dnes je 3.6.2023

Input:

332/2013 Sb., Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka

č. 332/2013 Sb., Vyhláška o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
VYHLÁŠKA
ze dne 18. října 2013
o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 4a odst. 1 zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a zákona č. 306/2013 Sb.:
§ 1
Vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka je uveden v příloze k této vyhlášce.
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2013.
 
Ministr:
Ing. Koníček v. r.
 
Příloha k vyhlášce č. 332/2013 Sb.
Vzor Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
 
Standardizovaný záznam sociálního pracovníka
úřední záznamy o spisu1
OSOBNÍ ÚDAJE KLIENTA A JEJICH ZMĚNY
Titul, příjmení ....................................................................................
Jméno ...................................................................................
Datum, místo a stát narození ..................................................................
Rodné číslo ....................................................................................
Adresa místa trvalého pobytu ...................................................................
Adresa pro doručování...........................................................................
Kontakt (tel., mob., e-mail).......................................................................
Bydliště (je-li odlišné od trvalého pobytu)....................................................
Místo předchozího bydliště .....................................................................
Státní občanství ..................................
Důchod aj. dávky pojistných systémů soc. zabezpečení2
ano - ne
Výkon výdělečné činnosti
ano - ne
Výkon výdělečné činnosti v zahraničí2
ano - ne
Rodinný příslušník v zahraničí2
ano - ne
Nezaopatřenost
ano - ne
Případné další údaje důležité pro práci s klientem (ošetřující lékař, zdravotní pojišťovna):
....................................................................................
....................................................................................
ZAŘAZENÍ KLIENTA DO HLAVNÍ CÍLOVÉ SKUPINY (včetně dílčího rozlišení)
1. Osoby se zdravotním postižením nebo duševním onemocněním
   1.1 Tělesné postižení dětí i dospělých
   1.2 Smyslové postižení dětí i dospělých
   1.3 Mentální postižení dětí i dospělých
   1.4 Duševní onemocnění dětí i dospělých
   1.5 Ostatní onemocnění
2. Osoby pečující o osoby závislé na péči jiné osoby
   2.1 Sociální problémy vyplývající z péče o závislou osobu (děti, senioři, osoby se zdravotním postižením)
3. Osoby s různým stupněm zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům (omezení svéprávnosti)
   3.1 Ohrožení práv osob před zbavením/omezením způsobilosti k právním úkonům (omezení svéprávnosti)
   3.2 Ohrožení práv osob po zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům (omezení svéprávnosti)
4. Osoby ohrožené sociálním vyloučením
   4.1 Sociální vyloučení, které je důsledkem stáří
   4.2 Sociální vyloučení, které vyplývá z příslušnosti k národnostní menšině nebo lokální komunitě
   4.3 Sociální vyloučení, které je důsledkem osamělosti jedince
   4.4 Sociální vyloučení, které je důsledkem zdravotního postižení
   4.5 Sociální vyloučení, které je důsledkem návratu osoby z ústavního zařízení
   4.6 Sociální vyloučení, které je následkem ztráty bydlení
   4.7 Sociální vyloučení, které je následkem ztráty zaměstnání
   4.8 Sociální vyloučení, které je důsledkem ztráty sociálního zázemí nebo jiné sociální události
5. Osoby ohrožené rizikovým způsobem života
   5.1 Sociální problémy vyplývající z neorganizovaného způsobu života dětí a mládeže
   5.2 Sociální problémy vyplývající z poskytování placených sexuálních služeb
   5.3 Sociální problémy vyplývající ze zneužívání alkoholu
   5.4 Sociální problémy vyplývající ze závislosti na hracích automatech
   5.5 Sociální problémy vyplývající z příslušnosti k rizikové subkultuře
   5.6 Sociální problémy vyplývající ze zneužívání omamných a psychotropních látek
   5.7 Sociální problémy vyplývající z páchání trestné činnosti
6. Oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí
   6.1 Sociální problémy obětí trestné činnosti jiných osob
   6.2 Sociální problémy obětí domácího násilí
   6.3 Sociální problémy obětí týraní, zneužívání nebo zanedbávání, pokud se nestávají klienty orgánů sociálně-právní ochrany (např. senioři, osoby s postižením nebo s omezením způsobilosti k právním úkonům, osoby, které jsou oběťmi organizovaného zločinu)
   6.4 Sociální problémy obětí jiných forem agresivního jednání
7. Osoby, které ztratily přístřeší, nebo se nacházejí v nejistém nebo neadekvátním bydlení
   7.1 Riziko ztráty bydlení
   7.2 Ztráta či absence bydlení
   7.3 Nevyhovující bydlení
8. Nezaměstnaní a osoby s materiálními problémy
   8.1 Nízké příjmy
   8.2 Nekompetence hospodařit s finančními prostředky nebo jejich ekvivalentem
   8.3 Zadlužení
   8.4 Ztráta zaměstnání a dlouhodobá nezaměstnanost
9. Imigranti
   9.1 Sociální problémy vyplývající z imigrace ze zemí EHP a Švýcarska
   9.2 Sociální problémy vyplývající z imigrace ze třetích zemí (jiných než EHP a Švýcarsko)
10. Rodiny s dětmi
   10.1 Zanedbávání, týrání a zneužívání dětí
   10.2 Výchovné problémy dětí
   10.3 Vztahové problémy v rodině, které vedou k ohrožení dětí
   10.4 Pobyt dítěte v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
   10.5 Pobyt dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
11. Další skupiny osob neuvedené výše
 
ZAŘAZENÍ KLIENTA DO DALŠÍ SLEDOVANÉ CÍLOVÉ SKUPINY NEBO CÍLOVÝCH SKUPIN (podle bodů 1 až 11)
...................................................................................
...................................................................................
...................................................................................
KLIENT A JEHO ŽIVOTNÍ SITUACE
Vymezení a stanovení problému
Popis výchozí situace klienta
období3.....
(přímo nebo náznakem vyslovená, případně v rozhovoru se sociálním pracovníkem upřesněná přání, záměry, cíle, požadavky, očekávání)
záznam ...
Charakteristiky životní situace klienta:
 
1. charakteristika jeho osoby a její změny
období.....
(např. životní cíle nebo plány, potíže, zdravotní stav, ekonomická situace, rodinná situace, počet osob žijících v současné době s klientem, a to včetně podílu na úhradě společných nákladů, zvláštní zvyklosti, šance a silné stránky)
záznam ...
2. charakteristika jeho problémů ve vztazích se subjekty sociálního prostředí a jejich změn
období.....
(např. spory, ne/plnění dohod, nedorozumění, obtíže, konflikty apod. ve vztazích s osobami, komerčními, nevládními, občanskými aj. organizacemi, úřady státní správy a obecní samosprávy, organizacemi sociálních služeb)
záznam ...
3. pomáhající intervence nebo služby poskytované před zahájením spolupráce s obecním úřadem
období.....
(např. poradenství, pečovatelská služba, psychiatrická péče, sociální dávky, dotace apod.) a žádosti a rozhodnutí o nich (např. žádosti o sociální dávky a služby a způsob jejich vyřízení, rozhodnutí soudů, opatření nebo rozhodnutí obecního úřadu nebo jiných státních nebo samosprávných orgánů)
záznam ...
 
POUŽITÁ METODA PŘÍMÉ PRÁCE S KLIENTEM
1. Fáze vyhledávání (depistáž)
   1.1 Vědomé, cílené a včasné vyhledávání jedince nebo skupiny ohrožených sociálním vyloučením nebo jinou sociální událostí v jejich sociálním prostředí
Nahrávám...
Nahrávám...