dnes je 22.6.2024

Input:

452/2012 Sb., Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí

č. 452/2012 Sb., Vyhláška o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2012
o náležitostech žádosti o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení včetně vzorů žádostí a podmínkách pro posuzování těchto žádostí
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. d) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 211/2011 Sb. a zákona č. 165/2012 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví náležitosti žádostí o udělení, změnu, prodloužení a zrušení autorizace na výstavbu vybraných plynových zařízení (dále jen „autorizace”), včetně vzorů žádostí, a podmínky pro posuzování těchto žádostí.
§ 2
Žádost o udělení, prodloužení a zrušení autorizace
(1)  Žádost o udělení autorizace se podává pro každé vybrané plynové zařízení zvlášť.
(2)  Žádost o udělení autorizace se podává na všechna nová vybraná plynová zařízení, a také v případech rekonstrukcí stávajících vybraných plynových zařízení, pokud výměnou zařízení dochází ke zvýšení jejich kapacity, s výjimkou přeložky vybraných plynových zařízení.
(3)  Vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu přímého plynovodu je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu zásobníku plynu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu spojujícího plynárenskou soustavu se zahraničními plynárenskými soustavami je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu plynovodu o tlakové úrovni vyšší než 0,4 MPa je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce, vzor žádosti o udělení autorizace na výstavbu výrobny plynu, produkující plyn1) a biometan2) je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(4)  Žádost o prodloužení autorizace podává držitel autorizace a uvede v ní číslo udělené autorizace, požadovanou dobu prodloužení platnosti autorizace a důvod jejího prodloužení.
(5)  Žádost o zrušení autorizace podává držitel autorizace a uvede v ní číslo udělené autorizace a důvod jejího zrušení.
§ 3
Posuzování žádostí
Při rozhodování o žádosti o udělení autorizace podle § 2 ministerstvo posuzuje
a)  zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu se státní energetickou koncepcí,
b)  zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu s územní energetickou koncepcí,
c)  účelnost, efektivnost a hospodárnost navržené výstavby vybraného plynového zařízení,
d)  finanční předpoklady žadatele k výstavbě vybraného plynového zařízení,
e)  význam výstavby vybraného plynového zařízení pro zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu plynárenské soustavy a zásobování zákazníků,
f)  zda výstavba vybraného plynového zařízení je v souladu s ochranou životního prostředí, pokud tak stanoví jiný právní předpis3) ,
g)  u výroben
Nahrávám...
Nahrávám...