oprávněné ke směnárenské činnosti podle devizového zákona, držitele poštovní licence podle zákona upravujícího poštovní služby, platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v poskytování platebních služeb, při nichž dochází k převodům peněžních prostředků, kdy plátce ani příjemce nevyužívají účet u poskytovatele platebních služeb plátce, a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk”.
7. V § 11 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) zahraniční úvěrovou nebo finanční institucí, s výjimkou zahraniční osoby oprávněné ke směnárenské činnosti, zahraniční platební instituce, jejíž činnost spočívá převážně v poukazování peněz, nebo zahraničního poskytovatele platebních služeb s obdobným postavením, jako má poskytovatel platebních služeb malého rozsahu podle zákona upravujícího platební styk, jestliže působí na území státu, který jí ukládá srovnatelným způsobem povinnost identifikace, kontroly klienta a uchování záznamů, podléhá v tomto státu zákonné povinné profesní registraci a je nad ním vykonáván dohled, zahrnující kontrolu plnění těchto povinností, včetně možnosti kontroly jednotlivých obchodů a kontroly na místě.”.
ČÁST DESÁTÁ
Změna zákona o poštovních službách
Čl. XII
V § 18 odst. 2 zákona č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění zákona č. 95/2005 Sb., se za slovo „písemnosti” vkládají slova „nebo dodání peněžní částky poukázané poštovním poukazem”.
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna živnostenského zákona
Čl. XIII
V § 3 odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., písmeno a) včetně poznámek pod čarou č. 11 až 13b zní:
„a) činnost bank11, poskytování platebních služeb11a, vydávání elektronických peněz11a, provozování platebních systémů11a, směnárenská činnost11d, činnost pojišťoven12, zajišťoven, pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí a odpovědných pojistných matematiků12, penzijních fondů12a, spořitelních a úvěrních družstev12b, komoditních burz8b, organizátorů regulovaných trhů13b, obchodníků s cennými papíry13ba jejich vázaných zástupců13ba činnost osob zabývajících se kolektivním investováním13a činnosti osob provádějících vypořádání obchodů s cennými papíry13a, činnosti osob provádějících přijímání a předávání pokynů nebo investičního poradenství týkající se investičních nástrojů za podmínek stanovených zvláštním zákonem13ba jejich vázaných zástupců13b,


11Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů.
11aZákon č. 284/2009 Sb., o platebním styku.
11dZákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů.
12Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví).
Zákon č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí).
12aZákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením.
12bZákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
13Zákon č. 248/1992 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů.
13a§ 82 a 83 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu.
13bZákon č. 256/2004 Sb.”.
ČÁST DVANÁCTÁ
Změna insolvenčního zákona
Čl. XIV
V § 35 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Zvláštního insolvenčního správce ustanoví soud pro výplatu nároku uživatelů platebních služeb postupem stanoveným zákonem upravujícím platební styk.”.
ČÁST TŘINÁCTÁ
Změna exekučního řádu
Čl. XV
Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004
Nahrávám...
Nahrávám...