dnes je 5.6.2023

Input:

57/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 57/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování, ve znění účinném k 1.1.2021
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 16. února 2015
o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
185/2019 Sb.
(k 1.1.2021)
vkládá v příloze č. 1 novou položku 7
Vláda nařizuje podle § 68q odst. 3 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
§ 1
Rozsah zapisovaných údajů
Ministerstvo obrany (dále jen „ministerstvo”) je pro informační systém o služebním platu editorem zapisovaných údajů o
a) vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství1) , a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b) vojákovi zařazeném ve Vojenském zpravodajství1) , a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 k tomuto nařízení,
c) ministerstvu, příspěvkových organizacích a státních podnicích zřízených ministerstvem, a to v rozsahu stanoveném v příloze č. 3 k tomuto nařízení.
§ 2
Způsob zapisování údajů do informačního systému o služebním platu
(1) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu údaje v elektronické podobě zabezpečeným způsobem.
(2) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu údaje zpracované za první kalendářní pololetí a za celý kalendářní rok (dále jen „sledované období”), a to do pátého dne druhého kalendářního měsíce následujícího po skončení sledovaného období.
(3) Pokud poslední den lhůty stanovené v odstavci 2 připadne na sobotu, neděli nebo svátek2) , je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.
(4) Ministerstvo zapisuje do informačního systému o služebním platu utajované informace o subjektu údajů podle § 1 písm. b) způsobem odpovídajícím stupni utajení, kterým byla podle zákona upravujícího ochranu utajovaných skutečností3) zapisovaná utajovaná informace klasifikována.
(5) Zapíše-li ministerstvo do informačního systému o služebním platu chybné údaje, provede jejich opravu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 pracovních dnů ode dne, kdy provedení chybného zápisu zjistilo.
§ 3
Přechodná ustanovení
(1) Údaje zapisované do informačního systému o služebním platu za sledované období podle § 2 zapíše ministerstvo poprvé za kalendářní rok 2016.
(2) Údaje zapisované do informačního systému o služebním platu za sledované období kalendářního roku 2015 zapíše ministerstvo v rozsahu a termínech podle nařízení vlády č. 289/2002 Sb., kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech, ve znění nařízení vlády č. 514/2004 Sb.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 57/2015 Sb.
Rozsah zapisovaných údajů do informačního systému o služebním platu o vojákovi nezařazeném ve Vojenském zpravodajství
 
Číslo
Označení údaje
Identifikátor4) údaje
Identifikační údaje
1.
Sledované období
AA0226
2.
Identifikační číslo ministerstva (IČO)
AA0017
3.
Fyzická osoba (kód)
AA0126
4.
Rok - ročník (rok narození)
AA0231
5.
Pohlaví osoby (kód)
AA0211
6.
Stupeň nejvyššího dosaženého vzdělání (kód)
AA0223
7.
Kód oboru nejvyššího dosaženého vzdělání
AA1867
8.
Stupeň invalidity
AA0085
9.
Kód státu
AA0033
10.
Místo obvyklého výkonu služby
AA0690
11.
Kód zařízení bez vlastního IČO
AA0113
12.
Datum zpracování údajů
AA0110
Údaje o právním vztahu
13.
Kód postavení v ministerstvu
AA0091
14.
Kód služebního poměru
AA0013
15.
Druh právního vztahu (kód)
AA0130
16.
Základní doba služby v týdnu
AA0131
17.
Doba trvání služebního poměru
AA0225
Údaje o době služby
18.
Evidenční dny ve službě
AA0218
19.
Počet hodin nepřítomnosti ve službě
AA0744
20.
Vykonaná doba služby včetně služby přesčas
AA0132
21.
Doba služby přesčas
AA0133
Nahrávám...
Nahrávám...