dnes je 4.6.2023

Input:

357/2016 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby

č. 357/2016 Sb., Vyhláška o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
VYHLÁŠKA
ze dne 25. října 2016
o zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby
Ministerstvo obrany stanoví podle § 21 odst. 7 a § 29 odst. 6 zákona č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon), ve znění zákona č. 47/2016 Sb., a po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví podle § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání:
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÉ ZÁSADY PRO POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
§ 1
Zdravotní způsobilost
(1) Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby se provádí
a) při lékařské prohlídce v rámci odvodního nebo přezkumného řízení, není-li dále stanoveno jinak,
b) v rámci výběru občana ucházejícího se o povolání do služebního poměru vojáka z povolání (dále jen „uchazeč”),
c) u občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení,
d) u vojáka v záloze.
(2) Zdravotní způsobilost se posuzuje také při lékařské prohlídce vojáka v činné službě, a to
a) před jeho služebním zařazením na služební místo, které vyžaduje speciální odbornost (dále jen „specialista”), nebo
b) při ukončení vojenské činné služby.
(3) V průběhu lékařské prohlídky zjistí lékař odvodní komise, lékař přezkumné komise nebo vojenský lékař (dále jen „posuzující lékař”) zdravotní stav posuzované osoby a učiní závěr, na jehož základě vojenský poskytovatel nebo jiný k tomu oprávněný poskytovatel zdravotních služeb vydá lékařský posudek o schopnosti nebo neschopnosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu, ve kterém současně stanoví stupeň zdravotní způsobilosti posuzované osoby, popřípadě omezení a úlevy pro výkon služby na služebním místě.
§ 2
Stupně zdravotní způsobilosti
(1) Stupně zdravotní způsobilosti jsou stanovovány pro potřeby zdravotní klasifikace, a to podle zjištěné míry schopnosti posuzované osoby k výkonu vojenské činné služby. Stupně zdravotní způsobilosti se vyznačují klasifikační značkou A, BI, BII, BIII, C nebo D přiřazenou k nemoci nebo vadě podle seznamu nemocí a vad stanoveného v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(2) Stupně zdravotní způsobilosti se s přihlédnutím k požadavkům na schopnost vykonávat vojenskou činnou službu vyjadřují slovy:
a) „Schopen (značka A)” pro první stupeň,
b) „Schopen s výhradou (značka B)” pro druhý stupeň,
c) „Schopen s omezením (značka C)” pro třetí stupeň,
d) „Neschopen (značka D)” pro čtvrtý stupeň.
(3) První stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, uchazeči, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo vojákovi, pokud jejich zdravotní způsobilost dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu bez omezení, s výjimkou některých speciálních vojenských odborností podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce, jež kladou zvláštní nároky na zdravotní způsobilost.
(4) Druhý stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo bývalému vojákovi z povolání zařazenému do zálohy, pokud jejich zdravotní způsobilost umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, s výjimkou vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost, duševní činnosti nebo intelektové kvality anebo zvýšené požadavky na přesnost a pohotovost smyslových orgánů.
(5) Třetí stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit uchazeči nebo vojákovi z povolání, pokud jejich zdravotní způsobilost dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu u všech druhů vojsk a služeb, ale omezuje zařazení na některá služební místa podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce, a vyžaduje
a) občasné poskytování krátkodobých úlev v plnění služebních povinností podle konkrétních podmínek výkonu služby, a to nejdéle na dobu 3 měsíců, nebo
b) poskytování dlouhodobých úlev v plnění služebních povinností podle podmínek výkonu služby v příslušném služebním zařazení posuzovaného vojáka z povolání, a to nejdéle na dobu 6 měsíců.
(6) Čtvrtý stupeň zdravotní způsobilosti lze stanovit občanovi při odvodním řízení, vojákovi při přezkumném řízení, uchazeči, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, anebo vojákovi, jejichž
a) nemoc nebo vada je tímto stupněm klasifikována v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo
b) aktuální zdravotní stav nedovoluje vykonávat vojenskou činnou službu déle než 12 měsíců.
(7) Druhý stupeň zdravotní způsobilosti „Schopen s výhradou (značka B)” může být stanoven jednotlivě nebo v různých kombinacích následujících podskupin tohoto stupně zdravotní způsobilosti:
a) „Schopen, ne pro I (značka BI)” lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva, poddůstojníkovi nebo důstojníkovi při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na fyzickou zdatnost podle příloh č. 1 a 2 k této vyhlášce,
b) „Schopen, ne pro II (značka BII)” lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva nebo poddůstojníkům při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují zvýšené nároky na duševní činnosti a intelektové kvality,
c) „Schopen, ne pro III (značka BIII)” lze stanovit občanovi při odvodním řízení, občanovi, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, vojákovi mužstva, poddůstojníkům nebo důstojníkům při zdravotní způsobilosti, která umožňuje běžnou pracovní aktivitu a dovoluje vykonávat vojenskou činnou službu, kromě vojenských odborností a služebního zařazení, jež vyžadují přesnost a pohotovost smyslových orgánů.
§ 3
Stanovení stupně zdravotní způsobilosti na dobu určitou
Třetí stupeň zdravotní způsobilosti „Schopen s omezením (značka C)” lze stanovit pouze na dobu určitou, a to v rozmezí od 12 do 60 měsíců s přihlédnutím k předpokládanému vývoji zdravotního stavu vojáka z povolání ovlivňujícího snížení míry jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.
§ 4
Obecné postupy posuzování zdravotní způsobilosti
(1) Pro posouzení zdravotní způsobilosti posuzované osoby je lékařská prohlídka cíleně zaměřena zejména na zjištění nemocí, vad a stavů vylučujících nebo omezujících stanovení stupně zdravotní způsobilosti, který umožňuje rozhodnout o schopnosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu. Seznam nemocí, vad a stavů podle věty první je stanoven v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
(2) Pokud jsou výsledky lékařské prohlídky nebo odborné nálezy provedených lékařských vyšetření neúplné, rozporné nebo starší než 3 měsíce, vyžádá posuzující lékař u poskytovatelů zdravotních služeb pro posuzovanou osobu provedení dalších odborných vyšetření, popřípadě může od registrujícího poskytovatele zdravotních služeb1) vyžádat výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě.
(3) Zdravotní způsobilost posuzované osoby k výkonu vojenské činné služby ve vztahu ke schopnosti plnit úkoly v příslušném služebním zařazení je v posudkovém závěru vyjádřena slovy:
a) „zdravotně způsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení”,
b) „zdravotně způsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení jen za určitých podmínek”; společně s uvedeným výrokem vojenský poskytovatel v posudku o zdravotní způsobilosti stanoví specifické podmínky, za kterých je posuzovaná osoba zdravotně způsobilá k výkonu vojenské činné služby v předpokládaném služebním zařazení, nebo
c) „zdravotně nezpůsobilá k výkonu předpokládaného služebního zařazení”.
§ 5
Posuzování zdravotní způsobilosti specialisty
Zvláštní zdravotní požadavky pro posuzování zdravotní způsobilosti specialisty pro jeho služební zařazení na služební místo vyžadující některou speciální odbornost jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce.
§ 6
Úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka
Úpravu podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka v důsledku jeho zdravotní indispozice provádí vojenský poskytovatel podle zásad stanovených v příloze č. 3 k této vyhlášce jako součást léčebného režimu vojáka.
HLAVA II
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY
§ 7
(1) Lékařská prohlídka prováděná za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě obsahuje:
a) ověření a doplnění údajů z rodinné, osobní a pracovní anamnézy,
b) antropometrická měření,
c) základní chemické vyšetření moči ke zjištění přítomnosti bílkoviny, glukózy, ketonů, urobilinogenu, krve a pH moči,
d) fyzikální vyšetření interního charakteru včetně změření krevního tlaku a tepu,
e) orientační neurologické vyšetření a
f) orientační vyšetření sluchu a zraku, včetně vyšetření barvocitu.
(2) Lékařská prohlídka prováděná za účelem posouzení zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě posuzované osoby,
a) která podle osobní a pracovní anamnézy, lékařských zpráv nebo podle zdravotnické dokumentace vykazuje znaky zhoršené sociální adaptace nebo společensky škodlivého jednání, nebo
b) které byla poskytována zdravotní péče v oboru psychiatrie formou lůžkové nebo ambulantní péče pro duševní poruchy anebo poruchy chování vedoucí zejména k patologickým závislostem,

obsahuje kromě vyšetření podle odstavce 1 také odborné psychiatrické vyšetření.
(3) Součástí lékařské prohlídky uchazečů, vojáků určených k výkonu vojenské služby mimo území České republiky a specialistů, je klinicko-psychologické vyšetření, které se provádí za účelem posouzení a vyhodnocení jejich psychické způsobilosti a zjištění odolnosti jejich psychických funkcí při zátěži za mimořádných podmínek.
(4) Pokud má být voják, u kterého byla zdravotní způsobilost k výkonu vojenské činné služby posuzována v řízení o jeho žádosti o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti, zařazen na služební místo
a) průzkumníka, potápěče a operátora protitankových kompletů,
b) výsadkáře,
c) řidiče vojenských vozidel a vůdce vojenských plavidel,
d) radisty,
e) operátora radiolokační a rádiové zaměřovací techniky, nebo
f) strážní služby,

je součástí lékařské prohlídky prováděné za účelem posouzení jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby také klinicko-psychologické vyšetření.
ČÁST DRUHÁ
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA III
LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY VOJÁKŮ V ČINNÉ SLUŽBĚ
§ 8
Posuzování zdravotní způsobilosti vojáka v činné službě
Zdravotní způsobilost vojáka v činné službě se posuzuje při lékařských prohlídkách, prováděných jako:
a) vstupní lékařská prohlídka,
b) preventivní roční lékařská prohlídka vojáka z povolání,
c) rozšířená preventivní prohlídka vojáka z povolání, nebo
d) výstupní lékařská prohlídka vojáka.
§ 9
Vstupní lékařská prohlídka vojáka
(1) Vstupní lékařská prohlídka vojáka je prováděna
a) při povolání vojáka v záloze do služebního poměru,
b) při nástupu vojáka v záloze:
1. na vojenské cvičení,
2. k výkonu služby v operačním nasazení, nebo
3. k výkonu mimořádné služby.
(2) Obsahem vstupní lékařské prohlídky prováděné podle odstavce 1 je kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také orientační vyšetření chrupu.
(3) Vstupní lékařská prohlídka prováděná při nástupu vojáka v záloze na vojenské cvičení v délce trvání méně než 14 dnů obsahuje pouze ověření a doplnění údajů z rodinné, osobní a pracovní anamnézy.
§ 10
Preventivní roční lékařská prohlídka vojáka z povolání
(1) Obsahem preventivní roční lékařské prohlídky vojáka z povolání je doplnění údajů jeho rodinné, osobní a pracovní anamnézy se zaměřením na zjištění změn v jeho zdravotní způsobilosti a posouzení vlivu rizikových faktorů příslušného služebního zařazení na jeho zdraví; rizikovými faktory se pro účely této vyhlášky rozumí skutečnosti, které jsou součástí výkonu služby vojáka z povolání a které mohou být z hlediska vědeckých poznatků iniciačním mechanismem pro vznik zejména ischemické choroby srdeční, hypertenze, poruchy metabolismu tuků nebo metabolického syndromu.
(2) Pokud je stanovená zdravotní způsobilost vojáka z povolání klasifikována stupněm „Schopen s omezením (značka C)”, stanoví se konkrétní časové omezení této zdravotní klasifikace podle § 2 odst. 5 nebo § 3 s přihlédnutím k předpokládanému vývoji zdravotního stavu vojáka z povolání ovlivňujícího snížení míry jeho zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby.
§ 11
Rozšířená preventivní prohlídka vojáka z povolání
(1) Rozšířená preventivní prohlídka je prováděna u vojáků z povolání ve věkových skupinách 25, 30, 35 a 38 let a nad 40 let věku. U vojáků z povolání ve věkové skupině nad 40 let věku je rozšířená preventivní prohlídka prováděna každoročně.
(2) Obsahem rozšířené preventivní prohlídky vojáka z povolání jsou vyšetření podle § 7 odst. 1 a dále
a) laboratorní vyšetření krve a krevního séra v rozsahu:
1. krevní obraz a diferenciální počet leukocytů,
2. sedimentace erytrocytů,
3. celkový cholesterol,
4. HDL-cholesterol,
5. LDL-cholesterol,
6. triacylglyceroly,
7. glukóza,
8. alanintransamináza,
9. gamaglutamyltransferáza,
10. aspartátaminotransferáza,
11. bilirubin,
12. kreatinin,
13. urea,
14. kyselina močová a
15. prostatický specifický antigen u mužů nad 40 let,
b) klidový elektrokardiogram,
c) diferencované preventivní onkologické vyšetření v rozsahu:
1. vyšetření konečníku,
2. vyšetření stolice na okultní krvácení u osob nad 40 let věku, a to s četností jednou za 2 roky; vyšetření stolice na okultní krvácení lze u vojáka z povolání staršího 55 let věku nahradit provedením screeningového kolonoskopického vyšetření, které se provádí s četností jednou za 5 let,
d) mamografické vyšetření u žen nad 40 let věku, a to s četností jednou za 2 roky,
e) ultrazvukové vyšetření prsní žlázy, a to u žen:
1. ve věku 35 až 40 let každoročně,
2. nad 40 let věku vždy v kalendářním roce, ve kterém není prováděno vyšetření podle písmene d), a
f) ultrazvukové vyšetření dolní poloviny břicha u žen nad 35 let věku, a to s četností jednou za 2 roky.
§ 12
Výstupní lékařská prohlídka vojáka
(1) Výstupní lékařská prohlídka vojáka se provádí při ukončení vojenské činné služby.
(2) Pro provedení výstupní prohlídky se použije ustanovení § 10 odst. 1 přiměřeně.
(3) Posuzující lékař v průběhu výstupní lékařské prohlídky zjistí zdravotní stav vojáka v činné službě a zpracuje lékařskou zprávu, ve které popíše aktuální zdravotní stav vojáka v činné službě a vliv služby na jím zjištěný zdravotní stav, popřípadě na výsledky dalších provedených odborných vyšetření.
HLAVA IV
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI UCHAZEČŮ
§ 13
(1) Součástí lékařské prohlídky pro posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče je její vstupní část, kterou je řízený pohovor uchazeče s posuzujícím lékařem vedený s cílem vyhodnocení základních skutečností o jeho zdravotním stavu na základě jím poskytnutých údajů a informací, popřípadě dokumentů vypovídajících o jeho anamnéze.
(2) Obsahem lékařské prohlídky určené pro posouzení zdravotní způsobilosti uchazeče jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:
a) elektrokardiografické vyšetření,
b) laboratorní vyšetření krve a krevního séra v rozsahu:
1. určení krevní skupiny,
2. provedení krevního obrazu a zjištění diferenciálního počtu leukocytů,
3. zjištění sedimentace erytrocytů,
4. provedení sérologického vyšetření na syfilis,
5. zjištění povrchového antigenu žloutenky typu B,
6. zjištění celkového bilirubinu,
7. zjištění přímého bilirubinu,
8. vyšetření na přítomnost glukózy v krvi,
9. vyšetření na přítomnost alanintransaminázy,
10. vyšetření na přítomnost aspartátaminotransferázy,
11. zjištění celkového cholesterolu,
c) mikroskopické vyšetření močového sedimentu,
d) rentgenové vyšetření hrudních orgánů,
e) vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
f) vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu,
g) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření,
h) odborné gynekologické vyšetření u žen a
i) klinicko-psychologické vyšetření.
(3) U uchazeče, u kterého je předpoklad jeho povolání k výkonu vojenské činné služby k Vojenskému zpravodajství a jehož služební zařazení je informací podléhající ochraně podle zákona o ochraně utajovaných informací, zdravotní způsobilost vykonávat vojenskou činnou službu posuzuje vojenský lékař v oboru všeobecné praktické lékařství vojenského poskytovatele provozujícího zdravotnické zařízení zařazené do Vojenského zpravodajství2) ; vojenský poskytovatel provozující zdravotnické zařízení zařazené do Vojenského zpravodajství2) zajišťuje pro uchazeče podle tohoto odstavce rovněž psychologické vyšetření.
§ 14
(1) Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby je uchazeč, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)” nebo „Schopen s omezením (značka C)” podle sloupce II přílohy č. 1 k této vyhlášce a požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.
(2) Uchazeč podle § 13 odst. 3 je zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby, pokud jeho zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci podle odstavce 1 nebo s přihlédnutím k předpokládanému služebnímu zařazení ve Vojenském zpravodajství také zdravotní klasifikaci „Schopen, ne pro I (značka BI)” nebo „Schopen s omezením (značka C)”.
HLAVA V
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OBČANA, KTERÝ POŽÁDAL O ZAŘAZENÍ DO AKTIVNÍ ZÁLOHY NEBO O ÚČAST NA VOJENSKÉM CVIČENÍ
§ 15
(1) Zdravotní způsobilost občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, posuzuje posuzující lékař vojenského poskytovatele v oboru všeobecné praktické lékařství. Součástí lékařské prohlídky je řízený pohovor podle § 13 odst. 1.
(2) Obsahem lékařské prohlídky určené pro posouzení zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:
a) elektrokardiografické vyšetření,
b) orientační vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
c) orientační vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu a
d) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření.
(3) Posuzující lékař provádějící lékařskou prohlídku k posouzení zdravotní způsobilosti občana, který požádal o zařazení do aktivní zálohy nebo o účast na vojenském cvičení, zajistí pro tohoto občana u vojenských poskytovatelů provedení:
a) rentgenového vyšetření hrudních orgánů, pokud není doložen výsledek obdobného vyšetření realizovaného v posledních 5 letech,
b) odborného gynekologického vyšetření u žen.
(4) Lékařská vyšetření podle odstavce 3 jsou součástí lékařské prohlídky provedené podle odstavce 2.
§ 16
Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby pro zařazení do aktivní zálohy nebo na vojenské cvičení je občan, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)” nebo „Schopen, ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)” podle sloupce I přílohy č. 1 k této vyhlášce a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.
HLAVA VI
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI OBČANA V ODVODNÍM ŘÍZENÍ
§ 17
(1) Obsahem lékařské prohlídky určené pro zjišťování zdravotní způsobilosti občana v odvodním řízení jsou kromě vyšetření stanovených v § 7 odst. 1 také:
a) orientační vyšetření nosní dutiny, uší, řeči, hlasu a sluchu,
b) orientační vyšetření ústní dutiny a stavu chrupu a
c) orientační chirurgické, neurologické, psychiatrické a kožní vyšetření.
(2) Posuzující lékař zajistí pro občana, jehož zdravotní způsobilost je posuzována v odvodním řízení, u vojenského poskytovatele provedení:
a) rentgenového vyšetření hrudních orgánů, pokud není doložen výsledek obdobného vyšetření realizovaného v posledních 5 letech,
b) odborného gynekologického vyšetření u žen.
(3) Lékařská vyšetření podle odstavce 2 jsou součástí lékařské prohlídky provedené v odvodním řízení.
§ 18
Zdravotně způsobilý k výkonu vojenské činné služby je občan, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen (značka A)” nebo „Schopen ne pro I, II, III (značka BI, BII, BIII)” podle sloupce I přílohy č. 1 k této vyhlášce a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.
HLAVA VII
POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI SPECIALISTY
§ 19
(1) Posuzování zdravotní způsobilosti specialisty je prováděno posuzujícím lékařem vojenského poskytovatele před zahájením odborného výcviku nebo při stanovených lékařských prohlídkách, popřípadě při celkovém vyšetření posuzovaného specialisty.
(2) Zdravotně způsobilý k výkonu předpokládaného služebního zařazení podle § 4 odst. 3 písm. a) je specialista, jehož zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen”, popřípadě „Schopen, ne pro I” nebo „Schopen, ne pro III” a dále požadavkům uvedeným v přílohách č. 2 a 3 k této vyhlášce.
(3) Zdravotně způsobilý k výkonu předpokládaného služebního zařazení jen za určitých podmínek podle § 4 odst. 3 písm. b) je specialista, jehož zjištěná zdravotní způsobilost odpovídá zdravotní klasifikaci „Schopen s omezením (značka C)”, pokud zjištěná nemoc nemá vliv na výkon předpokládaného služebního zařazení.
ČÁST TŘETÍ
LÉKAŘSKÝ POSUDEK O ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI
§ 20
Náležitosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
(1) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti obsahuje:
a) identifikační údaje:
1. posuzované osoby, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresa místa bydliště, popřípadě adresa místa trvalého pobytu,
2. vojenského poskytovatele nebo jiného poskytovatele zdravotních služeb, který lékařský posudek vydal, a to v rozsahu název nebo obchodní firma, adresa sídla, otisk razítka poskytovatele zdravotních služeb,
3. posuzujícího lékaře, a to v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení a podpis,
b) pořadové číslo nebo jiné evidenční označení lékařského posudku o zdravotní způsobilosti použité v rámci evidence vedené vojenským poskytovatelem,
c) údaj o účelu vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,
d) výrok o posudkovém závěru a vyznačení určené zdravotní klasifikace; v případě vojáka z povolání, jehož zdravotní způsobilost byla klasifikována třetím stupněm zdravotní způsobilosti „Schopen s omezením (značka C)”, obsahuje lékařský posudek také popis úpravy podmínek pro plnění služebních úkolů vojáka na služebním místě podle přílohy č. 3 k této vyhlášce, stanovený rozsah tělesné přípravy a stanovené formy přezkoušení fyzické zdatnosti vojáka,
e) slovní vyjádření ke zdravotní způsobilosti posuzované osoby vykonávat vojenskou činnou službu, popřípadě plnit úkoly v příslušném služebním zařazení,
f) poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,
g) datum vydání lékařského posudku o zdravotní způsobilosti,
h) vyznačení doby platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti, pokud je třeba na základě zdravotní způsobilosti omezit jeho platnost.
§ 21
Využití lékařského posudku o zdravotní způsobilosti
Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti je součástí:
a) odvodního protokolu při odvodním řízení nebo při přezkumném řízení s vojákem v činné službě,
b) protokolu lékařské komise při přezkumném řízení s vojákem v záloze,
c) osobního spisu uchazeče nebo vojáka v záloze při dobrovolném převzetí výkonu branné povinnosti, nebo
d) dokumentace občana, který neúspěšně požádal o dobrovolné převzetí výkonu branné povinnosti.
ČÁST ČTVRTÁ
ZPŮSOB POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI VOJÁKŮ K VOJENSKÉ ČINNÉ SLUŽBĚ PŘI PŘEZKUMNÉM ŘÍZENÍ
§ 22
(1) Na posuzování zdravotní způsobilosti vojáků k vojenské činné službě v přezkumném řízení se použijí obecné postupy posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě stanovené podle § 4.
(2) Přezkumná komise pro stanovení stupně zdravotní způsobilosti a rozhodování o schopnosti nebo o neschopnosti vojáka vykonávat vojenskou činnou službu vychází z lékařské zprávy doručené vojenským poskytovatelem posuzujícího lékaře předsedovi přezkumné komise, zejména pak z jejího posudkového závěru a návrhu posuzujícího lékaře na stanovení nové zdravotní klasifikace.
§ 23
Základní dokumentace pro přezkumné řízení
(1) Základní dokumentaci pro posouzení zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby v přezkumném řízení tvoří veškeré dokumenty využité nebo vytvořené podle § 4 a 7, lékařská zpráva vojenského poskytovatele zpracovaná pro účely přezkumného řízení a zdravotnická dokumentace vedená v souvislosti se skutečnostmi, na základě kterých je přezkumné řízení zahájeno, kterými jsou:
a) změny zdravotní způsobilosti vojáka, pokud změny zdravotního stavu zjištěné při lékařské prohlídce po ukončeném léčení nebo po vyčerpání léčebných možností neodpovídají stanovené zdravotní způsobilosti,
b) doba trvání neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 8 týdnů v době základního vojenského výcviku, jedná-li se o vojáka z povolání po jeho povolání do služebního poměru,
c) doba trvání dočasné neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 6 měsíců, pokud není předpoklad ukončení této neschopnosti v průběhu podpůrčí doby3) , jedná-li se o vojáka z povolání,
d) závažné úrazy nebo vážná onemocnění vojáka v záloze oznámené tímto vojákem, pokud jeho zdravotní způsobilost neodpovídá stanovené zdravotní klasifikaci,
e) nesoulad mezi zdravotní způsobilostí zjištěnou při vstupní lékařské prohlídce a stanovenou zdravotní klasifikací, jedná-li se o vojáka v mimořádné službě za stavu ohrožení státu nebo za válečného stavu,
f) doba trvání neschopnosti k vojenské činné službě pro nemoc nebo úraz delší než 6 týdnů, jedná-li se o vojáka v operačním nasazení nebo v mimořádné službě, pokud není předpoklad ukončení léčby do 3 měsíců,
g) stanovení provedení nového přezkumného řízení přezkumnou komisí při předchozím přezkumném řízení.
(2) Součástí lékařské zprávy podle odstavce 1 jsou údaje z rodinné, osobní a pracovní anamnézy posuzované osoby, návrh na stanovení nové zdravotní klasifikace a všechny známé okolnosti, které vedou k přezkumnému řízení, včetně uvedení skutečností, které vedou k zahájení přezkumného řízení.
ČÁST PÁTÁ
PŘECHODNÉ A ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
§ 24
Přechodné ustanovení
Posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby zahájené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se ukončí způsobem stanoveným vyhláškou č. 103/2005 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, s výjimkou případů, kdy zdravotní způsobilost posuzované osoby by byla posouzena příznivěji podle této vyhlášky.
§ 25
Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 103/2005 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě, se zrušuje.
§ 26
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 4. listopadu 2016.
 
Ministr:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 357/2016 Sb.
SEZNAM NEMOCÍ, VAD A STAVŮ PRO POSUZOVÁNÍ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI K VÝKONU VOJENSKÉ ČINNÉ SLUŽBY
Uživatelské poznámky:
1. Seznam nemocí, vad a stavů pro posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné službě (dále jen „Seznam”) je zpracován podle Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů, ve znění její desáté revize (dále jen MKN - 10). Část V. „Poruchy duševní a poruchy chování (F00 - F99)” Seznamu je zpracována podle V. Diagnostického a statistického manuálu duševních poruch Americké psychiatrické společnosti.
V Seznamu jsou pro posuzování zdravotní způsobilosti k výkonu vojenské činné služby podrobněji uvedena jen ta onemocnění, následné stavy a vady, které se nejčastěji vyskytují ve vojenské posudkové praxi.
2. Pro účely posuzování zdravotní způsobilosti k vojenské činné službě se při stanovování diagnóz uvádí název nemoci a písmeno s dvojmístným číselným kódem, popřípadě ještě s doplňujícím kódem odděleným tečkou (značka nemoci podle MKN-10).
Za číslem - značkou nemoci se uvádí vždy písmeno sloupce, které vyznačuje závažnost onemocnění, a zdravotní klasifikace s označením sloupce, podle kterého je fyzická osoba posuzována.
3. Podle sloupce I se posuzují:
a) občané, kteří jsou povinni podrobit se odvodnímu řízení,
b) mužstvo, poddůstojníci, praporčíci, důstojníci a generálové v záloze,
c) vojáci v záloze, kteří vykonali vojenskou základní službu,
d) vojáci v záloze, kteří byli odvedeni, ale nevykonali vojenskou základní službu,
e) občané a vojáci v záloze, žádající o zařazení do aktivní zálohy,
f) občané a vojáci v záloze žádající o účast na dobrovolném vojenském cvičení,
g) vojáci vykonávající mimořádnou službu.
4. Podle sloupce II se posuzují:
a) uchazeči o povolání do služebního poměru vojáka z povolání,
b) vojáci ve výcviku čekatelů,
c) vojáci z povolání.
5. Ve sloupci „Poznámka” slouží uváděná omezení vyjádřená arabskými číslicemi jako orientační pomůcka při zařazení posuzovaného na služební místo a uvádějí se jako upřesnění zdravotní klasifikace. Tyto číslice odpovídají i jednotlivým sloupcům diferencovaných zdravotních požadavků pro specialisty a uchazeče, které jsou uvedeny v příloze č. 2.
6. Číselné označení pro specialisty:
a) „1” - pro průzkumníky, potápěče a operátory protitankových kompletů,
b) „2” - pro výsadkáře,
c) „3” - pro řidiče vozidel ozbrojených sil a vůdce vojenských plavidel,
d) „4” - pro radisty,
e) „5” - pro operátory radiolokační a rádiové zaměřovači techniky,
f) „6” - pro strážní službu u strážních jednotek a u Hradní stráže.
7. Poznámka vyjádřená slovy „ne strážní služba” znamená, že voják nemůže být u útvaru zařazen k výkonu strážní služby; tato poznámka se uvádí jako dodatek zdravotní klasifikace. Přísnější zdravotní požadavky jsou kladeny na vojáky strážní služby zařazené u strážních jednotek, které jsou speciálně cvičeny a plní výhradně strážní úkoly. Zdravotní způsobilost vojáků těchto jednotek musí odpovídat zdravotním kritériím ve sloupci 6 přílohy č. 2.
  
SEZNAM
 
Značka nemoci (vady)
Název nemoci (vady)
Zdravotní klasifikace podle sloupce
Poznámka
I
II
I. NĚKTERÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI (A00 - B99)
A00 - A09
STŘEVNÍ INFEKČNÍ NEMOCI
 
 
Následné stavy po skončeném léčení infekčních nemocí se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost. Nosičství infekčních nemocí je uvedeno pod položkou Dg. Z22 - Přenašeč (nosič) infekční nemoci.
 
a) Aktivní onemocnění
léčení
 
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost.
D
D
 
 
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce postižených orgánů.
D
C - D
ad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
 
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.
A - BI
A
 
A15 - A19
TUBERKULÓZA
 
 
 
A15 - A16
Tuberkulóza dýchacího ústrojí bakteriologicky a histologicky ověřená i neověřená
a) Veškeré formy tuberkulózy BK pozitivní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci.
 
 
 
 
b) Veškeré formy tuberkulózy BK negativní s rozpadem i bez rozpadu v jakékoli lokalizaci.
D
léčení
 
 
c) Veškeré formy tuberkulózy, u nichž přetrvává kultivační nález BK déle než jeden rok. Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s rozsáhlými fibrózními rezidui, která postihují dvě a více plicních polí, s ventilační poruchou, stav po parciální resekci plic pro tuberkulózu.
D
D
 
 
d) Inaktivní tuberkulóza dýchacího ústrojí s malými fibrózními rezidui, která nepřesahují rozsah jednoho plicního pole, bez poruchy ventilace.
A - BI
A - C
ad d) ne 1,2, 6 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc.
A15.6
A16.5
Tuberkulózní zánět pohrudnice bakteriologicky a histologicky ověřený i neověřený.
 
 
 
 
a) Zánět pohrudnice ověřený hrudní punkcí (u malých výpotků RTG, event. CT vyšetřením).
D
léčení
 
 
b) Inaktivní forma s rozsáhlými hraničními a pleuroperikardiálními adhezemi s ventilační poruchou.
D
D
 
 
c) Inaktivní forma s malými reziduálními adhezemi bez omezení plicní funkce.
A - BI
A - C
ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba Zdravotní klasifikaci A nebo BI možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc.
A17
Tuberkulóza nervové soustavy
 
 
 
A18
Tuberkulóza jiných orgánů
 
 
 
A19
Miliární tuberkulóza
 
 
 
 
a) Aktivní i inaktivní formy s vážnými následky, které vzdorují léčbě, nebo úporně recidivující stavy. Stavy i po dobře zhojeném zánětu mozkových plen.
D
D
 
 
b) Inaktivní formy menšího rozsahu, stavy s minimálními anatomickými následky a normální funkcí postižených orgánů.
D
C
 
 
c) Stavy zhojené ad integrum.
A - BI
A - C
ad c) podle povahy a místa poruchy ne I, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
 
 
 
Zdravotní klasifikaci A nebo BI, BII, BIII možno stanovit až po vyřazení z dispenzární skupiny P-II, tj. 5 let od zjištění tbc.
A20 - A28
NĚKTERÉ ZOONOTICKÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI
 
 
 
A30 - A49
JINÉ BAKTERIÁLNÍ NEMOCI
 
 
Dg. A39 - Meningokokové infekce je uvedena samostatně dále.
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost.
D
D
 
 
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů.
D
C - D
 
 
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.
A - BI
A
ad d) při poruše funkce ne 1,2, 6 a strážní služba.
A 39
Meningokokové infekce
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
D
léčení
 
 
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami významně snižujícími pracovní schopnost nebo s postižením CNS.
D
D
 
 
c) Klinicky zhojené stavy do 2 let po onemocnění.
D
C
 
 
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění
A - BI, BII
A
ad d) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1,2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
A50 - A64
INFEKCE PŘENÁŠENÉ PŘEVÁŽNĚ SEXUÁLNÍM ZPŮSOBEM
 
 
Patří sem A69.2 - Lymeská nemoc
A65 - A69
JINÉ SPIROCHETOVÉ NEMOCI
 
 
 
A70 - A74
JINÉ NEMOCI ZPŮSOBENÉ CHLAMYDIEMI
 
 
 
A75 - A79
RICKETTSIÓZY
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Následné stavy se závažnými poruchami funkce postižených orgánů.
D
D
 
 
Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě
 
 
 
 
c) Nezávažné následné stavy, které však vyžadují dlouhodobou dispenzarizaci.
BI
C
ad c) ne 1,2,5,6.
 
d) Následné stavy bez poruchy funkce postižených orgánů, které nevyžadují dispenzarizaci ani léčbu.
A
A
 
A80 - A89
VIROVÉ INFEKCE CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
 
 
 
A80
Akutní poliomyelitida
 
 
 
A81
Pomalé virové infekce centrální nervové soustavy
 
 
 
A82
Vzteklina - rabies
 
 
 
A83 - A89
Virové encefalitidy, meningitidy a ostatní virové infekce centrální nervové soustavy
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Následné stavy s těžkými a trvalými funkčními změnami.
D
D
 
 
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami funkce CNS.
D
C - D
 
 
d) Následné stavy s lehčí poruchou funkce CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění.
D
C
 
 
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce CNS po 2 letech od prodělaného onemocnění.
A - BI, BII
A
ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1,2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
A90 - A99
VIROVÉ HOREČKY A VIROVÉ HEMORAGICKÉ HOREČKY PŘENÁŠENÉ ČLENOVCI
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postižených orgánů.
D
D
 
 
c) Následné stavy s méně závažnými poruchami funkce do 2 let po prodělaném onemocnění.
D
C
 
 
d) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění.
A - BI
A
ad d) při poruše funkce ne 1, 2, 5, 6 a strážní služba.
 
VIROVÉ INFEKCE CHARAKTERIZOVANÉ POSTIŽENÍM KŮŽE A SLIZNICE
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění,
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě,
c) Nezávazná, ale často recidivující onemocnění.
d) Nezávazná klidová onemocnění. Stavy vyléčené bez následků.
léčení
 
 
D
BI
D
C
ad c) ne 1, 2, 6.
A
A
 
B15 - B19
VIROVÁ HEPATITIDA
 
 
 
B15
Akutní hepatitida A
 
 
 
B16
Akutní hepatitida B
 
 
 
B17
Jiná akutní virová hepatitida
 
 
Dg. B18 - Chronická virová hepatitida je uvedena samostatně dále.
B18
Neurčená virová hepatitida
 
 
 
B25.1
Cytomegalovirová hepatitida (K77.0)
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Následné stavy po aktivním onemocnění bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce do 2 let od prodělaného onemocnění.
D
C
 
 
c) Následné stavy bez poruchy funkce po 2 letech od prodělaného onemocnění.
A - BI
A
ad c) do 5 let po onemocnění ne 1, 2, 6 a chemik. Následky se posuzují po 2 letech jako Dg. K70 -K77 - Nemoci jater kromě Dg. Z22.5 -Přenašeč (nosič) virové hepatitidy, která je hodnocena v poznámce u této položky.
B18
Chronická virová hepatitida
 
 
 
 
a) Těžké a středně těžké formy, stavy s výrazným histologickým nálezem nebo s trvalými a závažnými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnosti.
D
D
 
 
b) Lehká onemocnění, stavy s mírně závažnými funkčními poruchami a nezávazným snížením výkonnosti.
D
C
 
 
c) Stavy nejméně 2 roky po skončení léčby, s normálním histologickým nálezem, bez funkčního postižení, při dobré celkové výkonnosti.
BI
A
ad c) ne 1, 2, 6 a strážní služba ve sloupci II zdravotní klasifikaci A je možno stanovit až po bioptickém ověření při normálním histologickém nálezu.
B20 - B24
ONEMOCNĚNÍ VIREM LIDSKÉ IMUNODEFICIENCE (HIV)
 
 
 
R75
Laboratorní průkaz viru lidské imunodeficience [HIV]
 
 
 
Z21
Asymptomatický stav infekce virem lidské imunodeficience [HIV]
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
D
D
 
 
b) Laboratorní průkaz HIV bez klinických projevů.
BI - D
C - D
 
B25 - B34
JINÉ VIROVÉ NEMOCI
 
 
 
B25
Cytomegalovirová nemoc
 
 
Kromě Dg. B25.1 - Cytomegalovirová hepatitida (K77.0), která je uvedena výše.
B26
Epidemický zánět příušnic - parotitis epidemica
 
 
Kromě Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) aB26.2 - Encephalitis parotitica (G05.I), které se hodnotí jako Dg. G00 - G09 - Zánětlivé nemoci centrální nervové soustavy.
B27
Infekční mononukleóza
 
 
Poruchy mechanismu imunity (imunodeficientní stavy) ve spojitosti s prodělanou infekční mononukleózou se hodnotí podle Dg. D80 - D89 - Některé poruchy mechanismu imunity.
 
a) Aktivní onemocnění
léčení
 
 
 
b) Stavy s trvalými funkčními poruchami a s celkovým snížením výkonnosti.
D
C
 
 
c) Následné stavy bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce postiženého orgánu.
A - BI
A
ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a chemik.
B30 - B34
Virová konjunktivitida a ostatní virové nemoci
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s trvalými nebo závažnějšími poruchami funkce.
D
C - D
 
 
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy nebo s nezávaznou poruchou funkce postiženého orgánu.
A - BI
A
ad c) při poruše funkce ne 1,2, 6.
B35 - B49
MYKÓZY
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění
léčení
 
 
 
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami.
D
C - D
 
 
c) Nezávažné formy a následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.
A - BI
A
ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6.
B50 - B64
PROTOZOÁRNÍ NEMOCI
 
 
 
B50 - B54
Malárie
 
 
 
B55 - B57
Leishmanióza, africká trypanosomóza,
 
 
 
 
Chagasova nemoc
 
 
 
B58 - B64
Toxoplasmóza, pneumocystóza a jiné, jinde nezařazené a neurčené protozoární nemoci
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Následné stavy s trvalými a závažnými funkčními poruchami, které významně snižují pracovní schopnost.
D
D
 
 
c) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy s předpokládaným zlepšením poruchy funkce postižených orgánů.
D
C - D
 
 
d) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.
A - BI
A
ad d) při poruše funkce ne 1,2, 6.
B65 - B83
HELMINTÓZY - HLÍSTOVÉ NEMOCI
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu.
D
C - D
 
 
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.
A - BI
A
ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a dále podle povahy a místa poruchy.
B85 - B89
ZAVŠIVENÍ, AKARIÓZA A JINÁ NAPADENÍ
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Onemocnění zdlouhavá, závažná, vzdorující léčbě.
D
D
 
 
c) Nezávazná nebo recidivující onemocnění.
A - BI
A - C
ad c) při častých recidivách ne 1,2, 6.
B90 - B94
NÁSLEDKY INFEKČNÍCH A PARAZITÁRNÍCH ONEMOCNĚNÍ
 
 
Následné stavy po skončeném léčení se posuzují podle poruchy funkce postiženého orgánu a závažnosti následků.
B95 - B97
BAKTERIÁLNÍ, VIROVÁ A JINÁ INFEKČNÍ AGENS
 
 
Tyto položky se poskytují pro použití jako dodatkové kódy, je-li žádoucí identifikovat infekční agens při nemocech zařazených jinde.
B99
JINÉ INFEKČNÍ NEMOCI
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími funkčními poruchami.
D
C - D
 
 
c) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.
A - BI
A
ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6 a dále podle povahy a místa poruchy.
II. NOVOTVARY (C00 - D48)
C00 - C14
ZHOUBNÉ NOVOTVARY RTU, ÚSTNÍ DUTINY A HLTANU
 
 
 
C15 - C26
ZHOUBNÉ NOVOTVARY TRÁVICÍHO ÚSTROJÍ
 
 
 
C30 - C39
ZHOUBNÉ NOVOTVARY DÝCHACÍ SOUSTAVY A NITROHRUDNÍCH ORGÁNŮ
 
 
 
C40 - C41
ZHOUBNÉ NOVOTVARY KOSTI A KLOUBNÍ CHRUPAVKY
 
 
 
C43 - C44
MELANOM A JINÉ ZHOUBNÉ NOVOTVARY KŮŽE
 
 
 
C45 - C49
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MEZOTELIÁLNÍ A MĚKKÉ TKÁNĚ
 
 
 
C50
ZHOUBNÝ NOVOTVAR PRSU
 
 
 
C51 - C58
ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŽENSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
 
 
 
C60 - C63
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MUŽSKÝCH POHLAVNÍCH ORGÁNŮ
 
 
 
C64 - C68
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MOČOVÉHO ÚSTROJÍ
 
 
 
C69 - C72
ZHOUBNÉ NOVOTVARY OKA, MOZKU A JINÝCH ČÁSTÍ CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
 
 
 
 
 
 
 
Dg. C73-C75 - Zhoubné novotvary štítné žlázy a jiných žláz s vnitřní sekrecí jsou uvedeny dále.
C76 - C80
ZHOUBNÉ NOVOTVARY NEPŘESNÉ URČENÝCH, SEKUNDÁRNÍCH A NEURČENÝCH LOKALIZACÍ
 
 
 
C81 - C96
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MIZNI, KRVETVORNÉ A PŘÍBUZNÉ TKÁNĚ
 
 
 
C97
ZHOUBNÉ NOVOTVARY MNOHOČETNÝCH SAMOSTATNÝCH (PRIMÁRNÍCH) LOKALIZACÍ
 
 
 
D37 - D48
NOVOTVARY NEJISTÉHO NEBO NEZNÁMÉHO CHOVÁNÍ
 
 
Dg. D00 - D09 - Novotvary in situ a Dg. D10 - D36 -Nezhoubné novotvary jsou uvedeny dále.
Ad a) U vojáků z povolání lze klinicky ověřené, prognosticky nadějné stavy po skončeném léčení posuzovat individuálně, podle rozsahu poruchy funkce postiženého orgánu, funkce močového
 
a) Léčením neovlivnitelné stavy s poruchami funkce orgánů a metastázami. Léčením ovlivnitelné stavy, ale s trvalými následky s nejistou prognózou, operativní odstranění ledviny, trvale založené stomie, laryngektomie, apod.
D
C - D
 
b) Stavy po úspěšném léčení bez aktivity onemocnění do 3 let po ukončení léčby.
D
C
ústrojí, závažnosti následků a vlivu na celkovou výkonnost organismu, vždy ve vztahu ke služebnímu zařazení.
 
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění déle než 3 roky po ukončení léčby, při celkovém dobrém stavu.
BI, BII, BIII - D
A - C
ad c) podle povahy a místa poruchy ne I, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
C73 - C75
ZHOUBNÉ NOVOTVARY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
 
 
 
D09.3
CARCINOMA IN SITU ŠTÍTNÉ ŽLÁZY A JINÉ ŽLÁZY S VNITŘNÍ SEKRECÍ
 
 
 
 
a) Inoperabilní nebo léčbou neovlivnitelné formy s metastázami a poruchami funkce orgánů.
D
D
 
 
b) Stavy po úspěšné léčbě s následnou hypofunkcí, vyžadující substituční léčbu
A - BI
A - C
ad b) zdravotní klasifikace A stanovuje při celkovém dobrém stavu bez známek nádorového onemocnění.
 
c) Stavy po úspěšné léčbě bez známek aktivity onemocnění, nevyžadující substituční léčbu, při celkovém dobrém stavu po 3 letech po ukončení léčby.
A
A
ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
D00 - D09
NOVOTVARY IN SITU
 
 
Kromě Dg. D09.3 - Carcinoma in situ štítné žlázy a jiné žlázy s vnitřní sekrecí, která byla hodnocena v předchozí části.
 
a) Opakované postižení in situ.
D
D
 
 
b) Stavy po úspěšném léčení bez známek nádorového onemocnění do 3 let po ukončení léčby.
D
C
 
 
c) Stavy bez známek nádorového onemocnění po dobu delší než 3 roky při celkovém dobrém stavu.
BI, BII, BIII
A
ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
D10 - D36
NEZHOUBNÉ NOVOTVARY
 
 
 
 
a) Léčbou neovlivnitelné stavy, s poruchou funkce orgánů a s nejistou prognózou, které ztěžují nošení výstroje a výzbroje.
D
D
 
 
b) Stavy po úspěšné léčbě bez projevů nádorové aktivity, s následnou nezávaznou poruchou funkce orgánů.
A, BI, BII, BIII
A - C
ad b) podle povahy a místa poruchy ne I, 2, 5, 6 a strážní služba.
U nezhoubných novotvarů štítné žlázy léčených operativně hodnotit podle Dg. E00 - E07 Poruchy štítné žlázy. U nezhoubných novotvarů jiných žláz s vnitřní sekrecí, mozku nebo jiné části centrálního nervového systému léčených operativně se zdravotní klasifikace A nestanovuje.
 
c) Stavy bez známek onemocnění při celkovém dobrém stavu.
A
A
 
III. NEMOCI KRVE, KRVETVORNÝCH ORGANU A NĚKTERÉ PORUCHY, KTERÉ SE TÝKAJÍ MECHANISMU IMUNITY (D50 - D89)
D50 - D53
NUTRIČNÍ ANÉMIE
 
 
Posuzovat podle závažnosti hematologických změn a jejich vlivů na ostatní orgánové funkce a na celkovou výkonnost organismu.
D55 - D59
HEMOLYTICKÉ ANÉMIE
 
 
D60 - D64
APLASTICKÉ A JINÉ ANÉMIE
 
 
D65 - D69
VADY KOAGULACE, PURPURA A JINÉ KRVÁCIVÉ STAVY
 
 
D70 - D77
JINÉ NEMOCI KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ
 
 
 
a) Těžké, léčení vzdorující formy s podstatným snížením celkové výkonnosti organismu. Pomalu progredující formy s výraznějšími změnami
D
D
 
krvetvorných orgánů, které snižují fyzickou zdatnost a odolnost organismu.
 
 
 
b) Pomalu progredující formy s nevýraznými změnami krvetvorných orgánů a s občasným zhoršením, lehce snižující celkovou výkonnost organismu.
D
C
 
c) Lehké formy po úspěšném léčení, bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce, při fyziologických hodnotách krevního obrazu.
A - BI
A
ad c) podle povahy poruchy ne 1, 2, 5, 6 a strážní služba.
D80 - D89
NĚKTERÉ PORUCHY MECHANISMU IMUNITY
 
 
Posuzovat podle stupně a rozsahu vzniklých komplikací a podle vlivu vzniklých komplikací a podle vlivu na celkový stav organismu a na celkovou tělesnou výkonnost. Dg. D86 - Sarkoidóza je uvedena samostatně dále.
 
a) Formy dlouhodobé, často recidivující, imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, po neúspěšném imunologickém léčení, s nutností trvalého užívání léků, s těžkým omezením výkonnosti organismu.
D
D
 
 
b) Formy imunologicky prokázané, s klinickými příznaky, které vyžadují pravidelnou léčbu, s podstatným poklesem celkové výkonnosti.
D
C - D
 
 
c) Formy s občasnými klinickými projevy, bez nutnosti pravidelného nebo trvalého léčení při celkově dobrém stavu.
A - BI
A
ad c) podle povahy poruchy ne I, 2, 5, 6 a strážní služba.
D86.0 - 2
Sarkoidóza plic a mízních uzlin
 
 
 
 
a) Vleklé a progredující formy se sklerotizujícími změnami, u plicní formy přechod do plicní fibrózy -stadium III. Stacionární nebo pomalu progredující formy se závažnější poruchou plicních funkcí.
D
D
 
 
b) Stavy do 1 roku po aktivním onemocnění. Stacionární nebo pomalu progredující formy bez závažnější poruchy plicních funkcí.
D
C
 
 
c) Formy zhojené ad integrum bez známek postižení plicních funkcí a bez známek imunologické a enzymatické aktivity.
A - BI
A
 
D86.3 - 9
Sarkoidóza kůže, jiných a kombinovaných lokalizací, NS
 
 
 
 
a) Aktivní onemocnění.
léčení
 
 
 
b) Onemocnění vleklá, vzdorující léčbě. Následné stavy se závažnějšími poruchami funkce postiženého orgánu.
D
C - D
 
 
c) Stavy po prodělaných onemocněních bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce.
A - BI
A
ad c) při poruše funkce podle závažnosti a místa postižení ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba.
IV. NEMOCI ENDOKRINNÍ, VÝŽIVY A PŘEMĚNY LÁTEK (E00 - E90)
 
 
 
 
Posuzovat podle rozsahu a tíže vlastního onemocnění, jeho vlivu na výkonnost organismu a podle závažnosti druhotných změn a převažujících projevů na různých orgánových systémech. Při posuzování endokrinních nemocí je vždy nutné endokrinologické vyšetření.
E00 - E07
PORUCHY ŠTÍTNÉ ŽLÁZY
 
 
 
 
a) Těžké formy zvýšení nebo snížení činnosti štítné žlázy, vyžadující medikamentózní léčbu, provázené závažnými komplikacemi a podstatným snížením výkonnosti organismu.
D
D
 
 
b) Uzlová a difusní zvětšení štítné žlázy i bez vlastní poruchy funkce, která působí obtíže z tlaku na okolní orgány nebo jejichž sonoskopicky zjištěná velikost přesahuje 25 ml. Stavy po operačních zákrocích na štítné žláze nebo po úspěšné léčbě tyreotoxikózy do 2 let po operaci nebo po ukončení léčby hypotyreózy a chronické tyreoitidy úspěšně kompenzované léčbou, bez orgánových a psychických změn, jen mírně snižující výkonnost organismu.
D
C - D
 
 
c) Malé difusní eufunkční klidové strumy, sonoskopicky menší než 25 ml, bez příznaků tlaku na okolí, při normální výkonnosti organismu Malé uzlové eufunkční strumy, diagnosticky ověřené punkční biopsií. Stavy nejméně 2 roky po úspěšné chirurgické léčbě štítné žlázy a chronické tyreoiditidy úspěšně kompenzované léčbou, bez známek poruchy funkce a bez snížení výkonnosti organismu.
A - BI
A - C
ad c) podle povahy a rozsahu poruchy a vždy při nutnosti substituční léčby ne 1, 2, 6.
E10 - E14
ÚPLAVICE CUKROVÁ - CUKROVKA
 
 
 
E15 - E16
JINÉ PORUCHY REGULACE GLUKÓZY A VNITŘNÍ SEKRECE SLINIVKY BŘIŠNÍ
 
 
ad b) Posuzovat individuálně podle vlivu na celkovou výkonnost organismu a ve vztahu ke služebnímu zařazení.
 
a) Těžké formy, léčbou hůře ovlivnitelné, opakovaně dekompenzované. Formy dlouhodobě kompenzované dietou a inzulinem. Cukrovka s výraznými klinickými projevy pozdních komplikací (diabetická nefropatie, neuropatie, retinopatie), bez stavů metabolického kolísání, se snížením celkové výkonnosti organismu.
D
D
 
b) Cukrovka dobře kompenzovaná při režimových opatřeních nebo léčbou perorálními antidiabetiky, jen s mírným snížením výkonnosti organismu.
BI - D
C - D
 
c) Ostatní formy bez klinických příznaků, pouze s laboratorními projevy, při opakovaně normální glykemické křivce, s normální výkonností.
A - BI
A
ad c) ne 1, 2, 6 při abnormální glykemické křivce. Stejně se posuzuje Dg. R73 - Zvýšená hladina krevní glukózy.
E20 - E35
PORUCHY JINÝCH ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ
 
 
 
E89
Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam
 
 
Kromě Dg. E89.0 - Hypotyreóza po operačních a jiných zákrocích, která je uvedena výše.
 
a) Těžké formy poruch ostatních žláz s vnitřní sekrecí včetně stavů po operačních zákrocích, které vyžadují soustavnou substituční, inhibiční, modulační nebo jinou léčbu, se závažným omezením výkonnosti organismu. Tělesná výška nižší než 155 cm po ukončení vývoje.
D
D
 
b) Formy s méně závažnými poruchami funkce, kompenzované léčbou, bez komplikací, lehce snižující výkonnost organismu. Stavy po úspěšných operačních zákrocích do 2 let po operaci. Endokrinopatie provázené nápadnou pravou gynekomastií.
D
C - D
 
 
c) Zcela lehké formy, nevyžadující soustavnou léčbu a nesnižující výkonnost organismu. Stavy po úspěšné konzervativní nebo chirurgické léčbě, nejméně 2 roky od skončení léčby nebo po operaci, které nevyžadují zvláštní režimová nebo jiná opatření, s dobrou výkonností organismu.
A - BI
A
ad c) podle povahy a místa poruchy ne 1,2, 6.
E40 - E46
PODVÝŽIVA - MALNUTRICE
 
 
 
E50 - E64
JINÉ NUTRIČNÍ KARENCE
 
 
 
 
a) Těžké formy po neúspěšném léčení se závažnými funkčními nebo morfologickými změnami postižených orgánů, se snížením výkonnosti organismu.
D
D
 
 
b) Lehké formy a stavy po skončení léčby, při dobrém celkovém stavu a výkonnosti organismu.
A - BI
A - C
ad b) podle povahy poruchy ne 1, 2, 6.
E65 - E68
OBEZITA A JINÉ HYPERALIMENTACE
 
 
Při posuzování obezity přihlížet nejen ke stupni nadváhy, ale i k následkům a průvodním postižením, zvláště kardiopulmonálního systému, podpůrného a pohybového aparátu. Při posouzení obezity vycházet z indexu tělesné hmotnosti (BMI). Při posuzování obezity 1. a 2. stupně (BMI 30-40) vycházet rovněž z měření obvodu pasu.
 
a) Obezita 3. stupně (BMI 40 a více), vzdorující léčebným pokusům o redukci, s podstatným snížením tělesné a srdeční výkonnosti.
D
D
 
 
b) Obezita 2. stupně (BMI 35-39,9) vzdorující řízené redukci s nepříznivým podílem tělesného tuku a rizikovými hodnotami obvodu pasu, snižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost.
D
D
ad b) obvod pasu: u mužů rovný nebo vyšší 102 cm, u žen rovný nebo vyšší 88 cm.
 
c) Obezita 2. stupně (BMI 35-39,9) vzdorující řízené redukci s příznivým podílem tělesného tuku a nerizikovými hodnotami obvodu pasu, nesnižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost.
D
C
ad c) obvod pasu: u mužů nižší než 102 cm, u žen nižší než 88 cm.
 
d) Obezita 1. stupně (BMI 30-34,9) s nepříznivým podílem tělesného tuku a rizikovými hodnotami obvodu pasu, snižující celkovou výkonnost a zdatnost.
BI - D
C
ad d) obvod pasu: u mužů rovný nebo vyšší 102 cm, u žen rovný nebo vyšší 88 cm.
 
e) Obezita 1. stupně (BMI 30-34,9) s příznivým podílem tělesného tuku a nerizikovými hodnotami obvodu pasu, nesnižující celkovou výkonnost a tělesnou zdatnost.
A - BI
A
ad e) obvod pasu: u mužů nižší než 102 cm, u žen nižší než 88 cm, ne pro 1, 2, 6.
 
f) Prostá nadváha s dobrou výkonností organismu (BMI nižší než 30).
A
A
 
 
 
 
 
BMI = Body-Mass index
 
 
 
 
(tělesná hmotnost v kg/výška v m2)
 
 
 
 
Výška v m
Výška v m2
 
 
 
 
1,55
2,4
 
 
 
 
1,6
2,56
 
 
 
 
1,65
2,72
 
 
 
 
1,7
2,89
 
 
 
 
1,75
3,06
 
 
 
 
1,8
3,24
 
 
 
 
1,85
3,42
 
 
 
 
1,9
3,61
 
 
 
 
1,95
3,8
 
 
 
 
2
4
 
 
 
 
2,05
4,2
 
 
 
 
2,10
4,41
E70 - E90
PORUCHY PŘEMĚNY LÁTEK - METABOLISMU
 
 
Dg. Renální glykosurie uvedená pod Dg. E 74.8 - Jiné uvedené poruchy metabolismu uhlovodanů se posuzuje obdobně jako Dg. R 81 - Glykosurie. Dg. E89 -Metabolické a endokrinní poruchy po operačních a jiných zákrocích nezařaditelné jinam, je uvedena výše. Patří sem Dg. E80 - Poruchy metabolismu porfyrinu a bilirubinu včetně hyperbilirubinémie. U hyperbilirubinémie s morfologickým defektem se nejedná o benigní postižení. Posuzuje se podle K70 - K77 - Nemoci jater.
 
a) Poruchy závažného rázu, léčením hůře ovlivnitelné, provázené těžší poruchou funkce nebo morfologickými změnami postižených orgánů, trvale snižující výkonnost organismu.
D
D
 
b) Méně závažné poruchy, ovlivnitelné léčbou, provázené méně závažnou poruchou funkce, lehce snižující výkonnost organismu. Opakovaná klidová hyperbilirubinémie převyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy, při snížené celkové výkonnosti organismu.
D
C
 
c) Nezávažné poruchy, bez poruchy funkce a s dobrou výkonností organismu při režimových opatřeních, nebo medikamentózní léčbě. Klidová benigní hyperbilirubinémie nepřevyšující hodnoty dvojnásobku horní hranice normy.
A - BI
A
ad c) při nutnosti medikamentózní léčby ne 1, 2, 7. Nutnost medikamentózní léčby určovat dle SCORE. Při posuzování hyperbilirubinémie je nutné stupeň její závažnosti ověřit hepatologickým vyšetřením.
V. DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ (F00 - F99)
F00 - F09
ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY VČETNĚ SYMPTOMATICKÝCH
 
 
Posuzovat podle rozsahu a tíže narušení intelektu, chování, paměti, myšlení, afektivity, emocionality, společenské přizpůsobivosti a schopnosti adaptace na zvláštní podmínky života ve vojenském prostředí a podle vlivu na celkovou výkonnost organismu.
F00
Demence u Alzheimerovy choroby
F01
Vaskulární demence
F02
Demence u chorob klasifikovaných (zařazených) jinde
F03
Nespecifikovaná (neurčená) demence
D
D
 
F04
Organický amnestický syndrom jiný než vyvolaný alkoholem a jinými drogami
 
 
 
F05
Delirium jiné než vyvolané alkoholem nebo jinými drogami
 
 
 
F06
Jiné duševní poruchy, které vznikají následkem onemocnění, poškození nebo dysfunkcí mozku nebo následkem somatického onemocnění
 
 
 
F07
Poruchy osobnosti a poruchy chování, vyvolané onemocněním, poškozením nebo dysfunkcí mozku
 
 
 
F09
Nespecifikované (neurčené) organické nebo symptomatické duševní poruchy
 
 
 
 
a) Při trvalých nebo dlouhotrvajících závažných poruchách duševní činnosti.
D
D
 
 
b) Při nezávazných poruchách duševní činnosti.
A - BII
A - C
ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
c) Při úplné úpravě duševního stavu po odeznění poruchy.
A
A
 
F10 - F19
DUŠEVNÍ PORUCHY A PORUCHY CHOVÁNÍ VYVOLANÉ ÚČINKEM PSYCHOAKTIVNÍCH LÁTEK
 
 
Posuzovat podle převažujícího druhu orgánového nebo psychického postižení.
 
a) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách se závažnými psychickými a (nebo) somatickými změnami.
D
D
 
 
b) Závislost na alkoholu nebo jiných návykových látkách při nutnosti opakování odvykací léčby nebo její neúspěšnosti.
D
C - D
 
 
c) Stavy po úspěšné odvykací léčbě, škodlivé užívání alkoholu nebo jiných návykových látek bez závislosti.
A - BII
A - C
ad c) ne 1, 5 a strážní služba. Zdravotní klasifikaci A lze stanovit nejdříve 1 rok od ukončené úspěšné ústavní odvykační léčby. Ve sloupci II se zdravotní klasifikace C stanovuje v případě zjištění orgánového nebo psychického postižení.
F20 - F29
SCHIZOFRENIE, SCHIZOFRENNÍ PORUCHY A PORUCHY S BLUDY
 
 
 
F20
Schizofrenie
D
D
 
F21
Schizotypní (schizotypální) porucha
 
 
 
F22
Trvalé duševní poruchy s bludy
 
 
Dg. F23 - Akutní a přechodné psychotické poruchy je uvedena dále.
F24
Indukovaná porucha s bludy
 
 
 
F25
Schizoafektivní poruchy
 
 
 
F23
Akutní a přechodné psychotické poruchy
 
 
 
F28
Jiné neorganické psychotické poruchy
 
 
 
F29
Nespecifikovaná (neurčená) neorganická psychóza
 
 
 
 
a) Porucha s těžkým nebo středně těžkým průběhem, a to i po úplné úpravě duševního stavu.
D
D
 
 
b) Porucha s lehkým průběhem, po úplné úpravě duševního stavu.
BII - D
C - D
ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
F30 - F39
PORUCHY NÁLADY (AFEKTIVNÍ PORUCHY)
 
 
Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace. Dg. F30 - Manická fáze a Dg. F32 Depresivní fáze jsou uvedeny samostatně dále.
F31
Bipolární afektivní porucha
 
 
F33
Periodická (rekurentní) depresivní porucha
 
 
F34
Trvalé poruchy nálady (afektivní poruchy)
 
 
F38
Jiné poruchy nálady (afektivní poruchy)
 
 
F39
Nespecifikovaná (neurčená) porucha nálady (afektivní porucha)
 
 
 
a) Těžká porucha s psychotickými příznaky.
D
D
ad b) a c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
b) Středně závažná porucha.
BII - D
C - D
 
c) Lehké poruchy nesnižující celkovou výkonnost organismu.
A - BII
A - C
F30
Manická fáze
 
 
 
F32
Depresivní fáze
 
 
 
 
a) Při těžké nebo déletrvající fázi.
D
D
ad b) ne 1,2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
b) Při fázi střední a mírné závažnosti, léčbou dobře ovlivnitelné.
BII - D
C - D
F40 - F48
NEUROTICKÉ PORUCHY, PORUCHY VYVOLANÉ STRESEM A SOMATOFORMNÍ PORUCHY
 
 
Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace. Patří sem rovněž odborné posouzení závažnosti u dg. H53.1 Subjektivní poruchy vidění.
H53.1
Subjektivní poruchy vidění
 
 
F50 - F59
BEHAVIORÁLNÍ SYNDROMY (SYNDROMY PORUCH CHOVÁNÍ) SPOJENÉ S FYZIOLOGICKÝMI PORUCHAMI A SOMATICKÝMI FAKTORY
 
 
 
a) Těžké a středně závažné poruchy, které vzdorují léčení, často recidivující, se závažným narušením společenské adaptace a snížením celkové výkonnosti organismu. Sebepoškozování závažného charakteru na základě reakce na stres.
D
D
 
b) Lehké poruchy jen částečně narušující schopnost společenské adaptace.
A - BII
A - C
ad b) ne 1,2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace a nesnižující celkovou výkonnost organismu.
A
A
 
F60 - F69
PORUCHY OSOBNOSTI A CHOVÁNÍ U DOSPĚLÝCH
 
 
Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace.
F60
Specifické poruchy osobnosti
 
 
F61
Smíšené a jiné poruchy osobnosti
 
 
F62
Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit hrubému poškození nebo nemoci mozku
 
 
F63
Návykové (nutkavé) a impulzivní poruchy
 
 
 
a) Těžké a středně závažné poruchy, zejména s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem, se snížením celkové výkonnosti organismu.
D
D
 
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující celkovou výkonnost organismu.
A - BII
A - C
ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace.
A
A
F64
Poruchy pohlavní identity
 
 
Sexuální orientace sama o sobě se nepovažuje za poruchu.
F65
Poruchy sexuální preference
 
 
Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace.
F66
Psychické a behaviorální poruchy (poruchy psychické a chování) spojené (související) se sexuálním vývojem a orientací
 
 
 
 
a) Těžké a středně závažné poruchy.
D
D
 
 
b) Lehké nezávažné poruchy.
A - BII
A - C
ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba; Stavy vyžadující dlouhodobou léčbu ve sloupci II odpovídají zdravotní klasifikaci C.
F68
Jiné poruchy osobnosti a chování u dospělých
 
 
Posuzovat podle závažnosti psychopatologie a úrovně společenské adaptace.
F69
Nespecifikovaná (neurčená) porucha osobnosti a chování u dospělých
 
 
 
 
a) Těžké a středně závažné poruchy s podstatně sníženou schopností společenské adaptace nebo v kombinaci se subnormním intelektem a snížením celkové výkonnosti.
D
D
 
 
b) Poruchy lehkého stupně nesnižující výkonnost organismu.
A - BII
A - C
ad b) ne I, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace.
A
A
 
F70 - F79
MENTÁLNÍ RETARDACE (DUŠEVNÍ OPOŽDĚNÍ)
 
 
 
 
a) Hluboká, těžká, střední a lehká mentální retardace (IQ nižší než 69).
D
D
 
 
Lehké snížení intelektu s narušením společenské adaptace
 
 
U IQ 70 až 90 se klasifikuje s přihlédnutím k úrovni společenské přizpůsobivosti a dosaženého stupně školního vzdělání podle Dg. F60 - Specifické poruchy osobnosti, F62 - Přetrvávající změny osobnosti, které nelze přisoudit poškození nebo nemoci mozku, F69 -Neurčená porucha osobnosti a chování u dospělých nebo F79 - Neurčená mentální retardace, popř. jiné podle vedoucího příznaku zjištěné poruchy (Dg. F80 - F83 -Specifické vývojové poruchy řeči a jazyka, školních dovedností a motorických funkcí, F89 - Neurčené poruchy psychického vývoje).
 
b) Lehké snížení intelektu při dobré úrovni společenské adaptace.
BII
D
ad b) ne 1,2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
F80 - F89
PORUCHY PSYCHICKÉHO VÝVOJE
 
 
 
F90 - F98
PORUCHY CHOVÁNÍ A EMOCI SE ZAČÁTKEM OBVYKLE V DĚTSTVÍ A V ADOLESCENCI
 
 
Kromě Dg. F98.0 - Neorganická enuréza, F98.1 -Neorganická enkopréza, F98.5 - Koktavost (zadrhávání) a F98.6 - Breptavost, které jsou uvedeny samostatně dále.
F99
NESPECIFIKOVANÁ (NEURČENÁ) DUŠEVNÍ PORUCHA
a) Těžké a středně těžké formy.
D
D
 
 
b) Poruchy lehkého stupně.
A - BII
A - C
ad b) ne 1,2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
c) Zcela nezávažné poruchy nenarušující úroveň společenské adaptace.
A
A
 
F98.0
Neorganická enuréza
 
 
Anamnesticky udávané údaje nehodnotit.
F98.1
Neorganická enkopréza
 
 
 
 
a) Těžké formy po neúspěšné ústavní léčbě. Středně těžké formy prokázané ústavním pozorováním.
D
D
 
 
b) Lehké formy s ojedinělým výskytem.
BII
D
ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
F98.5
Koktavost (zadrhávání)
 
 
Ostatní choroby a vady jsou uvedeny pod položkou Dg. R47 - R49 - Příznaky a znaky, které se týkají řeči a hlasu.
F98.6
Breptavost
 
 
 
 
a) Závažná porucha, která výrazně narušuje plynulost řeči (mluva zcela nesrozumitelná). Středně těžká porucha (mluva těžko srozumitelná).
D
D
 
 
b) Přechodná nebo mírná porucha při dobře srozumitelné mluvě.
A - BII
A - C
ad b) podle závažnosti poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
VI. NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY (G00 - G99)
 
 
 
 
Posuzovat podle výsledné poruchy funkce CNS a periferní inervace (podle rozsahu přetrvávajících výpadových jevů v oblasti neurologické, psychiatrické a psychologické), vlivů na celkovou výkonnost a podle případných dalších komplikací.
G00 - G09
ZÁNĚTLIVÉ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
 
 
Diagnóza se stanovuje po komplexním ústavním vyšetření. Nezbytné je vyšetření likvoru, u mozkových postižení vyšetření EEG, CT mozku a psychologické
vyšetření. Tyto nemoci se posuzují až půl roku po ukončení aktivního onemocnění. Patří sem Dg. B26.1 - Meningitis parotitica (G02.0) a B26.2 - Encephalitis parotitica(G05.1)
 
a) Aktivní onemocnění
léčení
 
 
b) Následné stavy s trvalými závažnými funkčními poruchami a výrazně sníženou celkovou výkonností.
D
D
 
c) Onemocnění zdlouhavá, vzdorující léčbě. Následné stavy s výraznějšími poruchami CNS.
D
C - D
 
d) Následné stavy s lehčí poruchou CNS do 2 let po prodělaném akutním onemocnění.
D
C
 
 
e) Následné stavy bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce CNS nejdříve po 2 letech po prodělaném akutním onemocnění.
A - BI, BII
A
ad e) při poruše funkce podle povahy a místa poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
G10 - G13
SYSTÉMOVÉ ATROFIE, KTERÉ POSTIHUJI PRIMÁRNĚ CENTRÁLNÍ NERVOVOU SOUSTAVU
 
 
 
G20 - G26
EXTRAPYRAMIDOVÉ A POHYBOVÉ PORUCHY
 
 
 
G30 - G32
JINÉ DEGENERATIVNÍ NEMOCI NERVOVÉ SOUSTAVY
 
 
 
G35 - G37
DEMYELINIZUJÍCÍ NEMOCI CENTRÁLNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
 
 
 
 
a) Těžké formy s trvalými a závažnými poruchami duševní nebo tělesné funkce ústavně prokázanými. Lehčí formy závažných nemocí nebo lehké formy jiných nemocí, které omezují funkci orgánů a celkovou výkonnost.
D
D
 
 
b) Zcela lehké formy trvalého rázu bez hrubší poruchy funkce, které nesnižují výkonnost organismu při neporušeném intelektu.
BII, BIII
C
ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
G40 - G47
PORUCHY ZÁCHVATOVÉ - PAROXYSMÁLNÍ
 
 
Při posuzování přihlížet ke druhu, tíži a četnosti záchvatů a případných duševních poruch.
G40
Epilepsie - padoucnice
 
 
G41
Status epilepticus
 
 
 
a) S častými záchvaty nebo trvalými zřetelně vyjádřenými duševními poruchami při protizáchvatovém léčení. S ojedinělými záchvaty nejvýše dvakrát do roka při protizáchvatovém léčení.
D
D
 
b) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nasazení protizáchvatové léčby v době do 1 roku od záchvatu.
D
C
 
c) Proběhlý ojedinělý - první epileptický záchvat bez nutnosti protizáchvatové léčby po 1 roce od záchvatu. Epileptické záchvaty před více než 3 roky při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení.
BII, BIII
C
ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
d) Epileptické záchvaty před více než 5 lety při opakovaném normálním EEG záznamu bez nutnosti léčení.
A
A
G43
Migréna
 
 
Dg. G43 - Migréna se posuzuje podle četnosti, tíže a délky trvání záchvatu a výskytu průvodních jevů.
G44
Jiné syndromy bolesti hlavy
 
 
 
G45
Přechodné mozkové ischemické záchvaty a příbuzné syndromy
 
 
Kromě Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech, která se posuzuje podle Dg. 160 -169 - Cévní nemoci mozku.
G47
Poruchy spánku (záchvatového charakteru)
 
 
 
 
a) Formy s těžkým průběhem, vzdorující léčení, spojené s výraznou poruchou funkce (výkonnosti) organismu, omezující výběr povolání nebo značně ztěžující společenské uplatnění, ústavně prokázané. Těžká migréna s častými záchvaty po neúspěšném léčení se snížením celkové výkonnosti.
D
D
 
 
b) Méně závažné formy, léčením ovlivnitelné, s lehkou poruchou funkce (výkonnosti) organismu. Migréna s ojedinělými záchvaty.
A - BII
A - C
b) při poruše funkce nebo snížené výkonnosti podle povahy poruchy ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
G50 - G59
ONEMOCNĚNÍ NERVŮ, NERVOVÝCH KOŘENŮ A PLETENÍ
 
 
Pro posouzení postižení periferní nervové soustavy, nemocí myoneurálního spojení a svaluje nezbytné EMG vyšetření. Dg. G50 - Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini je uvedena dále.
G51
Poruchy lícního nervu - nervi facialis
 
 
 
a) Akutní stavy.
léčení
 
 
b) Trvale těžká obrna s lagoftalmem po neúspěšném léčení.
D
D
 
c) Recidivující nebo těžká obrna bez lagoftalmu s patologickými synkinézami nebo ostatní formy do 2 let od zahájení léčení.
BI, BIII - D
C
 
d) Lehká obrna s nepatrnou poruchou hybnosti nejméně 2 roky po ukončení léčení.
A - BI, BIII
A - C
ad d) ne 1, 2, 6 a strážní služba.
 
e) Stavy bez poruchy funkce
A
A
G50
Poruchy trojklanného nervu - nervi trigemini
 
 
 
G52
Poruchy jiných mozkových nervů
 
 
 
G53
Nemoci mozkových nervů při nemocech zařazených jinde
 
 
Posuzuje se podle příslušných diagnóz zařazených jinde.
G54
Nemoci nervových kořenů a pletení
 
 
 
G55
Komprese nervových kořenů a pletení při nemocech zařazených jinde
 
 
 
G56
Mononeuropatie horní končetiny
 
 
 
G57
Mononeuropatie dolní končetiny
 
 
 
G58
Jiné mononeuropatie
 
 
 
G59
Mononeuropatie při nemocech zařazených jinde
 
 
Posuzuje se podle příslušných diagnóz zařazených jinde.
G60 - G64
POLYNEUROPATIE A JINÉ NEMOCI PERIFERNÍ NERVOVÉ SOUSTAVY
 
 
 
G70 - G73
NEMOCI MYONEURÁLNÍHO SPOJENÍ A SVALŮ
 
 
 
G80 - G83
MOZKOVÁ OBRNA A JINÉ SYNDROMY OCHRNUTÍ
 
 
 
G90 - G99
JINÉ PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY
 
 
 
 
a) Vleklé, léčení vzdorující formy, progredující nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s trvalými závažnými následky.
D
D
 
 
Formy s lehkými poruchami funkce, ale vzdorující léčení nebo často recidivující. Stavy po ukončení léčení s méně závažnými, ale trvalými následky.
 
 
 
 
b) S nepatrnými poruchami funkce postižených orgánů po ukončení léčení.
BI, BII, BIII
C
ad b) podle povahy a místa poruchy ne 1,2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
 
c) S ukončeným léčením bez následků nebo recidiv.
A
A
 
VII. NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX (H00 - H59)
 
 
 
 
Při funkčním posouzení zraku je nutné přihlédnout ke zrakové ostrosti bez korekce (alespoň): 0,25 oboustranně nebo při zrakové ostrosti jednoho oka pod 0,25 (včetně úplné ztráty vízu nebo při enukleaci jednoho oka) pak zraková ostrost druhého oka bez korekce musí být alespoň 0,5. Při nesplnění této podmínky stanovit zdravotní klasifikaci C-D bez ohledu na nejlépe dosaženou zrakovou ostrost s korekcí. Při posuzování očních nemocí a vad vedle zrakové ostrosti bez korekce i po přijatelné korekci, rozsahu zorného pole, stavu barvocitu přihlížet k prokazatelným dráždivým projevům, citlivosti na zevní účinky i k případnému onemocnění očních adnex. Při stavech po enukleaci jednoho oka postupovat podle odstavce 1 s podmínkou, že stav nemá nepříznivý estetický vliv. V případě nepříznivého estetického vlivu stanovit zdravotní klasifikaci D.
H00 - H06
NEMOCI OČNÍHO VÍČKA, SLZNÉHO ÚSTROJÍ A OČNICE
 
 
 
H10 - H13
ONEMOCNĚNÍ SPOJIVKY
 
 
 
H15 - H22
NEMOCI SKLÉRY, ROHOVKY, DUHOVKY A ŘASNATÉHO TĚLESA
 
 
 
H15
Nemoci skléry - bělimy
 
 
 
 
a) Akutní formy.
léčení
 
 
 
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.
D
D
 
 
c) Lehké, vleklé nebo ustálené formy bez omezení nebo s nezávazným omezením funkce oka.
BIII
C
ad c) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
 
d) Stavy po prodělaném onemocnění zhojené bez následků.
A
A
 
H16
Zánět rohovky - keratitis
 
 
U stavů po keratorefraktivních zákrocích se hodnotí i stav zorného pole obou očí a nález na sítnici. Jsou-li přítomny známky myopické degenerace sítnice, stanovuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň nižší.
H17
Rohovkové jizvy a zákaly
 
 
ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”.
H18
Jiné nemoci rohovky
 
 
 
 
a) Akutní formy.
Léčení podle zrakové ostrosti
 
 
 
b) Následné stavy.
 
 
 
H19
Nemoci skléry a rohovky při nemocech zařazených jinde
 
 
 
H20
Zánět duhovky a řasnatého tělesa
 
 
 
H21
Jiné nemoci duhovky a řasnatého tělesa
 
 
Dg. H21.4 - Pupilami - zornicové -membrány se hodnotí podle zrakové ostrosti.
H22
Nemoci duhovky a řasnatého tělesa při nemocech zařazených jinde
 
 
 
 
a) Akutní formy.
léčení
 
 
 
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.
D
D
 
 
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.
D
C
 
 
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.
A - BIII
A
ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H25 - H28
ONEMOCNĚNÍ ČOČKY
 
 
 
H25
Senilní katarakta - stařecký zákal oční čočky
 
 
 
H26
Jiná katarakta
 
 
Dg. H 27 - Jiná onemocnění čočky je uvedena dále.
H28
Katarakta a jiná onemocnění čočky při nemocech zařazených jinde
 
 
 
 
a) Postupující.
léčení podle zrakové ostrosti
 
 
 
b) Nepostupující.
 
 
ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”.
H27
Jiná onemocnění čočky
 
 
Přítomnost nitrooční čočky (pseudofakie, artefakie) se hodnotí podle Dg. Z96.1.
H27.0
Afakie
 
 
 
H27.1
Dislokace čočky
 
 
 
 
a) Stav po intrakapsulární extrakci.
D
D
 
 
b) Stav po extrakapsulární extrakci.
D
podle zrakové ostrosti s kontaktní čočkou
ad b) ve sloupci II - při nesnášenlivosti kontaktní čočky se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
H27.8
Jiná určená onemocnění čočky
 
 
 
H27.9
Onemocnění čočky, NS
 
 
 
 
a) Zjištěné onemocnění.
Léčení podle zrakové ostrosti
 
 
 
b) Následné stavy.
 
 
ad b) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”.
H30 - H36
NEMOCI CÉVNATKY - CHORIOIDEY A SÍTNICE - RETINY
 
 
 
 
a) Akutní formy.
léčení
 
 
 
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka. Odchlípení a trhliny sítnice.
D
D
 
 
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.
BIII - D
C
 
 
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.
A - BIII
A
ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H40 - H42
GLAUKOM
 
 
 
 
a) Zjištěné onemocnění.
D
léčení
U sekundárního glaukomu posuzovat až po skončeném léčení primárního onemocnění a jeho stabilizaci. Zdravotní klasifikaci stanovit s přihlédnutím k základnímu onemocnění podle jeho následků.
 
b) Zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 oboustranně (0,5; 5/10).
D
D
 
 
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo oboustranné skotomy, které zasahují do centra a snižují korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 oboustranně (0,66; 5/7,5).
BIII - D
C
ad c) - d) při dlouhodobé medikamentózní terapii se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
 
d) Nitrooční hypertenze nebo léčený glaukom s lehčím omezením funkce oka.
A, BIII - D
A - C
 
H43 - H45
NEMOCI SKLIVCE A OČNÍHO BULBU
 
 
 
 
a) Akutní formy
léčení
 
 
 
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.
D
D
 
 
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.
D
C
 
 
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka
A - BIII
A
ad d) při postižení funkce oka ne I, 2, 5.
H46 - H48
NEMOCI ZRAKOVÉHO NERVU A ZRAKOVÝCH DRAH
 
 
 
H46
Zánět zrakového nervu - neuritis nervi optici
 
 
 
H47
Jiná onemocnění zrakového nervu (2.) a zrakových drah
 
 
 
H48
Nemoci zrakového nervu (2.) a zrakových drah při nemocech zařazených jinde
 
 
 
 
a) Akutní formy.
léčení
 
 
 
b) Trvalé změny se hodnotí podle Dg. H53.4 - Poruchy zorného pole s přihlédnutím k základnímu onemocnění.
 
 
 
H49 - H52
PORUCHY OČNÍCH SVALŮ, BINOKULÁRNÍHO POHYBU, AKOMODACE A REFRAKCE
 
 
Dg. H51 - Jiné poruchy binokulárního pohybu je hodnocena dále
H49
Paralytický strabismus
 
 
 
a) Těžké formy neovlivnitelné další léčbou.
D
D
 
b) Lehké nebo méně závažné formy ovlivnitelné léčbou.
léčení
 
Posuzovat podle zrakové ostrosti a schopnosti orientace v prostoru.
 
c) Lehké nebo nezávažné formy po ukončení léčení.
Podle binokulárního vidění a zrakové ostrosti
 
ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”.
H50
Jiný strabismus
 
 
 
 
a) Akutní.
léčení
 
 
 
b) Je-li dvojité vidění.
D
D
 
 
c) Není-li dvojité vidění.
podle zrakové ostrosti a prostorového vidění
 
ad c) při poruše prostorového vidění ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H52
Poruchy refrakce a akomodace
 
 
Při posuzování stupně refrakční vady mají přednost dále uvedená posudková hlediska před tabulkou k posuzování refrakčních vad. Refrakce se zjišťuje skiaskopicky nebo vyšetřením na autorefraktoru v arteficiální mydriase.
H52.0
Hypermetropie - dalekozrakost
 
 
 
a) Při refrakci nad +10 D.
D
D
 
b) Při refrakci nad +8 D.
D
D
 
c) Při refrakci nad +2 D.
BIII
A - C
ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”. Ve sloupci II při refrakci nad + 6 D stanovit zdravotní klasifikaci C.
 
d) Při refrakci do +2 D.
A
A
ad d) ve sloupci I při refrakci do +2 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0 - 0,5).
H52.1
Myopie - krátkozrakost
 
 
Myopické degenerace se hodnotí podle Dg. H30 - H36 -Nemoci cévnatky - chorioidey a sítnice -retiny.
 
a) Při refrakci nad -10 D.
D
D
 
 
b) Při refrakci nad -7 D.
D
C - D
ad b) ve sloupci II při závažnějších degenerativních změnách na sítnici stanovit zdravotní klasifikaci D.
 
c) Při refrakci nad -1 D.
BIII
A
ad c) omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”. Při hodnotě refrakce -5,0 až -7,0 D, je-li nejlepší korigovaná zraková ostrost oboustranně menší než 6/12 (0,5), snižuje se zdravotní klasifikace o jeden stupeň.
 
d) Při refrakci do -1 D.
A
A
ad d) ve sloupci I při refrakci do -1 D se zdravotní klasifikace A stanovuje jen tehdy, rovnají-li se hodnoty zrakové ostrosti bez korekce 6/6 - 6/12 (1,0-0,5).
H52.2
Astigmatismus
podle zrakové ostrosti
 
Pro stanovení zdravotní klasifikace platí výše uvedená pravidla, přičemž se sčítá absolutní hodnota sférické a cylindrické refrakce oka. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”.
H52.3
Anisometropie a aniseikonie
 
 
 
H52.4 - H52.7
Presbyopie a ostatní poruchy refrakce a akomodace
podle zrakové ostrosti
 
Hodnotit až po skončení léčení. Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”.
H53 - H54
PORUCHY VIDĚNÍ A SLEPOTA
H53.0
Amblyopie z anopsie
podle zrakové ostrosti
 
Při zrakové ostrosti bez korekce u lépe vidícího oka pod 0,5 stanovit zdravotní klasifikaci C-D, s přihlédnutím ke služebnímu zařazení. Při stanovení zdravotní klasifikace A a BIII u specialistů stanovit omezení podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”.
H53.1
Subjektivní poruchy vidění
 
 
Hodnotí se podle závěrů psychiatrického vyšetření.
H53.2
Diplopie
 
 
Dg. H53.2 - Diplopie se hodnotí podle Dg. H50 - Jiný strabismus.
H53.3
Jiné poruchy binokulárního vidění
 
 
 
H51
Jiné poruchy binokulárního pohybu
 
 
 
 
a) Akutní stavy dvojitého vidění.
léčení
 
 
 
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním při pohledu vpřed.
D
D
 
 
c) Lehčí nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka nebo formy s dvojitým viděním pouze při krajním pohledu do stran.
BIII - D
C - D
ad c) při poruchách, které mohou ovlivnit výkon zastávané funkce, přeřadit na méně náročnou funkci nebo ve sloupci 11 stanovit zdravotní klasifikaci D.
 
d) Lehké ustálené formy s lehkým postižením funkce oka, není-li dvojité vidění.
A - BIII
A
ad d) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H53.4
Poruchy zorného pole
D
D
 
 
a) Oboustranné zúžení perimetru na 30 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 40 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/18 (0,33; 5/15).
 
 
 
 
b) Oboustranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo oboustranný skotom o rozsahu 30 stupňů, který zasahuje do centra a snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/12 (0,5; 5/10) nebo jednostranný skotom o rozsahu 50 stupňů se snížením korigované zrakové ostrosti pod 6/12 (0,5; 5/10).
D
D
 
 
c) Oboustranné zúžení perimetru na 50 stupňů nebo jednostranné zúžení perimetru na 40 stupňů nebo jednostranný centrální relativní skotom, který snižuje korigovanou zrakovou ostrost pod 6/9 (0,66; 5/7,5).
A - BIII
A - C
ad c) ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H53.5
Nedostatečné barevné vidění
 
 
 
 
a) Posuzovaný nerozezná barevné signály.
D
D
 
 
b) Posuzovaný rozezná základní barevné signály.
A - BIII
A
ad b) při závažnějších poruchách ne 1, 2, 6 letecké technické obory, technické spojovací funkce a chemik.
 
 
 
 
Lehké poruchy barvocitu hodnotit individuálně.
H53.6
Noční slepota
 
 
 
H53.8
Jiné poruchy vidění
 
 
 
H53.9
Poruchy vidění, NS
 
 
 
 
a) Akutní formy
léčení
 
 
 
b) Těžké, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.
D
D
 
 
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.
BIII - D
C - D
 
 
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.
A - BIII
A - C
ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
H54
Slepota a slabozrakost
podle zrakové ostrosti
 
Omezení stanovit podle přílohy č. 3 „Diferencované zdravotní požadavky”.
H55
Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka
 
 
 
H55 - H59
JINÉ NEMOCI OKA A OČNÍCH ADNEX
 
 
Dg H55 - Nystagmus a jiné nepravidelné pohyby oka je uvedená výše.
H57
Jiné nemoci oka a očních adnex
 
 
H58
Jiné nemoci oka a očních adnex při nemocech zařazených jinde
 
 
H59
Poruchy oka a očních adnex po výkonech nezařazených jinde
 
 
 
a) Akutní formy
Léčení
 
 
b) Těžké, vleklé, léčení vzdorující formy, které trvale poškozují funkci oka.
D
D
 
c) Lehké nebo závažnější, vleklé nebo ustálené formy, které částečně omezují funkci oka.
BIII - D
C
 
d) Lehké ustálené formy bez omezení nebo s lehkým postižením funkce oka.
A - BIII
A - C
ad d) při postižení funkce oka ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba.
 
POSUZOVÁNÍ ZRAKOVÉ OSTROSTI BEZ KOREKCE
 
Enukleace jednoho oka
Zraková ostrost pod 0,1
Zraková ostrost pod 0,25
Zraková ostrost 0,25-0,5
Zraková ostrost 0,5-1,0
Sloupec I
Sloupec II
Sloupec I
Sloupec II
Sloupec I
Sloupec II
Sloupec I
Sloupec II
Sloupec I
Sloupec II
Enukleace jednoho oka
D
D
D
D
D
D
D
D
BIII*
A*
pod 0,1
D
D
D
D
D
C
BIII
C
BIII
A
pod 0,25
D
D
D
C
BIII
A
BIII
A
A
A
0,25-0,5
D
D
BIII
C
BIII
A
BIII
A
A
A
0,5-1,0
BIII*
A*
BIII
A
BIII
A
A
A
A
A
*) hodnotit po uplynutí 1 roku od vzniku postižení
 
POSUZOVÁNÍ REFRAKČNÍCH VAD
Nejlépe dosažitelná zraková ostrost s korekcí (s brýlemi, kontaktní čočkou apod.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Enukleace jednoho oka
Pod 0,05
0,05 - 0,08
0,1
0,16
0,25
0,33
0,5 - 1,0
Sloupec Seznamu nemocí a vad
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
1
Enukleace jednoho oka nebo úplná ztráta vidění
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
BIII
A
2
Pod 0,05
D
D
D
D
D
D
D
C
D
C
BIII
C
BIII
C
BIII
A
3
0,05 - 0,08
D
D
D
D
D
D
D
C
D
C
BIII
C
BIII
C
BIII
A
4
0,1
D
D
D
C
D
C
BIII
A
BIII
A
BIII
A
BIII
A
A
A
5
0,16
D
D
D
C
D
C
BII
A
BIII
A
BIII
A
BIII
A
A
A
6
0,25
D
D
BII
C
BIII
C
BIII
A
BIII
A
BIII
A
BIII
A
A
A
7
0,33
D
D
BIII
C
BIII
C
BII
A
BIII
A
BIII
A
A
A
A
A
8
0,5 - 1,0
BIII
A
BIII
A
BIII
A
BII
A
BIII
A
A
A
A
A
A
A
 
PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ REFRAKČNÍCH VAD
1. Hodnoty zrakové ostrosti v tabulce pro posuzování refrakčních vad, není-li uvedeno jinak, jsou uváděny již po snesitelné korekci brýlemi nebo kontaktními čočkami.
2. Hodnoty zrakové ostrosti jednoho oka jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého oka ve sloupcích 1 až 8. Zraková ostrost je vyjádřena v prvním řádku v desetinné soustavě, ve druhém řádku zlomkem pro použití Snellenových tabulek (optotypů) na zkušební vzdálenost 6 m, ve třetím řádku zlomkem pro použití optotypů na zkušební vzdálenost 5 m. V rubrice, v níž se hodnoty zrakové ostrosti jednoho a druhého oka protínají, je uvedena příslušná zdravotní klasifikace.
3. Posudková hlediska při poruchách refrakce a akomodace platí pro snížení zrakové ostrosti včetně amblyopie, korigované již brýlemi nebo kontaktními čočkami, pokud potřebná korekce je snesitelná, tj. pokud rozdíly korekčních skel pro jedno a druhé oko nepřesahují ±3 D. Není-li potřebná korekce snesitelná, stanovuje se zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
4. Při stanovení zdravotní klasifikace A a BIII (zejména u uchazečů a specialistů) je nutné při posouzení přihlédnout i k diferenciálním zdravotním požadavkům na specialisty a uchazeče, uvedeným v příloze č. 3.
5. Při známkách myopické degenerace sítnice se stanovuje zdravotní klasifikace o stupeň nižší.
6. Stavy po keratorefraktivních zákrocích za účelem zlepšení refrakčních vad posuzovat nejen podle aktuální zrakové ostrosti, ale i podle závažnosti patologie očních tkání.
 
VIII. NEMOCI UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU (H60 - H95)
H60 - H62
NEMOCI ZEVNÍHO UCHA
 
 
Při posuzování nemocí ucha (H60-H95) přihlížet nejen k závažnosti základního onemocnění, ale i k míře jeho snížení, poruchám rovnováhy a přítomnosti ušních šelestů.
H65 - H75
NEMOCI STŘEDNÍHO UCHA A BRADAVKOVÉHO VÝBĚŽKU
 
 
H92
Otalgie a výtok z ucha
 
 
H95
Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech
 
 
 
a) Vleklý epitympanální zánět středního ucha s píštěli v labyrintu. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu - s píštěli v labyrintu.
D
D
 
b) Vleklé záněty středního ucha, které vzdorují léčbě nebo často recidivují (s výtokem) Prosté mezotympanální a epitympanální středoušní záněty vzdorující konzervativní léčbě nebo s cholesteatomem. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s výtokem, který vzdoruje konzervativní léčbě.
D
D
 
c) Adhezívní tubotympanální katary nebo tympano-skleróza s perforací bubínku Vleklé středoušní mezotympanální a epitympanální záněty (prosté) s dlouhými klidovými intervaly. Stavy po konzervativně zhojeném středoušním zánětu se suchou mezotympanální nebo epitympanální perforací bubínku. Stavy po trepanaci spánkové kosti nebo tympanoplastické operaci s trepanační dutinou otevřenou do zvukovodu a s klidnou výstelkou.
BIII - D
C-D
ad c) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu.
 
d) Vleklý tubotympanální katar (prostý nebo adhezívní bez perforace)s normálním celistvým bubínkem, s kalcifikacemi, s pevnou jizvou.
BIII
A-C
ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu.
 
e) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po zhojené tympanoplastické operaci anebo po antromastoidektomii, s atroficky zjizveným bubínkem.
BIII
A-C
ad e) ne 1, 2, 4, 6 a 3 bojových vozidel, chemik, strážní služba a hlučný provoz. Konečná zdravotní klasifikace se stanoví podle stavu sluchu.
 
f) Stavy po konzervativně zhojeném mezotympanálním zánětu nebo po antromastoidektomii, při normálním otoskopickém nálezu a normálním sluchu.
A
A
ad f) ne potápěč.
H80 - H83
NEMOCI VNITŘNÍHO UCHA
 
 
H80
H81
Otoskleróza
Poruchy vestibulární funkce
 
 
H82
Vertiginózní syndromy při nemocech zařazených jinde
 
 
H83
Jiné nemoci vnitřního ucha
 
 
 
a) Těžké formy s trvalými poruchami nebo častými záchvaty po neúspěšné léčbě.
D
D
 
b) Otoskleróza se sluchem, který odpovídá zdravotní klasifikaci BIII, C.
D
C-D
 
c) Lehké formy s řídkými záchvaty včetně stavů po léčbě (operaci).
D
C-D
 
d) Následné stavy s nezávaznou poruchou anebo bez poruchy funkce.
A - BIII
A
ad d) při závažnější poruše funkce ne 1, 2, 3, 5, 6 a strážní služba. Poruchu funkce hodnotit podle dg. H91 Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu.
H90 - H95
JINÁ ONEMOCNĚNÍ UCHA
 
 
Kromě Dg. H92 - Otalgie a výtok z ucha a H95 - Jinde nezařazená onemocnění ucha a bradavkového výběžku po výkonech, které jsou uvedeny výše.
H93
Jiná onemocnění ucha nezařaditelná jinam
 
 
Hodnotit podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny, s přihlédnutím k zachovanému sluchu, přítomnosti ušních šelestů, případně k poruchám rovnováhy.
H94
Jiná onemocnění ucha při nemocech zařazených jinde
 
 
 
H91
Jiná nedoslýchavost, ztráta sluchu
 
 
Při střelbách a práci v hlučných provozech musí vojáci používat ochranné prostředky, které stanovují předpisy pro konání střeleb nebo příslušných druhů prací.
 
AUDIOMETRICKÝM VYŠETŘENÍM ZJIŠTĚNÉ ZTRÁTY VE VZDUŠNÉM VEDENÍ Z PRŮMĚRU FREKVENCÍ 500,1000 a 2000 Hz
a) Ztráty větší než 45 dB oboustranně.
D
D
 
b) Ztráty od 35 do 45 dB oboustranně Ztráty větší než 35 dB jednostranně.
BIII - D
C-D
 
c) Ztráty od 25 do 35 dB oboustranně i jednostranně.
BIII
C
ad c) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6, chemik, strázní služba a hlučný provoz.
 
d) Ztráty menší než 25 dB oboustranně i jednostranně.
A - BIII
A
ad d) ne 1, 2, 4, 5, 6 a 3 bojových vozidel a strážní služba. Audiometrickým vyšetřením zjištěné ztráty ve vzdušném vedení na frekvenci 4000 Hz a vyšších se neposuzují, při jakýchkoliv změnách se ponechává zdravotní klasifikace A. U uchazečů o povolání do služebního poměru se ztráty nad 40 dB na frekvenci 4000 Hz hodnotí jako nepříznivé a nedovolují jejich přijetí.
 
POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU
Sluch pro akcentovaný šepot
1
2
3
4
5
6
7
0,00 m (hluchota)
Menší než 0,5 m
0,5 m
1 m
2 m
3 m
4m
Sloupec Seznamu nemocí a vad
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
II
I
1
0,00 m (hluchota)
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
CD
D
2
menší než 0,5 m
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
CD
D
3
0,5 m
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
C-D
D
4
1 m
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
BIII
A
BIII
5
2m
D
D
D
D
D
D
D
D
BIII
A
BIII
A
BIII
6
3m
D
C-D
D
C-D
D
C-D
BIII
A
BIII
A
BIII
A
BIII
7
4m
D
C-D
D
C-D
D
C-D
BIII
A
BIII
A
BIII
A
BIII
8
6 m
D
C-D
D
C-D
BIII
A-C
BIII
A
BIII
A
BIII
A
BIII
 
PRAVIDLA PRO POSUZOVÁNÍ VAD SLUCHU
1. Zachovaný sluch se zjišťuje akcentovaným šepotem. Při zjištění snížení sluchu pro akcentovaný šepot pod hranici 6 m oboustranně i jednostranně je nutné provést audiometrické vyšetření, které rozhodne o závažnosti a charakteru sluchové poruchy (převodní nebo percepční nedoslýchavost).
2. Převodní nedoslýchavost se hodnotí podle tabulky „Posuzování vad sluchu”. Hodnoty sluchu pro akcentovaný šepot jednoho ucha jsou uvedeny v řádcích 1 až 8, druhého ucha ve sloupcích 1 až 8. V rubrice, v níž se hodnoty zachovaného sluchu jednoho a druhého ucha protínají, je uvedena odpovídající zdravotní klasifikace.
3. Percepční nedoslýchavost se posuzuje podle průměru ztrát zjištěných audiometrickým vyšetřením ve vzdušném vedení na frekvencích 500, 1000 a 2000 Hz.
4. Kombinovaná nedoslýchavost se posuzuje stejným způsobem jako nitroušní sluchová porucha.
5. Zdravotní klasifikace C a D je možné stanovit pouze na základě výsledků audiometrického vyšetření.
6. Přítomnost ušních šelestů nemá vliv na stanovení zdravotní klasifikace. Při výraznější intenzitě a trvalém charakteru ušních šelestů se stanovuje omezení: ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 strážní služba a chemik.
7. Zlepšení sluchu pomocí sluchadel se posudkově nehodnotí jako zlepšení nedoslýchavosti. Osoby, které v běžném životě musí používat sluchadla, nemohou být vojáky v činné službě.
 
X. NEMOCI OBĚHOVÉ SOUSTAVY (100 - 199)
 
 
 
 
Posuzovat podle rozsahu a tíže omezení výkonnosti kardiovaskulárního systému a plic a jejich vlivu na celkový stav a výkonnost organismu.
100 - 102
105 - 109
AKUTNÍ REVMATICKÁ HOREČKA CHRONICKÉ REVMATICKÉ CHOROBY SRDEČNÍ
 
 
 
 
a) Následné stavy s trvalými morfologickými následky (porevmatické chlopňové vady) a závažnými změnami oběhového ústrojí (projevy dekompenzace) a CNS, podstatně omezující běžnou fyzickou aktivitu. Stavy po operacích srdce, aorty a plicní tepny.
D
D
 
 
b) Stavy do 3 let po ústavně prokázané atace revmatické horečky. Porevmatické chlopňové vady i dobře kompenzované.
BI - D
C - D
ad b) a c) u opakované ataky revmatické horečky se časová hranice posunuje na 5 let.
 
c) Stavy po ústavně prokázané atace revmatické horečky před více než 3 roky, bez prokazatelného morfologického a funkčního postižení oběhového ústrojí.
A - BI
A - C
 
110 - 115
HYPERTENZNÍ NEMOCI
D
D
 
 
a) Závažné orgánové změny (porucha funkce mozku, srdce a ledvin).
 
 
 
 
b) Orgánové změny bez poruchy funkce.
Bi - D
C - D
ad c) Za hraniční hodnotu TK se považuje hodnota 135/85 mm Hg při nutnosti systematické antihypertenzní léčby. Při dg. kolísavého zvýšení TK bez nutnosti systematické antihypertenzní léčby se považuje za hraniční hodnotu TK hodnota 140/90. Při nutnosti systematické antihypertenzní léčby ne 1,2.
 
c) Bez objektivně prokázaných morfologických a funkčních orgánových změn (po odborném sledování), s nutností systematické antihypertenzivní léčby, při celkové dobré výkonnosti.
BI
A - C
 
120 - 125
ISCHEMICKÉ SRDEČNÍ NEMOCI
 
 
 
126 - 128
KARDIOPULMONÁLNÍ NEMOC A NEMOCI PLICNÍHO OBĚHU
 
 
 
 
a) Těžké formy, následné stavy se závažnými poruchami rytmu a s projevy srdeční nedostatečnosti.
D
D
 
 
b) Středně závažné formy a následné stavy s lehčími projevy poruch funkce kardiopulmonálního ústrojí. Stavy po prodělaném infarktu myokardu nebo jiné akutní (subakutní) formě ICHS, včetně stavů po revaskularizaci koronárních cév.
D
C - D
ad b) při recidivujících projevech ischemie myokardu a při snížení celkové výkonnosti a fyzické zdatnosti stanovit ve sloupci II zdravotní klasifikaci D.
 
c) Asymptomatické formy s dobrou výkonností oběhového ústrojí a dobrou fyzickou zdatností.
BI - D
A - C
ad c) ne 1, 2, 3, 6 a strážní služba.
 
d) Stavy po prodělané plicní embolii s odstupem 2 let od ukončení léčby bez prokazatelných morfologických a funkčních změn a s dobrou výkonností organismu.
A
A
 
130 - 152
JINÉ FORMY SRDEČNÍHO ONEMOCNĚNÍ
 
 
 
 
a) Těžké formy a vleklé, léčbou neovlivnitelné stavy se závažnou poruchou funkce, s podstatným poklesem výkonu při běžné pracovní zátěži.
D
D
 
 
b) Středně závažné formy a stavy s lehkým poškozením funkce nebo zvětšením srdce. Prolaps srdečních chlopní se známkami poruch oběhu (závažnější regurgitace, hypertrofie apod.). Implantace kardiostimulátoru a stavy po radiofrekvenční ablaci bez podstatného snížení výkonnosti. Stavy po operačních výkonech na chlopních, stavy po intravaskulární dilataci, nebo přemosťujících operací koronárních tepen.
D
C - D
 
 
c) Lehké, prognosticky nezávažné formy a stavy bez známek poškození oběhového ústrojí a bez recidivy. Stavy po úspěšné radiofrekvenční ablaci. Zánět endokardu, srdečního svalu a osrdečníku nejdříve za 3 roky po ukončení léčby. Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením. Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.
A - BI
A - C
 
 
Prolaps srdečních chlopní hemodynamicky nevýznamný. Benigní poruchy rytmu ověřené odborným vyšetřením.
 
 
 
160 - 169
CÉVNÍ NEMOCI MOZKU
a) Se závažnou trvalou nebo opakovanou klinickou manifestací prokázanou ústavním vyšetřením. Stavy s trvalými a závažnými poruchami duševních nebo tělesných funkcí.
D
D
Patří sem Dg. G46 - Cévní syndromy mozku při cerebrovaskulárních nemocech. Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce a následků nemoci.
 
S lehčími trvalými nebo přechodnými, ale opakujícími se poruchami funkce organismu a známkami morfologického postižení.
 
 
 
 
b) Ojedinělá nezávazná klinická manifestace bez známek morfologického postižení a poruchy funkce, při celkově dobrém stavu organismu.
BI, BII, BIII
A - C
ad b) ne 1, 2, 3, 4, 5, 6 a strážní služba.
170 - 179
NEMOCI TEPEN, TEPÉNEK A VLÁSEČNIC
 
 
Posuzovat podle základního onemocnění nebo vyvolávající příčiny a podle závažnosti poruchy funkce postižených orgánů a následků nemoci.
180 - 189
NEMOCI ŽIL, MÍZNÍCH CÉV A MÍZNÍCH UZLIN NEZAŘAZENÉ JINDE
 
 
 
a) Rozsáhlé a těžké formy s orgánovými změnami (poruchy trofiky, cévní nebo mízní nedostatečnost).
D
D
 
b) Léčením ovlivnitelné formy s mírnou poruchou trofiky nebo funkce. Stavy po provedených rekonstrukčních operacích cév.
D
C - D
 
c) Lehké formy bez poruch trofiky, bez poruchy anebo s nezávaznou poruchou funkce, nesnižující fyzickou výkonnost.
A - BI
A - C
ad c) při poruše funkce ne 1, 2, 6.
Nahrávám...
Nahrávám...