dnes je 28.5.2023

Input:

320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění účinném k 1.7.2022

č. 320/2002 Sb., Zákon o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění účinném k 1.7.2022
ZÁKON
ze dne 13. Června 2002
o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
99/2004 Sb.
(k 1.4.2004)
ruší část sedmdesátou šestou
237/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část patnáctou
326/2004 Sb.
(k 31.5.2004)
ruší část osmdesátou druhou
436/2004 Sb.
(k 1.10.2004)
ruší část dvacátou sedmou
499/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část čtyřicátou pátou
586/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší část osmdesátou osmou
587/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
ruší čl. XLVII
179/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část šestou
379/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část třicátou druhou
413/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
ruší část pádesátou čtvrtou
21/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
ruší část padesátou druhou
22/2006 Sb.
(k 1.3.2006)
v části sto sedmnácté vkládá bod 14a včetně pozn. č. 1
59/2006 Sb.
(k 1.6.2006)
ruší část sto čtvrtou
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část sedmdesátou
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část desátou
378/2007 Sb.
(k 31.12.2007)
ruší část osmdesátou třetí
281/2009 Sb.
(k 1.1.2011)
ruší část dvanáctou
329/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
ruší část dvacátou pátou a dvacátou šestou
375/2011 Sb.
(k 1.4.2012)
ruší část třicátou první a třicátou třetí
456/2011 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtvrtou
89/2012 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části šestnáctou, třicátou osmou, třicátou devátou, čtyřicátou třetí, sedmdesátou první
186/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší části padesátou první a padesátou pátou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třináctou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třináctou
186/2016 Sb.
(k 1.1.2017)
ruší část první
222/2016 Sb.
(k 1.1.2023)
ruší část padesátou šestou
ve znění zák. č. 277/2019 Sb. a 261/2021 Sb.
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část čtyřicátou osmou
123/2017 Sb.
(k 1.1.2018)
ruší část sto třetí
51/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část sto čtrnáctou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část sto šestou
250/2021 Sb.
(k 1.7.2022)
ruší část dvacátou čtvrtou
269/2021 Sb.
(k 2.8.2021)
ruší část padesátou osmou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 186/2016 Sb. k 1.1.2017)
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. II
Zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb., zákona č. 137/1991 Sb., zákona č. 264/1992 Sb. a zákona č. 115/1994 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 1 větě první se slova „okresního národního výboru, v jehož územním obvodu se nemovitost nachází (dále jen „okresní národní výbor”)” nahrazují slovy „krajského úřadu, v jehož správním obvodu se nemovitost nachází”.
2. V § 6 odstavec 2 zní:
„(2) V případě převodu nemovitosti podle vládního nařízení č. 15/1959 Sb. se k výzvě připojí potvrzení krajského úřadu o odnětí věci a o tom, komu byla odňata. Tyto doklady lze nahradit stejným způsobem jako doklady podle odstavce 1. K výzvě se dále připojí potvrzení
a) krajského úřadu o výši částky, která byla za odňatou věc vlastníku vyplacena5(dále jen „vyplacená částka”), s uvedením organizace, která ji zaplatila;
b) Ministerstva financí o tom, zda bylo příslušným Ministerstvem financí nebo příslušnou Správou pro věci majetkové a devizové za odňaté věci vyplaceno mimořádné odškodnění ze státního rozpočtu (dále jen „odškodnění”), komu bylo vyplaceno a v jaké výši.”.
3. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který zní:
㤠23b
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby
Čl. III
Zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění zákona č. 438/1991 Sb., zákona č. 282/1992 Sb., zákona č. 473/1992 Sb., zákona č. 170/1993 Sb., zákona č. 155/1994 Sb., zákona č. 191/1994 Sb., zákona č. 218/1994 Sb., zákona č. 161/1997 Sb., zákona č. 164/1998 Sb., zákona č. 269/1998 Sb., zákona č. 21/2000 Sb., zákona č. 246/2000 Sb., zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:
1. § 4 se zrušuje.
2. § 9 se zrušuje.
3. V § 11 odst. 4 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „krajskému úřadu”, slova „magistrátnímu úřadu” se nahrazují slovem „Magistrátu” a slovo „územním” se nahrazuje slovem „správním”.
4. § 14 včetně poznámky pod čarou č. 4) se zrušuje.
5. § 16 se zrušuje.
6. V § 16a se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
7. V § 16a odst. 1 se slova „dnem uvedeným v rozhodnutí o zrušení komise příslušný okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”, slova „příslušný obvodní úřad” se nahrazují slovy „příslušný úřad městské části”.
8. V § 16a se na konci odstavce 1 doplňuje tato věta: „Spisový materiál soustředěný okresními úřady bude ke dni ukončení činnosti okresních úřadů předán příslušným krajským úřadům.”.
9. V § 16a odst. 2 se slova „Okresní úřady” nahrazují slovy „Krajské úřady” a slova „obvodní úřady” se nahrazují slovy „úřady městských částí”.
10. Za § 16a se vkládá nový § 16b, který zní:
㤠16b
Působnosti stanovené krajskému úřadu, Magistrátu hlavního města Prahy nebo úřadu městské části hlavního města Prahy podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 456/2011 Sb. k 1.1.2013)
ČÁST PÁTÁ
Změna zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Čl. V
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění zákona č. 184/1991 Sb., zákona č. 338/1992 Sb., zákona č. 48/1994 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb., se mění takto:
1. § 14 zní:
㤠14
(1) Stanovení poplatků patří do samostatné působnosti obce, která je ve svém území zavedla.
(2) Poplatky zavede obec obecně závaznou vyhláškou, ve které upraví podrobnosti jejich vybírání, zejména stanoví konkrétní sazbu poplatku, ohlašovací povinnost ke vzniku a zániku poplatkové povinnosti, splatnost, úlevy a případné osvobození od poplatků. U poplatku za užívání veřejného prostranství určí místa, která v obci podléhají poplatku za užívání veřejného prostranství.
(3) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.”.
2. § 15 zní:
㤠15
Působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST ŠESTÁ
(zrušena zák. č. 179/2005 Sb. k 1.1.2006)
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí
Čl. VII
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění zákona č. 485/1991 Sb., zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 114/2000 Sb. a zákona č. 277/2002 Sb., se mění takto:
1. § 5 se zrušuje.
2. § 6 se zrušuje.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích
Čl. VIII
Zákon č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, ve znění zákona č. 544/1991 Sb., zákonného opatření č. 345/1992 Sb. a zákona č. 133/1993 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se slova „okresního úřadu, v jehož územním obvodu se věc nachází (dále jen „okresní úřad”),” nahrazují slovy „Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových1”.
Poznámka pod čarou č. 1) zní:


1Zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.”.

Poznámky pod čarou č. 1) až 22) se označují jako poznámky pod čarou č. 2) až 23), a to včetně odkazů na poznámky pod čarou.
2. V § 5 úvodní větě se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových1”.
3. V § 14 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”.
4. V § 14 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad” a slovo „územním” se nahrazuje slovem „správním”.
5. V § 14 odst. 4 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”.
6. V § 14 odst. 5 se slova „státního rozpočtu České republiky” nahrazují slovem „kraje”.
7. V § 15 odst. 1 se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „krajské úřady” a slova „střediska geodézie” se nahrazují slovy „katastrální úřady”.
8. V § 15 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 15 odst. 3 se slova „příslušný okresní úřad” nahrazují slovy „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových1”.
10. V § 17 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „Ministerstvu financí”.
11. V § 18 odst. 1 se slova „okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází” nahrazují slovy „Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových1”.
12. V § 18 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 2.
13. Za § 18c se vkládá nový § 18d, který zní:
㤠18d
Působnosti stanovené krajském úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST DEVÁTÁ
Změna zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. IX
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění zákona č. 135/1994 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 151/2000 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova „okresních úřadů” nahrazují slovem „krajů” a slova „obcí v přenesené působnosti (dále jen „obec”)” se nahrazují slovem „obcí”.
2. § 2a se zrušuje.
3. V § 2b se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a v mezinárodním poštovním provozu”.
4. V § 4 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovem „Kraj” a slova „obecně závaznou vyhláškou” se nahrazují slovy „nařízením kraje”.
5. V § 4 odst. 2 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Krajský úřad”.
6. V § 4 odst. 3 se slovo „okresu” nahrazuje slovem „kraje”.
7. V § 4a odst. 1 se slova „obecně závaznou vyhláškou” nahrazují slovy „nařízením obce”.
8. V § 4a odst. 2 se slovo „Obec” nahrazuje slovy „Obecní úřad”.
9. V § 4b se slova „okresní úřad” nahrazují slovem „kraj”.
10. V § 5 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) rozpočtu kraje, jestliže pokutu uložil krajský úřad a nejde o pokutu za porušení cenové regulace stanovené obecním úřadem,”.
11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
㤠5a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST DESÁTÁ
(zrušena zák. č. 264/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST JEDENÁCTÁ
Změna zákona č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd
Čl. XI
Zákon č. 162/1992 Sb., o působnosti orgánů České republiky při provádění zákona č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb., zákona č. 528/1990 Sb. a zákona č. 137/1991 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „krajské úřady”, slova „orgány obcí” se nahrazují slovy „obecní úřady” a slova „střediska geodézie” se nahrazují slovy „katastrální úřad”.
2. V § 5 odst. 1 se slova „je příslušný okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází” nahrazují slovy včetně poznámky pod čarou č. 1a) „je příslušný Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zvláštního právního předpisu1a


1aZákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.”.
㤠6
(1) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zjišťuje věci, kterých se týká nárok České republiky na vydání podle § 23a zákona, v součinnosti s krajskými úřady, obecními úřady i fyzickými a právnickými osobami.
(2) Nevydá-li povinná osoba věc dobrovolně, domáhá se Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jejího vydání v občanském soudním řízení.”.
3. V § 5 odst. 2 se slova „státní podniky, rozpočtové a jiné státní organizace a státní orgány České republiky” nahrazují slovy „organizační složky státu a státní organizace”.
4. § 6 zní:
5. V § 8 se slova „je ve výši 20 % příjmem rozpočtu okresního úřadu a v hlavním městě Praze obvodního úřadu” nahrazují slovy „je ve výši 20 % příjmem státního rozpočtu”.
6. § 9 zní:
㤠9
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST DVANÁCTÁ
(zrušena zák. č. 281/2009 Sb. k 1.1.2011)
ČÁST TŘINÁCTÁ
(zrušena zák. č. 340/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST ČTRNÁCTÁ
Změna zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích
Čl. XIV
Zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., zákona č. 72/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 273/1994 Sb., zákona č. 36/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 301/1995 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 305/1997 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 166/1999 Sb., zákona č. 167/1999 Sb., zákona č. 223/1999 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 352/1999 Sb., zákona č. 357/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 153/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 156/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 242/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 365/2000 Sb., zákona č. 140/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 107/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 149/2002 Sb., zákona č. 173/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1) zní:
㤠1
Předmět úpravy
Tento zákon stanoví správní poplatky (dále jen „poplatky”), které vyměřují a vybírají orgány státní správy České republiky a územní samosprávné celky, které jsou zvláštními právními předpisy pověřeny výkonem státní správy (dále jen „správní orgán”). Správní orgán je správcem poplatku podle zákona o správě daní a poplatků.1


1Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.”.
2. V § 7 odst. 7 větě první se slova „okresních úřadů, obcí,” nahrazují slovy „územních samosprávných celků,” a ve větě třetí se slova „okresních úřadů a obcí” nahrazují slovy „územních samosprávných celků”.
3. V § 9 odst. 1 písmeno c) zní:
„c) územní samosprávné celky, jde-li o úkony, týkající se výkonu státní správy, kterým jsou pověřeny.”.
4. V položce 11 Sazebníku správních poplatků se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) až c).
ČÁST PATNÁCTÁ
(zrušena zák. č. 237/2004 Sb. k 1.5.2004)
ČÁST ŠESTNÁCTÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST SEDMNÁCTÁ
Změna zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)
Čl. XVII
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. a zákona č. 56/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 16 nadpis zní: „Sankce ”.
2. V § 16 odst. 1 se slovo „pokutu” nahrazuje slovem „sankci”.
3. V § 16 odst. 2 se slovo „Pokuta” nahrazuje slovem „Sankce”.
4. V § 16 odst. 3 se slovo „pokuty” nahrazuje slovem „sankce”, slova „okresní úřad,” se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností a”, slova „1 až 15” se nahrazují slovy „stanovené Statutem hlavního města Prahy” a slova „pro území příslušných správních obvodů a ve městech Plzeň, Brno a Ostrava magistráty těchto měst” se zrušují.
5. Za § 26 se vkládá nový § 26a, který zní:
㤠26a
Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo městským částem podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST OSMNÁCTÁ
Změna zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Čl. XVIII
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 8 odst. 2 větě čtvrté se slova „okresních úřadů” zrušují a slovo „krajům” se nahrazuje slovem „krajů”.
2. V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Činnost krajů podle věty čtvrté je činností vykonávanou v přenesené působnosti.”.
3. V § 10 se odstavec 5 zrušuje.
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 19 odst. 2 se slova „kapitoly Okresní úřady” nahrazují slovy „krajů, v jejichž obvodu leží příslušné obce”.
5. V § 19 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Činnost krajů podle věty první je činností vykonávanou v přenesené působnosti.”.
6. V § 20 odst. 3 větě druhé se slova „okresních úřadů” zrušují a slovo „krajům” se nahrazuje slovem „krajů”.
7. V § 20 se na konci odstavce 3 doplňuje tato věta: „Činnost krajů podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.”.
8. V § 30 odst. 2 větě druhé se slova „okresních úřadů” zrušují a slovo „krajům” se nahrazuje slovem „krajů”.
9. V § 30 se na konci odstavce 2 doplňuje tato věta: „Činnost krajů podle věty druhé je činností vykonávanou v přenesené působnosti.”.
ČÁST DEVATENÁCTÁ
Změna zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Čl. XIX
V § 22 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, se věta třetí nahrazuje touto větou: „O jejím uložení rozhoduje u krajů Ministerstvo financí a u obcí a svazků obcí příslušný finanční úřad.”.
ČÁST DVACÁTÁ
Změna zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
Čl. XX
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. Nadpis pod § 10 se zrušuje.
2. V § 10 se odstavec 1 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 2.
3. V § 10 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajské”.
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči
Čl. XXI
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 146/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 2 větě první se za slova „jimiž orgány a” vkládá slovo „odborná”, text „(§ 25 až 33)” se nahrazuje textem „(§ 25 až 32)” a ve větě druhé se slovo „organizacemi” nahrazuje slovy „odbornou organizací”.
2. V § 3 odst. 1 se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu” nahrazují slovy „krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
3. V § 3 odst. 4 se slova „okresní úřad a ústřední” nahrazují slovy „krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a odbornou”.
4. V § 3 odst. 5 se slova „příslušnému orgánu kraje” nahrazují slovy „krajskému úřadu”, slova „okresnímu úřadu” se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností” a slova „pověřeným organizacím” se nahrazují slovy „pověřené odborné organizaci”.
5. V § 6 odst. 1 se slova „orgánem kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „krajským úřadem”.
6. V § 7 odst. 1 větě druhé se slovo „ústřední” nahrazuje slovem „odborná”.
7. V § 7 odst. 2 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti a okresní úřady” nahrazují slovy „Krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
8. V § 7 odst. 3 se slovo „Ústřední” nahrazuje slovem „Odborná” a slova „příslušný orgán kraje a okresní úřad” se nahrazují slovy „krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
9. V § 7 odstavec 4 včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:
„(4) Odborná organizace státní památkové péče oznámí příslušnému katastrálnímu úřadu každé prohlášení nemovitosti za kulturní památku, jakož i každé zrušení tohoto prohlášení, jde-li o věc, která je předmětem evidence v katastru nemovitostí.2


2Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
10. V § 7 odst. 5 se slovo „ústřední” nahrazuje slovem „odborné”.
11. V § 8 odst. 2 se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti a okresního úřadu” nahrazují slovy „krajského úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
12. V § 10 odst. 1 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”, slovo „krajské” se nahrazuje slovem „odborné”, text „(§ 33)” se zrušuje a ve větě druhé se slovo „ústřední” nahrazuje slovem „odborné”.
13. V § 10 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slova „orgán kraje v přenesené působnosti” se nahrazují slovy „krajský úřad”.
14. V § 11 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slova „orgán kraje v přenesené působnosti” se nahrazují slovy „krajský úřad”.
15. V § 11 odst. 3 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností” a slova „orgánem kraje v přenesené působnosti” se nahrazují slovy „krajským úřadem”.
16. V § 12 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
17. V § 12 odst. 2 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
18. V § 13 odstavec 1 zní:
„(1) Vlastník kulturní památky je povinen v případě zamýšleného prodeje (úplatného převodu vlastnictví) kulturní památky, jde-li o movitou kulturní památku nebo jde-li o národní kulturní památku, ji přednostně nabídnout ministerstvu kultury ke koupi (úplatnému nabytí do státního vlastnictví), s výjimkou prodeje mezi osobami blízkými nebo spoluvlastníky.”.
19. V § 13 odst. 2 věta první zní: „Ministerstvo kultury může na základě nabídky vlastníka kulturní památky z mimořádně závažných kulturně společenských důvodů uplatnit právo státu na přednostní koupi (úplatné nabytí do státního vlastnictví) kulturní památky buď přímo nebo prostřednictvím organizací zřizovaných ministerstvem kultury, a to za cenu stanovenou podle zvláštních právních předpisů4, a nelze-li cenu takto určit, za cenu obvyklou odpovídající povaze věci.” Ve větě druhé se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „ministerstvo kultury”.
Poznámka pod čarou č. 4) zní:


4Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.”.

Poznámka pod čarou č. 5) se zrušuje.
20. V § 13 odst. 3 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Ministerstvo kultury” a slovo „povinen” se nahrazuje slovem „povinno”.
21. V § 13 odst. 4 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „ministerstvo kultury”, slova „příslušný k uplatnění práva státu na přednostní koupi kulturní památky” se zrušují a ve větě druhé se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Ministerstvo kultury”.
22. V § 14 odst. 1 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností” a slova „orgánu kraje v přenesené působnosti” se nahrazují slovy „krajského úřadu”.
23. V § 14 odst. 2 se slova „okresního národního výboru” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
24. V § 14 odst. 4 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností” a slova „orgánu kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „krajského úřadu”.
25. V § 14 odst. 5 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností” a slova „orgánu kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „krajského úřadu”.
26. V § 14 odstavec 6 zní:
„(6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska.”.
27. V § 14 odst. 7 větě první se slovo „příslušnou” nahrazuje slovem „odbornou”, ve větě druhé se slovo „poskytují” nahrazuje slovy „poskytuje odborná”, ve větě třetí se slovo „příslušná” nahrazuje slovem „odborná”, slova „okresního úřadu, a” se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností,” a slova „orgánu kraje v přenesené působnosti” se nahrazují slovy „krajského úřadu”.
28. V § 14 odstavec 9 zní:
„(9) Vlastník kulturní památky je povinen odevzdat odborné organizaci státní památkové péče na její žádost 1 vyhotovení dokumentace.”.
29. V § 15 odst. 1 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a ve větě druhé se slova „v národním” nahrazují slovy „ve státním” a slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
30. V § 15 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad z vlastního podnětu nebo na návrh obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo na návrh ministerstva kultury” a slova „ , a Ministerstvo kultury, jde-li o” se nahrazují slovem „nebo”.
31. V § 15 odst. 3 větě první se slovo „národním” nahrazuje slovem „státním”, slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností” a ve větě druhé se slova „orgánu kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „krajského úřadu”.
32. V § 15 odst. 4 větě první se slova „orgán obce v přenesené působnosti” nahrazují slovem „obec”, slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”, ve větě druhé se slova „ , pokud není sám stavebním úřadem” zrušují, slova „okresní úřad” se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”, slova „orgán kraje v přenesené působnosti” se nahrazují slovy „krajský úřad”.
33. V § 16 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obec nebo kraj” a za slova „na jeho žádost poskytnout” se vkládají slova „ze svých rozpočtových prostředků”.
34. V § 16 odst. 2 se za slovo „poskytnout” vkládají slova „ze státního rozpočtu” a za slovo „kultury” se doplňují slova „buď přímo, nebo prostřednictvím krajského úřadu, nebo prostřednictvím obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
35. V § 17 odst. 1 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”, slovo „krajské” se nahrazuje slovem „odborné” a ve větě druhé se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slova „orgány státní správy” se nahrazují slovy „správními úřady”.
36. V § 17 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”, slova „Ministerstva kultury” se nahrazují slovy „krajského úřadu” a slovo „ústřední” se nahrazuje slovem „odborné”.
37. V § 17 odst. 4 se slova „v národním” nahrazují slovy „ve státním” a slova „okresní úřad” se nahrazují slovy „obec s rozšířenou působností”.
38. V § 18 odst. 2 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „krajského úřadu” a slovo „krajské” se nahrazuje slovem „odborné”.
39. V § 18 odst. 3 se slovo „ústřední” nahrazuje slovem „odbornou”.
40. V § 19 odst. 2 se za slovo „památky” vkládají slova „nebo národní kulturní památky”, slovo „okresní” se nahrazuje slovem „krajský”, slovo „krajské” se nahrazuje slovem „odborné” a slova „ , a jde-li o národní kulturní památku, orgán kraje v přenesené působnosti po vyjádření ústřední organizace státní památkové péče” se zrušují.
41. V § 21 odst. 3 se slovo „ústřední” nahrazuje slovem „odborné”.
42. V § 22 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”.
43. V § 23 odst. 2 se slova „orgánu obce v přenesené působnosti” nahrazují slovy „obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo”.
44. V § 23 odst. 4 větě první se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský” a ve větě třetí se slova „okresní národní výbor” nahrazují slovy „krajský úřad”.
45. V § 23 odst. 5 větě první se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”, za slovo „organizaci” se vkládají slova „zřizovanou krajem”, ve větě druhé se slova „v národním” nahrazují slovy „ve státním”, za slovo „užívá” se vkládají slova „krajský úřad”, ve větě třetí se za slovo „nemovitý” vkládá slovo „archeologický”, slova „v územních obvodech několika okresních úřadů” se nahrazují slovy „na území několika krajů”, slova „tyto okresní úřady” se nahrazují slovy „krajské úřady” a za slovo „dohodě” se doplňují slova „po předchozím projednání s ministerstvem kultury, a nedojde-li k dohodě, určí tuto organizaci ministerstvo kultury”.
46. V § 23 odst. 6 se slovo „národním” nahrazuje slovem „státním”.
47. V § 24 odst. 3 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”.
48. V § 25 odst. 1 se za slovo „vykonávají” vkládají slova „orgány státní památkové péče, jimiž jsou” a slova „orgány kraje v přenesené působnosti, okresní úřady a orgány obcí v přenesené působnosti” se nahrazují slovy „krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
49. V § 25 odst. 2 se slovo „ústřední” nahrazuje slovem „odborná”.
50. V § 25 odst. 3 se slovo „organizací” nahrazuje slovy „odborné organizace”.
51. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „koordinuje sestavování jednotného programu” nahrazují slovy „sestavuje, vyhlašuje a provádí programy”.
52. V § 26 odst. 2 písm. c) se slovo „řídí” nahrazuje slovem „usměrňuje” a slovo „usměrňuje” se zrušuje.
53. V § 26 odst. 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:
„e) rozhoduje o zřízení, rozdělení, sloučení, splynutí a jiných změnách organizace na úseku státní památkové péče,”.

Dosavadní písmena e) až j) se označují jako písmena f) až k).
54. V § 26 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) spolupracuje s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a vysokými školami při výchově pracovníků v oboru státní památkové péče, podílí se na jejich dalším vzdělávání a pro ocenění jejich práce, jedná-li se o mimořádné pracovní výsledky, uděluje cenu za památkovou péči,”.
55. V § 26 odst. 2 písm. i) se slovo „ústřední” nahrazuje slovem „odborné” a za slovo „péče” se doplňují slova „která je státní příspěvkovou organizací s celostátní působností,”.
56. V § 26 odst. 2 se písmeno j) zrušuje.
Dosavadní písmeno k) se označuje jako písmeno j).
57. V § 27 odst. 3 se slova „obcemi, s kraji, s” nahrazují slovy „orgány státní památkové péče a” a slova „a s organizacemi” se nahrazují slovy „ , kontrolními orgány, kraji, obcemi a odbornou organizací”.
58. V § 27 odst. 4 se slova „důtky nebo” zrušují.
59. V § 28 odst. 1 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Krajský úřad”.
60. V § 28 odst. 2 úvodní větě se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Krajský úřad”.
61. V § 28 odst. 2 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní:
„c) vykonává státní stavební dohled při obnově národních kulturních památek z hlediska státní památkové péče,”.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno d).
62. Nadpis § 29 zní: „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
63. V § 29 odstavec 1 zní:
„(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností vykonává a organizuje státní památkovou péči ve stanoveném správním obvodu v souladu s koncepcí rozvoje státní památkové péče v České republice.”.
64. V § 29 odst. 2 úvodní větě se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
65. V § 29 odst. 2 písm. a) se slovo „rozvoje” nahrazuje slovem „podpory” a za slovo „plánů” se vkládají slova „a programů”.
66. V § 29 odst. 2 písm. c) se slovo „řídí” nahrazuje slovem „usměrňuje” a slova „v působnosti orgánu obce v přenesené působnosti” se nahrazují slovem „obcemi”.
67. V § 29 odst. 2 písmeno e) zní:
„e) koordinuje jednotné označování nemovitých kulturních památek tabulkou opatřenou nápisem „Kulturní památka” a velkým státním znakem, popřípadě i značkami stanovenými mezinárodními smlouvami,”.
68. V § 29 odst. 3 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slovo „krajské” se nahrazuje slovem „odborné”.
69. V § 29 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Podrobnosti o způsobech zabezpečování předpokladů pro komplexní péči o kulturní památky obecními úřady obcí s rozšířenou působností stanoví ministerstvo kultury vyhláškou.”.
70. V § 30 odst. 1 větě první se slova „Orgán obce v přenesené působnosti” nahrazují slovem „Obec”, ve větě druhé se slova „Orgán obce v přenesené působnosti” nahrazují slovem „Obec” a slovo „krajské” se nahrazuje slovem „odborné”.
71. V § 30 odst. 2 se slova „Orgán obce v přenesené působnosti” nahrazují slovem „Obec” a slova „okresním úřadem” se nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností” a slovo „zařízení” se nahrazuje slovy „organizační složku”.
72. V nadpisu § 31 se slovo „okresní” zrušuje.
73. V § 31 odst. 1 se slova „Okresní úřady a orgán obce v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Rada kraje a rada obce s rozšířenou působností”.
74. V § 31 odst. 2 větě první se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”, slovo „krajské” se nahrazuje slovem „odborné”, slovo „okresního” se zrušuje, slovo „okresní” se zrušuje, ve větě druhé se slova „Okresní konzervátor” nahrazují slovem „Konzervátor”, slovo „okresní” se zrušuje a slova „ , je-li tato komise zřízena” se nahrazují slovy „zřízené radou obce s rozšířenou působností”.
75. V § 31 odst. 3 se slovo „okresního” zrušuje, slova „v okrese” se zrušují, slova „okresnímu úřadu” se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností” a slova „okresnímu úřadu” se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
76. V § 31 odst. 4 se slovo „okresního” zrušuje, slova „okresní úřad” se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slovo „okresním” se zrušuje.
77. V § 31 odst. 5 větě první se slovo „okresního” zrušuje, slova „okresní úřad” se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a ve větě druhé se slovo „krajská” nahrazuje slovem „odborná”.
78. V § 31 odst. 6 se slovo „okresních” zrušuje.
79. Nadpis § 32 zní: „Odborná organizace státní památkové péče”.
80. V § 32 odst. 1 se slovo „Ústřední” nahrazuje slovem „Odborná”.
81. V § 32 odst. 2 úvodní větě se slovo „Ústřední” nahrazuje slovem „Odborná”.
82. V § 32 odst. 2 písm. c) se slovo „ústředního” zrušuje a za slovo „péče” se vkládají slova „a zabezpečuje průzkumy, výzkumy a dokumentaci kulturních památek, památkových rezervací a památkových zón”.
83. V § 32 odst. 2 písmeno f) zní:
„f) zpracovává potřebné odborné podklady pro ostatní orgány státní památkové péče, metodicky usměrňuje činnost konzervátorů a zpravodajů a poskytuje bezplatnou odbornou pomoc vlastníkům kulturních památek při zajišťování péče o kulturní památky,”.
84. V § 32 odst. 2 písmeno h) zní:
„h) sleduje kulturně výchovné využití kulturních památek a jejich propagaci a zabezpečuje kulturně výchovné využití a zpřístupnění kulturních památek, s nimiž hospodaří,”.
85. V § 32 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Odborná organizace státní památkové péče si pro zajištění činností pro výkon státní památkové péče vytváří se souhlasem ministerstva kultury a po projednání s krajem krajská, popřípadě i další územní odborná pracoviště (střediska).”.
86. § 33 se zrušuje.
87. V nadpisu § 34 se slovo „organizací” nahrazuje slovy „odborné organizace”.
88. V § 34 odst. 1 úvodní větě se za slovo „nebo” vkládá slovo „odborná”.
89. V nadpisu § 35 se slovo „organizacím” nahrazuje slovy „právnickým osobám a fyzickým osobám při výkonu podnikání”.
90. V § 35 odst. 1 úvodní větě se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
91. V § 35 odst. 1 písm. b) se slova „ , § 21 odst. 3, § 22 odst. 2” zrušují.
92. V § 35 odst. 1 písm. e) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností” a slovo „vyžádání” se zrušuje.
93. V § 35 odst. 1 písm. f) se slova „nebo bez předchozího souhlasu okresního úřadu přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa” zrušují.
94. V § 35 odst. 1 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) a i) se označují jako písmena g) a h).
95. V § 35 odst. 1 písm. h) se slovo „vyžádání” zrušuje a slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
96. V § 35 odst. 2 úvodní větě se slovo „Okresní” nahrazuje slovem „Krajský”.
97. V § 35 odst. 2 písm. b) se slovo „vyžádání” zrušuje.
98. V § 35 odst. 2 písm. d) se za slovo „památky” vkládají slova „nebo bez předchozího souhlasu krajského úřadu trvale přemístí movitou kulturní památku z veřejně přístupného místa”.
99. V § 35 odst. 2 písm. e) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 21 odst. 3 nebo § 22 odst. 2 tohoto zákona,
g) provádí v rozporu s § 21 odst. 2 archeologický výzkum.”.
100. V § 37 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „orgán státní památkové péče, který je příslušný pokutu uložit”.
101. V § 37 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:
„(3) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.”.

Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4.
102. V § 37 odstavec 4 zní:
„(4) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.”.
103. V § 38 se slovo „organizaci” nahrazuje slovy „právnické osobě” a slovo „organizace” se nahrazuje slovy „právnické osoby”.
104. V § 39 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 1 a 2.
105. V § 39 odst. 1 úvodní větě se slova „Důtku nebo” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností může uložit” a slova „lze uložit” se zrušují.
106. V § 39 odst. 1 písm. e) se slovo „vyžádání” zrušuje a slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
107. V § 39 odst. 1 písm. g) se slovo „vyžádání” zrušuje a slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
108. V § 39 odst. 2 úvodní větě se slovo „Pokutu” nahrazuje slovy „Krajský úřad může uložit pokutu až” a slova „lze uložit” se zrušují.
109. V § 39 odst. 2 písm. b) se slovo „vyžádání” zrušuje.
110. V § 39 odst. 2 písm. c) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „krajského úřadu trvale”.
111. V § 39 odst. 2 písm. f) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:
„g) nesplní oznamovací povinnost stanovenou v § 22 odst. 2, § 23 odst. 2 tohoto zákona.”.
112. § 41 zní:
㤠41
(1) Pokutu vybírá a vymáhá orgán státní památkové péče, který ji uložil.
(2) Pokuta uložená a vybraná obecním úřadem obce s rozšířenou působností je příjmem obce s rozšířenou působností. Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.”.
113. Za § 42 se vkládá nový § 42a, který zní:
㤠42a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
114. V § 43 odst. 1 písm. a) se slovo „národním” nahrazuje slovem „státním”.
115. V § 45 odst. 1 se za slova „§ 20 odst. 4” vkládají slova „ , § 29 odst. 4”.
116. V § 45 odst. 2 písm. a) se slova „Českou komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj” nahrazují slovy „Ministerstvem pro místní rozvoj”.
117. V § 45 odst. 2 písm. c) se slova „Českou plánovací komisí a ministerstvem financí České republiky” nahrazují slovy „Ministerstvem financí”.
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
Čl. XXII
Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, se mění takto:
1. V § 3 odst. 1 písm. c) se slova „Státní vědecké” nahrazují slovem „Vědecké”.
2. V § 3 odst. 1 písm. d) se za slovo „výtisk” vkládají slova „Městské knihovně v Praze a”, slova „státní vědecké” se nahrazují slovem „krajské” a věta druhá se zrušuje.
3. V § 5 odst. 1 se slovo „Okresní” nahrazuje slovem „Krajský”.
4. V § 5 odst. 2 se slovo „Okresní” nahrazuje slovem „Krajský”.
5. V § 5 odst. 3 se slovo „Okresní” nahrazuje slovem „Krajský”.
6. V § 5 odst. 4 se slovo „Okresní” nahrazuje slovem „Krajský”.
7. V § 5 odst. 5 se slovo „okresního” nahrazuje slovem „krajského”.
8. V § 5 odst. 6 se slovo „okresního” nahrazuje slovem „krajského”.
9. V § 5 odst. 7 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”.
10. V § 5 odst. 8 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”.
11. V § 5 odstavec 10 zní:
„(10) Pokuta uložená a vybraná krajským úřadem je příjmem kraje.”.
12. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který zní:
㤠5a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
Čl. XXIII
Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění zákona č. 302/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 1 písm. f) se slova „státní vědecké” nahrazují slovem „krajské” a slova „Státní technické knihovně v Praze” se zrušují.
2. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „hlavního města Prahy” nahrazují slovy „v Praze”.
3. V § 9 odst. 2 se slova „státní vědecké” nahrazují slovem „krajské”.
4. V § 17 odst. 1 větě úvodní se slovo „Okresní” nahrazuje slovem „Krajský”.
5. V § 17 odst. 2 se slovo „Okresní” nahrazuje slovem „Krajský”.
6. V § 17 odst. 3 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”.
7. V § 17 odst. 4 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský” a věta druhá se zrušuje.
8. V § 17 odst. 5 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”.
9. V § 17 odstavec 7 zní:
„(7) Pokuty uložené podle tohoto zákona krajskými úřady jsou příjmem krajů.”.
10. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který zní:
㤠18a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 250/2021 Sb. k 1.7.2022)
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ
(zrušena zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ
(zrušena zák. č. 329/2011 Sb. k 1.1.2012)
ČÁST DVACÁTÁ SEDMÁ
(zrušena zák. č. 436/2004 Sb. k 1.10. 2004)
ČÁST DVACÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. XXVIII
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění zákona č. 590/1992 Sb., zákona č. 37/1993 Sb., zákona č. 160/1993 Sb., zákona č. 307/1993 Sb., zákona č. 241/1994 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 93/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 133/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 159/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 238/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 411/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 265/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 se slovo „obce” nahrazuje slovy „obecní úřady”.
2. V § 6 odst. 1 větě první se slova „okresních úřadů” nahrazují slovem „okresů”.
3. V § 8 odst. 2 písm. c) se slova „okresního úřadu nebo hlavního města Prahy” nahrazují slovy „obecního úřadu”.
4. V § 8 odst. 7 větě první se slova „územním obvodu” nahrazují slovy „správním obvodu” a ve větě druhé se slovo „obvodu” nahrazuje slovy „správním obvodu”.
5. V § 10 odst. 1 se slova „Obec rozhoduje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Obecní úřad rozhoduje”.
6. V § 10 odst. 2 se slovo „Obec” nahrazuje slovy „Obecní úřad” a slovo „obec” se nahrazuje slovy „obecní úřad”.
7. V § 16 odst. 1 věty druhá a třetí znějí: „Obdobnou povinnost mají tato zařízení vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností v souvislosti s poskytováním dávek státní sociální podpory a vůči obecním úřadům a obcím v souvislosti s poskytováním dávek a služeb sociální péče. Uvedenou povinnost mají tato zařízení i vůči orgánům krajů v souvislosti s řízením o opravných prostředcích a s prošetřováním stížností.”.
8. V § 118 odst. 1 písm. a) se slovo „obce” nahrazuje slovy „obecního úřadu”.
9. V § 118 odst. 3 větě první se slovo „Obec” nahrazuje slovy „Obecní úřad”.
10. Za § 123d se vkládá nový § 123e, který zní:
㤠123e
Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST DVACÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře
Čl. XXIX
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 7 odst. 7 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
2. V § 19 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
3. V § 20 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
4. V § 24 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
5. V § 30 odst. 4 písm. b) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
6. V § 30 odst. 8 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
7. V § 30 odst. 10 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
8. V § 50 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
9. V § 57 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
10. V § 58 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
11. V § 58 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”, slova „Okresní úřad” se nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slova „okresnímu úřadu” se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
12. V § 58 odst. 2 větě třetí se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
13. V § 58 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
14. V § 59 odst. 2 a 5 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
15. V § 61 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
16. V § 61 odst. 2 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
17. V § 61 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
18. V § 61 odst. 3 písm. b) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
19. V § 61 odst. 4 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
20. V § 61 odst. 5 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
21. V § 61 odst. 6 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
22. V § 62 odst. 6 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
23. V § 63 odst. 1 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
24. V § 63 odst. 1 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
25. V § 63 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
26. V § 63 odst. 2 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
27. V § 63 odst. 3 se slova „okresním úřadům” nahrazují slovy „obecním úřadům obcí s rozšířenou působností”.
28. V § 63 odst. 3 se slova „Okresní úřady” nahrazují slovy „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
29. V § 63 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) Ministerstvo práce a sociálních věcí zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady aplikační program automatizovaného zpracování údajů, potřebný pro rozhodování o dávkách, jejich výplatu a jejich kontrolu a poskytuje tento aplikační program obecním úřadům obcí s rozšířenou působností a krajským úřadům. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady jsou povinny při řízení o dávkách, při jejich výplatě a kontrole tyto aplikační programy používat.”.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
30. V § 63 odst. 5 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
31. V § 63 odst. 6 se slova „v odstavci 4” nahrazují slovy „v odstavci 5”.
32. V § 63a odst. 1 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
33. V § 63a odst. 2 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
34. V § 64 odst. 1 se slova „krajského úřadu a okresního úřadu” nahrazují slovy „kraje zařazení do krajského úřadu a obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu”.
35. V § 64 odst. 3 písm. a) v první části věty se slovo „obcím” nahrazuje slovy „obecním úřadům” a slova „obcím, okresním úřadům” nahrazují slovy „obecním úřadům”.
36. V § 64 odst. 4 v návětí se slova „Okresní úřady” nahrazují slovy „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
37. V § 64 odst. 4 písm. a) se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
38. V § 64 odst. 5 se slova „Okresní úřady” nahrazují slovy „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
39. V § 64 odst. 6 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
40. V § 64 odst. 7 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
41. V § 65 odst. 1, 4 a 5 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
42. V § 65 odst. 6 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
43. V § 65 odst. 6 větě druhé se slova „státního rozpočtu České republiky” nahrazují slovy „obce, která pokutu uložila”.
44. V § 66 odst. 1 se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
45. V § 66 odst. 2 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
46. V § 67 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
47. V § 67 odst. 2 se slova „z podnětu okresního úřadu” nahrazují slovy „z moci úřední obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
48. V § 67 odst. 3 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
49. V § 68 odst. 5 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
50. V § 69 odst. 1 písm. e) se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
51. V § 70 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
52. V § 70 odst. 3 větě první se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
53. V § 70 odst. 3 větě druhé se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
54. V § 71 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
55. V § 72 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
56. Za § 73a se vkládá nový § 73b, který zní:
㤠73b
Působnost stanovená krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.”.
57. Za část pátou se vkládá nová část šestá, která včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 30a) zní:
„ČÁST ŠESTÁ
PROVÁDĚNÍ STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY V OBDOBÍ OD 1. LEDNA 2003 DO 31. BŘEZNA 2004
§ 79a
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona od 1. dubna 2004, s výjimkou orgánů hlavního města Prahy, které tuto působnost vykonávají od 1. ledna 2003.
(2) Provádění státní sociální podpory podle tohoto zákona zajišťují v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecní úřady těchto obcí: Benešov, Beroun, Blansko, Blovice, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Brno, Bruntál, Břeclav, Černošice, Česká Lípa, České Budějovice, Český Krumlov, Děčín, Domažlice, Frýdek-Místek, Havlíčkův Brod, Hodonín, Hradec Králové, Cheb, Chomutov, Chrudim, Jablonec nad Nisou, Jeseník, Jičín, Jihlava, Jindřichův Hradec, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Klatovy, Kolín, Kroměříž, Kutná Hora, Liberec, Litoměřice, Louny, Mělník, Mladá Boleslav, Most, Náchod, Nový Jičín, Nymburk, Nýřany, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Pelhřimov, Písek, Plzeň, Prachatice, Prostějov, Přerov, Příbram, Rakovník, Rokycany, Rychnov nad Kněžnou, Semily, Sokolov, Strakonice, Svitavy, Šlapanice, Šumperk, Tábor, Tachov, Teplice, Trutnov, Třebíč, Uherské Hradiště, Ústí nad Labem, Ústí nad Orlicí, Vsetín, Vyškov, Zlín, Znojmo, Žďár nad Sázavou.
(3) Správní obvody obcí uvedených v odstavci 2 jsou pro účely výkonu státní správy na úseku státní sociální podpory shodné se správními obvody okresních úřadů podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002, které měly sídlo v těchto obcích k tomuto dni. Obce Černošice a Brandýs nad Labem-Stará Boleslav zřídí pracoviště obecního úřadu v hlavním městě Praze; správní obvod obce Černošice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Praha-západ a správní obvod obce Brandýs nad Labem-Stará Boleslav se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Praha-východ podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002. Obce Nýřany a Blovice zřídí pracoviště obecního úřadu v Plzni; správní obvod obce Nýřany se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Plzeň-sever a správní obvod obce Blovice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Plzeň-jih podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002. Obec Šlapanice zřídí pracoviště obecního úřadu v Brně; správní obvod obce Šlapanice se shoduje se správním obvodem okresního úřadu Brno-venkov podle předpisů platných ke dni 31. prosince 2002.
(4) Oprávnění, působnost a povinnosti náležející podle tohoto zákona obecním úřadům obcí s rozšířenou působností přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.
(5) Práva a povinnosti žadatelů o dávky státní sociální podpory, oprávněných osob, příjemců dávek státní sociální podpory a společně posuzovaných osob, které přísluší podle tohoto zákona vůči obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.
(6) Povinnosti státních orgánů, dalších právnických osob a fyzických osob vůči obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle § 63 přísluší v období od 1. ledna 2003 do 31. prosince 2004 vůči obecním úřadům uvedeným v odstavci 2.
(7) Oprávnění náležející podle tohoto zákona krajskému úřadu a Ministerstvu práce a sociálních věcí zůstávají v období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 nedotčena.
(8) Působnost stanovená obecním úřadům uvedeným v odstavci 2 pro období od 1. ledna 2003 do 31. března 2004 je výkonem přenesené působnosti.
(9) Nestanoví-li se v odstavcích 2 a 3 jinak, platí pro výkon přenesené působnosti obecné předpisy upravující obecní zřízení.30a
§ 79b
(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů zaměstnanců obcí uvedených v § 79a odst. 2 zařazených k výkonu práce na úseku státní sociální podpory přecházejí od 1. dubna 2004 na obce s rozšířenou působností, pokud činnost těchto zaměstnanců přechází do působnosti těchto obcí.
(2) Obec uvedená v § 79a odst. 2 se dohodne se zaměstnancem a obcemi s rozšířenou působností, na kterou z těchto obcí jeho práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů přejdou. Obec uvedená v § 79 odst. 2 na základě uvedené dohody provede delimitaci příslušných zaměstnanců této obce na určenou obec s rozšířenou působností.
(3) Movité věci ve vlastnictví obce uvedené v § 79a odst. 2, které jsou potřebné k výkonu činností přecházejících od 1. dubna 2004 do působnosti obcí s rozšířenou působností, přecházejí dnem 1. dubna 2004 do vlastnictví té obce, na kterou přecházejí práva a povinnosti zaměstnanců podle odstavce 1.
(4) Správní řízení zahájená obecním úřadem obcí uvedených v § 79a odst. 2 přede dnem 1. dubna 2004, která před tímto dnem nebyla pravomocně ukončena, dokončí obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(5) Výkony rozhodnutí zahájené obecními úřady obcí uvedených v § 79a odst. 2 a výkony rozhodnutí, které bude možné zahájit až po 1. dubnu 2004, provedou obecní úřady obcí s rozšířenou působností.
(6) Pro provedení spisové rozluky v souvislosti s převedením činností v oblasti státní sociální podpory od 1. dubna 2004 na obecní úřady obcí s rozšířenou působností se použijí přiměřeně předpisy pro provádění spisové rozluky v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů.


30aZákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.”.

Dosavadní část šestá se označuje jako část sedmá.
ČÁST TŘICÁTÁ
Změna zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí
Čl. XXX
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění zákona č. 257/2000 Sb., zákona č. 272/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 1 zní:
„(1) Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany, jimiž jsou
a) krajské úřady,
b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) obecní úřady,
d) ministerstvo,
e) Úřad.”.
2. V § 10 odst. 1 se slova „Obec je povinna” nahrazují slovy „Obecní úřad je povinen”.
3. V § 10 odst. 1 písm. g) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
4. V § 10 odst. 3 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
5. V § 10 odst. 4 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
6. V § 10 odst. 5 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
7. V § 11 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
8. V § 12 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slova „okresní úřad” se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
9. V § 13 odst. 1 se slovo „Obec” nahrazuje slovy „Obecní úřad”, slovo „obec” se nahrazuje slovy „obecní úřad” a slova „okresnímu úřadu” se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
10. V § 13 odst. 2 se slovo „Obec” nahrazuje slovy „Obecní úřad” a slova „okresní úřad” se nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
11. V § 14 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
12. V § 14 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
13. V § 14 odst. 3 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
14. V § 15 odst. 1 poslední větě se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
15. V § 15 odst. 2 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
16. V § 16 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
17. V § 17 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
18. V § 18 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
19. V § 19 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
20. V § 19 odst. 3 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
21. V § 19 odst. 4 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
22. V § 19 odst. 5 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”, slova „zaměstnanci okresního úřadu” se nahrazují slovy „zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu” a slova „okresním úřadem” se nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
23. V § 20 odst. 1 poslední větě se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
24. V nadpisu § 21 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
25. V § 21 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
26. V § 21 odst. 2 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
27. V § 21 odst. 3 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
28. V § 21 odst. 3 písm. c) se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
29. V § 21 odst. 3 písm. i) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
30. V § 21 odst. 4 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
31. V § 21 odst. 5 se slova „okresní úřad, u něhož” nahrazují slovy „obec, u níž”.
32. V § 22 odst. 5 písm. b) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
33. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
34. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova „okresní úřad, u něhož” nahrazují slovy „obec, u níž”.
35. V § 22 odst. 8 písm. a) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
36. V § 24b odst. 1 písm. c) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
37. V § 24c odst. 3 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností” a slova „okresní úřad, u něhož” se nahrazují slovy „obec, u níž”.
38. V § 24c odst. 4 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
39. V § 24d odst. 3 písm. a) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
40. V § 24d odst. 3 písm. d) se slova „okresní úřad, u něhož” nahrazují slovy „obec, u níž”.
41. V § 27 odst. 3 se slova „okresními úřady” nahrazují slovy „obecními úřady obcí s rozšířenou působností”.
42. V § 28 odst. 1 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
43. V § 28 odst. 1 větě druhé se slova „okresní úřad” nahrazují slovem „obec”.
44. V § 28 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
45. V § 29 odst. 1 větách první a druhé se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
46. V § 29 odst. 2 se slova „Zaměstnanec okresního úřadu” nahrazují slovy „Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu” a slova „okresním úřadem” se nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
47. V § 29 odst. 3 se slova „Zaměstnanec okresního úřadu” nahrazují slovy „Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu”.
48. V § 29 odst. 4 se slova „zaměstnanec okresního úřadu” nahrazují slovy „zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu” a slova „okresnímu úřadu” se nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
49. V § 29 odst. 5 se slova „Okresní úřad, jehož zaměstnanec oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje” nahrazují slovy „Jestliže zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu oznámil porušení povinnosti ústavním zařízením, sleduje příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
50. V § 29 odst. 6 písm. a) a b) se slova „zaměstnanci okresního úřadu” nahrazují slovy „zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu”.
51. V § 29 odst. 6 písm. c) až g) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
52. V § 30 odst. 1 větě druhé se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
53. V § 30 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
54. V § 32 odst. 2 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
55. V § 32 odst. 3 se slova „Zaměstnanci okresního úřadu” nahrazují slovy „Zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu”.
56. V § 33 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
57. V § 33 odst. 2 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a ve větě druhé se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
58. V § 34 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
59. V § 34 odst. 2 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
60. V § 34 odst. 3 se slova „Zaměstnanec okresního úřadu” nahrazují slovy „Zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu”.
61. V § 34 odst. 4 větě první se slova „zaměstnanci okresního úřadu” nahrazují slovy „zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu” a ve větě druhé se slova „zaměstnance okresního úřadu” nahrazují slovy „zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu”.
62. V § 36 odst. 1 písm. a) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
63. V § 36 odst. 2 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
64. V § 36 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
65. V § 36 odst. 4 písm. c) se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
66. V § 36 odst. 5 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
67. V § 37 odst. 1 se slova „Obec je povinna” nahrazují slovy „Obecní úřad je povinen”.
68. V § 37 odst. 2 větách první a druhé se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
69. V § 37 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
70. V § 38 odst. 1 se slova „Přednosta okresního úřadu zřizuje, jako zvláštní orgán38” nahrazují slovy „Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje jako zvláštní orgán obce38”.
71. Poznámka pod čarou č. 38) zní:


38§ 106 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.”.
72. V § 38 odst. 2 písm. b) se slovo „okresu” nahrazuje slovy „správního obvodu obce s rozšířenou působností”.
73. V § 38 odst. 3 větě první se slova „Přednosta okresního úřadu” nahrazují slovy „Starosta obce s rozšířenou působností” a ve větě druhé se slova „zaměstnanec okresního úřadu” nahrazují slovy „zaměstnanec obce s rozšířenou působností zařazený do obecního úřadu”.
74. V § 38 odst. 7 poslední větě se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
75. V § 39 odst. 1 se slova „Okresní úřady” nahrazují slovy „Obce a kraje”.
76. V § 39 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.
77. V § 47 odst. 2 písm. a) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
78. V § 47 odst. 3 písm. a) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
79. V § 48 odst. 2 písm. e) se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
80. V § 48 odst. 2 písm. f) a g) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
81. V § 49 odst. 1 větě druhé se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
82. V § 51 odst. 3 se slovo „Obec” nahrazuje slovy „Obecní úřad”.
83. V § 51 odst. 3 písm. b) a c) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
84. V § 51 odst. 4 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
85. V § 52 odst. 1, 2 a 3 se za slovo „ochrany” vkládají slova „a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu”.
86. V § 53 odst. 2 písm. c) se za slovo „ochrany” vkládají slova „a zaměstnance obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu”.
87. V § 54 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
88. V § 55 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
89. V § 55 odst. 4 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
90. V § 55 odst. 5 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
91. V § 55 odst. 5 větě druhé se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
92. V § 56 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
93. V § 57 odst. 1 větě první se za slovo „ochrany” vkládají slova „ , zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu” a ve větě druhé se za slovo „ochrany” vkládají slova „a zaměstnanci obce s rozšířenou působností zařazení do obecního úřadu”.
94. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:
㤠58a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
95. V § 59 odst. 7 věta druhá zní: „Výnosy z pokut uložených obecním úřadem obce s rozšířenou působností jsou příjmem obce s rozšířenou působností, výnosy z pokut uložených krajským úřadem jsou příjmem rozpočtu kraje, výnosy z pokut uložených dalšími orgány sociálně-právní ochrany jsou příjmem státního rozpočtu České republiky.”.
96. V § 61 odst. 1 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
97. V § 61 odst. 3 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
98. V § 61 odst. 4 se slovo „obce” nahrazuje slovy „obecního úřadu”.
99. V § 62 odst. 1 a 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
100. V § 62 odst. 3 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
ČÁST TŘICÁTÁ PRVNÍ
(zrušena zák. č. 375/2011 Sb. k 1.4.2012)
ČÁST TŘICÁTÁ DRUHÁ
(zrušena zák. č. 379/2005 Sb. k 1.1.2006)
ČÁST TŘICÁTÁ TŘETÍ
(zrušena zák. č. 375/2011 Sb. k 1.4.2012)
ČÁST TŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
Čl. XXXIV
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 2/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 167/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 459/2000 Sb., zákona č. 176/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 285/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 27 odst. 6 větě první se slova „okresní úřad (v hlavním městě Praze obvodní úřad)” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností (v hlavním městě Praze Magistrát hlavního města Prahy)”.
2. V § 47 odst. 1 se slova „okresní úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy, ve městě Brně, Ostravě a Plzni magistrát (dále jen „okresní úřad”)” nahrazují slovy „krajský úřad, v hlavním městě Praze, Magistrát hlavního města Prahy (dále jen „krajský úřad”)” a slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „krajského úřadu”.
3. V § 48 odst. 1 písm. a) se slova „okresního úřadu” a „okresním úřadem” nahrazují slovy „krajského úřadu” a „krajským úřadem”.
4. V § 49 odst. 1 se slova „okresního úřadu” a „okresní úřad” nahrazují slovy „krajského úřadu” a „krajský úřad”.
5. Za § 55a se vkládá nový § 55b, který zní:
㤠55b
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST TŘICÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
Čl. XXXV
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 354/1999 Sb., zákona č. 117/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 57/2001 Sb., zákona č. 185/2001 Sb. a zákona č. 407/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 2 se slovo „okresu” nahrazuje slovem „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
2. V § 13 odst. 3 větě první se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
3. V § 13 odst. 4 se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
4. V § 13 odst. 5 se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
5. V § 13 odst. 6 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
6. V § 13 odst. 7 se slova „okresnímu úřadu” a „okresní úřad” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností” a „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
7. V § 13 odst. 8 se slova „okresním úřadem” a „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností” a „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
8. V § 14 odst. 3 se slovo „okresního” nahrazuje slovem „krajského”.
9. V § 27 se slova „okresnímu úřadu do konce února” nahrazují slovy „krajskému úřadu do konce února běžného roku”.
10. V § 34 odst. 1 se slova „okresních úřadů” nahrazují slovy „krajů zařazení do krajského úřadu”.
11. V § 37 odstavec 2 zní:
„(2) Pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona Ministerstvem zdravotnictví jsou příjmem státního rozpočtu a pokuty uložené a vybrané podle tohoto zákona krajským úřadem jsou příjmem kraje.”.
12. V § 39 odst. 1 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”.
13. V § 43 odst. 2 se slovo „Okresní” nahrazuje slovem „Krajské”.
14. Za § 44 se vkládá nový § 44a, který zní:
㤠44a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti .”.
ČÁST TŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XXXVI
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V hlavě III díle 1 se v nadpise slova „léčebně preventivní péče” zrušují.
2. V § 45 odst. 1 se slova „léčebně preventivní péče” zrušují.
3. V § 47 odstavec 1 zní:
„(1) K pravidelnému, zvláštnímu a mimořádnému očkování může zdravotnické zařízení použít jen očkovací látky, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví. To neplatí,
a) jde-li o očkovací látku proti tuberkulóze a tuberkulín, nebo
b) požádá-li fyzická osoba o provedení tohoto očkování jinou očkovací látkou, než zajistilo Ministerstvo zdravotnictví. Při každém očkování musí zdravotnické zařízení dodržet návod k použití a postup stanovený výrobcem.”.
4. V § 47 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) V případě podle odstavce 1 písm. b) zajistí očkovací látku na pravidelné, zvláštní nebo mimořádné očkování zdravotnické zařízení, které očkování provádí. Tato očkovací látka musí být jako léčivý přípravek registrována a zdravotnické zařízení ji musí použít v souladu s podmínkami registrace.”.

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
5. V § 47 odst. 4 se slova „a zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
6. V § 47 odst. 4 se poslední věta zrušuje.
7. § 49 zní:
㤠49
Očkovací látky na pravidelné, zvláštní a mimořádné [§ 69 odst. 1 písm. g)] očkování, které zajistí Ministerstvo zdravotnictví s výjimkou těch, která jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění, jsou hrazena ze státního rozpočtu. Očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, která jsou prováděna podle § 47 odst. 1 písm. b), jakož i ostatní očkování se provádějí za cenu sjednanou s osobou, která si jejich provedení objednala, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví jinak.”.
8. V § 51 písm. c) se slovo „zařízení” nahrazuje slovem „orgánu”.
9. V § 62 odst. 2 se slova „nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví” nahrazují slovy „ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví”.
10. V § 72 odst. 1 se slova „a zařízení ochrany veřejného zdraví” a slova „nebo zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
11. V § 72 odst. 1 a 2 se slova „a zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
12. V § 73 odst. 1 se slova „, , jakož i zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
13. V § 73 odst. 2 se slova „nebo zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
14. V § 74 odst. 1 se slova „a zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
15. V § 74 odst. 3 se slova „nebo zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
16. V § 74 odst. 4 se slova „nebo zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
17. V § 75 se slova „a zařízení ochrany veřejného zdraví, která mají” nahrazují slovy „které má”.
18. V hlavě V díle 1 se v nadpise slova „a zaměstnanců zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují a na konci se doplňují slova „, , zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav”.
19. V § 78 písm. b) se slova „krajští hygienici” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
20. V § 78 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
21. V § 79 odst. 2 se slova „b) až d)” nahrazují slovy „b) a c)”.
22. V § 80 odst. 1 písm. a) se za slovo „řídí” vkládají slova „a kontroluje” a na konci se doplňují slova „a odpovídá za tvorbu a uskutečňování národní politiky na úseku ochrany veřejného zdraví”.
23. V § 80 odst. 1 písm. b) se slova „krajské hygieniky” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
24. V § 80 odst. 1 písm. c) se slova „krajských hygieniků” nahrazují slovy „krajských hygienických stanic”.
25. V § 80 odst. 1 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) až m) se označují jako písmena d) až l).
26. V § 80 odst. 1 písm. i) se slova „příslušného okresního nebo krajského hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
27. V § 80 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) a n), která znějí:
„m) přezkoumává kontrolní plány sestavené krajskými hygienickými stanicemi, které určují prioritu činnosti na úseku státního zdravotního dozoru,
n) koordinuje činnost a spolupráci s jinými státními a nestátními orgány a organizacemi, včetně registrovaných občanských sdružení, jakož i se sociálními partnery v oblastech souvisejících s výkonem státní správy na úseku ochrany veřejného zdraví.”.
28. V § 80 odst. 2 se slova „b) až d)” nahrazují slovy „b) a c)”.
29. V § 80 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) K zabezpečení opatření proti infekčním onemocněním Ministerstvo zdravotnictví zajišťuje pro zdravotnická zařízení očkovací látky na pravidelná, zvláštní a mimořádná očkování, s výjimkou očkovacích látek proti TBC a Tuberculinu a jejich distribuci.”.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
30. § 81 se zrušuje.
31. Nadpis § 82 zní: „Krajské hygienické stanice”.
32. V § 82 odstavec 1 zní:
„(1) Zřizují se krajské hygienické stanice, jejichž správní obvody a sídla stanoví příloha č. 2 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice mají územní pracoviště v místech stanovených v příloze č. 3 k tomuto zákonu. Krajské hygienické stanice jsou správními úřady. Krajská hygienická stanice, která působí ve správním obvodu hlavního města Prahy, se označuje jako Hygienická stanice hlavního města Prahy. V čele krajské hygienické stanice je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví.”.
33. V § 82 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
34. V § 82 odst. 2 se slova „Okresnímu hygienikovi” nahrazují slovy „Krajské hygienické stanici”.
35. V § 82 odst. 2 písm. a) se slova „příslušný krajský hygienik nebo” nahrazují slovem „příslušné”.
36. V § 82 odst. 2 písm. b) se za slovo „ochraně” vkládají slova „veřejného zdraví včetně ochrany”, v části věty za středníkem se slova „tento dozor” nahrazují slovy „státní zdravotní dozor nad ochranou zdraví při práci”.
37. V § 82 odst. 2 písm. l) se slova „příslušný krajský hygienik nebo” nahrazují slovem „příslušné”.
38. V § 82 odst. 2 písm. p) se slovo „celostátním” zrušuje, slovo „uskutečňovat” se nahrazuje slovy „kontrolovat a řídit” a slova „ ; sledovat ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva svého území, poskytovat poradenské služby ke zdravému způsobu života; provádět výchovu k podpoře a ochraně veřejného zdraví” se zrušují.
39. V § 82 odst. 3 se slova „Okresní hygienik je povinen” nahrazují slovy „Krajská hygienická stanice je povinna” a slova „příslušného krajského hygienika a” se zrušují.
40. V § 82 se odstavec 4 zrušuje.
41. Nad § 83a se vkládá nadpis, který zní: „Autorizace”.
42. V § 84 odst. 1 písm. k) se slova „nebo krajským hygienikem” zrušují.
43. V § 84 odst. 3 se slova „nadřízený orgán ochrany veřejného zdraví” nahrazují slovy „ředitel příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví”.
44. V § 84 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Státní zdravotní dozor vykonávají krajské hygienické stanice podle kontrolních plánů, které určují priority činnosti na tomto úseku ochrany veřejného zdraví.”.
45. V § 85 odst. 1 větě první se středník nahrazuje tečkou a část druhé věty za středníkem se zrušuje; slova „krajského hygienika” ve větě první se nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
46. V § 85 odst. 1 se slova „Nařízením okresního úřadu” nahrazují slovy „Právním předpisem krajské hygienické stanice”.
47. V § 85 odstavce 2 a 3 znějí:
„(2) Krajská hygienická stanice informuje o záměru vydat právní předpis podle odstavce 1 Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Právní předpisy podle odstavce 1 se označují názvem nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení krajské hygienické stanice musí být vyhlášeno. Vyhlášení se provede tak, že se nařízení vyvěsí na úřední desce krajské hygienické stanice na dobu nejméně 15 dnů. Dnem vyhlášení je první den jeho vyvěšení na úřední desce krajské hygienické stanice. Tento způsob vyhlášení je podmínkou platnosti nařízení krajské hygienické stanice. Nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem následujícím po dni jeho vyhlášení, pokud v něm není stanoveno jinak.”.
48. V § 85 odst. 4 se slova „krajského hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice” a slova „okresní úřady, magistráty měst Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další” se zrušují.
49. Nadpis oddílu 3 zní: „Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav”.
50. § 86 zní:
㤠86
(1) K vyšetřování a měření složek životních a pracovních podmínek, výrobků, k vyšetřování biologického materiálu a k provádění biologických expozičních testů pro účely výkonu státního zdravotního dozoru a dále ke sledování ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva, monitorování vztahů zdravotního stavu obyvatelstva a faktorů životního prostředí a životních a pracovních podmínek, přípravě podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik a pro činnost orgánu ochrany veřejného zdraví jako složky integrovaného záchranného systému, k podílení se na provádění místních programů ochrany a podpory zdraví, jakož i k výchově k podpoře a ochraně veřejného zdraví a k poskytování poradenských služeb a dalších služeb na úseku ochrany veřejného zdraví se zřizují zdravotní ústavy se sídlem v Praze, Kolíně, Českých Budějovicích, Plzni, Karlových Varech, Ústí nad Labem, Liberci, Hradci Králové, Pardubicích, Jihlavě, Brně, Olomouci, Ostravě a ve Zlíně. Zdravotní ústavy jsou příspěvkovými organizacemi; funkcí jejich zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.
(2) K přípravě podkladů pro národní zdravotní politiku, pro ochranu a podporu zdraví, k zajištění metodické a referenční činnosti na úseku ochrany veřejného zdraví, k monitorování a výzkumu vztahů životních podmínek a zdraví, k mezinárodní spolupráci, ke kontrole kvality poskytovaných služeb v ochraně veřejného zdraví, k postgraduální výchově v lékařských oborech ochrany a podpory zdraví a pro zdravotní výchovu obyvatelstva se zřizuje Státní zdravotní ústav se sídlem v Praze. Státní zdravotní ústav je příspěvkovou organizací; funkci jejího zřizovatele plní Ministerstvo zdravotnictví.
(3) Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou zdravotnickými zařízeními. Zdravotní ústavy a Státní zdravotní ústav jsou oprávněny zpracovávat za účelem přípravy podkladu pro tvorbu státní zdravotní politiky a sledování dlouhodobých trendů výskytu infekčních a jiných hromadně se vyskytujících onemocnění údaje o zdraví fyzických osob v souvislosti s předcházením vzniku a šíření infekčních onemocnění, ohrožení nemocí z povolání a jiných poškození zdraví z práce, o expozici fyzických osob škodlivinám v pracovním a životním prostředí a o epidemiologii drogových závislostí a předávat je orgánům ochrany veřejného zdraví.
(4) Statutárním orgánem zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává na návrh hlavního hygienika České republiky ministr zdravotnictví. Další úkoly zdravotních ústavů a Státního zdravotního ústavu stanoví Ministerstvo zdravotnictví statutem.
(5) Činnosti, pro jejichž výkon tento zákon stanoví podmínku autorizace nebo akreditace, mohou vykonávat jen ústavy uvedené v odstavci 1, které tuto podmínku splňují.”.
51. § 87 se zrušuje.
52. Nadpis oddílu 4 zní: „Oprávnění a povinnosti zaměstnanců orgánů ochrany veřejného zdraví a povinnosti kontrolovaných osob ”.
53. V § 88 odst. 1 se slova „Orgány ochrany veřejného zdraví, jejich zaměstnanci, zástupci hlavního hygienika České republiky a zástupci krajských a okresních hygieniků” nahrazují slovy „Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví”, část věty za středníkem se zrušuje a středník se nahrazuje tečkou.
54. V § 88 odst. 2 se slova „Orgány ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci uvedení v odstavci 1” nahrazují slovy „Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví”, slova „nebo pověření” se zrušují.
55. V § 88 odst. 3 se slova „Orgány ochrany veřejného zdraví a jejich zaměstnanci” nahrazují slovy „Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví”, slovo „jeho” se zrušuje a za slovo „výkon” se vkládají slova „státního zdravotního dozoru”.
56. V § 88 odst. 4 se slova „orgány ochrany veřejného zdraví a jejich zaměstnanci” nahrazují slovy „zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, vykonávající státní zdravotní dozor,”.
57. V § 88 odstavec 5 zní:
„(5) Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví jsou oprávněni přizvat k účasti na plnění úkolů podle tohoto zákona a zvláštních právních předpisů zaměstnance zdravotního ústavu, popřípadě jiné odborně způsobilé osoby. Tito zaměstnanci zdravotního ústavu a jiné odborně způsobilé osoby mají práva a povinnosti kontrolních zaměstnanců, a to v rozsahu pověření daného jim příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. Kontrolované osoby jsou povinny umožnit jim výkon oprávnění v rozsahu pověření. Zaměstnance zdravotního ústavu a jiné odborně způsobilé osoby nelze pověřit oprávněním ukládat opatření nebo sankce podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů.”.
58. Za § 88 se vkládá nový § 88a, který zní:
㤠88a
Pouze zaměstnanci s odbornou způsobilostí pro práci ve zdravotnictví51mohou plnit úkoly orgánů ochrany veřejného zdraví, uvedených v § 78 písm. a) až c),
a) při výkonu státního zdravotního dozoru v oblasti prevence vzniku a šíření infekčních onemocnění a nad plněním povinností zdravotnickými zařízeními,
b) jejichž předmětem je zjištění zdravotního stavu fyzické osoby včetně nahlížení do zdravotnické dokumentace,
c) při hodnocení zdravotních rizik,
d) při odborném řízení činnosti zařízení vykonávajícího závodní preventivní péči a usměrňování činnosti zdravotnických zařízení v ochraně před infekčními onemocněními včetně nemocničních nákaz, nemocemi podmíněnými prací a jinými poškozeními zdraví z práce,
e) při vydávání očkovacích látek,
f) při provádění ověření pracovních podmínek pro účely posuzování nemocí z povolání.”.
59. V § 89 odst. 1 se slova „Orgány ochrany veřejného zdraví a zaměstnanci hygienických stanic” nahrazují slovy „Zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví”.
60. V § 89 odst. 2 se slova „a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1 oprávněni” nahrazují slovem „oprávněny”.
61. V § 90 se slova „a zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1” zrušují, ve větě druhé se slovo „orgány” nahrazuje slovem „orgán”, slova „nebo zaměstnanci uvedení v § 88 odst. 1” se zrušují, ve větě třetí se slova „nebo zaměstnanec uvedený v § 88 odst. 1” zrušují a slova „, , které stanoví působnost orgánů ochrany veřejného zdraví” se zrušují.
62. § 91 se zrušuje.
63. V § 92 odst. 1 se slova „krajského hygienika” a „odst. 3” zrušují a za slova „§ 82” se vkládají slova „odst. 2”.
64. V § 94 odst. 2 se slovo „a” za slovy „§ 21 odst. 3” nahrazuje čárkou, za slova „§ 22 odst. 2” se vkládají slova „a § 31 odst. 1”, slova „§ 82 odst. 3” se zrušují a za slova „§ 39 odst. 2 písm. d),” se vkládají slova „§ 82 odst. 2”.
65. V § 94 odst. 4 se slova „§ 81 odst. 2 písm. d)” zrušují, slova „§ 82 odst. 3” se nahrazují slovy „§ 82 odst. 2”.
66. V § 94 odst. 4 se slova „§ 80 odst. 1 písm. h)” nahrazují slovy „§ 80 odst. 1 písm. g)”.
67. V § 95 odst. 2 větě první se slova „okresní úřady, magistráty měst Ostrava, Brno, Plzeň, Magistrát hlavního města Prahy a další” zrušují.
68. V § 97 odst. 2 se slova „a zaměstnanců uvedených v § 88 odst. 1” a „a zařízením ochrany veřejného zdraví” zrušují.
69. V § 108 odst. 1 se slova „§ 4 odst. 1, 2 a 5” nahrazují slovy „§ 4 odst. 1 až 3 a odst. 5” a doplňuje se odstavec 5, který zní:
„(5) Pokud právní předpisy používají pojem okresní hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 krajská hygienická stanice. Pokud právní předpisy používají pojem krajský hygienik, rozumí se jím po dni 1. ledna 2003 Ministerstvo zdravotnictví. Úkoly krajského hygienika podle zákona o integrované prevenci však plní příslušná krajská hygienická stanice.”.
70. V nadpise přílohy č. 1 se slova „a zařízení ochrany veřejného zdraví” zrušují.
71. V příloze č. 1 se slova „Krajské hygienické stanice a Hygienická stanice hlavního města Prahy”, „Okresní a městské hygienické stanice” nahrazují slovy „Zdravotní ústavy”.
72. Příloha č. 2 zní:
„Příloha č. 2 k zákonu č. 258/2000 Sb.
Správní obvody krajských hygienických stanic a jejich sídla
1. Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze pro území hlavního města Prahy,
2. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze pro území okresů Benešov, Beroun, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Nymburk, Praha-východ, Praha-západ, Příbram a Rakovník,
3. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích pro území okresů České Budějovice, Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice a Tábor,
4. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni pro území okresů Domažlice, Klatovy, Plzeň-město, Plzeň-jih, Plzeň-sever, Rokycany a Tachov,
5. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech pro území okresů Cheb, Karlovy Vary a Sokolov,
6. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem pro území okresů Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice a Ústí nad Labem,
7. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci pro území okresů Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec a Semily,
8. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové pro území okresů Hradec Králové, Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou a Trutnov,
9. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích pro území okresů Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí nad Orlicí,
10. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě pro území okresů Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou,
11. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně pro území okresů Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov a Znojmo,
12. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci pro území okresů Jeseník, Olomouc, Prostějov, Přerov a Šumperk,
13. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě pro území okresů Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava a Ostrava-město,
14. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně pro území okresů Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Zlín.”.
73. Za přílohu č. 2 se vkládá nová příloha č. 3, která zní:
„Příloha č. 3 k zákonu č. 258/2000 Sb.
Územní pracoviště krajských hygienických stanic
1. Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze má územní pracoviště v obcích Benešov, Beroun, Kolín, Kutná Hora, Mělník, Ml. Boleslav, Kladno, Nymburk, Příbram a Rakovník,
2. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích má územní pracoviště v obcích Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Písek, Prachatice, Strakonice, Tábor,
3. Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje se sídlem v Plzni má územní pracoviště v obcích Domažlice, Klatovy, Rokycany, Tachov,
4. Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech má územní pracoviště v obcích Cheb, Sokolov,
5. Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem má územní pracoviště v obcích Děčín, Chomutov, Litoměřice, Louny, Most, Teplice,
6. Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci má územní pracoviště v obcích Česká Lípa, Semily, Jablonec nad Nisou,
7. Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové má území pracoviště v obcích Jičín, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov,
8. Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích má územní pracoviště v obcích Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí,
9. Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě má územní pracoviště v obcích Havlíčkův Brod, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou,
10. Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně má územní pracoviště v obcích Blansko, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo,
11. Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci má územní pracoviště v obcích Jeseník, Prostějov, Přerov, Šumperk,
12. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě má územní pracoviště v obcích Bruntál, Frýdek-Místek, Karviná, Nový Jičín, Opava,
13. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně má územní pracoviště v obcích Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín.”.
ČÁST TŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád)
Čl. XXXVII
V § 349a odst. 1 větě první zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 265/2001 Sb., se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „územní pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových”.
ČÁST TŘICÁTÁ OSMÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST TŘICÁTÁ DEVÁTÁ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST ČTYŘICÁTÁ
Změna zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu
Čl. XL
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb., zákona č. 236/1995 Sb., zákona č. 77/1998 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 48/2002 Sb. a zákona č. 202/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 64 odstavec 2 zní:
„(2) Návrh na zrušení jiného právního předpisu nebo jeho jednotlivých ustanovení podle čl. 87 odst. 1 písm. b) Ústavy jsou oprávněni podat
a) vláda,
b) skupina nejméně 25 poslanců nebo skupina nejméně 10 senátorů,
c) senát Ústavního soudu v souvislosti s rozhodováním o ústavní stížnosti,
d) ten, kdo podal ústavní stížnost za podmínek uvedených v § 74 tohoto zákona,
e) zastupitelstvo kraje,
f) Veřejný ochránce práv,
g) ministr vnitra, jde-li o návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky kraje a hlavního města Prahy a jde-li o návrh na zrušení právního předpisu obce,
h) věcně příslušný ministr, jde-li o návrh na zrušení nařízení kraje a hlavního města Prahy,
i) zastupitelstvo obce, jde-li o návrh na zrušení právního předpisu kraje, do jehož územního obvodu obec náleží.”.
2. V § 64 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4, 5, 6 a 7 se označují jako odstavce 3, 4, 5 a 6.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. XLI
V § 61 odst. 9 větě první zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obce s rozšířenou působností zařazeného do obecního úřadu”.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
Čl. XLII
V § 1 odst. 2 zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se slova „okresní úřady a města při výkonu působnosti okresního úřadu, obce” nahrazují slovy „orgány územních samosprávných celků”.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ TŘETÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád
Čl. XLIV
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 36/1967 Sb., zákona č. 158/1969 Sb., zákona č. 49/1973 Sb., zákona č. 20/1975 Sb., zákona č. 133/1982 Sb., zákona č. 180/1990 Sb., zákona č. 328/1991 Sb., zákona č. 519/1991 Sb., zákona č. 263/1992 Sb., zákona č. 24/1993 Sb., zákona č. 171/1993 Sb., zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 152/1994 Sb., zákona č. 216/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 238/1995 Sb., zákona č. 247/1995 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 31/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 269/1996 Sb., zákona č. 202/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 2/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 46/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 130/2000 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 204/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 227/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 137/2001 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 276/2001 Sb., zákona č. 317/2001 Sb., zákona č. 451/2001 Sb., zákona č. 491/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 226/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 75 odst. 2 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností;”.
2. V § 336c odst. 1 písm. c) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
3. V § 338p odst. 1 písm. d) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
4. Za § 370 se vkládá nový § 370a, který zní:
㤠370a
Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ PÁTÁ
(zrušena zák. č. 499/2004 Sb. k 1.1. 2005)
ČÁST ČTYŘICÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně
Čl. XLVI
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 429/1990 Sb., zákona č. 40/1994 Sb., zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 163/1998 Sb., zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 237/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 13 odst. 1 písm. b) se slova „ , nařízení okresního úřadu [§ 28 písm. c)]” zrušují.
2. V § 23 větě první se čárka za slovem „ministerstvo” nahrazuje spojkou „a” a slova „a okresní úřady” se zrušují.
3. V § 24 odst. 1 písm. d) se slovo „okresu” nahrazuje slovem „kraje” a slova „(dále jen „vybrané obce”)” se nahrazují slovy „(dále jen „vybrané obecní úřady”)”.
4. V § 26 odst. 2 písm. c) se slova „a okresního úřadu” zrušují.
5. V § 26 odst. 2 písm. i) se slova „a okresní úřady” zrušují.
6. V § 26 odst. 2 písm. n) se slova „a přednostům okresních úřadů v kraji” zrušují.
7. V § 27 odst. 1 se slova „Orgány kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Krajské úřady” a písmena c) a f) se zrušují.
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena c) a d).
8. V § 27 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Rada kraje
a) vydává nařízením kraje požární poplachový plán kraje,
b) stanoví nařízením kraje podmínky k zabezpečení
1. plošného pokrytí území kraje jednotkami požární ochrany,
2. zdrojů vody k hašení požárů a tyto zdroje určí,
3. požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru,
4. požární ochrany v budovách zvláštního významu,
5. požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.”.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
9. V § 27 odst. 3 se slova „v samostatné působnosti” zrušují.
10. § 28 se zrušuje.
11. V nadpisu § 29 se doplňují slova „a obecní úřad”.
12. V § 29 odst. 3 se slova „Obec v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Obecní úřad”.
13. V § 29 odst. 4 se slova „obce v přenesené působnosti” nahrazují slovy „obecní úřady”.
14. V § 29 odst. 4 písm. a) se slova „okresu, popřípadě” zrušují.
15. V § 30 písm. a) se slova „ , okresních úřadů” zrušují.
16. V § 69a odst. 3 se slovo „okresu” nahrazuje slovem „kraje”.
17. Za § 89 se vkládá nový § 89a, který zní:
㤠89a
Působnosti stanovené krajskému úřadu a radě kraje nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST ČTYŘICÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 94/1990 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o právu shromažďovacím a zákona o civilní službě
Čl. XLVII
(zrušen zák. č. 587/2004 Sb. k 1.1.2004)
ČÁST ČTYŘICÁTÁ OSMÁ
(zrušena zák. č. 250/2016 Sb. k 1.7.2017)
ČÁST ČTYŘICÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Čl. XLIX
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění zákona č. 67/1993 Sb., zákona č. 163/1993 Sb., zákona č. 82/1995 Sb., zákona č. 153/1995 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 311/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 5 větě první se slova „orgán kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „krajský úřad”.
2. V § 5 odst. 1 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Krajský úřad”.
3. V § 5 odstavec 2 zní:
„(2) V případech uvedených v odstavci 1 může krajský úřad, v případě hlavního města Prahy ministerstvo, platnost osvědčení pozastavit.”.
4. V § 5 se odstavce 3 a 4 zrušují.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.
5. V § 5 odst. 3 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Krajský úřad”.
6. Za § 28a se vkládá nový § 28b, který zní:
㤠28b
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST PADESÁTÁ
(zrušena č. 22/2004 Sb. k 1. 2. 2004)
ČÁST PADESÁTÁ PRVNÍ
(zrušena zák. č. 186/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST PADESÁTÁ DRUHÁ
(zrušena zák. č. 21/2006 Sb. k 1.3.2006)
ČÁST PADESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních)
Čl. LIII
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu, a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), se mění takto:
1. V § 27 odst. 3 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
2. Za § 27 se vkládá nový § 27a, který zní:
㤠27a
Působnost stanovená obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST PADESÁTÁ ČTVRTÁ
(zrušena zák. č. 413/2005 Sb. k 1.1.2006)
ČÁST PADESÁTÁ PÁTÁ
(zrušena zák. č. 186/2013 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST PADESÁTÁ ŠESTÁ
(zrušena zák. č. 222/2016 Sb. k 1.1.2023)
ČÁST PADESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu)
Čl. LVII
Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 2/2002 Sb. a zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:
1. § 69 zní:
㤠69
Státní integrační program v oblasti zajištění bydlení realizují krajské úřady formou jednorázové nabídky bydlení azylantovi z prostředků státu. Výši prostředků stanoví vláda pro jednotlivé kraje na základě procentních kvót.”.
2. V § 89 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a na konci odstavce 2 se doplňuje věta, která zní: „Působnost stanovená krajskému úřadu a obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST PADESÁTÁ OSMÁ
(zrušena zák. č. 269/2021 Sb. k 2.8.2021)
ČÁST PADESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)
Čl. LIX
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění zákona č. 217/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 12 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”, slova „Magistrát hlavního města Prahy, pokud zákon o hlavním městě Praze nestanoví jinak” se nahrazují slovy „úřad městské části určený Statutem hlavního města Prahy” a slova „(dále jen „okresní úřad”)” se nahrazují slovy „(dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností”)”.
2. V § 12 odst. 2 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
3. V § 15 odst. 1 větě druhé se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
4. V § 15 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
5. V § 16 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
6. V § 16 odst. 2 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „obecním úřadem obce s rozšířenou působností”.
7. V § 19 odst. 2 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností” a poznámka pod čarou č. 11) zní:


11§ 2 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů.”.
8. V § 30 odst. 3 se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „obecní úřady obce s rozšířenou působností”.
9. V § 35 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Obecní úřad obce s rozšířenou působností” a odkaz na poznámku pod čarou č. 22) včetně poznámky pod čarou se zrušují.
10. V § 36 odst. 1 větě první se slova „okresních úřadů” nahrazují slovy „krajů, obcí s rozšířenou působností”.
11. Za § 39 se vkládá nový § 39a , který zní:
㤠39a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátům měst Brna, Ostravy a Plzně nebo obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ
Změna zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
Čl. LX
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 2/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) krajské úřady,”.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
2. V § 2 písm. c) se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”, za slova „v hlavním městě Praze” se vkládají slova „městské části určené Statutem hlavního města Prahy” a slova „(dále jen „okresní úřad”)” se nahrazují slovy „(dále jen „obecní úřad obce s rozšířenou působností”)”.
3. V § 2 písm. d) se slova „obvodní a místní” zrušují, za slova „úřady městských částí” se vkládají slova „nebo městských obvodů” a slovo „statut” se nahrazuje slovy „statuty těchto měst”.
4. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
㤠3a
Krajský úřad je zpracovatelem5údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. a). Krajský úřad je uživatelem údajů z informačního systému o občanech, cizincích s povolením k pobytu na území České republiky2a osobách, kterým byl udělen azyl na území České republiky,3(dále jen „obyvatel”), kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají povolen pobyt ve správním obvodu příslušného krajského úřadu. Krajský úřad je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údajů podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může krajský úřad využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.”.
5. § 4 zní:
㤠4
Obecní úřad obce s rozšířenou působností je zpracovatelem5údajů vedených v informačním systému evidence obyvatel pro ministerstvo, a to v rozsahu § 7 písm. b). Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů z informačního systému o obyvatelích, kteří se přihlásili k trvalému pobytu nebo mají podle zvláštních právních předpisů2,3povolen pobyt ve správním obvodu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Obecní úřad obce s rozšířenou působností je uživatelem údajů o těchto obyvatelích v rozsahu údajů uvedených v ustanovení § 3 s výjimkou údaje podle § 3 odst. 2 písm. o); tyto údaje může obecní úřad obce s rozšířenou působností využívat, jen jsou-li nezbytné pro výkon jeho působnosti.”.
6. V § 5 větě první se slovo „Obec” nahrazuje slovem „Ohlašovna” a slova „předávaných obcí nebo ohlašovnou” se nahrazují slovy „ , které předává”; ve větě druhé se slova „Obec je uživatelem” nahrazují slovy „Obec a obecní úřad jsou uživateli” a v části věty druhé za středníkem se za slovo „obec” vkládají slova „a obecní úřad”.
7. V § 6 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a slovo „územním” se nahrazuje slovem „správním”.
8. V § 7 se vkládá nové písmeno a), které zní:
„a) krajský úřad údaje o nabytí nebo pozbytí státního občanství obyvatel, v jehož správním obvodu mají nebo měli poslední pobyt;”.

Dosavadní písmena a) až d) se označují jako písmena b) až e).
9. V § 7 písmeno b) zní:
„b) obecní úřad obce s rozšířenou působností v rozsahu údajů předaných mu podle § 6;”.
10. V § 7 písm. e) se slovo „obec” nahrazuje slovy „obecní úřad”.
11. V § 8 odst. 1 se slova „okresní úřady a obce” nahrazují slovy „krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností” a věta poslední se zrušuje.
12. V § 8 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
13. V § 10 odst. 4 se slova „V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu matky, rozumí se místem trvalého pobytu občana” nahrazují slovy „V případě, že nelze zjistit místo trvalého pobytu občana podle odstavce 3, rozumí se místem trvalého pobytu tohoto občana”.
14. V § 10 odst. 6 písm. b) se na konec věty za středník vkládají slova: „občan po ukončení pobytu v cizině předkládá cestovní pas, občan po nabytí státního občanství České republiky předkládá doklad o nabytí státního občanství;”.
15. V § 10 odst. 7 větě třetí se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
16. V § 19 odst. 1 větě první se slova „okresních úřadů, ohlašoven a obcí” nahrazují slovy „ , krajů nebo obcí, přednosta a zaměstnanci v újezdních úřadech4”.
17. Za § 22 se vkládá nový § 22a, který zní:
㤠22a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, městským částem hlavního města Prahy, městským částem nebo městským obvodům měst Brna, Ostravy a Plzně a obecním úřadům podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Čl. LXI
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. V § 2 písm. g) a h) se za slova „likvidačních prací” vkládají slova „a při cvičení” a za slova „velitele zásahu,” se vkládají slova „hejtmana kraje nebo” .
2. V § 2 písm. g) a h) se slova „přednosty okresního úřadu” nahrazují slovy „hejtmana kraje”.
3. V § 4 odst. 1 se slovo „okresu” nahrazuje slovem „kraje”.
4. V § 4 odst. 6 se slova „přednosty okresního úřadu” nahrazují slovy „starosty obce s rozšířenou působností”.
5. V § 4 odst. 7 se slova „na úrovni” a „nebo okresu” zrušují a slovo „okresu” se nahrazuje slovem „kraje”.
6. V § 4 odst. 8 se slova „nebo okresu” zrušují.
7. V § 5 odst. 3 písm. a) se slova „přednosty okresního úřadu,” zrušují.
8. V § 7 odst. 2 písm. a) se slova „okresních úřadů,” zrušují.
9. V § 7 odst. 2 písm. c) se slova „a okresů” zrušují.
10. V § 7 odst. 3 písm. c) se slova „přednosta okresního úřadu” nahrazují slovy „starosta obce s rozšířenou působností”.
11. V § 8 odstavec 1 zní:
„(1) Přesahuje-li mimořádná událost územní obvod kraje, pro který bylo zařízení zdravotnické záchranné služby zřízeno, nebo je-li to nutné z odborných nebo z kapacitních důvodů, a nedohodnou-li se kraje na řešení situace, koordinuje činnost zařízení zdravotnické záchranné služby a zařízení zdravotnické dopravní služby na vyžádání kraje Ministerstvo zdravotnictví. Bližší podmínky o organizaci, činnosti a úkolech zařízení zdravotnické záchranné služby může stanovit Ministerstvo zdravotnictví vyhláškou.”.
12. V § 8 odst. 2 se slovo „okresní” zrušuje a na konci textu odstavce se doplňují tato slova: „ve správních obvodech obecních úřadů obcí s rozšířenou působností”.
13. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „okresními úřady” nahrazují slovy „obecními úřady obcí s rozšířenou působností”.
14. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova „okresních úřadů” nahrazují slovy „obecních úřadů obcí s rozšířenou působností”.
15. V § 10 odst. 2 se za písmeno c) vkládají nová písmena d) a e), která znějí:
„d) zpracovává plán k provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje (dále jen „havarijní plán kraje”),
e) zpracovává poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje,”.

Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena f) a g).
16. V § 10 odst. 3 se slovo „okresu” nahrazuje slovy „správního obvodu obce s rozšířenou působností”, za slova „krajský úřad” se vkládají slova „ve spolupráci” a slova „okresními úřady” se nahrazují slovy „obecními úřady obcí s rozšířenou působností”.
17. V § 10 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
18. V § 10 odst. 4 se za slovo „zpracování” vkládají slova „havarijního plánu kraje a” a slova „krizových plánů krajů a okresů” se nahrazují slovy „krizového plánu kraje”.
19. V § 10 odst. 5 písm. a) se slova „a služeb” zrušují.
20. V § 10 odst. 5 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až j) se označují jako písmena c) až i).
21. V § 11 písm. b) se slova „přednosty okresních úřadů,” zrušují.
22. V § 11 písm. c) se slovo „okresu” nahrazuje slovy „správního obvodu obce s rozšířenou působností” a slova „přednosta okresního úřadu” se nahrazují slovy „starosta obce s rozšířenou působností”.
23. V § 11 písm. d) se za slovo „schvaluje” vkládají slova „havarijní plán kraje,”.
24. V nadpisu dílu třetího se slovo „okresu” nahrazuje slovy „obce s rozšířenou působností”.
25. § 12 včetně nadpisu zní:
㤠12
Obecní úřad obce s rozšířenou působností
(1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností při výkonu státní správy kromě úkolů uvedených v § 15 zajišťuje připravenost správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností na mimořádné události, provádění záchranných a likvidačních prací a ochranu obyvatelstva.
(2) Úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností uvedené v odstavci 1 plní hasičský záchranný sbor kraje, který pro potřebu správních obvodů obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a přípravu záchranných a likvidačních prací dále
a) plní úkoly při provádění záchranných a likvidačních prací stanovené Ministerstvem vnitra,
b) organizuje součinnost mezi obecním úřadem obce s rozšířenou působností a územními správními úřady s působností v jeho správním obvodu a ostatními obcemi,
c) pro zabezpečení záchranných a likvidačních prací vykonává obdobně činnosti uvedené v § 10 odst. 5 za podmínek stanovených v § 10 odst. 7,
d) za podmínek stanovených v § 10 odst. 4 shromažďuje a používá pro zpracování vnějších havarijních plánů a havarijního plánu kraje potřebné údaje,
e) seznamuje ostatní obce, právnické a fyzické osoby ve svém správním obvodu s charakterem možného ohrožení obyvatel s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi,
f) zpracovává vnější havarijní plán, pokud to vyplývá ze zvláštního právního předpisu8a zóna havarijního plánování nepřesahuje správní obvod obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
g) spolupracuje při zpracování vnějšího havarijního plánu a při koordinovaném řešení mimořádné události s krajským úřadem, pokud zóna havarijního plánování přesahuje území správního obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
h) zajišťuje havarijní připravenost stanovenou havarijním plánem kraje a vnějšími havarijními plány a ověřuje ji cvičeními (§ 17).
(3) Prováděcí právní předpis stanoví zásady a způsob zpracování, schvalování a používání havarijního plánu kraje a vnějšího havarijního plánu.”.
26. § 13 včetně nadpisu zní:
㤠13
Starosta obce s rozšířenou působností
Starosta obce s rozšířenou působností
a) koordinuje záchranné a likvidační práce při řešení mimořádné události vzniklé ve správním obvodu obecního úřadu obce s rozšířenou působností, pokud jej velitel zásahu o koordinaci požádal. Pro koordinaci záchranných a likvidačních prací může starosta obce s rozšířenou působností použít krizový štáb své obce,
b) schvaluje vnější havarijní plány.”.
27. V § 14 se slova „přednosta okresního úřadu” nahrazují slovy „starosta obce s rozšířenou působností” a za slova „jsou při” vkládá slovo „své”.
28. V § 15 odst. 2 písm. e) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „hasičskému záchrannému sboru kraje” a slovo „okresu” se nahrazuje slovem „kraje”.
29. V § 16 písm. b) se slova „s přednostou okresního úřadu” nahrazují slovy „se starostou obce s rozšířenou působností”.
30. V § 17 odst. 3 se za slovem „hejtman” čárka zrušuje a vkládají se slova „kraje nebo” a slova „nebo přednosta okresního úřadu” se zrušují.
31. V § 20 odst. 2 větě první se slova „přednosta okresního úřadu” nahrazují slovy „starosta obce s rozšířenou působností”, slovo „příslušného” se zrušuje a za slova „integrovaného záchranného systému” se doplňuje slovo „kraje”.
32. V § 20 odst. 5 se slova „a přednosta okresního úřadu jsou oprávněni” nahrazují slovy „je oprávněn”.
33. V § 20 odst. 6 se slova „Přednosta okresního úřadu nebo” zrušují, slovo „starosta” se nahrazuje slovem „Starosta” a slovo „postupují” se nahrazuje slovem „postupuje”.
34. V § 21 odst. 1 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
35. V § 22 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „hasičského záchranného sboru kraje”.
36. V § 23 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad” a slovo „okresu” se nahrazuje slovem „kraje”.
37. V § 23 odst. 2 se za slova „likvidačními pracemi” vkládají slova „a s jejich přípravou”.
38. V § 23 odst. 2 písm. a) se slova „ , přednosty okresního úřadu (§ 13)” zrušují.
39. V § 23 odst. 2 písm. c) se slova „příslušným orgánům okresního úřadu” nahrazují slovy „hasičskému záchrannému sboru kraje” a slovo „jimi” se nahrazuje slovem „jím”.
40. V § 24 odst. 1 písm. a) se slovo „okresu” nahrazuje slovem „kraje” a slova „okresnímu úřadu” se nahrazují slovy „hasičskému záchrannému sboru kraje”.
41. V § 24 odst. 2 písm. b) se slova „ , dále okresnímu úřadu” zrušují a před slovo „ohroženým” se vkládá slovo „bezprostředně”.
42. V § 24 odst. 2 písm. f) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „krajskému úřadu”.
43. V § 25 odst. 2 písm. b) se slova „ , přednosty okresního úřadu” zrušují.
44. V § 25 odst. 2 písm. e) a f) se slova „příslušným orgánům okresního úřadu” nahrazují slovy „hasičskému záchrannému sboru kraje” a slovo „jimi” se nahrazuje slovem „jím”.
45. V § 27 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „hasičský záchranný sbor kraje” a slova „krajů a” se zrušují.
46. V § 27 odstavec 2 zní:
„(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad, u krajského úřadu a hasičského záchranného sboru kraje Ministerstvo vnitra.”.
47. V § 29 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”.
48. V § 29 odst. 4 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad” a slovo „územním” se nahrazuje slovem „správním”.
49. V § 29 odstavec 5 zní:
„(5) Obce, kraje, popřípadě základní složky integrovaného záchranného systému jsou oprávněny požadovat uhrazení nákladů, které vynaložily jako náhradu za poskytnutí věcné nebo osobní pomoci, za provedené likvidační práce a škody prokazatelně vzniklé havárií (§ 24), po původci havárie. Těmito úhradami se kompenzují vynaložené výdaje.24”.
50. V § 30 odst. 4 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „stát prostřednictvím krajského úřadu” a slovo „územním” se nahrazuje slovem „správním”.
51. V § 30 odst. 5 větě první se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „krajského úřadu” a ve větě druhé se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Krajský úřad”.
52. V § 30 odst. 6 se slova „okresní úřad” nahrazují slovem „kraj”.
53. V § 31 odstavec 1 zní:
„(1) Finanční prostředky ke krytí výdajů potřebných pro zpracování dokumentace integrovaného záchranného systému, ochranu obyvatelstva, společných výdajů při ověřování připravenosti k záchranným a likvidačním pracím a na budování a provozování společně užívaných zařízení pro potřeby integrovaného záchranného systému, zejména v oblasti telekomunikací a informačních systémů, uplatňuje Ministerstvo vnitra a kraj v návrhu svého rozpočtu.”.
54. V § 31 odst. 3 se čárka za slovem „Vláda” nahrazuje slovem „nebo” a slova „nebo okresní úřad” se zrušují.
55. V § 33 odst. 1 se číslice 29 nahrazuje číslicí 28.
56. V § 34 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „hasičský záchranný sbor kraje”.
57. Za § 35 se vkládá nový § 35a, který zní:
㤠35a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ DRUHÁ
Změna zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)
Čl. LXII
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), se mění takto:
1. V § 2 se písmena b) a d) zrušují.
Dosavadní písmena c), e), f) a g) se označují jako písmena b) až e).
2. V § 3 odst. 1 se slova „nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek” zrušují.
3. V § 3 odst. 2 se slova „nebo okresu” zrušují a slovo „jejich” se nahrazuje slovem „jeho”.
4. V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:
„(3) Stav nebezpečí pro území kraje nebo jeho část vyhlašuje hejtman kraje, v Praze primátor hlavního města Prahy (dále jen „hejtman”). Hejtman, který stav nebezpečí vyhlásil, o tom neprodleně informuje vládu, Ministerstvo vnitra a sousední kraje, pokud mohou být krizovou situací dotčeny.
(4) Stav nebezpečí lze vyhlásit na dobu nejvýše 30 dnů. Tuto dobu může hejtman prodloužit jen se souhlasem vlády.”.
5. V § 3 odst. 5 se slova „nebo přednosta okresního úřadu” zrušují.
6. V § 3 odst. 6 větě první se slova „nebo nařízení okresního úřadu.6” včetně poznámky pod čarou č. 6) zrušují.
7. V § 3 odst. 6 větě třetí se slova „okresních úřadů a” zrušují.
8. V § 3 odst. 6 větě čtvrté se slova „a okresní úřad” zrušují.
9. V § 3 odst. 8 se slova „přednosta okresního úřadu,” zrušují.
10. V § 3 odst. 9 se slova „okresních úřadů a” zrušují.
11. V nadpisu dílu druhého se slovo „ústřední” zrušuje.
12. V § 9 odst. 1 se slovo „ústřední” zrušuje a slovo „ „ministerstvo” ” se nahrazuje slovem „ „správní úřad” ”.
13. V § 9 odst. 1 písm. b) se slovo „ústředního” zrušuje.
14. V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo „ústředního” zrušuje.
15. V § 9 odst. 1 písm. d) se slovo „ministerstva” nahrazuje slovem „správního úřadu”.
16. V § 9 odst. 1 písmeno e) zní:
„e) poskytují na požádání podklady ministerstvům, krajským úřadům a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností,”.
17. V § 9 odst. 1 písmeno f) zní:
„f) vyžadují prostřednictvím Ministerstva vnitra potřebné podklady od krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,”.
18. V § 9 odst. 1 písm. g) se slova „a krizových plánů okresů” zrušují.
19. V § 9 odst. 2 se slovo „Ministerstva” nahrazuje slovem „Správní úřady”.
20. V § 10 odst. 2 písm. a) se slova „okresních úřadů,” zrušují.
21. V § 10 odst. 2 písm. c) se slova „a okresů” zrušují.
22. V § 10 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámky pod čarou č. 13a) znějí:
„(3) Ministerstvo vnitra odpovídá za přípravu a řešení krizových situací souvisejících s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a přitom určuje a kontroluje postupy Policie České republiky.13a
(4) Ministerstvo vnitra řeší rozpory v oblasti krizového řízení.


13aZákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.”.
23. Díl 4 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 16) zní:
„Díl 4
Orgány kraje a ostatní orgány s územní působností
§ 14
(1) Orgány kraje zajišťují připravenost kraje na řešení krizových situací.
(2) Hejtman
a) řídí a kontroluje přípravná opatření, činnosti k řešení krizových situací a činnosti ke zmírnění jejich následků prováděné územními správními úřady s krajskou působností, obcemi, právnickými a fyzickými osobami,
b) zřizuje k řešení krizových situací krizový štáb kraje jako svůj pracovní orgán.
(3) Za stavu nebezpečí hejtman
a) koordinuje záchranné a likvidační práce (§ 28 odst. 4), poskytování zdravotnické pomoci, provádění opatření k ochraně veřejného zdraví a bezodkladných pohřebních služeb,
b) organizuje a koordinuje evakuaci, nouzové ubytování, nouzové zásobování pitnou vodou, potravinami a dalšími nezbytnými prostředky k přežití obyvatelstva,
c) zajišťuje ochranu majetku a podílí se na zajištění veřejného pořádku na území, kde byla provedena evakuace,
d) organizuje a koordinuje humanitární pomoc,
e) chrání práva a oprávněné zájmy bezprostředně ohrožených osob, které jsou povinny strpět záchranné práce prováděné v zájmu ochrany životů a zdraví osob.
(4) Hejtman je povinen vykonávat činnosti uvedené v odstavci 3 tak, aby byly přiměřené a odpovídající svým obsahem a rozsahem účelu a podmínkám konkrétní krizové situace.
(5) Hejtman je za stavu nebezpečí oprávněn
a) rozhodnout o ukládání pracovní výpomoci nebo povinnosti poskytnout věcné prostředky k řešení krizové situace,
b) nařídit bezodkladné provádění staveb, stavebních prací, terénních úprav nebo odstraňování staveb za účelem zmírnění nebo odvrácení ohrožení.
(6) Hejtman je za stavu nebezpečí dále oprávněn
a) nařídit hlášení přechodné změny pobytu osob,
b) nařídit použití občanů povinných civilní službou k realizaci krizových opatření,
c) nařídit vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce,
d) zajistit přednostní zásobování dětských a zdravotnických zařízení a ozbrojených bezpečnostních a hasičských záchranných sborů,
e) zabezpečit náhradní způsob rozhodování o dávkách sociálního zabezpečení (péče) a jejich výplatě.
(7) Povinnosti uvedené v odstavci 3 lze uložit pouze tehdy, pokud nelze tyto činnosti a věci zajistit smluvně, subjekt plnění klade zjevně finančně a časově nevýhodné podmínky nebo plnění odmítne a přitom hrozí nebezpečí z prodlení.
(8) Opatření uvedená v odstavcích 5 a 6 se využijí jen v tom rozsahu, který je nezbytný pro překonání krizové situace.
(9) Hejtman je v době nouzového stavu a stavu ohrožení státu podle tohoto zákona povinen zajistit provedení stanovených krizových opatření v podmínkách kraje.
§ 15
(1) Hasičský záchranný sbor kraje, zřízený podle zvláštního zákona,16plní úkoly kraje při přípravě na krizové situace, které nesouvisejí s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem a s jejich řešením.
(2) Hasičský záchranný sbor kraje za účelem uvedeným v § 14 odst. 1
a) organizuje součinnost mezi správními úřady a obcemi v kraji,
b) zabezpečuje zpracování krizového plánu kraje, který schvaluje hejtman,
c) plní při řešení krizových situací úkoly stanovené vládou, ministerstvy a jinými správními úřady.
(3) Hasičský záchranný sbor kraje je oprávněn za účelem přípravy na krizové situace vyžadovat, shromažďovat a evidovat údaje o
a) kapacitách zdravotnických, ubytovacích a stravovacích zařízení,
b) předmětu a rozsahu činnosti právnických osob a podnikajících fyzických osob v oblasti výroby a služeb, výrobních programech a výrobních kapacitách, rozsahu zásob surovin, polotovarů a hotových výrobků, počtech zaměstnanců a jejich kvalifikaci,
c) počtech zaměstnanců ve výrobních provozech a počtech osob bydlících v místech předpokládané evakuace,
d) množství, složení a umístění vyráběných, používaných nebo skladovaných nebezpečných látek,
e) množství zadržené vody ve vodních nádržích,
f) počtech a typech dopravních, mechanizačních a výrobních prostředků ve vlastnictví právnických nebo fyzických osob a druzích vyrobené nebo zachycené přírodní energie,
g) uspořádání vnitřních prostorů výrobních objektů, popřípadě jiných objektů důležitých pro řešení krizových situací, vodovodech, kanalizacích, produktovodech a energetických sítích,
h) stavbách určených k ochraně obyvatelstva při krizových situacích, k zabezpečení záchranných prací, ke skladování materiálu civilní ochrany a k ochraně a ukrytí obsluh důležitých provozů,
i) výměrách pěstovaných zemědělských plodin a druhu a počtu zemědělských zvířat chovaných právnickými nebo fyzickými osobami,

pokud tyto údaje jsou nezbytné pro zpracování krizových plánů pro přípravu a řešení krizových situací.
(4) Hasičský záchranný sbor kraje
a) ukládá obcím, které určí, povinnost rozpracovat vybrané úkoly krizového plánu kraje,
b) poskytuje obcím určeným podle písmena a) na vyžádání podklady nezbytné pro rozpracování úkolů krizového plánu kraje,
c) seznamuje obce, právnické a fyzické osoby s charakterem možného ohrožení, s připravenými krizovými opatřeními a se způsobem jejich provedení,
d) koordinuje pro účely krizového řízení sběr dat od územních správních úřadů,
e) vytváří podmínky pro činnost krizového štábu kraje.
(5) Za stavu nebezpečí hasičský záchranný sbor kraje
a) provádí obdobně činnosti uvedené v § 9 odst. 2,
b) zabezpečuje varování a vyrozumění,
c) organizuje zjišťování a označování nebezpečných oblastí, provádění dekontaminace a dalších ochranných opatření.


16Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů.
§ 16
(1) Policie České republiky13azajišťuje připravenost k řešení krizových situací spojených s vnitřní bezpečností a veřejným pořádkem na území kraje.
(2) Policie České republiky za účelem uvedeným v odstavci 1 je oprávněna vyžadovat od hasičského záchranného sboru kraje údaje, které tento shromažďuje podle § 15 odst. 3.”.
24. Díl 5 včetně nadpisu se zrušuje.
25. V § 21 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) rozpracovává úkoly krizového plánu kraje, pokud jde o obec určenou podle § 15 odst. 4 písm. a); v tomto případě starosta zřizuje bezpečnostní radu obce (§ 24) a jako svůj pracovní orgán k řešení krizových situací krizový štáb obce,”.
26. V § 21 odst. 2 písm. c) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „hasičskému záchrannému sboru kraje” a slovo „okresu” se nahrazuje slovem „kraje”.
27. V § 21 odst. 2 písm. d) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „krajskému úřadu”.
28. V § 21 odst. 2 písm. f) se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „krajským úřadem”.
29. V § 21 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Starosta obce odpovídá za připravenost obce k řešení krizových situací, za údržbu a provoz informačních a komunikačních prostředků a pomůcek krizového řízení určených Ministerstvem vnitra.”.
30. V § 23 odst. 1 písm. e) se slova „obce a krizovém plánu okresu” nahrazují slovem „kraje”.
31. V § 23 odst. 3 větě první se slova „přednosta okresního úřadu” nahrazují slovem „hejtman”.
32. V § 23 odst. 3 větě druhé se slova „přednosta okresního úřadu” nahrazují slovem „hejtman” a slova „přednosty okresního úřadu” slovem „hejtmana”.
33. § 24 včetně nadpisu zní:
㤠24
Bezpečnostní rady
(1) Bezpečnostní rada kraje a bezpečnostní rada obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) jsou koordinačními orgány pro přípravu na krizové situace.
(2) Předsedou bezpečnostní rady kraje je hejtman, který jmenuje členy bezpečnostní rady kraje; předsedou bezpečnostní rady obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) je starosta příslušné obce, který jmenuje členy bezpečnostní rady obce.”.
34. V § 25 písm. b) se za slova „krizových situací” vkládají slova „ , jejich předcházení”.
35. V § 26 se odstavec 4 zrušuje.
36. V § 28 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 21) zní:
„(1) Vláda, správní úřady, orgány krajů, ostatní orgány s územní působností a orgány obcí stanoví, organizují a provádějí opatření uvedená v tomto zákoně v mezích své působnosti vymezené zvláštními právními předpisy.21


21Například zákon č. 2/1969 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 147/2000 Sb., zákon č. 128/2000 Sb.”.
37. V § 28 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
38. V § 28 odst. 4 písmeno a) zní:
„a) obsah činnosti a složení bezpečnostní rady kraje a obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a) a krizového štábu kraje a obce určené podle § 15 odst. 4 písm. a),”.
39. V § 29 odstavec 2 zní:
„(2) V případě, že správní úřad zahrne do krizového plánu konkrétní právnickou osobu nebo podnikající fyzickou osobu, je tato povinna bezplatně poskytnout a aktualizovat požadované podklady uvedené v § 15 odst. 3 a další související údaje. Správní úřady, územní správní úřady nebo obce mohou uzavřít s právnickými osobami a s podnikajícími fyzickými osobami smlouvy ke splnění úkolů vyplývajících z krizových plánů.”.
40. V § 29 odst. 4 se slova „(§ 17), přednosta okresního úřadu (§ 20)” zrušují.
41. V § 29 odst. 5 se slova „okresní úřad” nahrazují slovem „hejtman”.
42. V § 29 odst. 5 se slova „okresní úřad” nahrazují slovem „hejtmana”.
43. V § 29 odst. 5 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovem „Hejtman”.
44. V § 31 odst. 5 se slova „okresní úřad” nahrazují slovem „hejtman”.
45. V § 31 odst. 6 se slova „okresní úřad” nahrazují slovem „hejtman”.
46. V § 33 odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 25) znějí:
„(1) Správní úřad, orgány krajů a ostatní orgány s územní působností a orgány obcí, které se podílejí na krizovém řízení, jsou oprávněny v mezích své působnosti kontrolovat dodržování tohoto zákona a předpisů vydaných k jeho provedení. Při vykonávání kontrolní činnosti se řídí základními pravidly stanovenými zvláštním právním předpisem.25
(2) Kontrolu uvedenou v odstavci 1 vykonává u obce krajský úřad a u orgánů kraje a ostatních orgánů s územní působností Ministerstvo vnitra ve spolupráci s příslušným správním úřadem.


25Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.”.
47. V § 39 odst. 1 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajská” a slovo „okresu” slovem „kraje”.
48. V § 39 odst. 2 se slova „nebo okresu” zrušují.
49. Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:
㤠39a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo hejtmanovi nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo starostovi obce s rozšířenou působností nebo obecnímu úřadu nebo starostovi podle tohoto zákona jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.”.
50. V § 40 odstavec 1 zní:
„(1) Vláda vydá nařízení k provedení § 28 odst. 5.”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Čl. LXIII
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládají slova „matriční úřady, kterými jsou” a slova „(dále jen „matriční úřad”)” se zrušují.
2. V § 2 odst. 1 písmena b) a c) znějí:
„b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností (dále jen „pověřený úřad”),
c) krajské úřady, v hlavním městě Praze a ve městech Brně, Ostravě a Plzni magistráty těchto měst (dále jen „krajský úřad”),”.
3. V § 2 odst. 1 se doplňuje písmeno d), které zní:
„d) ministerstvo.”.
4. V § 4 se v nadpisu slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Pověřený úřad”.
5. V § 4 odst. 1 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Pověřený úřad”.
6. V § 4 odst. 1 písm. b) se za slova „do matričních knih” vkládají slova „matričním úřadům, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu”.
7. V § 4 odstavec 2 zní:
„(2) Pověřený úřad provádí ověřování (§ 28) rodných, oddacích a úmrtních listů (dále jen „matriční doklad”), vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných matričními úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.”.
8. V § 4 odstavec 3 zní:
„(3) Pověřený úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958 pro matriční úřady zařazené v jeho správním obvodu.”.
9. V § 4 odst. 4 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Pověřený úřad”, za slova „zaměstnance obce” se vkládají slova „ , v hlavním městě Praze zaměstnance městské části,” a za slova „(dále jen „matrikář”)” se vkládají slova „ , který je zařazen do jeho správního obvodu,”.
10. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
㤠4a
Krajský úřad
(1) Krajský úřad provádí kontrolu vedení matričních knih a sbírek listin u pověřených úřadů ve svém správním obvodu, a to nejméně jednou ročně.
(2) Krajský úřad provádí ověřování (§ 28) matričních dokladů, vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství a potvrzení o údajích zapsaných v matriční knize, vydaných pověřenými úřady, které jsou zařazeny do jeho správního obvodu.
(3) Krajský úřad vede a aktualizuje sbírku listin a vede a aktualizuje druhopisy matričních knih vedených do 31. prosince 1958 pro pověřené úřady zařazené v jeho správním obvodu.
(4) Krajský úřad provádí zkoušku matrikáře pověřeného úřadu, který je matričním úřadem.”.
11. V § 7 odst. 2 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Pověřený úřad nebo krajský úřad”.
12. V § 8 odst. 2 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „pověřenému úřadu nebo krajskému úřadu”.
13. V § 8 odst. 3 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „pověřenému úřadu nebo krajskému úřadu” a slova „okresního úřadu” se nahrazují slovy „pověřeného úřadu nebo krajského úřadu”.
14. V § 8 odst. 4 větě první se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Pověřený úřad nebo krajský úřad”.
15. V § 8 odst. 5 se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Pověřený úřad nebo krajský úřad” a slova „zaměstnance okresního úřadu” se nahrazují slovy „matrikáře pověřeného úřadu nebo zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu”.
16. V § 9 odst. 1 písm. c) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „pověřeného úřadu nebo krajského úřadu”.
17. V § 9 odst. 1 písm. d) se za slova „zaměstnancem obce” vkládají slova „ , v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části,”.
18. V § 9 odst. 2 větě první se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „pověřeným úřadem nebo krajským úřadem”.
19. § 12 zní:
㤠12
Matriční úřad může povolit na základě žádosti snoubenců uzavření manželství na kterémkoli vhodném místě ve svém správním obvodu.”.
20. V § 23 odst. 3 se v úvodní větě slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „pověřeného úřadu nebo krajského úřadu”.
21. V § 24 odst. 4 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „pověřeným úřadem nebo krajským úřadem”.
22. V § 28 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „pověřený úřad nebo krajský úřad”.
23. V § 38 větě první se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „pověřený úřad nebo krajský úřad”.
24. V nadpisu § 52 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „pověřeného úřadu nebo krajského úřadu”.
25. V § 52 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „pověřeného úřadu nebo krajského úřadu”.
26. V § 55 odst. 1 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „pověřeným úřadem nebo krajským úřadem”.
27. V § 55 odst. 2 se slova „okresním úřadem” nahrazují slovy „pověřeným úřadem nebo krajským úřadem”.
28. V § 55 odst. 3 větě první a větě druhé se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „pověřený úřad nebo krajský úřad” a ve větě třetí se slova „pracovníka okresního úřadu” nahrazují slovy „zaměstnance obce zařazeného do obecního úřadu, nebo zaměstnance kraje zařazeného do krajského úřadu”.
29. V § 55 odst. 4 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „pověřeného úřadu nebo krajského úřadu”.
30. V § 87 odst. 2 se za číslo „8,” vkládá číslo „12,”.
31. V § 90 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „pověřený úřad nebo krajský úřad”.
32. V § 90 odst. 2 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „pověřeného úřadu anebo krajského úřadu” a slova „okresní úřad” se nahrazují slovy „pověřený úřad nebo krajský úřad”.
33. Za § 95 se vkládá nový § 95a, který zní:
㤠95a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy, úřadu městské části hlavního města Prahy, magistrátu měst Brna, Ostravy a Plzně, úřadům městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst nebo obecnímu úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů
Čl. LXIV
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů, se mění takto:
1. V § 6 se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:
„(7) Krajský úřad řídí a koordinuje ve svém správním obvodu plnění úkolů na úseku státní politiky napomáhající integraci příslušníků romské komunity do společnosti.
(8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ve svém správním obvodu plní úkoly napomáhající výkonu práv příslušníků romské komunity a integraci příslušníků romské komunity do společnosti.”.
2. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
㤠13a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Čl. LXV
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb. a zákona č. 308/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 58 odst. 7 větě první se slovo „okresního” nahrazuje slovem „obecního”.
2. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti „Provozování pohřební služby” ve sloupci 4 slova „okresní hygienik” nahrazují slovy „krajská hygienická stanice”.
3. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti „Provádění balzamace a konzervace” ve sloupci 4 slova „okresní hygienik” nahrazují slovy „krajská hygienická stanice”.
4. V příloze č. 3 KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI skupině 314: Ostatní se u oboru živnosti „Provozování krematoria” ve sloupci 4 slova „okresní hygienik” nahrazují slovy „krajská hygienická stanice”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech
Čl. LXVI
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění zákona č. 286/1995 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., se mění takto:
1. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1), 2), 3) a 4) zní:
㤠1
Živnostenské úřady
Živnostenskými úřady jsou
a) obecní živnostenské úřady, kterými jsou odbory obecních úřadů obcí s rozšířenou působností,1a na území hlavního města Prahy živnostenské odbory úřadů městských částí určených Statutem hlavního města Prahy,2
b) krajské živnostenské úřady, kterými jsou odbory krajských úřadů,3a na území hlavního města Prahy živnostenský odbor Magistrátu hlavního města Prahy,4)
c) Živnostenský úřad České republiky.


1§ 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností.
2§ 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze.
3§ 68 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
4§ 81 odst. 4 zákona č. 131/2000 Sb., ve znění zákona č. 145/2001 Sb.”.
2. § 2 včetně poznámky pod čarou č. 5) zní:
㤠2
Obecní živnostenský úřad
(1) Obecní živnostenský úřad
a) vykonává činnosti v rozsahu stanoveném zákonem č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),
b) je dotčeným orgánem státní správy v územním a stavebním řízení,5týká-li se toto řízení koncesovaných živností, živností ohlašovacích vázaných, živností ohlašovacích řemeslných, živností ohlašovacích volných a živností provozovaných průmyslovým způsobem,
c) provádí živnostenskou kontrolu a ukládá pokuty za porušení povinností podle živnostenského zákona,
d) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Obecní živnostenský úřad vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu.


5§ 126 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
3. § 3 včetně poznámky pod čarou č. 6) zní:
㤠3
Krajský živnostenský úřad
(1) Krajský živnostenský úřad
a) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu; obecním živnostenským úřadům ve svém správním obvodu může nařídit provedení živnostenské kontroly,
b) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů6ve svém správním obvodu,
c) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
d) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
e) vede živnostenský rejstřík v působnosti svého správního obvodu,
f) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. d) jsou příslušné orgány povinny sdělit krajskému živnostenskému úřadu do 15 dnů.


6Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů.”.
4. § 4 se zrušuje.
5. § 5 zní:
㤠5
Živnostenský úřad České republiky
(1) Živnostenský úřad České republiky
a) zpracovává koncepce v oblasti živnostenského podnikání,
b) vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům; může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly,
c) v zákonem stanovených případech rozhoduje jako správní orgán první instance,
d) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím krajských živnostenských úřadů,6
e) vede ústřední evidenci všech podnikatelů, kterým byl vydán průkaz živnostenského oprávnění,
f) spolupracuje na úseku živnostenského podnikání s příslušnými správními úřady, v jejichž působnosti jsou odvětví, ve kterých se provozuje živnostenské podnikání, s hospodářskými komorami, podnikatelskými svazy a sdruženími,
g) je oprávněn vyžadovat od ústředních správních úřadů potřebná stanoviska a vyjádření,
h) plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy.
(2) Stanoviska a vyjádření podle odstavce 1 písm. g) jsou příslušné orgány povinny sdělit Živnostenskému úřadu České republiky do 15 dnů.”.
6. V § 6 odst. 1 se slovo „Pracovníci” nahrazuje slovy „Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do”.
7. V § 6 odst. 2 se slovo „Pracovníci” nahrazuje slovy „Zaměstnanci obcí, krajů a státu zařazení do”.
8. V § 6 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Činnosti vykonávané obecními živnostenskými úřady a krajskými živnostenskými úřady jsou výkonem státní správy v přenesené působnosti.”.
9. § 7 zní:
㤠7
Do doby zřízení Živnostenského úřadu České republiky vykonává jeho působnost Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky.”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
Čl. LXVII
V § 23 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 145/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., odstavec 6 zní:
„(6) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 8, 9 až 11 a § 14 tohoto zákona v oblasti obchodu a služeb21provádějí obecní živnostenské úřady,11apříslušné podle umístění provozovny.”.
ČÁST ŠEDESÁTÁ OSMÁ
(zrušena zák. č. 354/2003 Sb. k 1.1.2004)
ČÁST ŠEDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání
Čl. LXIX
V § 7 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 231/2001 Sb. a zákona č. 138/2002 Sb., se v písmenu c) slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajské”.
ČÁST SEDMDESÁTÁ
(zrušena zák. č. 186/2006 Sb. k 1.1.2007)
ČÁST SEDMDESÁTÁ PRVNÍ
(zrušena zák. č. 89/2012 Sb. k 1.1.2014)
ČÁST SEDMDESÁTÁ DRUHÁ
(zrušena zák. č. 41/2004 Sb. k 1.5.2004)
ČÁST SEDMDESÁTÁ TŘETÍ
Změna zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Čl. LXXIII
Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, se mění takto:
1. V § 2 písm. a) se za slovo „okresů,” doplňují slova „správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, správních obvodů obcí s rozšířenou působností”.
2. § 12 se zrušuje.
3. Za § 13 se vkládá nový § 13a, který zní:
㤠13a
Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností
Pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností zajišťují dílčí úkoly spojené s procesem podpory regionálního rozvoje, zejména jsou povinny na žádost ministerstva nebo kraje poskytnout nezbytnou součinnost při přípravě a realizaci strategie regionálního rozvoje, státních programů regionálního rozvoje a programů rozvoje územního obvodu kraje.”.
ČÁST SEDMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů
Čl. LXXIV
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 479/2001 Sb., se mění takto:
1. V § 3 odst. 2 větě druhé se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „krajskému úřadu” a ve větě třetí se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „krajského úřadu”.
2. V § 5 odst. 3 větě první se slova „Okresní hygienik” nahrazují slovy „Krajská hygienická stanice” a ve větě druhé se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
3. V § 6 odst. 4 větě první se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice” a ve větě druhé se slova „Okresní hygienik” nahrazují slovy „Krajská hygienická stanice”.
4. V § 9 odst. 2 se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
5. V § 9 odst. 3 se slova „okresní hygienik” nahrazují slovy „krajská hygienická stanice”.
6. V § 10 odst. 4 větě první se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice” a ve větě druhé se slova „Okresní hygienik” nahrazují slovy „Krajská hygienická stanice”.
7. V § 12 odst. 1 se slova „okresní hygienik” nahrazují slovy „krajská hygienická stanice”.
8. V § 13 odst. 4 větě první se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice” a ve větě druhé se slova „Okresní hygienik” nahrazují slovy „Krajská hygienická stanice”.
9. V § 14 odst. 2 písm. b) se slova „okresním hygienikem” nahrazují slovy „krajskou hygienickou stanicí”.
10. V § 17 odst. 1 se slova „okresní hygienik” nahrazují slovy „krajská hygienická stanice”.
11. V § 18 odst. 3 větě první se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „krajského úřadu” a ve větě druhé se slova „Okresní úřad” nahrazují slovy „Krajský úřad” a slova „okresního hygienika” slovy „krajské hygienické stanice”.
12. V § 18 odst. 4 se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „krajskému úřadu”.
13. V § 20 písm. e) se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
14. V § 22 odst. 2 se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
15. V § 22 odst. 4 se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
16. V § 22 odst. 5 se slova „okresního hygienika” nahrazují slovy „krajské hygienické stanice”.
17. V § 23 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”.
18. V § 24 odst. 1 větě první se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „krajského úřadu”.
19. V § 24 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”.
20. V § 28 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”.
21. V § 28 odst. 3 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „krajský úřad”.
22. Za § 30 se vkládá nový § 30a, který zní:
㤠30a
Působnosti stanovené krajskému úřadu podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST SEDMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti
Čl. LXXV
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, se mění takto:
1. V § 35 odst. 2 se slova „popřípadě rozhodnutí o schválení nájmu honitby” nahrazují slovy „po uzavření smlouvy o nájmu honitby nebo po nabytí právní moci”.
2. V § 40 a § 42 odst. 1 se za slova „která není hájena” vkládají slova „podle § 2 písm. c)”.
3. V § 45 odst. 1 písm. v) se slovo „lovit” nahrazuje slovem „střílet”.
4. V § 57 odst. 3 až 5 se slova „pověřené obecní úřady v přenesené působnosti” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
5. V § 60 se slova „pověřené obecní úřady v přenesené působnosti” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
6. V § 61 odst. 2 se slova „pověřené obecní úřady v přenesené působnosti” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
7. V § 69 odst. 6 se slova „pověřené obecní úřady v přenesené působnosti” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
ČÁST SEDMDESÁTÁ ŠESTÁ
(zrušena č. 99/2004 Sb. k 1. 4. 2004)
ČÁST SEDMDESÁTÁ SEDMÁ
Změna zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. LXXVII
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 42/1992 Sb., zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 39/1993 Sb., zákona č. 183/1993 Sb., zákona č. 131/1994 Sb., zákona č. 166/1995 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb. a zákona č. 139/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 6 odst. 3 věta druhá zní: „Výši nedoplatku přídělové ceny sdělí krajský úřad.”.
2. V § 18a odst. 1 se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”.
3. V § 23 odst. 3 větě druhé se slovo „okresní” nahrazuje slovem „krajský”.
4. V § 25 odst. 4 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností” a dále se slova „Magistrátní úřad” nahrazují slovy „Magistrát”.
5. Za § 25 se vkládá nový § 25a, který zní:
㤠25a
Působnosti stanovené krajskému úřadu, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, Magistrátu hlavního města Prahy nebo magistrátům měst Brno, Ostrava a Plzeň podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST SEDMDESÁTÁ OSMÁ
Změna zákona č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb.
Čl. LXXVIII
Zákon č. 243/1992 Sb., kterým se upravují některé otázky související se zákonem č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění zákona č. 93/1992 Sb., zákona č. 441/1992 Sb., zákona č. 29/1996 Sb., zákona č. 30/1996 Sb. a zákona č. 212/2000 Sb., se mění takto:
V § 10 odst. 2 se slovo „okresní” zrušuje.
ČÁST SEDMDESÁTÁ DEVÁTÁ
Změna zákona č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku
Čl. LXXIX
Zákon č. 39/1993 Sb., o pokutách a sankcích za nedodržování zákonů upravujících transformaci zemědělských družstev a nápravu majetkových křivd v oblasti vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, se mění takto:
1. V § 2 odst. 3 větách první a druhé se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
2. V § 2 odst. 4 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
3. V § 3 odst. 1 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
4. V § 3 odst. 2 se slova „okresní úřad” nahrazují slovy „obecní úřad obce s rozšířenou působností”.
5. V § 3 odst. 3 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
6. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který zní:
㤠3a
Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
7. V § 4 odst. 3 se slova „Pozemkového fondu České republiky6” nahrazují slovem „obce”.
8. § 5 se zrušuje.
ČÁST OSMDESÁTÁ
Změna zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon)
Čl. LXXX
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb. a zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 19 odstavec 3 včetně poznámek pod čarou č. 14) a 15) zní:
„(3) Na návrh vlastníka lesa nebo z vlastního podnětu může orgán státní správy lesů z důvodu ochrany lesa nebo v zájmu zdraví a bezpečnosti občanů rozhodnout o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa, nejvýše však na dobu tří měsíců. Totéž lze stanovit nařízením obce14s rozšířenou působností. Stanovenou dobu lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o tři měsíce. Zákazy vstupu do lesa nebo jiná omezení užívání lesa stanovená zvláštními předpisy anebo podle nich vyhlášená zůstávají nedotčena. Vstup do lesů, které jsou nezbytné pro potřeby obrany státu (dále jen „vojenské lesy”), se řídí zvláštními předpisy.15


14§ 11 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
15Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky.”.
2. V § 46 odst. 2 větě první se slova „orgán kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „krajský úřad”.
3. V § 47 odst. 1 písm. a) se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
4. V § 47 odst. 2 větě první se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností a krajského úřadu”.
5. V § 47 se odstavec 4 zrušuje.
6. V nadpise § 48 se slova „Okresní úřady” nahrazují slovy „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
7. V § 48 odst. 1 se slova „Okresní úřady” nahrazují slovy „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
8. V § 48 odst. 1 písm. d) se za slova „funkcí lesa” vkládají slova „do výměry 5 ha lesa hospodářského” a slova „nebo ministerstvo” se zrušují.
9. V § 48 odst. 1 písm. f) se za slova „funkcí lesa” vkládají slova „do výměry 1 ha”.
10. V § 48 odst. 1 písm. g) a i) se na konci doplňují slova „pokud nepřesahují jejich správní obvod,”.
11. V § 48 odst. 1 písm. l) se slova „obvod jejich územní působnosti” nahrazují slovy „jejich správní obvod”.
12. V § 48 odst. 1 se písmena o) až r) zrušují.
Dosavadní písmena s) až y) se označují jako písmena o) až t).
13. V § 48 odst. 1 písm. p) se slova „tyto pokuty vybírá a vymáhá” včetně středníku zrušují.
14. V § 48 odst. 1 písm. r) se na konci doplňují slova „pokud nepřesahují jejich správní obvod,”.
15. V § 48 odst. 1 písm. s) se na konci doplňují slova „pokud nepřesahují jejich správní obvod,”.
16. V § 48 odst. 2 se slova „Okresní úřady” nahrazují slovy „Obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
17. V § 48 odst. 2 se slova „v obvodu své územní působnosti” nahrazují slovy „ve svém správním obvodu.”.
18. V § 48 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až i) se označují jako písmena c) až g).
19. V § 48 odst. 2 písm. e) se za slova „lesní stráž” vkládají slova „s působností ve svém správním obvodu” a za slova „lesní stráže” se vkládají slova „s působností ve svém správním obvodu”.
20. V § 48 odst. 2 písm. f) se slova „v obvodu své územní působnosti” nahrazují slovy „ve svém správním obvodu” a slova „právnické osobě” nahrazují slovy „organizační složce státu”.
21. V § 48 se slova „okresní úřady” nahrazují slovy „obecní úřady obcí s rozšířenou působností”.
22. V § 48a odst. 1 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Krajský úřad”.
23. V § 48a odst. 1 se za dosavadní písmeno b) vkládají nová písmena c) až n), která znějí:
„c) o souhlasu k návrhům územně plánovací dokumentace obcí s rozšířenou působností, jimiž mají být dotčeny lesní pozemky, pokud není příslušné ministerstvo,
d) o souhlasu k vydání územního rozhodnutí, jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa těžbou nevyhrazených nerostů nebo jímž mají být dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více,
e) o odnětí lesních pozemků plnění funkcí lesa nebo o omezení jejich využívání pro plnění funkcí lesa o výměře 1 ha a více a o výši poplatků za odnětí (§ 17 odst. 1),
f) o dočasném omezení nebo vyloučení vstupu do lesa (§ 19 odst. 3), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
g) o stanovení podmínek ke konání organizovaných nebo hromadných sportovních akcí v lese (§ 20 odst. 5), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
h) schvalují plány a povolují jejich změny (§ 27 odst. 1 a 4), v rámci schvalování plánů povolují mýtní těžbu v lesních porostech mladších 80 let (§ 33 odst. 4), výjimky ze stanovené velikosti nebo šíře holé seče (§ 31 odst. 2) a výjimky ze zákonných lhůt pro zalesnění a zajištění lesního porostu (§ 31 odst. 6),
i) o uložení nebo provedení opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích (§ 35 odst. 1, 2 a 3),
j) o uložení opatření odchylných od ustanovení tohoto zákona v zájmu účelového hospodaření v lesích ochranných a v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 1),
k) o výši náhrady a subjektu povinném k poskytnutí této náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5),
l) o udělení nebo odnětí licence pro výkon funkce odborného lesního hospodáře (§ 37 odst. 2),
m) o uložení opatření k odstranění zjištěných nedostatků, opatření ke zlepšení stavu lesů a plnění jejich funkcí, o zastavení nebo omezení výroby nebo jiné činnosti v lese v případech hrozících škod (§ 51 odst. 1), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností,
n) o nezbytných opatřeních k odvrácení hrozícího nebezpečí (§ 57), pokud přesahují správní obvod obce s rozšířenou působností.”.

Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena o), p), r), s) a t).
24. V § 48a odst. 1 se původní písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena r), s) a t) se označují jako písmena p), r) a s).
25. V § 48a odst. 1 písm. r) se slova „obvod územní působnosti okresního úřadu” nahrazují slovy „správní obvod obce s rozšířenou působností”.
26. V § 48a odst. 1 písm. s) se slova „tyto pokuty vybírá a vymáhá” včetně středníku zrušují.
27. V § 48a odst. 2 se slova „Orgán kraje v přenesené působnosti” nahrazují slovy „Krajský úřad”.
28. V § 49 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c), d), e), f) a g) se označují jako písmena b), c), d), e) a f).
29. V § 49 odst. 2 písm. c) se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „kraje”.
30. V § 49 odst. 2 písm. d) se slova „tyto pokuty vybírá a vymáhá” včetně středníku zrušují.
31. V § 49 odst. 3 písm. j) se slova „orgánů krajů” nahrazují slovy „krajských úřadů”.
32. V § 49 odst. 3 písm. n) se slova „prvního stupně” zrušují.
33. V § 49 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) V lesích národních parků a jejich ochranných pásmech vykonává působnost krajského úřadu a ministerstva Ministerstvo životního prostředí.”.
34. Za § 58 se vkládá nový § 58a, který zní:
㤠58a
Působnosti stanovené krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
35. V § 59 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Úřadem příslušným ke zrušení ustanovení lesní stráží, která byla ustanovena okresním úřadem, je krajský úřad, v jehož správním obvodu vykonává lesní stráž svou funkci.”.
ČÁST OSMDESÁTÁ PRVNÍ
Změna zákona č. 91/1996 Sb., o krmivech
Čl. LXXXI
V zákoně č. 91/1996 Sb., o krmivech, v § 20 odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 9) zní:
„(3) Žadatel přiloží k žádosti souhlas Státní veterinární správy9nebo příslušného orgánu Inspekce životního prostředí s tím, že zkoušené krmivo, krmná surovina, doplňková látka nebo premix při navrženém použití neohrozí zdraví lidí, zvířat a životní prostředí.


9Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.”.
ČÁST OSMDESÁTÁ DRUHÁ
(zrušena zák. 326/2004 Sb. k 31.5.2004)
ČÁST OSMDESÁTÁ TŘETÍ
(zrušena zákonem č. 378/2007 Sb. k 31.12.2007)
ČÁST OSMDESÁTÁ ČTVRTÁ
Změna zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)
Čl. LXXXIV
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 41 odst. 2 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
2. V § 49 odst. 1 písm. e) se slova „okresnímu úřadu” nahrazují slovy „obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností”.
3. V § 76 odst. 3 se slova „Obecně závazná vyhláška” nahrazují slovy „Právní předpis”.
4. V § 76 odst. 3 se slova „okresního úřadu” nahrazují slovy „obecního úřadu obce s rozšířenou působností”.
5. V § 76 odst. 4 se slova „okresních úřadů” nahrazují slovy „obcí s rozšířenou působností”.
6. Za § 77a se vkládá nový § 77b, který zní:
㤠77b
Působnosti stanovené obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností podle tohoto zákona jsou výkonem přenesené působnosti.”.
ČÁST OSMDESÁTÁ PÁTÁ
Změna zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Čl. LXXXV
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se mění takto:
1. V § 19 odst. 9 písmeno c) zní:
„c) stanoviskem obecního úřadu podle místa sběru, že sběr bylin a plodů v příslušné oblasti nenarušuje druhovou rozmanitost; působnost stanovená obecnímu úřadu podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.”.
2. V § 29 odst. 4 písm. c) se slova „v okrese” nahrazují slovy „v obci”.
ČÁST OSMDESÁTÁ ŠESTÁ
Změna zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)
Čl. LXXXVI
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 2 se na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se slova „v případě vypouštění odpadních vod se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami podle přílohy č. 1 na dobu delší než 4 roky”.
2. V § 42 odst. 4 se za slovo „zřizuje” vkládá slovo „ústřední”.
3. V § 42 odst. 7 větě druhé se slova „příslušný okresní úřad” nahrazují slovy „příslušná obec, a to z prostředků státu”.
4. V § 71 odst. 3 písmeno b) zní:
„b) povodňové plány správních obvodů obcí s rozšířenou působností, které zpracovávají obce s rozšířenou působností,”.
5. V § 73 odst. 2 větě druhé se slovo „okresů” nahrazuje slovy „povodňové orgány pro správní obvody obcí s rozšířenou působností”.
6. V § 76 odst. 2 větě první se slovo „okresů” nahrazuje slovy „obcí s rozšířenou působností”.
7. V § 77 odst. 2 písmena b) a c) znějí:
„b) obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
c) krajské úřady,”.
8. V § 77 odst. 3 písm. b) se slovo „okresů” nahrazuje slovy „obcí s rozšířenou působností”.
9. V § 78 odst. 2 se slovo „okresu” nahrazuje slovy „obce s rozšířenou působností”.
10. V § 78 odst. 3 písm. g) a l) se slovo „okresu” nahrazuje slovy „obce s rozšířenou působností”.
11. V § 79 nadpis zní: „Povodňové orgány obcí s rozšířenou působností ”.
12. V § 79 odstavec 1 zní:
„(1) Starosta obce s rozšířenou působností zřizuje povodňovou komisi obce s rozšířenou působností a je jejím předsedou. Další členy komise jmenuje ze zaměstnanců obce s rozšířenou působností zařazených do obecního úřadu a zástupců orgánů a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, popřípadě pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňový orgán obce s rozšířenou působností je podřízen povodňovému orgánu uceleného povodí.”.
13. V § 79 odst. 2 se slovo „okresů” nahrazuje slovy „obcí s rozšířenou působností”.
14. V § 79 odst. 2 písm. a), b) a k) se slovo „okresu” nahrazuje slovy „správního obvodu obce s rozšířenou působností”.
15. V § 79 odst. 2 písm. g) se slovo „okresu” nahrazuje slovy „v správním obvodu obce s rozšířenou působností” a slovo „okresů” se nahrazuje slovy „obcí s rozšířenou působností”.
16. V § 80 odst. 2 písm. a) se slovo „okresů” nahrazuje slovy „správních obvodů obcí s rozšířenou působností”.
17. V § 80 odst. 2 písm. e), f), g) a i) se slovo „okresů” nahrazuje slovy „obcí s rozšířenou působností”.
18. V § 81 odst. 3 písm. c) se slovo „okresů” nahrazuje slovy „obcí s rozšířenou působností”.
19. V § 82 písm. a) se slovo „okresů” nahrazuje slovy „správních obvodů
Nahrávám...
Nahrávám...