dnes je 15.7.2024

Input:

327/2011 Sb., Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění účinném k 1.5.2022

č. 327/2011 Sb., Vyhláška o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění účinném k 1.5.2022
VYHLÁŠKA
ze dne 3. listopadu 2011
o údajích poskytovaných v souvislosti s provozem lodě a ve zprávách a oznámeních o námořní nehodě nebo mimořádné události, o minimální výši sjednaného pojištění za škody z provozu lodě a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
94/2022 Sb.
(k 1.5.2022)
vkládá § 1a a novou přílohu č. 1; mění § 2, § 3, § 5, § 6 a § 7
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 85 odst. 1 zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 310/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 261/2011 Sb., (dále jen „zákon”) k provedení § 23a odst. 7, § 24 odst. 3, § 27 odst. 3, § 33 odst. 1 písm. q), § 55g odst. 5 a § 55h odst. 5 zákona:
ČÁST PRVNÍ
ÚDAJE POSKYTOVANÉ V SOUVISLOSTI S PROVOZEM LODĚ, NÁMOŘNÍ NEHODOU NEBO MIMOŘÁDNOU UDÁLOSTÍ A MINIMÁLNÍ VÝŠE POJIŠTĚNÍ ZA ŠKODY Z PROVOZU LODĚ
§ 1
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) .
§ 1a
Vzor formuláře podle § 23a odst. 3 zákona je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 2
Oznámení provozovatele nebo velitele lodi podle § 23a odst. 7 a 8 zákona obsahuje
a)  identifikaci lodi
1.  jméno lodi,
2.  volací značku lodi a
3.  identifikační číslo lodi přidělené Mezinárodní námořní organizací,
4.  údaj o tom, zda loď smí přepravovat ozářené jaderné palivo, plutonium nebo vysoce radioaktivní odpad v obalech,
b)  přístav určení,
c)  u lodi opouštějící přístav v členském státě Evropské unie předpokládanou dobu odplutí z přístavu nebo z lodivodské stanice podle požadavků orgánu tohoto členského státu příslušného podle jeho předpisů a předpokládanou dobu příjezdu do následného přístavu určení,
d)  u lodi přijíždějící z přístavu třetího státu a plující do přístavu v členském státu Evropské unie předpokládanou dobu příjezdu do přístavu určení nebo do lodivodské stanice podle požadavků orgánu tohoto členského státu příslušného podle jeho předpisů,
e)  celkový počet osob na lodi,
f)  technické názvy nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek, zejména UN číslo2) ,
g)  třídu nebezpečí v souladu s Mezinárodním předpisem pro přepravu nebezpečného zboží po moři3) , Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu nebezpečných chemikálií3) a Mezinárodním předpisem pro stavbu a vybavení lodí pro hromadnou přepravu zkapalněných plynů3) ,
h)  množství nebezpečných věcí nebo znečišťujících látek,
i)  identifikační číslo přepravní nákladní jednotky, nejsou-li nebezpečné věci nebo znečišťující látky přepravovány v cisternách,
Nahrávám...
Nahrávám...