dnes je 15.7.2024

Input:

428/2009 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem

č. 428/2009 Sb., Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
VYHLÁŠKA
ze dne 1. prosince 2009
o provedení některých ustanovení zákona o nakládání s těžebním odpadem
Český báňský úřad stanoví podle § 25 odst.1 k provedení § 11 odst. 4, § 13 odst. 4 a § 14 odst. 7 zákona č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje
a)  podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti,
b)  způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání,
c)  náležitosti a obsah havarijního plánu úložného místa a zásady prevence závažných nehod.
§ 2
Podrobnosti obsahu zprávy o celkovém vyhodnocení úložného místa a její náležitosti
(K § 11 odst. 4 zákona)
(1)  Zpráva o celkovém vyhodnocení úložného místa (dále jen „zpráva”) obsahuje písemné a grafické informace o výsledcích monitorování a o provozu úložného místa za celé sledované období od zahájení jeho provozu ke dni zpracování zprávy.
(2)  Zpráva obsahuje tyto náležitosti
a)  informaci o skutečnostech rozhodných pro zařazení úložného místa do příslušné kategorie podle § 4 zákona,
b)  informaci o provozu úložného místa a souladu provozu se schváleným plánem pro nakládání s těžebním odpadem (dále jen „plán”) podle § 5 zákona, včetně plnění jednotlivých podmínek z plánu,
c)  informaci o plnění jednotlivých podmínek uvedených v povolení provozu úložného místa podle § 8 zákona,
d)  stav výše rezerv finančních prostředků2) , se stavem ke dni zpracování zprávy, doložený výpisem z vázaného účtu, včetně přehledu o její dosavadní tvorbě a čerpání od počátku tvorby této finanční rezervy,
e)  přehled o událostech podle § 6 odst. 6 nebo § 10 odst. 6 a o postupu podle § 14 odst. 3 zákona,
f)  informaci o způsobu zajištění monitorování v souladu s plánem, včetně mapy se zakreslenými monitorovacími místy,
g)  informaci o výsledcích monitorování a kontrol směřujících k zajištění ochrany ovzduší, povrchových a podzemních vod a půdy,
h)  informaci o druhu a rozsahu provedené sanace a rekultivace,
i)  základní důlní mapu, mapu povrchu a minimálně jeden řez vedený úložným místem, vyhotovené a doplněné podle jiného právního předpisu3) ,
j)  podpis odpovědné osoby podle § 7 odst. 3 zákona.
§ 3
Způsob výpočtu výše rezervy finančních prostředků na činnosti související s nakládáním s těžebním odpadem, časový průběh jejího vytváření a způsob jejího čerpání
(K § 13 odst. 4 zákona)
(1)  Rezerva finančních prostředků podle § 13 zákona se vytváří na uzavírání, sanaci včetně rekultivace4) a monitorování úložného místa po ukončení jeho provozu, a to v souladu s povolením jeho provozu podle § 8 zákona a povolením ukončení jeho provozu podle § 10 zákona.
(2)  Výpočet celkové výše a časový průběh tvorby a čerpání rezervy finančních prostředků podle odstavce 1 je zpracován tak, aby
a)  byly splněny všechny povinnosti vyplývající ze zákona a z povolení provozu úložného místa a povolení
Nahrávám...
Nahrávám...