dnes je 13.7.2024

Input:

57/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

č. 57/2010 Sb., Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
VYHLÁŠKA
ze dne 12. února 2010,
kterou se mění vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon):
Čl. I
Vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, se mění takto:
1. V § 1 odst. 1 se za slova „odst. 2” vkládá slovo „školského”.
2. V § 2 odst. 1 písm. a) se za slova „školském zařízení” vkládají slova „zasahující alespoň do 2 po sobě jdoucích vyučovacích dnů”.
3. V § 2 odst. 4 se slova „nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole nebo školském zařízení” nahrazují slovy „není uveden v odstavci 1”.
4. V § 2 se doplňuje odstavec 6, který zní:
„(6)  Škola nebo školské zařízení bez zbytečného odkladu aktualizuje záznam o úrazu
a)  pokud byla poskytnuta náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem, nebo
b)  v případě smrtelného úrazu, pokud k úmrtí došlo po vyhotovení záznamu o úrazu.”.
5. V § 3 odst. 4 se slova „inspektorátu bezpečnosti práce” nahrazují slovy „oblastnímu inspektorátu práce”.
6. V § 4 odst. 1 se písmeno a) zrušuje.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).
7. V § 4 odst. 1 písm. b) a § 4 odst. 2 písm. c) se slova „příslušnému inspektorátu České školní inspekce” nahrazují slovy „České školní inspekci”.
8. V § 4 odst. 2 úvodní části ustanovení se za slova „§ 3” vkládají slova
Nahrávám...
Nahrávám...