dnes je 3.6.2023

Input:

297/2012 Sb., Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění účinném k 1.1.2016

č. 297/2012 Sb., Vyhláška o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), ve znění účinném k 1.1.2016
VYHLÁŠKA
ze dne 5. září 2012
o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení, a o náležitostech hlášení ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky
(vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
364/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
mění § 2, § 3, § 4 a přílohu
Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 167/2012 Sb., k provedení § 92 zákona o zdravotních službách:
§ 1
(1) List o prohlídce zemřelého (dále jen „List”) se člení na části A a B.
(2) List se vyplňuje
a) do elektronické šablony umožňující elektronické předání, nebo
b) do vytištěné podoby elektronické šablony nebo do propisovacího formuláře (dále jen „listinná podoba”).
(3) Náležitosti Listu a způsob jeho vyplňování jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce. Zemřelým se pro potřeby vyplnění Listu rozumí i mrtvě narozené dítě.
§ 2
(1) Nejde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést pitvu nebo nebylo určeno provedení pitvy, předává se List takto:
a) část A Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, a to po ukončení všech šetření souvisejících se zjištěním příčin a okolností úmrtí, nejpozději však do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého; kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož lékař provedl prohlídku těla zemřelého,
b) část B, a to
1. část B1 matričnímu úřadu podle zákona o matrikách1) ,
2. část B2 osobě zajišťující pohřbení2) ,
3. část B3 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení2) .
(2) Jde-li o případ, kdy je zákonem o zdravotních službách stanovena povinnost provést pitvu nebo bylo určeno provedení pitvy, předává se List poskytovateli zdravotních služeb, v jehož zdravotnickém zařízení má být provedena pitva, osobě zajišťující pohřbení2) a provozovateli pohřební služby zajišťující převoz na pitvu2) .
(3) Po provedení pitvy se předává List takto:
a) část A Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky, a to po ukončení všech šetření souvisejících se zjištěním příčin a okolností úmrtí, nejpozději však do 30 dnů ode dne úmrtí, popřípadě ode dne nálezu těla zemřelého; kopie této části se ukládá do zdravotnické dokumentace vedené o zemřelém poskytovatelem zdravotních služeb, jehož lékař provedl pitvu,
b) část B, a to
1. část B1 matričnímu úřadu podle zákona o matrikách1) ,
2. část B2 osobě zajišťující pohřbení2) ,
3. část B3 provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení2) .
(4) V případě rozhodnutí o neprovedení pitvy se odstavec 3 použije obdobně .
§ 3
(1) Část A Listu se předává Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky elektronicky ve formátu xml s využitím zabezpečeného datového protokolu nebo v listinné podobě.
(2) Část B1 Listu se matričnímu úřadu předává v listinné podobě nebo v elektronické podobě ve formátu PDF dokumentu verze 1.7 a vyšší podepsaná uznávaným elektronickým podpisem lékaře, který prohlídku těla zemřelého provedl.
(3) Část B2 Listu se předává osobě zajišťující pohřbení a část B3 Listu provozovateli pohřební služby zajišťující pohřbení způsobem s nimi dohodnutým. V Listu části B2 určené osobě zajišťující pohřbení se neuvádí rodné číslo.
§ 4
Náležitosti hlášení o ukončení těhotenství porodem mrtvého dítěte, hlášení o úmrtí dítěte a hlášení o úmrtí matky v souvislosti s porodem, potratem, šestinedělím nebo o úmrtí do 1 roku po ukončení těhotenství, které se provádí prostřednictvím Listu části A, jsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.
§ 5
(1) Opravy Listu se provedou vyplněním jeho příslušné části, jestliže jsou zjištěny
a) na základě provedených diagnostických vyšetření nebo šetření orgánů činných v trestním řízení dodatečně skutečnosti, které nejsou v předaných částech Listu uvedené, nebo
b) chyby podstatné pro správnost vyplnění již předaných částí Listu.
(2) V opraveném Listu, a to v příslušné části A nebo B, se vyznačí, že jde o opravu zaškrtnutím položky „Oprava”; zároveň se výrazně označí opravená položka. Část A nebo B opraveného Listu se opět předává místu určení podle § 2, a to buď elektronicky nebo v listinné podobě. Příslušná část Listu je na místě určení nahrazena nově vyplněnou částí Listu.
§ 6
Vyhláška č. 289/2012 Sb., o náležitostech Listu o prohlídce zemřelého, způsobu jeho vyplňování a předávání místům určení (vyhláška o Listu o prohlídce zemřelého), se zrušuje.
§ 7
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
 
Ministr:
doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 297/2012 Sb.
  
Pokyny ke způsobu vyplnění Listu o prohlídce zemřelého
V Listu není vhodné používat zkratky. List je nutné vyplnit ve všech položkách, které jsou vyplňujícímu lékaři známé. U položek s možností volby z předepsaných hodnot zakroužkujte číslo u odpovídající možnosti v listinné podobě Listu nebo zvolte hodnoty u elektronické verze Listu. Pokud není některá informace známa, vyznačí se na Listu proškrtnutím kolonky v listinné podobě nebo bude vynechána u elektronické verze Listu. Vždy však musí být čitelně vyplněna identifikace poskytovatele otiskem razítka nebo vyplněním IČO, PČZ a u lůžkových zdravotnických zařízení ODD. U identifikace prohlížejícího lékaře a lékaře, který provedl pitvu, bude čitelně uvedeno jméno a příjmení, případně titul a telefonní číslo. Je-li použita listinná podoba Listu, je nutné dbát na čitelnost všech průpisů.
V praxi při vyplňování jednotlivých částí Listu vyplňuje prohlížející lékař pole označená žlutě a lékař, který provedl pitvu, pole označená zeleně.
1. Jméno, příjmení, rodné příjm. - nemá-li dotyčný přidělené jméno a příjmem popř. rodné příjmení (v případě mrtvě narozeného dítětex)), pak se tato položka nevyplňuje.
4. Státní občanství - označí se, zda je zemřelý občanem ČR. Pokud ne, uvede se jeho státní občanství. Pokud měl zemřelý dvě nebo více občanství, postupuje se takto:
Je-li zemřelý zároveň občanem ČR, má přednost toto občanství. Pokud zemřelý není občanem ČR a jedno z občanstva odpovídá zemi, ve které měl zemřelý obvyklé bydliště, uvede se toto státní občanství. Pokud ani jedno státní občanství neodpovídá zemi, kde měl zemřelý obvyklé bydliště, přednost má občanství členské země EU. V ostatních případech, kdy ani jedno z občanství není občanství členské země EU, vybere se jedno z nich. Obvyklým bydlištěm se rozumí místo obvyklého pobytu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 862/2007.
5. Datum úmrtí - uvede se datum a čas, kdy došlo k úmrtí. Pokud není přesné datum úmrtí známo, a to především v případech, kdy bude z ohledání lidských ostatků zřejmé, že nelze jednoznačně určit datum úmrtí, uvede se alespoň odhadovaný den úmrtí a zároveň se vyznačí v příslušné položce, že jde o odhad. V případě mrtvě narozeného dítěte se položka nevyplňuje.
6. Místo úmrtí/nálezu těla zemřelého - uvede se místo úmrtí; není-li místo úmrtí známo, uvede se, kde byl zemřelý nalezen, a zároveň se vyznačí, o kterou variantu (místo úmrtí/nálezu) jde. Popis místa úmrtí/nálezu má tyto náležitosti: název obce, její části, číslo popisné nebo
Nahrávám...
Nahrávám...