dnes je 16.7.2024

Input:

362/2003 Sb., Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění účinném k 1.7.2017

č. 362/2003 Sb., Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění účinném k 1.7.2017
ZÁKON
ze dne 23. září 2003
o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
186/2004 Sb.
(k 1.5.2004)
ruší část dvacátou druhou
281/2004 Sb.
(k 7.5.2004)
ruší čl. XVI
359/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
nové znění čl. XXIV
626/2004 Sb.
(k 1.1.2005)
mění, odsouvá účinnost o jeden rok
253/2005 Sb.
(k 1.7.2005)
ruší část čtrnáctou
530/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
mění, stanoví počátek účinnosti na 1.1.2007
545/2005 Sb.
(k 1.1.2006)
v čl. XXI ruší bod 3
112/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část patnáctou
186/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část dvacátou sedmou
189/2006 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část devátou, desátou a třináctou
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část třicátou šestou
274/2008 Sb.
(k 1.1.2009)
ruší část první
41/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
ruší část šestou
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část sedmnáctou
320/2015 Sb.
(k 1.1.2016)
ruší část druhou
250/2016 Sb.
(k 1.7.2017)
ruší část pátou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
(zrušena zák. č. 274/2008 Sb. k 1.1.2009)
ČÁST DRUHÁ
(zrušena zák. č. 320/2015 Sb. k 1.1.2016)
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. III
V zákoně č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 118/1995 Sb., § 17 zní:
㤠17
Příslušník Úřadu pro zahraniční styky a informace prokazuje svoji příslušnost k Úřadu pro zahraniční styky a informace služebním průkazem s evidenčním číslem a ústním prohlášením „Úřad pro zahraniční styky a informace”.”.
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. IV
Zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění zákona č. 160/1995 Sb., zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 se slova „ , kteří jsou k ní ve služebním poměru” zrušují.
2. § 3 se zrušuje.
3. § 22 až 146a se včetně poznámek pod čarou č. 8) až 28) a 30) zrušují.
4. V § 148 odst. 1 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) až e) se zrušují.
Dosavadní označení písmena a) se zrušuje.
5. V § 148 odst. 2 se na konci písmena a) čárka nahrazuje tečkou a písmena b) a c) se zrušují.
Dosavadní označení písmena a) se zrušuje.
ČÁST PÁTÁ
(zrušena zák. č. 250/2016 Sb. k 1.7.2017)
ČÁST ŠESTÁ
(zrušena zák. č. 41/2009 Sb. k 1.1.2010)
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky
Čl. VII
Zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění zákona č. 293/1993 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 460/2000 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 1 se slova „ , kterého jmenuje a odvolává” zrušují.
2. V § 25 se odstavce 1 a 2 včetně poznámky pod čarou č. 7) zrušují a zároveň se ruší dosavadní označení odstavce 3.
3. § 26 a 27 se zrušují.
ČÁST OSMÁ
Změna zákona o vojácích z povolání
Čl. VIII
V § 143 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. a zákona č. 254/2002 Sb., odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 42) zní:
„(1)  Není-li dále stanoveno jinak, je dobou trvání služebního poměru rozhodnou pro nárok na výsluhový příspěvek, odbytné a odchodné a jejich výši doba trvání činné služby vojáka, vyjma doby trvání základní a náhradní vojenské služby, a doba trvání služebního poměru v bezpečnostních sborech podle zvláštního právního předpisu.42Pro výši výsluhového příspěvku a odbytného se doba služby
a)  výkonného letce a doba služby zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti hodnotí jedenapůlnásobně,
b)  v zahraničí uvedená v § 120 odst. 3 hodnotí dvojnásobně.

Zvýšený zápočet doby služby se stanoví jen za celé kalendářní měsíce.


42 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.”.
ČÁST DEVÁTÁ
(zrušena zák. č. 189/2006 Sb. k 1.1.2009)
ČÁST DESÁTÁ
(zrušena zák. č. 189/2006
Nahrávám...
Nahrávám...