dnes je 5.6.2023

Input:

373/2017 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

č. 373/2017 Sb., Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2018

Částka 140 Sbírka zákonů č. 355/2016
373/2017 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. října 2017
o Programu statistických zjišťování na rok 2018
Český statistický úřad stanoví podle § 27 písm. b) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění zákona č. 411/2000 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) , zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje Program statistických zjišťování na rok 2018, který je uveden v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
§ 2
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.
 
Předsedkyně:
prof. Ing. Ritschelová, CSc., v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 373/2017 Sb.
PROGRAM STATISTICKÝCH ZJIŠŤOVÁNÍ
PROVÁDĚNÝCH ČESKÝM STATISTICKÝM ÚŘADEM
NA ROK 2018
I. Přehled statistických zjišťování prováděných Českým statistickým úřadem
 
1. P 3-04
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
2. P 6-04
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
3. P 5-01
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
4. Zem 1-12
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
5. Zem 7-02
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
6. Zem 3-01
Roční výkaz o chovu drůbeže
7. Zem 1-02
Výkaz o chovu skotu
8. Zem 2-02
Výkaz o chovu prasat
9. Zem 1-01
Soupis hospodářských zvířat
10. Osev 3-01
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
11. Zem 6-01
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
12. Zem V6 až 9
Odhady sklizně zemědělských plodin
13. Les 8-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
14. Prům 1-12
Měsíční výkaz v průmyslu
15. Prům 2-01
Roční výkaz v průmyslu
16. Stav 1-12
Měsíční výkaz ve stavebnictví
17. Stav 2-12
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
18. Stav 7-99
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
19. Stav 5-01
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
20. SP 1-12
Měsíční výkaz v obchodě a službách
21. CR 1-12
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
22. CR 2-04
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
23. Zdp 3-04
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
24. Pen Poj 3-04
Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
25. Pen 3c-04
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
26. Zdp 5-01
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
27. Poj 5a-01
Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
28. Pen 5-01
Roční výkaz finančních (peněžních) institucí
29. VPI 3-04
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
30. NI 1-01
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
31. VI 1-01
Roční výkaz vybraných vládních institucí
32. Kult 6-01
Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání
33. Práce 2-04
Čtvrtletní výkaz o práci
34. ÚNP 4-01
Výkaz o úplných nákladech práce
35. EPR 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
36. EPS 1-12
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
37. EP 5-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
38. EP 7-01
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
39. EP 8-01
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
40. EP 9-01
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
41. EP 10-01
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
42. Odp 5-01
Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
43. ŽP 1-01
Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
44. VTR 5-01
Roční výkaz o výzkumu a vývoji
45. Lic 5-01
Roční výkaz o licencích
46. ICT 5-01
Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
47. VH 8a-01
Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
48. VH 8b-01
Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
49. Obyv 1-12
Hlášení o uzavření manželství
50. Obyv 2-12
Hlášení o narození
51. Obyv 3-12
Hlášení o úmrtí
52. Obyv 4-12
Hlášení o rozvodu
53. ZO 1-04
Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
54. Ceny Prům 1-12
Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
55. Ceny Prům 1a-12
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
56. Ceny Teplo 1-12
Měsíční výkaz o cenách tepla
57. Ceny ZO 1-12
Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
58. Ceny Zem 1-12
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
59. Ceny Zem 1-04
Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
60. Ceny Zem 2-04
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství
61. Ceny Zem 3-04
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
62. Ceny Zem 4-04
a plemenářských služeb pro zemědělství
63. Ceny Les 1-04
Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví
64. Ceny Les 2-04
Čtvrtletní výkaz o nákupních cenách surového dříví
65. Ceny TS 1-12
Měsíční výkaz o cenách tržních služeb
66. Ceny ZO 2-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
67. Ceny ZO 2a-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
68. Ceny ZO 3-12
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
69. Ceny Stav 1-04
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
70. Ceny E 1-12
Měsíční výkaz o cenách ropy
71. Ceny E 2-52
Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
72. Ceny E 3-12
Výkaz o cenách topných olejů
73. Ceny E 6-04
Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti
74. Ceny Elek 1-12
Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
75. Ceny Elek 11-01
Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
76. Ceny Nájem 1-12
Měsíční výkaz o nájemném z bytu
77. Ceny NB 1-04
Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
78. EV Prům 1-12
Konjunkturální průzkum v průmyslu
79. EV Stav 1-12
Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
80. EV Sl 1-12
Konjunkturální průzkum ve službách
81. EV Ob 1-12
Konjunkturální průzkum v obchodě
82. EV Iv 1-02
Konjunkturální průzkum o investicích
83. ZEMREG 1-99
Dotazník pro zařazení jednotky do zemědělského registru Českého statistického úřadu
84. TI
Dotazník o inovacích
85. RES 1-99
Dotazník pro nově vzniklé ekonomické subjekty
86. RES 2-99
Dotazník pro podniky a podnikatele
87. Budovy 1-99
Šetření nebytových budov a vybraných bytových budov
88. Přímé zjišťování 1
Měsíční zjišťování spotřebitelských cen zboží a služeb
89. Přímé zjišťování 2
Měsíční zjišťování spotřebitelských cen potravinářského zboží
90. Přímé zjišťování 3
Čtvrtletní zjišťování cen a parametrů bytových nemovitostí
  
II. Údaje o zpravodajské jednotce
Kromě údajů charakterizovaných v části III. přílohy č. 1 k této vyhlášce u jednotlivých statistických zjišťování obsahuje statistické zjišťování též identifikační údaje zpravodajské jednotky, a to obchodní firmu a její sídlo; nemá-li obchodní firmu, její jméno nebo název.
U zpravodajských jednotek uvedených v bodě 1 obsahuje statistické zjišťování dále identifikační číslo, a nebylo-li přiděleno, pak daňové identifikační číslo, dále převažující činnost ve sledovaném období, jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.
V případě, že za zpravodajskou jednotku vyplňuje výkaz jiný subjekt, uvede se též jméno fyzické osoby, která výkaz vyplnila, údaje o její datové schránce, adresu elektronické pošty, její telefonní a případně faxové číslo.
Statistická zjišťování týkající se zdravotnictví, zařízení sociálních služeb, kulturních zařízení, škol nebo školských zařízení obsahují též interní resortní kódové označení vnitřní jednotky a obchodní firmu nebo název a identifikační číslo zakladatele nebo zřizovatele.
  
III. Jednotlivá statistická zjišťování prováděná Českým statistickým úřadem
 
1.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz pro ekonomické subjekty vybraných produkčních odvětví
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
P 3-04 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků a fyzických osob v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti. Získání údajů o počtu ujetých kilometrů nákladními a osobními vozidly bude využito k určení průměrného proběhu vozidel a k následnému odhadu dopravního výkonu. Výsledky pak budou využívány pro potřeby Ministerstva dopravy a zasílány do Eurostatu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika zpravodajské jednotky. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady a přidaná hodnota. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku a tržby z prodeje. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 16. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 16. července 2018, za 3. čtvrtletí do 16. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 16. ledna 2019, jednorázová příloha do 16. dubna 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
2.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o finančních ukazatelích
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
P 6-04 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích ekonomických subjektů podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů za Českou republiku pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích nefinančních podniků v oblasti finančního hospodaření a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby dle složek, finanční majetek dle složek včetně poskytnutých záloh a časového rozlišení, pohledávky, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, dluhopisy a směnky, bankovní úvěry, půjčky a návratné finanční výpomoci. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin, počty osob dočasně přidělených agenturami práce. Finanční ukazatele tokové ve statistickém členění - výnosy, náklady, přidaná hodnota, dotace na dlouhodobý majetek a výsledky hospodaření. Přírůstky a úbytky dlouhodobého nehmotného majetku a hmotného majetku podle druhu majetku a tržby z prodeje. Počet osobních a nákladních automobilů a počet kilometrů ujetých těmito vozidly.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a výši aktiv ekonomického subjektu.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 30. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 31. července 2018, za 3. čtvrtletí do 31. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 1. února 2019, jednorázová příloha do 30. dubna 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
3.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz ekonomických subjektů vybraných produkčních odvětví
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
P 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání nekonsolidovaných údajů o finančních ukazatelích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 4 odst. 1, 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 716/2007 ze dne 20. června 2007 o statistice Společenství o struktuře a činnosti zahraničních afilací, v platném znění a čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů, pro vyhodnocení celoročního ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích včetně strukturálních změn odvětvového i věcného charakteru, pro sestavení regionálních průřezů a účtů a pro další analytické účely, pro potřeby České národní banky, vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika ekonomického subjektu a doplňující informace. Počty zaměstnanců a mzdy. Identifikace subjektu se zahraniční kapitálovou účastí. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, souhrnné ukazatele aktiv netto, zásoby bez poskytnutých záloh netto, vybrané ukazatele podle území, doplňkové ukazatele finanční, výzkum, vývoj a licenční smlouvy. Finanční aktiva netto, pasiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturované dle území. Základní ukazatele stálých provozoven v zahraničí. Pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, doplňkové ukazatele k dlouhodobému nehmotnému a hmotnému majetku. Specifikace pořízeného a vyřazeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Specifikace vybraných položek tržeb za stavebnictví, tržní služby. Emisní povolenky. Bezúplatná nabytí a převzetí a bezúplatná předání DHM za 10 mil. Kč a více u vybraných subjektů pod veřejnou kontrolou. Zaměstnanecké výhody (benefity). Ukazatele charakterizující odvětvová specifika, vše strukturováno podle CZ-CPA: tržby z prodeje výrobků a služeb, stavy zásob výrobků a stavy zásob nedokončené výroby, polotovarů a mladých a ostatních zvířat, tržby za prodej zboží, náklady vynaložené na prodané zboží a stavy zásob zboží.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku a vybrané fyzické osoby nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
CZ-NACE 02, 03 (lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 58 až 63 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 64 až 66 (peněžnictví, pojišťovnictví - pouze ekonomické subjekty účtující jako podnikatelé),
CZ-NACE 68 až 96 (ostatní služby, výzkum a vývoj, veřejná správa, zdravotnictví, vzdělávání).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. dubna 2019
V případě povinného auditu bude dohodnut s příslušným odborem statistického zpracování Českého statistického úřadu náhradní termín odevzdání výkazu.
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
4.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o porážkách hospodářských zvířat
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zem 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o porážkách hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 9 a čl. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet a hmotnost poražených zvířat v živé hmotnosti nebo hmotnosti jatečně upravených těl v členění podle druhu a kategorií hospodářských zvířat.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se porážkami hospodářských zvířat.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
5.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Pololetní výkaz o zásobách a prodejích rostlinných výrobků
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zem 7-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdrojích, odbytových směrech a úrovni zásob vybraných rostlinných produktů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k zabezpečení potravinové, krmivové a surovinové bilance, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Hmotnostní ukazatele vybraných rostlinných produktů v členění podle zdrojů a užití.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s rostlinnou výrobou.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
6.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o chovu drůbeže
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zem 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji chovu drůbeže. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy drůbeže a nosnic, krmné dny nosnic, roční snáška konzumních vajec, výroba jatečné drůbeže.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem drůbeže.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
7.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Výkaz o chovu skotu
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zem 1-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji chovu skotu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění; čl. 1 směrnice Rady č. 96/16/ES ze dne 19. března 1996 o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/107/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 219/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1350/2013; čl. 1 rozhodnutí Komise ze dne 18. prosince 1996, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 96/16/ES o statistických zjišťováních o mléku a mléčných výrobcích (97/80/ES), v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy skotu podle věkových skupin a účelu chovu, počty narozených a uhynulých telat, krmné dny krav, výroba mléka, prodej mléka celkem, výroba jatečného skotu celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem skotu.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
8.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Výkaz o chovu prasat
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zem 2-02
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji chovu prasat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavy prasat podle hmotnostních kategorií a účelu chovu, počty narozených a uhynulých selat, krmné dny prasnic, počet zapuštěných a oprasených prasnic a prasniček, výroba jatečných prasat.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem prasat.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: pololetní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
9.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Soupis hospodářských zvířat
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zem 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o stavech hospodářských zvířat. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1165/2008 ze dne 19. listopadu 2008 o statistice chovu hospodářských zvířat a produkce masa a o zrušení směrnic Rady 93/23/EHS, 93/24/EHS a 93/25/EHS, v platném znění; čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby analýz této oblasti ve vnitřní ekonomice, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet hospodářských zvířat v kusech podle druhů, věkových nebo hmotnostních kategorií, účelu chovu a pohlaví.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se chovem hospodářských zvířat.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 9. dubna 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
10.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Výkaz o plochách osevů zemědělských plodin
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Osev 3-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o hospodaření na zemědělské půdě do úrovně jednotlivých komodit. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro analytické účely v oblasti vnitřní ekonomiky, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o plochách osevů/výsadby podle struktury jednotlivých plodin a údaje o plochách kultur včetně orné půdy neoseté, úhoru a zemědělské půdy celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 1. června 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
11.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o sklizni zemědělských plodin
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zem 6-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výši sklizně jednotlivých zemědělských plodin. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, k bilancím komodit a analýzám celkové úrovně zemědělské produkce, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o výši sklizně zemědělských plodin, o počtu ovocných stromů/keřů, sklizňové ploše ovocných sadů a sklizni ovoce, údaje o spotřebě hnojiv a údaje o plochách osevu vybraných ozimých plodin k 30. listopadu, určených pro sklizeň v následujícím roce.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 3. prosince 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
12.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Odhady sklizně zemědělských plodin
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zem V6, Zem V7, Zem V8, Zem V9
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci zemědělských plodin ve sledovaném roce se zřetelem na národohospodářská opatření v oblasti dovozu a vývozu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 a čl. 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 543/2009 ze dne 18. června 2009 o statistice plodin a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 837/90 a (EHS) č. 959/93, v platném znění, čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro výživu a zemědělství, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Odhad produkce vybraných zemědělských plodin z jednoho hektaru oseté/osázené plochy, z jednoho ovocného stromu, počet stromů/keřů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty hospodařící na zemědělské půdě.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: 4x ročně
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou:
 
Zem V6
do 11. června 2018
Zem V7
do 16. července 2018
Zem V8
do 15. srpna 2018
Zem V9
do 14. září 2018
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
13.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz odvětvových ukazatelů v lesnictví
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Les 8-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů za lesnictví a související činnosti. Údaje budou využívány pro naplňování potřeb vyplývajících z bodu 3.3.5 sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová strategie EU v oblasti lesnictví: pro lesy a odvětví založená na lesnictví (COM(2013) 659 final/2) ze dne 20. září 2013 ve znění 4. dubna 2014. Údaje budou využívány zejména pro hodnocení stavu a vývoje odvětví lesnictví, pro hodnocení státní lesnické politiky, pro zhodnocení možnosti využívání potenciálu biomasy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské hospodářské komise OSN a Organizace pro výživu a zemědělství, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o bilanci holin, zalesňování a obnově lesa, těžbě dřeva, nahodilé těžbě dřeva, dodávkách dříví, ostatních lesnických produktech, obhospodařovaných plochách, pilařské přidružené výrobě a počtech zaměstnanců v lesnictví.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností lesnictví a těžba dřeva (CZ-NACE 02) s počtem zaměstnanců 20 a více osob a dále ekonomické subjekty hospodařící na lesních pozemcích s rozlohou 200 a více hektarů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
14.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz v průmyslu
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Prům 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vývoji základních ukazatelů podle průmyslových odvětví, zabezpečení údajů o produkci vybraných průmyslových výrobků, průmyslových tržeb a průmyslových zakázek. Výsledky slouží jako krátkodobé indikátory vývoje pro ekonomická rozhodování, podklady pro výpočet indexu průmyslové produkce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1, 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Mezinárodního měnového fondu, Evropské centrální banky, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží, z toho z prodeje výrobků a služeb průmyslové povahy, tržby za přímý vývoz a z toho za vývoz do zemí Eurozóny, průmyslové zakázky nové a stornované v členění na zakázky ze zahraničí a z toho ze zemí Eurozóny. Nakoupená a prodaná energie, prodaná energie v členění na vývoz a z toho na vývoz do zemí Eurozóny.
Měsíční příloha „Produkce průmyslových výrobků a služeb” ve fyzických měřicích jednotkách a korunách podle seznamu CZ-PRODCOM modifikovaného pro účely tohoto zjišťování.
Měsíční příloha „Doplňující ukazatele k procesorskému režimu výroby ropných produktů” - hodnota a fyzický objem přepracované ropy, výše přepracovacího poplatku, tržby za výrobky vyrobené v procesorském režimu, spotřební daň odvedená za tyto výrobky.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika a zásobování vodou) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i podnikatelské subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
15.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz v průmyslu
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Prům 2-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o struktuře průmyslu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 4 a čl. 5 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění, čl. 1, čl. 4 a čl. 5 nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Produkce průmyslových výrobků a průmyslových služeb ve fyzických jednotkách a v korunách, stav zásob ke konci roku, jejich tržby s vyčleněním tržeb na vývoz -zahraničním subjektům s dodáním v zahraničí, zahraničním subjektům s dodáním v tuzemsku (DIČ CZ68...) a tuzemským subjektům za účelem vývozu, podle nomenklatury CZ-PRODCOM, tržby za neprůmyslové výrobky, stavební práce a neprůmyslové služby v korunách, tržby za zboží, náklady vynaložené na prodej zboží, stav zásob zboží ke konci roku podle nomenklatury CZ-CPA, produkce, tržby, zásoby, spotřeba materiálu, energie, nakupovaných služeb a spotřeba výrobků a energie vlastní produkce za stanovené souhrnné kontrolní agregáty.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující průmyslovou činností podle CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika a zásobování vodou) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i podnikatelské subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20. Zároveň i vybrané ekonomické subjekty s převažující neprůmyslovou činností s významným podílem průmyslové činnosti, nebo s významným podílem na produkci konkrétní komodity.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. března 2019
e) Orgán provádějící statistické šetření
Český statistický úřad
  
 
16.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz ve stavebnictví
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Stav 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Získávání údajů o stavební produkci, zaměstnanosti, tržbách a zakázkách stavebních podniků. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené vlastními pracovníky „ZSV” v tuzemsku, rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství, a v zahraničí. Stavební práce „S” podle dodavatelských smluv celkem. Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy. Tržby z prodeje výrobků, služeb a zboží.
Čtvrtletní příloha „Stavební zakázky”: zakázky stavebních prací „S” v členění na tuzemské a zahraniční. Tuzemské zakázky rozdělené na pozemní a inženýrské stavitelství a na veřejné a soukromé.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví) s počtem zaměstnanců 20 a více jako i podnikatelské subjekty s ročním obratem větším než 200 mil. Kč a počtem zaměstnanců menším než 20.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční se čtvrtletní přílohou
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, čtvrtletní příloha „Stavební zakázky” za 1. čtvrtletí do 16. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 16. července 2018, za 3. čtvrtletí do 15. října 2018, za 4. čtvrtletí do 15. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
17.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o stavebních ohlášeních a povoleních, budovách a bytech
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Stav 2-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání kumulativních údajů o počtu a orientační hodnotě ohlášených nebo povolených staveb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro posouzení očekávané investiční aktivity, počtu dokončených budov, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, počet a orientační hodnota ohlášených nebo povolených staveb, bytů v třídění na novou výstavbu, změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy) pro budovy bytové a nebytové, jejich podlahová plocha, a stavby pro ochranu životního prostředí a ostatní. Počet dokončených budov a bytů v třídění na novou výstavbu a změny dokončených staveb (nástavby, přístavby a stavební úpravy), pro budovy bytové a nebytové.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
18.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Hlášení o dokončení budovy nebo o dokončení bytu
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Stav 7-99
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o nově postavených budovách a bytech v rodinných domech, v bytových domech, v nástavbách, přístavbách a ve stavebních úpravách/vestavbách již dříve dokončených bytových staveb, v domovech-penzionech a v domovech pro seniory, o nových bytech získaných změnami dokončených nebytových budov a stavebními úpravami stávajících nebytových prostor včetně jejich obytné a užitkové plochy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 1 a 2, zásada 5 (kapitola 1.3.2. Přílohy) nařízení Komise (ES) č. 1722/2005 ze dne 20. října 2005 o zásadách pro odhad služeb bydlení pro účely nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1287/2003 o harmonizaci hrubého národního důchodu v tržních cenách, čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, základní údaje o budovách, domech, bytových a nebytových prostorách, o hodnotách/nákladech a o vybraných technických parametrech těchto objektů včetně jejich obytné a užitné plochy, zastavěné plochy, obestavěného prostoru, počtu podlaží a druhu svislé nosné konstrukce.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Stavební úřady ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat, přebírání dat ze základního registru územní identifikace adres a nemovitostí (RÚIAN)
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: nepravidelná
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení měsíce, ve kterém bylo započato s užíváním stavby na základě kolaudačního souhlasu nebo oznámení
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
19.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz odvětvových ukazatelů ve stavebnictví
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Stav 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o stavební výrobě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, pro hodnocení vývoje stavebnictví, pro cenovou statistiku a k mezinárodnímu srovnávání v rámci výzkumné skupiny Euroconstruct.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Stavební práce provedené v tuzemsku - jejich struktura podle druhu prací, směrů výstavby, Klasifikace stavebních děl CZ-CC a podle místa stavby.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností stavební podle CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví) s počtem zaměstnanců 20 a více.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
20.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz v obchodě a službách
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
SP 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o ekonomické aktivitě ekonomických subjektů a o vývoji základních nekonsolidovaných ukazatelů podle Českých účetních standardů v odvětvích obchodu a služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 a přílohy C a D nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, a další externí uživatele. Zabezpečení finančních ukazatelů v požadovaných strukturách je v souladu s evropskými standardy a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění. Dále budou údaje využívány pro výpočet meziročních měsíčních indexů tržeb a stanovení struktury tržeb za zboží. Výsledky statistického zjišťování využívá státní správa (Ministerstvo průmyslu a obchodu), mezinárodní organizace, zejména Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, i veřejnost.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ekonomická aktivita ekonomických subjektů, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty z prodeje výrobků, služeb a zboží.
Jednorázová příloha „Vstupní dotazník”: převažující činnost subjektu, tržby/příjmy bez daně z přidané hodnoty z prodeje výrobků, služeb a zboží v předchozím roce.
Měsíční příloha „Struktura tržeb”: struktura tržeb za zboží za prodej potravin a za nepotravinářské zboží.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, včetně fyzických osob, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s převažující činností podle
CZ-NACE 45 (obchod, údržba a opravy motorových vozidel),
CZ-NACE 47 (maloobchod včetně prodeje pohonných hmot),
CZ-NACE 49 až 53 (doprava, skladování),
CZ-NACE 55, 56 (ubytování, stravování),
CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 až 71 (činnosti v oblasti nemovitostí, profesní, vědecké a technické činnosti, činnosti vedení podniků a architektonické a inženýrské činnosti),
CZ-NACE 73, 74 (reklama a průzkum trhu a ostatní vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti),
CZ-NACE 93.13, 96 (ostatní osobní služby).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování:výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období, jednorázová příloha „Vstupní dotazník” do 15. února 2018, měsíční příloha „Struktura tržeb” do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
21.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
CR 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 8 a čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, kategorie zařízení, jeho aktivita a sezónnost, počet příjezdů a přenocování hostů podle země trvalého pobytu hosta, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet míst pro stany a karavany, počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku, počet provozních dnů, počet obsazených pokojů, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující hotely, motely a botely sloužící cestovnímu ruchu zařazené do Registru ubytovacích zařízení.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
22.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní dotazník o hostech v hromadných ubytovacích zařízeních
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
CR 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o návštěvnosti hromadných ubytovacích zařízení cestovního ruchu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 8 a čl. 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 692/2011 ze dne 6. července 2011 o evropské statistice cestovního ruchu a o zrušení směrnice Rady 95/57/ES, v platném znění, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Územní identifikace, kategorie zařízení, jeho aktivita a sezónnost, počet příjezdů a přenocování hostů v členění podle země trvalého pobytu hosta, průměrný počet pokojů a lůžek k dispozici, počet míst pro stany a karavany, počet pokojů pro osoby na invalidním vozíku, počet provozních dnů, počet obsazených pokojů, kapacita pro pořádání kongresů, počet kongresových akcí a jejich účastníků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty provozující hromadná ubytovací zařízení sloužící cestovnímu ruchu kromě hotelů, motelů a botelů, zařazená do Registru ubytovacích zařízení.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 6. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
23.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz zdravotních pojišťoven
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zdp 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, sestavení čtvrtletních národních účtů, propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců, jejich mzdách a odpracované době. Výnosy a tvorba fondů ve statistickém členění - tržby za prodej služeb, tržby z prodeje majetku, ostatní jiné a mimořádné výnosy. Náklady a čerpání fondů ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, odpisy, prodaný majetek, daně a poplatky, ostatní jiné a mimořádné náklady. Finanční ukazatele stavové ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky, včetně záloh, podle druhů, přechodné účty aktiv a jiná aktiva, pasiva v členění na vlastní kapitál, rezervy, úvěry, půjčky, finanční výpomoci podle druhů. Výnosy z pojistného a příslušenství, náklady na zdravotní služby a preventivní programy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku podle složek majetku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 25. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 25. července 2018, za 3. čtvrtletí do 24. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 25. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
24.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz odvětví finančního zprostředkování
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Pen Poj 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah:
Získávání údajů o odvětvích finančního zprostředkování podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy, základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky, ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami, penzijními společnostmi podle CZ-NACE 64.1, 65.1, 65.2 a 66.3 (peněžnictví, pojišťovnictví).
Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry a finančními platebními institucemi s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem podle CZ-NACE 64.19, 64.2, 64.3, 64.9 a 66 (peněžnictví, pojišťovnictví).
Poznámka: Investiční společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných podílových fondů. Penzijní společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných fondů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 18. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 18. července 2018, za 3. čtvrtletí do 18. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 18. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
25.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz ostatních finančních institucí (účtujících jako podnikatelé)
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Pen 3c-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o ostatních finančních institucích (účtujících jako podnikatelé) podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro posuzování ekonomického vývoje ve vybraných odvětvích v oblasti finančního hospodaření a zaměstnanosti v průběhu roku a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců a jejich mzdy. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, vybrané (statisticky členěné) ukazatele aktiv a pasiv a finanční ukazatele (výsledek hospodaření před zdaněním, náklady, přijaté splátky z finančního leasingu, přijaté splátky spotřebitelského úvěru a splátkového prodeje).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zapsané v obchodním rejstříku s převažující činností v ostatním finančním zprostředkování a činností související se zprostředkováním, pojišťovnictvím a penzijním financováním - nebankovní instituce, účtující podle účetní osnovy pro podnikatele podle CZ-NACE 64.2, 64.9, 66.1, 66.2, 66.3 (peněžnictví, pojišťovnictví),
tj. leasingové společnosti, zastavárny, faktoringové společnosti, holdingové společnosti a investiční zprostředkovatelé registrovaní Českou národní bankou v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem, burzy, směnárny, pojišťovací zprostředkovatelé atd.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 18. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 18. července 2018, za 3. čtvrtletí do 18. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 18. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
26.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz zdravotních pojišťoven
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Zdp 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zdravotních pojišťovnách. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu ročních makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, pro sestavení národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců a jejich mzdách. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a tvorba fondů, náklady a čerpání fondů, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho struktuře, pořízení, vyřazení, specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku, zásoby, finanční aktiva a pasiva. Vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku strukturované dle území. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotní pojišťovny bez ohledu na počet zaměstnanců.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
27.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz pojišťoven a zajišťoven
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Poj 5a-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o pojišťovnách a zajišťovnách podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor pojišťovacích institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, vybrané druhy nákladů, vybrané druhy výnosů, souhrnné ukazatele aktiv, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, pasiva, předepsané hrubé pojistné a náklady na pojistná plnění, doplňkové ukazatele, vybrané ukazatele přímých obchodů v neživotním pojištění, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků a vybrané ukazatele podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou pojišťovnami a zajišťovnami podle CZ-NACE 65.1 a 65.2 (pojištění, zajištění).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
28.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz finančních (peněžních) institucí
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Pen 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o finančních (peněžních) institucích podle Českých účetních standardů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, pro hodnocení stavu a vývoje základních makroekonomických ukazatelů, sestavení národních účtů za sektor finančních institucí, pro analytické účely, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních institucí, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Světové banky, Mezinárodního měnového fondu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o ekonomickém subjektu, počty zaměstnanců a mzdy, výnosy, náklady, pasiva, finanční aktiva podle druhů a institucionálních sektorů, souhrnné ukazatele aktiv, doplňkové ukazatele, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek včetně pozemků, vybrané ukazatele o pořízení majetku podle území a vybrané ukazatele penzijních společností podle území. Identifikace ekonomických subjektů se zahraniční kapitálovou účastí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou bankami a spořitelnami, včetně České národní banky podle CZ-NACE 64.1 (peněžní zprostředkování), ekonomické subjekty, které jsou penzijními společnostmi podle CZ-NACE 66.3 (správa fondů).
Ekonomické subjekty, které účtují jako banky a které jsou spořitelními a úvěrními družstvy, holdingovými společnostmi, investičními společnostmi nebo investičními fondy, obchodníky s cennými papíry a finančními platebními institucemi s povolením k činnosti od České národní banky v oblasti dohledu nad kapitálovým trhem podle CZ-NACE 64.19, 64.2, 64.3, 64.9 a 66 (peněžnictví, pojišťovnictví).
Pozn.: Investiční společnosti a penzijní společnosti předloží souhrnný výkaz, tj. údaje za vlastní hospodaření a za hospodaření jimi obhospodařovaných (podílových) fondů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
29.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz pro vybrané vládní a podobné instituce
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
VPI 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o vybraných vládních a podobných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu čtvrtletních základních makroekonomických ukazatelů, k sestavení čtvrtletních národních účtů, k propočtu vládního deficitu a dluhu, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu, pro další analytické účely a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele o práci - počty zaměstnanců, mzdy a počty odpracovaných hodin a osoby pracující na dohody. Výnosy za hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - tržby za prodej vlastních výrobků, služeb a za zboží, změna stavu vnitřních organizačních zásob, aktivace, tržby z prodeje majetku, přijaté příspěvky, provozní dotace, ostatní výnosy, výsledek hospodaření před zdaněním, účetní přidaná hodnota a dotace na dlouhodobý majetek. Náklady na hlavní a hospodářskou činnost ve statistickém členění - spotřebované nákupy, služby, osobní náklady, daně a poplatky, odpisy, prodaný majetek, tvorba rezerv a opravných položek, daň z příjmů a ostatní náklady. Aktiva ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, zásoby, finanční majetek, pohledávky podle druhů a přechodné účty aktiv. Pasiva ve statistickém členění - vlastní zdroje, rezervy, dluhové cenné papíry, přijaté půjčky, závazky podle druhů a přechodné účty pasiv. Základní údaje o přírůstcích a úbytcích dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Vybrané vládní a podobné instituce jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 2010). Jedná se o veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, školské právnické osoby, Česká televize, Český rozhlas, Správa železniční dopravní cesty, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Garanční systém finančního trhu a jiné vybrané veřejné nefinanční a finanční korporace a dále jednotky, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Vybrané veřejné ekonomické subjekty, jejichž tržby pokrývají méně než 50 % provozních nákladů, tj. nákladů na mezispotřebu, náhrady zaměstnanců (mzdy, příspěvky na sociální a zdravotní pojištění apod.), na spotřebu fixního kapitálu a daně z výroby - v souladu s nařízeními Evropské Unie.
Zpravodajská povinnost je vázána na typ ekonomického subjektu a pro každou zpravodajskou jednotku, které vznikla zpravodajská povinnost, je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 25. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 25. července 2018, za 3. čtvrtletí do 24. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 30. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
30.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz neziskových institucí, bytových družstev a vybraných institucí
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
NI 1-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o neziskových institucích, bytových družstvech a vybraných institucích. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 3 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů, pro analytické účely, pro sestavení národních účtů a satelitního účtu, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Informace o právnické osobě, počet zaměstnanců a mzdy, ostatní osobní náklady, počet dobrovolných pracovníků a jimi odpracované hodiny. Finanční ukazatele ve statistickém členění - výnosy a náklady, dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek (údaje o struktuře a pořízení), zásoby, finanční aktiva, struktura vybraných finančních aktiv podle institucionálních sektorů, pasiva, doplňkové ukazatele (pořízení majetku, počet členů, užitková plocha všech bytů, počet bytů ve vlastnictví a ve správě, náklady na opravy a rekonstrukce společných částí domu, poskytnuté dary v naturální formě, mezispotřeba a mzdové náklady za veřejné vysoké školy), vybrané ukazatele o pořízení dlouhodobého majetku strukturovaného dle území. Specifikace pořízeného dlouhodobého hmotného majetku bez pozemků a bez ložisek nerostných surovin podle Klasifikace produkce (CZ-CPA) a Klasifikace stavebních děl (CZ-CC). Náklady vykazující jednotky podle účelu dle Klasifikace služeb neziskových institucí sloužících domácnostem (CZ-COPNI).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Právnické osoby zabývající se neziskovou činností - jsou stanoveny podle standardu Evropského systému národních účtů (ESA 2010) a podle metodiky Organizace spojených národů k sestavení satelitního účtu neziskových institucí. Jedná se o politické strany a politická hnutí, církve a náboženské společnosti, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy, zájmová sdružení právnických osob, spolky, ústavy, právnické osoby působící v oblasti tělovýchovy, kultury a rekreace, mezinárodní organizace a sdružení, školské právnické osoby a jiné právnické osoby, jejichž hlavním předmětem činnosti není podnikání a účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Dále sem patří bytová družstva, veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce, Český rozhlas, Česká televize, Rádio Svobodná Evropa, Vinařský fond, vybrané instituce zabývající se činnostmi souvisejícími s finančním zprostředkováním a zájmová sdružení právnických osob zařazených do sektoru 13, které účtují podle účtové osnovy pro nevýdělečné organizace. Zpravodajská povinnost k mutacím výkazu je vázána na počet zaměstnanců zpravodajské jednotky nebo na počet bytů ve vlastnictví a na právní formu organizace.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
31.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz vybraných vládních institucí
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
VI 1-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o jednotkách zatříděných do sektoru vládních institucí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 549/2013 ze dne 21. května 2013 o Evropském systému národních a regionálních účtů v Evropské unii, v platném znění, čl. 8 nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství, v platném znění, k propočtu makroekonomických ukazatelů v oblasti vládní statistiky, sestavení národních účtů, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Vybrané finanční ukazatele ve statistickém členění - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek, údaje o jeho pořízení a struktuře. Struktura vybraných finančních aktiv a pasiv podle institucionálních sektorů/subsektorů, vybrané ukazatele z výnosů, nákladů a doplňkové ukazatele o počtu bytů a nájemném. Odvětvové členění pořízení dlouhodobého hmotného majetku. Bezúplatné nabytí a převzetí dlouhodobého majetku, bezúplatné předání dlouhodobého hmotného majetku.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty, PRISKO, a. s., územní samosprávné celky, dobrovolné svazky obcí a příspěvkové organizace. Zpravodajská povinnost u příspěvkových organizací je vázána na objem aktiv zpravodajské jednotky, v případě obcí na počet obyvatel daného územního samosprávného celku.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
32.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Kult 6-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o audiovizuálních mediálních službách a rozhlasovém vysílání. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z Usnesení vlády České republiky č. 266 ze dne 15. dubna 2015 k návrhu Státní kulturní politiky na léta 2015 - 2020 (s výhledem do roku 2025) a Usnesení vlády České republiky č. 81 ze dne 3. února 2016 k Plánu implementace Státní kulturní politiky na léta 2015 až 2020, které ukládají ČSÚ úkol budování satelitního účtu kultury, na který je výkaz Kult 6-01 přímo navázaný, pro výkon státní správy (Satelitní účet kultury ČR, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu, Rada pro rozhlasové a televizní vysílání), pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výkony provozovatelů rozhlasového vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
Výkony provozovatelů televizního vysílání: počet odvysílaných hodin a jejich programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
Výkony poskytovatelů audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání: počet zahájených přehrání audiovizuálního materiálu a jeho programová skladba, převažující činnost podle CZ-NACE, příjmy/výnosy, výdaje/náklady, přírůstky a úbytky majetku, dotace a granty na investice celkem, počet zaměstnanců.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Český rozhlas, držitelé licencí pro rozhlasové vysílání. Česká televize a držitelé licencí pro původní televizní vysílání. Jednotky poskytující audiovizuální mediální služby na vyžádání evidované na základě zákona 132/2010 Sb., o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání a o změně některých zákonů (zákon o audiovizuálních mediálních službách na vyžádání), ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. dubna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
33.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o práci
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Práce 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů charakterizujících vývoj a strukturu zaměstnanosti a mezd. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 odst. 2 ve smyslu čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 450/2003 ze dne 27. února 2003 o indexu nákladů práce, v platném znění. Údaje budou dále využívány pro opatření vyplývající např. z § 17 odst. 2 a 4 a § 107 odst. 1 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 6 a 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, § 8 odst. 2 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, § 57 odst. 2, § 77 odst. 2, § 82 odst. 1, § 113 odst. 7, § 114 odst. 2 a § 122 odst. 5 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, § 5 odst. 2 zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, apod., pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro sestavení čtvrtletních národních účtů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o počtu zaměstnanců a pracujících na dohody, jejich mzdách, platech a odměnách a o odpracované době.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zaměstnavatelé, uvedení v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a dále zaměstnavatelé, na které se vztahuje zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 14. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
34.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Výkaz o úplných nákladech práce
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
ÚNP 4-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o celkové zaměstnanosti, mzdách a dalších nákladech na pracovní sílu v detailním členění v jednotlivých odvětvích hospodářství, včetně sociálních nákladů práce. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 530/1999 ze dne 9. března 1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce, v platném znění, čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1726/1999 ze dne 27. července 1999, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 530/1999 o strukturální statistice výdělků a nákladů práce s ohledem na definici a předávání informací o nákladech práce, v platném znění, a čl. 5 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, pro výkon státní správy (analýzy trhu práce, podklady pro úpravy v sociální oblasti), pro sestavení ročních národních účtů, regionálních průřezů, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Charakteristika ekonomického subjektu, počty zaměstnanců, pracujících majitelů firmy, osob pracujících na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, žáků/studentů konajících praktické vyučování/odbornou praxi, struktura mezd/platů, odpracované hodiny, placené hodiny a údaje o sociálních a personálních nákladech práce, doplňující údaje z oblasti zaměstnávání osob, vybrané ukazatele o práci a mzdách/platech strukturované podle území.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby včetně krajů, obcí, příspěvkových a neziskových organizací, fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku a organizační složky státu. Zpravodajská povinnost je vázána na počet zaměstnanců a převažující činnost zpravodajské jednotky a je přiřazena ekonomickým subjektům Českým statistickým úřadem na základě údajů v Registru ekonomických subjektů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
35.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro rafinérie a výrobce ropných produktů
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EPR 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o ropě, rafinérských surovinách a ropných produktech a biopalivech. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 4 odst. 1 písm. b) a c), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění; čl. 2 a 7 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle čl. 12 až 14 směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, v platném znění, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Těžba/dobývání ropy, dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv, rafinérská výroba ropných produktů a výroba biopaliv v rafinériích a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností těžba/dobývání ropy, rafinérské zpracování ropy, výroba a recyklace ropných produktů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
36.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o ropě, ropných produktech a biopalivech pro obchodní, skladovatelské a spotřebitelské subjekty
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EPS 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o dovozu a vývozu, zásobách a spotřebě ropy, rafinérských surovin a ropných produktů a biopaliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 4 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění; čl. 2 a 7 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, a dále pro potřeby státu ke sledování a udržování minimálních zásob ropy resp. ropných produktů dle čl. 12 až 14 směrnice Rady 2009/119/ES ze dne 14. září 2009, kterou se členským státům ukládá povinnost udržovat minimální zásoby ropy nebo ropných produktů, v platném znění, a pro potřeby statistiky energetické bilance státu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dovoz, vývoz a zásoby ropy, ropných surovin a produktů a biopaliv a jejich dodávky/prodej na trh v České republice.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností obchodní a zprostředkovatelskou s ropou, ropnými surovinami a produkty a biopalivy, dále subjekty s petrochemickou výrobou, skladovatelské subjekty a spotřebitelé ropných produktů.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
37.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie a zásobách paliv
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EP 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3, čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur podle čl. 1, čl. 3 odst. 2, 3 a 25, čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a podle § 1 odst. 2 písm. a) a § 8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv podle druhů, spotřeba paliv a energie podle druhů, spotřeba vybraných druhů paliv a energie v členění podle krajů definovaných ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, výroba a prodej tepelné energie.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
38.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o zdrojích a rozdělení paliv
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EP 7-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zdrojích, zásobách a rozdělení paliv. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Zásoby paliv u dodavatelů, těžba, výroba paliv, nákup, dovoz, vývoz paliv, rozdělení prodeje paliv odběratelům k přímé spotřebě a odběratelům k obchodní činnosti, rozdělení prodeje paliv do domácností podle krajů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností dobývání uhlí, plynu, výroby a zpracování plynných a tuhých paliv, s velkoobchodní činností včetně zahraničního obchodu a ostatní ekonomické subjekty s činností hlavní i vedlejší prodej paliv, subjekty s maloobchodní činností.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytování údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
39.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o energetických pochodech zušlechťování paliv
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EP 8-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o energetické bilanci výroby paliv (brikety, koks, energoplyn, vysokopecní plyn, generátorový plyn, kapalná paliva). Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), čl. 4 odst. 1 písm. a), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro potřeby mezinárodního srovnávání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Položky energetické bilance výroby paliv (vsazené palivo, vyrobené energetické a neenergetické produkty, provozovací spotřeba paliv a energie).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností výroba briket, koksu, tlakové zplynování uhlí, výroba kovů (vysokopecní proces), zpracování ropy a další (výrobci generátorového plynu). Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
40.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o spotřebě paliv a energie na výrobu vybraných výrobků
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EP 9-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o zásobách a spotřebě paliv a energií. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1, čl. 3 odst. 1 písm. a), b), čl. 4 odst. 1 písm. a), nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, pro sestavení energetické bilance státu a pro sestavení podkladů k provádění emisních inventur podle čl. 1, čl. 3 odst. 2, 3 a 25, čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a podle §1 odst. 2 písm. a), §7 a §8 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, a pro potřeby mezinárodního srovnávání.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba vybraných výrobků v naturální jednotce, konečná spotřeba tepelné a elektrické energie na výrobu vybraných výrobků, konečná spotřeba paliv podle druhů na výrobu vybraných výrobků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty se základní výrobní průmyslovou činností, tj. dobývání paliv, papírenský průmysl, výroba cementu, výroba kovů, výroba skla, výroba chemických výrobků, výroba a rozvod plynu včetně tranzitní dopravy plynu podle CZ-NACE 05, 06, 07, 17, 20, 23, 24, 35 (průmysl a energetika).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
41.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EP 10-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě a rozvodu elektrické a tepelné energie, za subjekty, které nemají licenci na uvedené výroby podle zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, ve znění, pozdějších předpisů. Údaje budou spolu s daty Ministerstva průmyslu a obchodu a administrativními daty Energetického regulačního úřadu využívány pro sestavení podkladů pro provádění emisních inventur podle čl. 1, čl. 3 odst. 2, 3 a 25, čl. 7 odst. 1 písm. a) a čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 ze dne 21. května 2013 o mechanismu monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a podávání dalších informací na úrovni členských států a Unie vztahujících se ke změně klimatu a o zrušení rozhodnutí č. 280/2004/ES, v platném znění, a zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1099/2008 ze dne 22. října 2008 o energetické statistice, v platném znění, čl. 3 a čl. 24 odst. 6 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES, ve znění směrnice Rady 2013/12/EU.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Výroba elektřiny, vlastní spotřeba elektřiny na výrobu, výkony elektrárenských zařízení, výroba tepla a tepelné výkony. Spotřeba paliv na výrobu elektřiny a tepla, bilance elektřiny a tepla.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, do jejichž činnosti patří výroba a rozvod elektrické a tepelné energie.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 28. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
42.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o odpadech a druhotných surovinách
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Odp 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o produkci odpadů, způsobu využití a odstranění všech odpadů, se kterými bylo ve sledovaném období nakládáno a o druhotných surovinách a jejich spotřebě. Údaje budou využívány pro Ministerstvo průmyslu a obchodu jako podklad pro strategický a analytický dokument pro oblast využívání druhotných surovin podle usnesení vlády České republiky ze dne 9. března 2011 č. 172 o návrhu postupu institucionálního zabezpečení problematiky druhotných surovin na národní úrovni a o zřízení Rady vlády pro energetickou a surovinovou strategii České republiky, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 3 a 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 ze dne 25. listopadu 2002 o statistice odpadů, v platném znění, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Množství produkovaných, množství dovezených a vyvezených odpadů v členění dle platného Katalogu odpadů, vydaného Ministerstvem životního prostředí, způsob jejich využití nebo odstranění. Množství druhotných surovin a jejich spotřeba podle klasifikace CZ-PRODCOM.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02, 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 37-39 (odpadní vody, sběr, úprava a odstraňování odpadů, sanace),
CZ-NACE 41, 42, 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47, 55, 56 (obchod, pohostinství, ubytování),
CZ-NACE 49 až 53, 59, 61 (doprava a skladování, informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 84, 86, 87, 96 (veřejná správa, zdravotní a sociální péče, ostatní služby).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 4. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
43.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o výdajích na ochranu životního prostředí
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
ŽP 1-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o pořízení dlouhodobého hmotného majetku a o neinvestičních nákladech na ochranu životního prostředí, o zdrojích financování dlouhodobého hmotného majetku na ochranu životního prostředí, o poplatcích a odvodech v oblasti životního prostředí a využívání výhradních práv k přírodním zdrojům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 a čl. 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 295/2008 ze dne 11. března 2008 o strukturální statistice podniků, v platném znění, a z čl. 1, 5, 6 nařízení (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění, pro posuzování vývoje výdajů na ochranu životního prostředí, jejich územním rozmístění a odvětvovém zaměření, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Organizace spojených národů, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dlouhodobý hmotný majetek na ochranu životního prostředí - výdaje na jeho pořízení, výdaje na pořízení podle územního členění, zdroje financování; neinvestiční náklady vnitřní a vnější z hlediska firmy a ekonomický přínos z aktivit na ochranu životního prostředí - vše podle jednotlivých domén. Využívání výhradních práv k přírodním zdrojům, poplatky a odvody v oblasti životního prostředí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 39 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 49 až 52 (doprava a skladování),
obce s počtem obyvatel 500 a více, rozpočtové organizace, organizační složky státu, státní fondy, Státní pozemkový úřad, Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond, Správa železniční dopravní cesty.
Zpravodajská povinnost je vázána na CZ-NACE a počet zaměstnanců.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
44.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o výzkumu a vývoji
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
VTR 5-01 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Sběr mezinárodně srovnatelných dat o lidských a finančních zdrojích ve výzkumu a vývoji v České republice pro zabezpečení statistických údajů pro zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění Usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020 a Usnesení vlády České republiky ze dne 8. prosince 2014 č. 1028 ze dne 8. prosince 2014 o Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 a čl. 5 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 995/2012 ze dne 26. října 2012, kterým se stanoví prováděcí pravidla k rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky, pro potřeby Evropské unie v rámci Strategii Evropa 2020 a její stěžejní iniciativy Unie inovací a pro potřeby Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rámci její Inovační strategie. Údaje budou využity prostřednictvím kapitalizace výzkumu a vývoje i k propočtu úplných sestav makroekonomických ukazatelů v rámci ročních národních účtů a pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Počet zaměstnanců výzkumu a vývoje a počet osob pracujících ve výzkumu a vývoji na dohody o provedení práce a o pracovní činnosti v členění podle pohlaví a pracovní činnosti. Počet výzkumných pracovníků a nově zaměstnaných výzkumných pracovníků podle pracovního úvazku a státního občanství. Počet nových absolventů vysokých škol zaměstnaných ve výzkumu a vývoji. Výdaje za provedený výzkum a vývoj podle druhu nákladů, zdrojů financování, typu výzkumné a vývojové činnosti, kódu výsledné produkce výzkumu a vývoje a ve vybraných oblastech. Náklady a tržby za nákup a prodej služeb výzkumu a vývoje. Požadované ukazatele jsou zjišťovány v územním průřezu podle krajů klasifikace CZ-NUTS a podle vědních oblastí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Všechny pracoviště výzkumu a vývoje ekonomických subjektů - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku provádějících výzkum a vývoj bez ohledu na to, zda jde o jejich hlavní či vedlejší ekonomickou činnost.
Ekonomické subjekty podnikatelského sektoru a soukromého neziskového sektoru sloužící domácnostem vyplňují mutaci a, mutace b je určena pro vládní sektor, vysokoškolský sektor a fakultní nemocnice.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
45.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o licencích
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Lic 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o patentových licencích a licencích na některou z dalších ochran průmyslového vlastnictví jako jsou užitné vzory, know-how, průmyslové vzory, topografie polovodičových výrobků, nové odrůdy rostlin a plemena zvířat a ochranné známky pro zabezpečení požadovaných ukazatelů pro naplnění usnesení vlády České republiky ze dne 17. února 2016 č. 135 k Národní politice výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2016-2020 a usnesení vlády České republiky ze dne 11. července 2016 č. 634 k aktualizaci Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Údaje budou využívány i nepřímo pro plnění povinností vyplývající z čl. 2 rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1608/2003/ES ze dne 22. července 2003 o tvorbě a rozvoji statistiky Společenství v oblasti vědy a techniky. Údaje budou dále využívány pro další analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Poskytnutá práva používat některou z ochran průmyslového vlastnictví prostřednictvím licencí podle druhu licence, země smluvního partnera, kódu produkce pro zařazení poskytnutých licencí, počet platných licencí celkem a nově poskytnutých v sledovaném roce, inkasované přijaté licenční poplatky celkem a za nově uzavřené licence v sledovaném roce. Předpoklad poskytnutí nových licencí v následujících dvou letech.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, o kterých bylo zjištěno, že poskytly licenci na některou z ochran průmyslového vlastnictví.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 16. května 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
46.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Dotazník o využívání informačních a komunikačních technologií
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
ICT 5-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání mezinárodně srovnatelných údajů o rozšíření a využívání vybraných informačních a komunikačních technologií (dále ICT) a na ně navazujících elektronických aplikací, systémů a procesů v podnikatelském sektoru. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti, v platném znění a příslušných každoročních nařízení Komise (ES), kterými se provádí výše uvedené rámcové nařízení č. 808/2004. Údaje z tohoto zjišťování slouží k pravidelnému monitoringu plnění jednotlivých oblastí Digitální agendy pro Evropu, pro výkon státní správy České republiky v oblasti rozvoje informační společnosti a digitální ekonomiky, a to například v rámci plnění Státní politiky v elektronických komunikacích (Digitální Česko). Údaje budou využity pro analytické účely, pro potřeby vládních, regionálních, hospodářských a společenských institucí, pro potřeby Evropské unie, mezinárodních organizací a pro informování odborné veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru používajících interní počítačovou síť a související technologie, majících připojení k internetu podle způsobu a rychlosti připojení. Údaje o využívání internetu k vybraným činnostem včetně použití internetu ve vztahu k veřejné správě. Údaje o ekonomických subjektech podnikatelského sektoru majících webové stránky včetně údajů o jazykové mutaci těchto stránek a jejich dalších funkcionalitách. Údaje o využívání vybraných informačních a komunikačních technologií (dále ICT) ze strany zaměstnanců, o zaměstnávání ICT odborníků a zabezpečení odborných potřeb v oblasti ICT ze strany externích dodavatelů. Údaje o kvalifikačních předpokladech pro využívání ICT ze strany zaměstnanců, údaje o potřebě získávání nových dovedností v ICT oblastech včetně překážek v jejich využívání. Údaje o využívání vybraných aplikacích a možností v oblasti Cloud computingu, sociálních médií, sběru a analýzy „velkých dat” (Big Data), bezpečnosti a důvěryhodnosti v oblasti ICT a vlivu ICT na životní prostředí (tzv. zelené ICT). Údaje o využívání elektronického obchodování a automatizaci vybraných vnitropodnikových procesů (e-fakturace, e-logistika) prostřednictvím webových stránek a elektronické výměny dat včetně údajů o procentuální hodnotě uskutečněných elektronických nákupů a prodejů. Referenčním/zjišťovaným obdobím je podle druhu ukazatele rok 2018 nebo leden 2019. Přesná charakteristika zjišťovaných ukazatelů za rok 2018 (leden 2019) bude dána příslušným nařízením Komise (ES), kterými se provádí výše uvedené rámcové nařízení č. 808/2004.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické a fyzické osoby, zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku s 10 a více zaměstnanými osobami s převažující ekonomickou činností podle
CZ-NACE 10 až 33 (zpracovatelský průmysl),
CZ-NACE 35 (výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu),
CZ-NACE 36 až 39 (zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví),
CZ-NACE 45 až 47 (Velkoobchod a maloobchod; opravy a údržba motorových vozidel),
CZ-NACE 49 až 53 (doprava a skladování),
CZ-NACE 55 a 56 (ubytování, stravování a pohostinství),
CZ-NACE 58 až 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),
CZ-NACE 69 až 75 (profesní, vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77 až 82 (administrativní a podpůrné činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování:výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: kombinace vyčerpávajícího a výběrového zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistická zjišťování
Český statistický úřad
  
 
47.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o vodních tocích a dodávkách povrchové vody
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
VH 8a-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o vodních tocích a odběrech povrchové vody ve struktuře odběratelů pro hodnocení vývoje odvětví. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění a pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Základní údaje o vodních tocích, odběrech a vypouštění vod podle odběratelů v technických jednotkách a korunách, znečištění vypouštěné do vodních toků.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Státní podniky Povodí zřízené zákonem č. 305/2000 Sb., o povodích.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 29. března 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
48.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o vodovodech a kanalizacích
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
VH 8b-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o výrobě a dodávkách pitné a užitkové vody, odvádění a čištění odpadních vod pro hodnocení vývoje oboru vodovodů a kanalizací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 6 a čl. 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 691/2011 ze dne 6. července 2011 o evropských environmentálních hospodářských účtech, v platném znění a čl. 15 směrnice Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ve znění směrnice Komise 98/15/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1137/2008 a směrnice Rady 2013/64/EU, pro potřeby Evropské unie a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o vodovodech a kanalizacích, výrobě a dodávkách pitné vody podle odběratelů, údaje o odvádění a čištění odpadních vod, čistírnách odpadních vod a kalovém hospodářství.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty, které jsou provozovateli vodovodů a kanalizací.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 8. února 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
49.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Hlášení o uzavření manželství
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Obyv 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o uzavření manželství. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z ustanovení § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů a Dětského fondu OSN, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o uzavíraném manželství, osobní údaje ženicha a nevěsty v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
50.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Hlášení o narození
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Obyv 2-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o narození. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 2 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, čl. 4 odst. 1, 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, čl. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti a § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon státní správy na úseku matrik (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů), na úseku voleb (počet obyvatel volebních obvodů podle § 97 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.), jakož i pro rozpočtové určení daní (podle § 4 odst. 6 a 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění zákona č. 377/2007 Sb. a zákona č. 295/2012 Sb.), pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o narozeném dítěti, rodičích a údaje vztahující se k porodu v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Zdravotnická zařízení a obecní úřady pověřené vedením matrik.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: obecnímu úřadu pověřenému vedením matrik v termínu podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období obecní úřad Českému statistickému úřadu
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
51.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Hlášení o úmrtí
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Obyv 3-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o úmrtí. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 2 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 ze dne 20. listopadu 2013 o evropské demografické statistice, čl. 4 odst. 1, 3 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 205/2014 ze dne 4. března 2014, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1260/2013 o evropské demografické statistice, pokud jde o členění údajů, lhůty a revize údajů, čl. 2 nařízení Evropského Parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, čl. 3 nařízení Komise (EU) č. 328/2011 ze dne 5. dubna 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud jde o statistiky příčin smrti, pro výkon státní správy na úseku voleb (počet obyvatel volebních obvodů podle § 97 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 230/2002 Sb.), rozpočtové určení daní (podle § 4 odst. 6 a 9 zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní) ve znění zákona č. 377/2007 Sb. a zákona č. 295/2012 Sb.), regionální plánování a § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Organizace spojených národů, Eurostatu, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce a Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Osobní údaje o zemřelém v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Obecní úřady pověřené vedením matrik.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 5. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
52.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Hlášení o rozvodu
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Obyv 4-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o rozvodu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z § 4 odst. 1 písm. f), h) a j) a § 12 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, pro výkon státní správy na úseku soudnictví, a pro regionální plánování, ve společenských vědách, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace spojených národů, Dětského fondu OSN, Mezinárodní organizace práce, Světové zdravotnické organizace, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Údaje o průběhu a výsledku rozvodového řízení, osobní údaje manželů v rozsahu stanoveném zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ministerstvo spravedlnosti, okresní soudy (pro okres Brno-město Městský soud v Brně), obvodní soudy.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: elektronický sběr dat
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
53.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o dovozu a vývozu služeb
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
ZO 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o dovozu a vývozu služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2, čl. 3 odst. 1, čl. 4, čl. 5 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 184/2005 ze dne 12. ledna 2005 o statistice Společenství týkající se platební bilance, mezinárodního obchodu službami a přímých zahraničních investic, v platném znění, pro sestavení platební bilance České republiky, pro výkon státní správy (řídící a vládní orgány), pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Evropské centrální banky, Mezinárodní organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Mezinárodní měnový fond, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Kód služby, země původu a země určení, kód měny, fakturovaná částka.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty všech odvětví - právnické a fyzické osoby zapsané i nezapsané v obchodním rejstříku, které dovážejí nebo vyvážejí služby.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: za 1. čtvrtletí do 20. dubna 2018, za 2. čtvrtletí do 20. července 2018, za 3. čtvrtletí do 22. října 2018 a za 4. čtvrtletí do 21. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
54.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách průmyslových výrobců
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Prům 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách průmyslových výrobců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, čl. 1 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění, čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců, za účelem zachycení cenového vývoje průmyslových výrobků vyrobených a prodaných na tuzemském trhu. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby národních institucí (Ministerstvo zemědělství, Česká národní banka), pro potřeby mezinárodních organizací (zejména Eurostat, Organizace spojených národů, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj) a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných průmyslových výrobků a služeb (reprezentantů), tržby za prodej v tuzemsku za příslušné reprezentanty a šestimístné skupiny CZ-CPA za minulý rok, návrh záměn reprezentantů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků podle
CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 45 až 47 (obchod).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
55.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Výkaz parametrického porovnání užitných vlastností reprezentantů
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Prům 1a-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách průmyslových výrobců. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, čl. 1 odst. 5 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění, čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, pro získávání údajů o parametrickém porovnání užitných vlastností reprezentantů. Údaje budou využívány ke kvantifikaci rozdílů užitných vlastností reprezentantů v případě nahrazení původně sledovaného reprezentanta reprezentantem novým s odchylnými parametry, pro zabezpečení vyloučení mimocenových vlivů při porovnání cen reprezentantů, pro analytické účely, pro výpočet indexů cen průmyslových výrobců a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Označení výrobku nebo služby (reprezentanta), cena za měřicí jednotku, hodnocení hlavních parametrů a užitných vlastností dosud sledovaného a nově navrhovaného reprezentanta.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby, zapsané v obchodním rejstříku, zabývající se průmyslovou činností nebo prodejem průmyslových výrobků podle
CZ-NACE 05 až 36 (průmysl, energetika, zásobování vodou),
CZ-NACE 45 až 47 (obchod),
v případě, že provádí záměnu reprezentanta, při které dochází k podstatným změnám jeho užitných vlastností. Tento výkaz je využíván zejména pro strojírenské výrobky.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční v případě záměny cenového reprezentanta Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období současně s výkazem Ceny Prům 1-12, ve kterém je navržena záměna reprezentanta
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
56.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách tepla
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Teplo 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách tepla. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, čl. 4 nařízení Komise (ES) č. 586/2001 ze dne 26. března 2001, kterým se provádí nařízení Komise (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definici hlavních průmyslových seskupení (HPS), v platném znění, čl. 1, 3 a čl. 4 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činností (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93, v platném znění. Údaje budou dále využívány ke zjištění cen tepla pro zpracování indexu cen průmyslových výrobců, pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dvousložková cena tepla - cena za sjednaný výkon bez daně z přidané hodnoty v Kč/MW/rok a cena za odebrané množství bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, jednosložková cena tepla bez daně z přidané hodnoty v Kč/GJ, roční tržby v tuzemsku za reprezentanta.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se výrobou tepla, rozvodem a prodejem tepelné energie podle CZ-NACE 35 (výroba a rozvod tepla).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
57.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách v zahraničním obchodě
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny ZO 1-12 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách v zahraničním obchodě. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 4, 7, 8 a 14 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006 ze dne 20. prosince 2006, kterým se zavádí statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 a kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 a některá nařízení ES o specifických statistických oblastech, v platném znění; čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; pro výpočet indexů cen vývozu a dovozu na základě sledování cenového vývoje komodit, výrobků a zboží majících význam v zahraničním obchodě České republiky. Cenové indexy jsou počítány pro potřeby Ministerstva financí, České národní banky, Evropské unie, mezinárodních organizací, zejména Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných výrobků, surovin a materiálů (reprezentantů) za sledované období; hodnota dovozu či vývozu v tis. Kč za předchozí rok u sledovaných reprezentantů v členění podle zemí.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zahraničněobchodní činností zapsané v obchodním nebo živnostenském rejstříku, případně registrované v České republice k dani z přidané hodnoty podle
CZ-NACE 01 až 03 (zemědělství, lesnictví, rybářství),
CZ-NACE 05 až 08, 10 až 17, 19 až 32, 35 (průmysl, energetika),
CZ-NACE 38 (sběr, úprava a odstraňování odpadů),
CZ-NACE 58 a 59 (informační a komunikační služby).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
58.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách zemědělských výrobků
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Zem 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách zemědělských výrobků. Údaje budou využívány pro výpočet Souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro výpočet průměrných cen vybraných výrobků a pro výpočet indexu cen zemědělských výrobců, pro potřeby Evropského statistického úřadu a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační ceny, prodané množství a tržby za prodej vybraných výrobků (reprezentantů) včetně vývozu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se zemědělskou činností podle CZ-NACE 01, 03 (zemědělství, rybářství).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 26. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
59.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o cenách osiv a sadby pro zemědělství
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Zem 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách osiv a sadby pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů osiv a sadby pro zemědělskou prvovýrobu, pro účely mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům uznané osivo a sadbu s převažující činností podle CZ-NACE 46.21 (velkoobchod s obilím, osivy a krmivy).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
60.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Zem 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných druhů průmyslových hnojiv a přípravků na ochranu rostlin pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za prodej vybraných výrobků za minulé období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty dodávající zemědělským prvovýrobcům průmyslová hnojiva a přípravky na ochranu rostlin s převažující činností podle
CZ-NACE 10.91 (výroba průmyslových krmiv pro hospodářská zvířata),
CZ-NACE 46.75 (velkoobchod s chemickými výrobky).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistického zjišťování
Český statistický úřad
  
 
61.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o cenách služeb pro zemědělství
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Zem 3-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem cen dodávek vybraných druhů služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané služby výrobní povahy bez veterinární péče a plemenářských služeb s převažující činností podle CZ-NACE 01.6 (podpůrné činnosti pro zemědělství a posklizňové činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
62.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Zem 4-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách veterinárních a plemenářských služeb pro zemědělství. Údaje budou využívány pro potřeby výpočtu souhrnného zemědělského účtu, který je sestavován na základě čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 138/2004 ze dne 5. prosince 2003 o souhrnném zemědělském účtu ve Společenství, v platném znění, pro sledování vývoje cen výběrovým indexem, cen dodávek vybraných výkonů veterinární péče a plemenářských služeb pro zemědělskou prvovýrobu, pro analytické účely, pro potřeby mezinárodního srovnání a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů ve sledovaném období, tržby za poskytnutí vybraných služeb za minulé období.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty poskytující zemědělským prvovýrobcům vybrané výkony veterinární péče a plemenářské služby s převažující činností podle CZ-NACE 75 (veterinární činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 22. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
63.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o prodejních cenách surového dříví
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Les 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o prodejních cenách dříví v lesním hospodářství na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 2. února 2011 č. 84 ke Koncepci Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen surového dříví a pro výpočet průměrných cen vybraných sortimentů, pro analytické účely, účely mezinárodního srovnání (Evropská hospodářská komise OSN a Organizace OSN pro výživu a zemědělství) a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), prodané množství v m3, tržby za prodej surového dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 01, 02 a 03 (zemědělství, těžba dřeva a rybolov),
CZ-NACE 16 (zpracování dřeva),
CZ-NACE 91.04 (činnosti botanických a zoologických zahrad, přírodních rezervací a národních parků),
které realizují prodej surového dříví pro odběratele v České republice.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 10. kalendářního dne měsíce následujícího po sledovaném čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
64.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o nákupních cenách surového dříví
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Les 2-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o nákupních cenách dříví v lesním hospodářství na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 2. února 2011 č. 84 ke Koncepci Ministerstva zemědělství k hospodářské politice podniku Lesy České republiky, s. p., od roku 2012. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen surového dříví a pro výpočet průměrných cen vybraných sortimentů, pro analytické účely a pro zkvalitnění stávajících statistik v lesním hospodářství a statistik národních účtů a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační smluvní ceny vybraných druhů surového dříví (reprezentantů), nakoupené množství v m3, celkové náklady za nakoupené surové dříví na tuzemském trhu za vybrané reprezentanty a celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s převažující činností podle
CZ-NACE 02 (těžba dřeva),
CZ-NACE 16 a 17 (zpracování dřeva a výroba papíru a výrobků z papíru),
které realizují nákup surového dříví pro odběratele v České republice.
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 25. kalendářního dne následujícího po sledovaném čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
65.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách tržních služeb
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny TS 1-12 (mutace)
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách poštovních, kurýrních, vydavatelských a telekomunikačních služeb, skladovacích a podpůrných služeb v dopravě, vnitrostátní železniční nákladní dopravy, silniční nákladní dopravy, vnitrostátní letecké nákladní dopravy, vnitrozemské vodní nákladní dopravy, architektonických a inženýrských služeb, informačních služeb, programování a poradenství, služeb právních, účetnických, auditorských a daňového poradenství, poradenství v oblasti řízení, reklamních služeb, služeb v oblasti zaměstnání, bezpečnostních a pátracích služeb a úklidových služeb a ostatních vybraných tržních služeb. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, a pro výpočet agregovaného indexu cen tržních služeb.
Údaje budou využívány pro výpočet agregovaného indexu cen tržních služeb, pro sledování vývoje cen a cenové úrovně služeb, pro potřeby České národní banky a externích uživatelů, pro analytické účely a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny vybraných reprezentantů za tržní služby, tržby (výnosy) za minulý rok.
U pojišťovnictví se zjišťují sazby pojistného a pojistné za vybrané reprezentanty - pojistné události, předepsané hrubé pojistné za minulý rok.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty s činností v rámci vybraných tržních služeb podle
CZ-NACE 49, 50, 52 a 53 (doprava a skladování),
CZ-NACE 58, 61, 62 a 63 (informační a komunikační činnosti),
CZ-NACE 64, 65 (peněžnictví a pojišťovnictví),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí),
CZ-NACE 69, 70, 71, 73 a 74 (profesní, vědecké a technické činnosti),
CZ-NACE 77, 78, 80, 81 a 82 (administrativní a podpůrné činnosti).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období, výkaz Ceny TS 1-12 (po) do 15. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
66.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny ZO 2-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční nákladní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční nákladní dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní železniční nákladní dopravy za vybrané přepravní vzdálenosti, trasy a vozy s vytížením, průměr z tarifních a smluvních cen, roční tržby.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy Cargo, a. s. podle CZ-NACE 49.2 (železniční nákladní doprava).
Zpravodajská povinnost je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
67.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny ZO 2a-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách mezinárodní železniční osobní dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní železniční osobní dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní železniční osobní dopravy za vybrané relace (cílové stanice) do a z pohraničních přechodových stanic, roční tržby za jednotlivé reprezentanty a tržby celkové.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
České dráhy, a. s. podle CZ-NACE 49.1 (železniční osobní doprava meziměstská).
Zpravodajská povinnost je vymezena v oznámení o zpravodajské povinnosti zaslané zpravodajské jednotce.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
68.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách mezinárodní letecké dopravy
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny ZO 3-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách mezinárodní letecké dopravy. Údaje budou využívány pro výpočet indexů cen mezinárodní letecké dopravy, pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, a pro statistické účely Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny mezinárodní letecké osobní a nákladní dopravy za vybrané linky a druhy tarifů a sazeb, roční výnosy.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Společnosti zabývající se přepravou osob a nákladu letecky podle
CZ-NACE 51 (letecká doprava).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
69.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní šetření o pohybu cen stavebních prací
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Stav 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o pohybu cen stavebních prací. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 2 a čl. 4 nařízení Rady (ES) č. 1165/98 ze dne 19. května 1998 o konjunkturálních statistikách, v platném znění; čl. 1 nařízení Komise (ES) č. 1503/2006 ze dne 28. září 2006, kterým se provádí a mění nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud se jedná o definice proměnných, seznam proměnných a frekvenci zpracovávání údajů, v platném znění; čl. 2 nařízení Komise (ES) č. 472/2008 ze dne 29. května 2008, kterým se provádí nařízení Rady (ES) č. 1165/98 o konjunkturálních statistikách, pokud jde o první základní rok pro časové řady v NACE Rev. 2 a o úroveň podrobnosti, formu, první referenční období a referenční období pro časové řady před rokem 2009, které mají být předány podle NACE Rev. 2; čl. 5 nařízení Komise (EU) č. 93/2013 ze dne 1. února 2013, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen, pokud jde o stanovení indexů cen obydlí obývaných jejich majiteli; pro výpočet indexů cen stavebních prací a indexů cen stavebních děl za účelem zachycení cenového vývoje stavebnictví na tuzemském trhu; pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, a pro informování veřejnosti. Pro potřeby Ministerstva financí jsou počítány koeficienty změn cen staveb pro účely vyhlášky č. 53/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Realizační/smluvní cena vybraných stavebních prací (reprezentantů) za stanovených podmínek.
Jednorázové přílohy: kalkulace cen stavebních prací.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty se stavební výrobou a vybrané specializované montážní podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí podle
CZ-NACE 25, 28, 33 (specializované montážní podniky se zaměřením na montáže elektroinstalací, vzduchotechniky, výtahů a ocelových konstrukcí),
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický sběr dat
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 15. kalendářního dne 3. měsíce sledovaného čtvrtletí, jednorázová příloha současně s výkazem Ceny Stav 1-04 pro stanovené čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
70.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách ropy
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny E 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách ropy. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, čl. 1 nařízení Rady (ES) č. 2964/95 ze dne 20. prosince 1995, kterým se zavádí registrace dovozu a dodávek ropy ve Společenství, pro výpočet agregátní ceny a specifikaci ropy, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, Ministerstva průmyslu a obchodu ke schvalování nákupu ropy Správou státních hmotných rezerv, Ministerstva životního prostředí k výpočtu emise látek znečišťujících ovzduší, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Dodané množství ropy z dovozu nebo z tuzemské těžby, hustota (API), obsah síry a cena CIF bez daní (za barely a tuny).
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se dovozem, těžbou a zpracováním ropy podle
CZ-NACE 06.1 (těžba ropy),
CZ-NACE 46.1 (zprostředkování velkoobchodu a velkoobchod v zastoupení).
Ústřední orgán státní správy:
CZ-NACE 84.1 (veřejná správa a hospodářská sociální politika).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: vyčerpávající zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 18. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
71.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Výkaz o spotřebitelských cenách pohonných hmot
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny E 2-52
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o spotřebitelských cenách pohonných hmot. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro zpracování indexu spotřebitelských cen, pro výpočet průměrných spotřebitelských cen vybraných pohonných hmot, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství pohonných hmot, cena včetně všech poplatků, daní a cel.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem pohonných hmot podle
CZ-NACE 46.7 (ostatní specializovaný velkoobchod),
CZ-NACE 47.1 (maloobchod v nespecializovaných prodejnách),
CZ-NACE 47.3 (maloobchod s pohonnými hmotami ve specializovaných prodejnách).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: týdenní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: v pondělí do 14 hodin příslušného kalendářního týdne
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
72.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Výkaz o cenách topných olejů
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny E 3-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách topných olejů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z rozhodnutí Komise 1999/566/ES ze dne 26. července 1999, kterým se provádí rozhodnutí Rady 1999/280/ES ze dne 22. dubna 1999 o postupu Společenství při získávání informací a při konzultacích o nákladech na dodávky ropy a spotřebních cenách ropných produktů, pro výpočet agregátních cen vybraných průmyslových a plynových topných olejů, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Prodané množství průmyslových a plynových topných olejů, cena včetně i bez všech poplatků a daní, bez nákladů na dopravu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem průmyslových topných olejů a plynových topných olejů pro komunální vytápění a malé dodávky do průmyslu s převažující činností podle CZ-NACE 19 (výroba rafinovaných ropných produktů).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční, týdenní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: měsíční zjišťování do 20. kalendářního dne sledovaného období, týdenní zjišťování - první pracovní den v týdnu do 14 hodin
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
73.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny E 6-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách zemního plynu pro konečné zákazníky mimo domácnosti. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, pro výpočet průměrných cen plynu, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Průměrná cena zemního plynu zahrnuje všechny splatné poplatky: síťové poplatky a spotřebovanou energii po odečtení veškerých rabatů nebo prémií a s přičtením veškerých jiných poplatků (např. za pronájem měřidla, stálé poplatky). Jedná se o cenu MW.h bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní podle pásem roční spotřeby plynu. Cena síťové složky zahrnuje náklady na přepravu a distribuci, ztráty při přepravě a distribuci, náklady na pronájem měřidla a měřící náklady a další s přepravou a distribucí spojené náklady. Cena dodávky zahrnuje komoditní cenu zemního plynu včetně nákladů na skladování a nákladů spojených s prodejem zemního plynu.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, s činností podle CZ-NACE 35.2 (výroba plynu; rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 30. kalendářního dne po skončení sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
74.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o cenách elektrické energie
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Elek 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách silové elektřiny a elektřiny celkem. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, ke zpracování indexu cen průmyslových výrobců, k výpočtu cen elektřiny, k výpočtu průměrných cen elektrické energie, pro potřeby Evropské unie a mezinárodních organizací, zejména Mezinárodní energetické agentury, a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Cena silové elektřiny a elektřiny celkem (silová elektřina a regulované platby) v Kč/MW.h za minulé a sledované období bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní, napěťová hladina, průměrné roční naměřené maximum v kW, roční využití v h, celková roční spotřeba v MW.h, tržby v korunách bez daně z přidané hodnoty a ostatních daní a dodávky za silovou elektřinu v MW.h podle napěťových hladin.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku s činností podle CZ-NACE 35.1 (výroba, přenos a rozvod elektřiny).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
75.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Roční výkaz o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Elek 11-01
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získání údajů o spotřebě a počtu odběratelů elektřiny. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1952 ze dne 26. října 2016 o evropských statistikách cen zemního plynu a elektřiny a o zrušení směrnice 2008/92/ES, ve zpracování indexu cen průmyslových výrobců, v rozdělení všech odběratelů podle kritérií definovaných Evropskou unií a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítí velmi vysokého a vysokého napětí - rozdělené podle dosaženého průměrného ročního naměřeného maxima v kW (tj. hodnota, která je průměrem ze všech čtvrthodinových hodnot za rok) a podle dosaženého ročního využití v h, počet odběratelů celkem.
Skupiny odběratelů elektřiny - odběratelé ze sítě nízkého napětí (maloodběr - podnikatelé, domácnosti) - rozdělené podle roční spotřeby v kW.h v určitých intervalech a podle roční spotřeby v MW.h celkem, počet odběratelů celkem.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty - právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku s činností podle CZ-NACE 35.1 (výroba, přenos a rozvod elektřiny).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: roční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 31. ledna 2019
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
76.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Měsíční výkaz o nájemném z bytu
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny Nájem 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o nájemném z bytu. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, k měření vývoje cenové hladiny smluvního nájemného, pro výpočet národního i harmonizovaného indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Nájemné z bytu zprostředkované realitní kanceláří.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se pronájmem nebo zprostředkováním pronájmu bytů s převažující činností podle CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne sledovaného období
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
77.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Čtvrtletní výkaz o cenách nových bytů a nových rodinných domů
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
Ceny NB 1-04
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Získávání údajů o cenách, velikosti a dalších parametrech nových bytů a nových rodinných domů. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z čl. 3 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/792 ze dne 11. května 2016 o harmonizovaných indexech spotřebitelských cen a indexu cen bytových nemovitostí a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 2494/95, pro výpočet indexu cen bydlení vlastníků, který bude součástí národního indexu spotřebitelských cen a pro informování veřejnosti.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ceny nových bytů a nových rodinných domů.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty zabývající se prodejem nových bytů a nových rodinných domů s převažující činností podle
CZ-NACE 41 (výstavba budov),
CZ-NACE 68 (činnosti v oblasti nemovitostí).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: čtvrtletní
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 20. kalendářního dne posledního měsíce sledovaného čtvrtletí
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
78.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Konjunkturální průzkum v průmyslu
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EV Prům 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, produkce, stavu zásob, exportu, importu, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, finančních ukazatelů, využití kapacit, konkurenční pozice na tuzemském a zahraničních trzích, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupnicích.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti průmyslu s převažující činností podle
CZ-NACE 05 až 39 (těžba a dobývání, zpracovatelský průmysl, energetika, zásobování vodou).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
79.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Konjunkturální průzkum ve stavebnictví
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EV Stav 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na internetových stránkách Českého statistického úřadu.
Charakteristika zjišťovaných ukazatelů:
Ukazatele ekonomické situace, produkce, zaměstnanosti, cen, sledování úrovně a vývoje poptávky podle stavu a vývoje zakázek, hodnocení kapacit vzhledem k zakázkám, finanční ukazatele, bariéry růstu produkce podle požadavků Evropské unie převážně v kvalitativních stupních.
b) Okruh zpravodajských jednotek, které mají zpravodajskou povinnost
Ekonomické subjekty z oblasti stavebnictví s převažující činností podle
CZ-NACE 41 až 43 (stavebnictví).
Zpravodajské jednotky obdrží informaci o své zpravodajské povinnosti v oznámení zaslaném Českým statistickým úřadem.
c) Způsob statistického zjišťování
Forma statistického zjišťování: výkaz, elektronický výkaz
Použitá metoda: výběrové zjišťování
d) Periodicita a lhůty k poskytnutí údajů
Periodicita statistického zjišťování: měsíční
Lhůta k poskytnutí údajů zpravodajskou jednotkou: do 12. kalendářního dne sledovaného měsíce
e) Orgán provádějící statistické zjišťování
Český statistický úřad
  
 
80.
NÁZEV STATISTICKÉHO ZJIŠŤOVÁNÍ:
 
Konjunkturální průzkum ve službách
 
ZNAČKA STATISTICKÉHO FORMULÁŘE:
 
EV Sl 1-12
a) Účel statistického zjišťování a jeho obsah
Účel statistického zjišťování:
Zkoumání a získávání údajů o ekonomickém klimatu v podnikové sféře, získání informací o očekávaných tendencích v ekonomice podniku pro Rychlou informaci Českého statistického úřadu, aktuální informace řídícím a vládním organům. Údaje budou využívány pro splnění povinnosti vyplývající z interního dokumentu Komise ze dne 12. července 2006 Společný harmonizovaný program EU pro průzkumy u podniků a spotřebitelů (CELEX 52006DC0379). Výsledky jsou v detailní formě poskytovány Organizaci pro hospodářskou spolupráci a rozvoj OECD, Evropské komisi - Generálnímu ředitelství pro ekonomické a finanční záležitosti DG ECFIN, vládním, odborným a státním institucím ČR (Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká národní banka), veřejnosti a soukromým institucím jako součást analytických materiálů statistiky, v publikaci a na
Nahrávám...
Nahrávám...