dnes je 5.6.2023

Input:

404/2016 Sb., Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2019

č. 404/2016 Sb., Vyhláška o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), ve znění účinném k 1.1.2019
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2016
o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů
(statistická vyhláška)
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
154/2018 Sb.
(k 1.1.2019)
mění § 2, § 3 a přílohy
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích (dále jen „výkazy”), včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů.
§ 2
Pravidla a termíny pro sestavování a předkládání výkazů
(1) Výkazy sestavuje a předkládá Úřadu držitel licence na
a) výrobu elektřiny,
b) přenos elektřiny,
c) distribuci elektřiny,
d) výrobu plynu,
e) přepravu plynu,
f) distribuci plynu,
g) uskladňování plynu,
h) výrobu tepelné energie,
i) rozvod tepelné energie a
j) činnosti operátora trhu.
(2) Držitel licence předkládá výkazy v termínech uvedených pro jednotlivé držitele licence v příloze č. 1 k této vyhlášce.
§ 3
Členění, náležitosti a rozsah výkazů
(1) Členění výkazů je uvedeno v příloze č. 1 k této vyhlášce. Formální a věcné náležitosti výkazů pro jednotlivé držitele licence jsou uvedeny v přílohách č. 2 až 17 k této vyhlášce.
(2) Držitel licence na
a) výrobu elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 2 k této vyhlášce,
b) přenos elektřiny sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 4 a 5 k této vyhlášce,
c) distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu s exportem/importem elektřiny mimo území České republiky sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 3 a 5 k této vyhlášce,
d) distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
e) výrobu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce,
f) přepravu plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 7, 8 a 12 k této vyhlášce,
g) distribuci plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 9 až 12 k této vyhlášce,
h) uskladňování plynu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 13 a 14 k této vyhlášce,
i) výrobu tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,
j) rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,
k) činnosti operátora trhu sestavuje výkazy v rozsahu podle příloh č. 16 a 17 k této vyhlášce.
§ 4
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.
 
Předsedkyně:
Ing. Vitásková v. r.
 
Příloha č. 1 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.
Seznam výkazů a termíny pro jejich předkládání
1. Držitel licence na výrobu elektřiny
Držitel licence na výrobu elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz.
 
Označení výkazu
Název výkazu
Náležitosti výkazu
Termín předložení
Formát souboru
ERÚ-E1
Měsíční výkaz držitele licence na výrobu elektřiny o bilanci elektřiny a tepla a palivech
Příloha č. 2
do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
zfo, fo, (xml)
V případě držitele licence na výrobu elektřiny, který při výrobě elektřiny nevyužívá paliva (zejména fotovoltaické elektrárny, větrné elektrárny a vodní elektrárny) a vykazuje množství vyrobené elektřiny podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů1) , využije Úřad jako podklady pro zpracování čtvrtletních a ročních zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích údaje vykázané držitelem licence podle vyhlášky upravující vykazování energie z podporovaných zdrojů ze systému operátora trhu.
2. Držitel licence na přenos elektřiny
Držitel licence na přenos elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz.
 
Označení výkazu
Název výkazu
Náležitosti výkazu
Termín předložení
Formát souboru
ERU-E3
Měsíční výkaz provozovatele přenosové soustavy
Příloha č. 4
do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
xlsx, (xls)
ERÚ-E4
Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy
Příloha č. 5
do konce února následujícího roku
zfo, fo
3. Držitel licence na distribuci elektřiny
3.1 Držitel licence na distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu (RDS) a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu (LDS) s exportem/importem elektřiny
Držitel licence na distribuci elektřiny provozující regionální distribuční soustavu a držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu s exportem/importem elektřiny zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika@eru.cz.
 
Označení výkazu
Název výkazu
Náležitosti výkazu
Termín předložení
Formát souboru
ERU-E2
Měsíční výkaz provozovatele RDS a LDS s exportem/importem
Příloha č. 3
do 20. kalendářního dne následujícího měsíce
xlsx, (xls)
ERÚ-E4
Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy
Příloha č. 5
do konce února následujícího roku
zfo, fo
3.2 Držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu (LDS)
Držitel licence na distribuci elektřiny provozující lokální distribuční soustavu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu elektro.statistika(@)eru.cz.
 
Označení výkazu
Název výkazu
Náležitosti výkazu
Termín předložení
Formát souboru
ERÚ-E4
Roční výkaz provozovatele přenosové soustavy a provozovatele distribuční soustavy
Příloha č. 5
do konce února následujícího roku
zfo, fo
4. Držitel licence na výrobu plynu
Držitel licence na výrobu plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika(@)eru.cz.
 
Označení výkazu
Název výkazu
Náležitosti výkazu
Termín předložení
Formát souboru
ERÚ-P1
Výkaz držitele licence na výrobu plynu
Příloha č. 6
měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
5. Držitel licence na přepravu plynu
Držitel licence na přepravu plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz.
 
Označení výkazu
Název výkazu
Náležitosti výkazu
Termín předložení
Formát souboru
ERÚ-P2
Měsíční výkaz držitele licence na přepravu plynu (souhrnné množství přepravovaného plynu)
Příloha č. 7
do 15. dne následujícího měsíce
xlsx, (xls)
ERÚ-P3
Výkaz držitele licence na přepravu plynu (bilance soustavy)
Příloha č. 8
měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
ERÚ-P7
Roční výkaz držitele licence na přepravu plynu a na distribuci plynu (technické údaje o soustavě)
Příloha č. 12
do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
6. Držitel licence na distribuci plynu
Držitel licence na distribuci plynu zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu plyn.statistika@eru.cz.
 
Označení výkazu
Název výkazu
Náležitosti výkazu
Termín předložení
Formát souboru
ERÚ-P4
Výkaz držitele licence na distribuci plynu (vstupy do soustavy)
Příloha č. 9
měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
ERÚ-P5
Výkaz držitele licence na distribuci plynu (množství distribuovaného plynu)
Příloha č. 10
měsíční data do 15. dne následujícího měsíce, roční data do 31. ledna následujícího roku
xlsx, (xls)
Nahrávám...
Nahrávám...