dnes je 11.6.2023

Input:

288/2010 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností

č. 288/2010 Sb., Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 29. září 2010,
kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností
Vláda nařizuje podle § 73a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb. a zákona č. 155/2010 Sb.:
Čl. I
Nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, se mění takto:
1. V § 1 písm. d) se za slovo „jednotlivých” vkládá slovo „oborů”.
2. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Galvanizérství, smaltérství” ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním na konci věty první se slova „a žárovými a plasmovými nástřiky kovových i nekovových materiálů” zrušují a v odstavci druhém na konci věty první se doplňují slova „a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů”.
3. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Zlatnictví a klenotnictví” ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě třetí se za slova „povrchová úprava” vkládají slova „a čištění”.
4. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení” ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:
„Montáž, opravy, revize a zkoušky vyhrazených elektrických technických zařízení určených pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie (zejména elektráren, transformačních stanic, rozvoden, trakčního vedení, rozvodů elektrické energie, zařízení napájecích a spínacích stanic a pevných zařízení elektrické trakce), elektrické instalace (zejména provádění, montážní dozor a ověřovací zkoušky navržených soustav, sítí, obvodů a instalací) a zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické nebo statické elektřiny (hromosvodů a zařízení na ochranu proti přepětí). Údržba veřejného osvětlení.
V rámci živnosti lze dále provádět základní a dokončovací práce související s prováděním elektroinstalatérských prací.”.
5. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Malířství, lakýrnictví, natěračství” v odstavci prvním větě druhé se za slovo „silikátových” vkládají slova „a dalších”, na konci věty třetí se slova „a betonů” nahrazují slovy „ , betonů a dalších materiálů” a na konci textu odstavce druhého se doplňují slova „a žárové nebo plazmové nástřiky kovových i nekovových materiálů”.
6. V příloze č. 1 Obsahové náplně živností řemeslných u živnosti „Kominictví” ve sloupci Obsahová náplň živnosti v odstavci prvním větě první se za slovo „zkoušení” vkládají slova „ , kontroly”, na konci věty třetí se slova „a vydávání zpráv o jejich stavu” nahrazují slovy „ ; vydávání zpráv o provedení kontroly anebo čištění spalinové cesty a zpráv o revizi spalinové cesty” a na konci odstavce druhého se slova „a kontrola stavu spalinových cest” zrušují.
7. V příloze č. 1 v části „OBSAH” se sloupec „Strana” zrušuje.
8. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Geologické práce” ve sloupci Obsahová náplň živnosti se slovo „zajišťováním” nahrazuje slovem „zjišťováním”.
9. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných u živnosti „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování” ve sloupci Obsahová náplň živnosti větě druhé se slova „nebo vázaných” zrušují.
10. V příloze č. 2 Obsahové náplně živností vázaných se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence” vkládá nová živnost, která zní:
Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru
a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:
„Činnosti spojené s poskytováním nebo přislíbením spotřebitelského úvěru, jímž se rozumí odložené platby, půjčky, úvěry nebo jiné obdobné finanční služby spotřebiteli věřitelem nebo zprostředkovatelem podle zákona o spotřebitelském úvěru.”.
11. V příloze č. 2 v části „OBSAH” ve sloupci „Živnosti vázané” se za živnost „Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence” vkládá nová živnost „Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru” a sloupec „Strana” se zrušuje.
12. V příloze č. 3 Obsahové náplně živností koncesovaných u živnosti „Ostraha majetku a osob a služby soukromých detektivů” se slova „a služby soukromých detektivů” zrušují a ve sloupci Obsahová náplň živnosti text zní:
„Poskytování služeb spojených s ostrahou a ochranou nemovitého a movitého majetku, ostrahou při přepravě peněz a při jejich zpracování, cenností nebo jiného majetku, ochranou osob, zajišťováním pořádku v místech konání veřejných shromáždění, slavností, sportovních podniků nebo lidových zábav podle pokynů objednatele, vyhodnocováním bezpečnostních
Nahrávám...
Nahrávám...