dnes je 16.7.2024

Input:

303/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném k 1.10.2015

č. 303/2009 Sb., Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu, ve znění účinném k 1.10.2015
ZÁKON
ze dne 23. července 2009,
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím statutu poslanců Evropského parlamentu
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
205/2015 Sb.
(k 1.10.2015)
ruší část šestou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. I
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb. a zákona č. 158/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 odst. 1 písm. ch) se slova „a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky” zrušují.
2. V § 6 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f)  výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky,”.

Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g).
3. Za § 102a se vkládá nový § 102b, který zní:
㤠102b
Účast poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky, přede dnem, kterým začíná volební období Evropského parlamentu v roce 2009, na pojištění se posuzuje podle právních předpisů platných před tímto dnem.”.
4. V § 105 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:
„(2)  Doba výkonu funkce poslance Evropského parlamentu, zvoleného na území České republiky, se ode dne, kterým začíná volební období Evropského parlamentu v roce 2009, považuje za vyloučenou dobu (§ 16 odst. 4).”.
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. II
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. 41/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písm. a) bodě 9 se slova „a poslanci Evropského parlamentu, zvolení na území České republiky” zrušují.
2. V § 92 odst. 2 písm. h) se slova „a poslanců Evropského parlamentu, zvolených na území České republiky,” zrušují.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. III
V § 36 písm. ch) zákona č.
Nahrávám...
Nahrávám...