dnes je 13.7.2024

Input:

453/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě

č. 453/2013 Sb., Nařízení vlády o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. prosince 2013
o stanovení podrobností a postupu pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
Vláda nařizuje podle § 2249 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník:
§ 1
Úvodní ustanovení
Toto nařízení stanoví podrobnosti a postup pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě pro právní vztahy založené nájemní smlouvou, ve které se pronajímatel zavazuje přenechat nájemci byt, dům nebo jiný než obytný prostor (dále jen „byt”) k zajištění jeho bytových potřeb.
§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto nařízení se rozumí
a)  srovnatelným nájemným nájemné placené v současné době za srovnatelný byt v domě ve srovnatelném místě a v obdobných dalších podmínkách rozhodných pro výši ujednaného nájemného,
b)  srovnatelným nájemným obvyklým v daném místě souhrnná veličina srovnatelných nájemných,
c)  charakteristikou právní a věcné skutečnosti ovlivňující výši nájemného uvedené v přílohách č. 1 a 2 k tomuto nařízení.
§ 3
Zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě
(1)  Ke zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se pro konkrétní byt použijí následující způsoby
a)  pořízení posudku znalce o výši obvyklého nájemného, která je pro konkrétní byt považována za srovnatelné nájemné obvyklé v daném místě,
b)  stanovení na základě prokazatelného doložení výše nejméně 3 srovnatelných nájemných.
(2)  Je-li k zajištění bytových potřeb nájemce pronajat jiný než obytný prostor, pro zjištění srovnatelného nájemného obvyklého v daném místě se použije odstavec 1 přiměřeně.
§ 4
Posuzování srovnatelnosti
(1)  Při posuzování srovnatelnosti musí existovat shoda alespoň v některých z variant charakteristik, a to v odpovídajícím množství charakteristik, které podstatně ovlivňují výši nájemného.
(2)  Srovnatelnost nájemného je podmíněna shodou ve variantách charakteristik, a to
a)  srovnatelností nájemních vztahů v rozsahu práv a povinností a
b)  srovnatelností obytné hodnoty bytu.
(3)  Při zjišťování srovnatelnosti se nezohledňuje nájemné z bytů, které
a)  jsou pronajaty jako byty služební,
b)  nejsou pronajaty jako obytné prostory, a to ani zčásti,
c)  jsou přenechány k přechodnému užívání nebo krátkodobému účelu,
d)  jsou družstevními byty užívanými členy družstva,
e)  jsou byty zvláštního určení,
f)  mají nájemné limitováno v souvislosti s podporou z veřejných prostředků.
(4)  Při zjišťování srovnatelnosti se nezohledňuje nájemné
a)  z obytných prostorů užívaných na základě smlouvy o ubytování,
b)  z bytů, ve kterých je výše nájemného ovlivněna zvláštní oblibou nájemce pronajímatelem.
(5)  Při zjišťování srovnatelnosti se nezohledňují charakteristiky, které souvisejí se subjektivním hodnocením nájemce pronajímatelem, především ve vztahu k jeho sociálnímu postavení.
(6)  Za srovnatelné nájemné nelze považovat nájemné ujednané jako paušální platba podle zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty.
§
Nahrávám...
Nahrávám...