dnes je 21.6.2024

Input:

57/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 57/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2015
o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
185/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá v příloze č. 1 novou položku 7
Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Rozsah zapisovaných údajů
Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo”) je pro informační systém o služebním platu editorem zapisovaných údajů o
a)  vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství1) , a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)  vojákovi zařazeném ve Vojenském zpravodajství1) , a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c)  ministerstvu, příspěvkových organizacích a státních podnicích zřízených ministerstvem, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 2
Způsob zapisování údajů do informačního systému o služebním platu
(1)  Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu údaje v elektronické podobě zabezpečeným způsobem.
(2)  Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu údaje zpracované za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období”), a to do pátého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(3)  Pokud poslední den lhůty stanovené v odstavci 2 připadne na sobotu, neděli nebo svátek2) , je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
(4)  Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu utajované informace o subjektu údajů podle § 1 písm. b) způsobem odpovídajícím stupni utajení, kterým byla podle zákona upravujícího ochranu utajovaných skutečností3) zapisovaná utajovaná informace klasifikována.
(5)  Zapíše-li ministerstvo do informačního systému o služebním platu chybné údaje, provede jejich opravu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kdy provedení chybného zápisu zjistilo.
§ 3
Přechodná ustanovení
(1)  Údaje zapisované do informačního systému o služebním platu za sledované období podle § 2 zapíše ministerstvo poprvé za kalendářní rok 2016.
(2)  Údaje zapisované do informačního systému o služebním platu za sledované období kalendářního roku 2015 zapíše ministerstvo v rozsahu a termínech podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.
Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství
 
Číslo
Označení údaje
Identifikátor 4) údaje
Identifikační údaje
1.
Sledované období
AA0226
2.
Identifikační číslo ministerstva (IČO)
AA0017
3.
Fyzická osoba (kód)
AA0126
4.
Rok - ročník (rok narození)
AA0231
Nahrávám...
Nahrávám...