dnes je 9.6.2023

Input:

60/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění účinném k 1.10.2022

č. 60/2015 Sb., Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti, ve znění účinném k 1.10.2022
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. března 2015
o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
156/2019 Sb.
(k 1.1.2020)
mění část XVII. přílohy
258/2020 Sb.
(k 1.7.2020)
mění přílohu
288/2022 Sb.
(k 1.10.2022)
mění přílohu
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 129/2002 Sb., zákona č. 254/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 272/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 147/2010 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 122/2012 Sb. a zákona č. 332/2014 Sb.:
Seznam činností pro jednotlivé vojenské hodnosti
§ 1
Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti v závislosti na jejich složitosti, odpovědnosti a namáhavosti je uveden v příloze k tomuto nařízení.
§ 2
Pokud není činnost vojáka pro jednotlivou vojenskou hodnost v příloze k tomuto nařízení uvedena, zařadí Ministerstvo obrany vojáka do vojenské hodnosti podle činnosti, která je v příloze k tomuto nařízení z hlediska složitosti, odpovědnosti a namáhavosti pro konkrétní vojenskou hodnost s touto hodností porovnatelná.
§ 3
Zrušovací ustanovení
Nařízení vlády č. 203/2010 Sb., o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti, se zrušuje.
§ 4
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015.
 
Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Ministr obrany:
MgA. Stropnický v. r.
 
Příloha k nařízení vlády č. 60/2015 Sb.
Seznam činností vojáků stanovených pro jednotlivé vojenské hodnosti
 
I. Vojenská hodnost vojín
-
základní výcvik po povolání do služebního poměru (čekatel).
 
II. Vojenská hodnost svobodník
a)
obsluha stanice odpadních vod včetně dezinfekce (dezinfektor),
b)
obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně (kulometník, nabíječ, nosič střeliva, pancéřovník),
c)
pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě (pomocník),
d)
praktické provádění údržby materiálu (mladší pracovník),
e)
provádění
 
1.
dezinfekce biologického materiálu v laboratoři (dezinfektor),
 
2.
ochrany a strážní činnosti a obrany objektů (strážný),
 
3.
základní průzkumné činnosti (průzkumník),
 
4.
základní údržby a oprav elektrických a elektronických částí pozemní vojenské techniky a materiálu včetně montáže a demontáže dílů, podskupin a skupin (mladší elektromechanik),
 
5.
základních ženijních, stavebních a záchranných prací (ženista),
f)
příprava služebního psa pro plnění úkolů a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa (mladší psovod),
g)
řízení, údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, které mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5000 kg, nebo vozidel pro přepravu nákladu, jehož nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg (řidič),
h)
stanovování základních technologických postupů a jejich kalkulace při rozsáhlé výrobě jídel včetně kontroly jejich dodržování, sestavování vlastních receptur, jídelních lístků a zajišťování správné gastronomické skladby (mladší kuchař),
i)
výstavba, základní obsluha a údržba spojovací techniky (stavěč),
j)
základní
 
1.
montáž a opravy strojů a strojních zařízení (mladší mechanik),
 
2.
obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu (mladší operátor, odmořovač),
 
3.
obsluha a údržba přidělené techniky (nabíječ),
 
4.
obsluha a údržba přidělených jednoduchých strojů a strojních zařízení (strojník),
 
5.
obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně; pomocné práce při obsluze, údržbě a střelbě; ochrana osob, vozidel a určených objektů (střelec),
 
6.
výpočet prvků střelby pro řízení palby dělostřelecké jednotky (časovač děla),
 
7.
zajišťování provozu skladu (mladší skladník),
k)
výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta prvního ročníku bakalářského nebo magisterského programu vysoké školy nebo studijního programu vyšší odborné školy (čekatel).
 
III. Vojenská hodnost desátník
a)
montáž, opravy a seřizování strojů a strojních zařízení (mechanik),
b)
montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu techniky (elektromechanik),
c)
obsluha a údržba technického zařízení nižšího typu (operátor, starší odmořovač),
d)
obsluha, údržba a střelba
 
1.
z odstřelovací zbraně (odstřelovač),
 
2.
ze zbraně pro přesnou střelbu (starší střelec),
 
3.
ze zbraňového kompletu (starší počtář),
e)
organizace a kontrola druhových a kvantitativních přejímek zboží a jeho uskladňování (skladník),
f)
organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulace při výrobě, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel (kuchař),
g)
ovládání a obsluha hlavního zbraňového systému vozidla (střelec-operátor),
h)
provádění
 
1.
analýz leteckého paliva a maziv jednoduchými metodami (laborant pohonných hmot a maziv),
 
2.
jednoduchých výkonů neodkladné péče a obslužných činností nutných k poskytování ošetřovatelské péče (sběrač raněných),
 
3.
odvozených aerologických měření a pozorování chemického vojska, výpočtů a sestavování aerologických zpráv (aerolog),
 
4.
odvozených meteorologických pozorování, výpočtů a sestavování meteorologických zpráv (meteorolog),
 
5.
ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa a plnění specifických úkolů Hradní stráže (psovod),
 
6.
průzkumných a záchranných prací pod vodou (potápěč),
 
7.
základních hasebních a záchranných prací (hasič),
i)
příprava služebního psa pro plnění úkolů, provádění praktického výcviku služebního psa a provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci přiděleného služebního psa (psovod),
j)
řízení a ošetřování speciální vojenské techniky (starší strojník),
k)
řízení a provádění ochrany a strážní činnosti osob, vozidel a určených objektů (starší strážný),
l)
řízení, údržba a opravy tahačů s nákladným návěsem, jejichž maximální přípustná hmotnost převyšuje 20 000 kg (starší řidič),
m)
samostatné provádění
 
1.
průzkumné činnosti (starší průzkumník),
 
2.
složitých záchranných prací (starší záchranář),
 
3.
údržby techniky materiálu (pracovník),
 
4.
ženijních a stavebních prací za pomoci speciální ženijní techniky, výzbroje a materiálu (starší ženista),
n)
zajišťování péče o služební zvířata včetně ošetřování zvířat obtížně odchovatelných, agresivních a těžce ovladatelných (ošetřovatel),
o)
základní činnosti při obsluze a údržbě spojovací vojenské techniky (starší stavěč),
p)
výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta druhého ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu vysoké školy nebo studijního programu vyšší odborné školy po splnění požadavků stanovených pro první ročník (čekatel).
 
IV. Vojenská hodnost četař
a)
celkové opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí těchto zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných částí zbraní, zkoušení a nastřelování (dělmistr),
b)
komplexní ošetřování služebních zvířat a samostatné provádění jednoduchých veterinárních úkonů (chovatel),
c)
komplexní řízení a velení
 
1.
kompletu (velitel kompletu),
 
2.
osádce (velitel osádky),
 
3.
provozovně (velitel provozovny),
 
4.
roji bojového vozidla (velitel roje),
 
5.
stanici (velitel stanice),
 
6.
střelnici malého rozsahu (velitel střelnice),
 
7.
vyprošťovacímu vozidlu (velitel vyprošťovacího vozidla),
d)
montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální techniky (starší elektromechanik),
e)
obsluha a údržba
 
1.
speciální techniky (starší dozimetrista),
 
2.
technického zařízení nižšího typu (starší vyhodnocovač, starší zdrojař),
f)
obsluha a kontrola meteorologických stanic, sestavování zpráv a softwarová komunikace s jejich uživateli (starší aerolog),
g)
obsluha
 
1.
meteorologických přístrojů a zařízení, sestavování meteorologických zpráv a softwarové komunikace s jejich uživateli (starší meteorolog),
 
2.
speciálního prostředku a zařízení určeného pro monitorování radiační a chemické situace, odběr a transport vzorků (starší průzkumník-specialista),
h)
obsluha, údržba a střelba ze zbraně typu odstřelovací pušky pro přesnou střelbu (starší odstřelovač),
i)
organizace práce při výrobě jídel spojená s hmotnou odpovědností, stanovování a provádění technologických postupů a kalkulací při rozsáhlé výrobě širokého sortimentu jídel, stanovování a zajišťování správnosti gastronomické skladby jídel (starší kuchař),
j)
organizační zajištění správy vojenského klubu (správce klubu),
k)
ovládání a obsluha zbraňového systému (mířič),
l)
plánování a řízení systému provozu, údržby a oprav techniky a materiálu (starší pracovník),
m)
provádění
 
1.
analýz leteckého paliva a maziv speciálními metodami, včetně prací v laboratorním informačním a řídicím systému (starší laborant pohonných hmot a maziv),
 
2.
hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech (starší hasič),
 
3.
opravy ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (zbrojíř),
 
4.
speciálních průzkumných činností (starší průzkumník-specialista),
 
5.
speciálních činností při vytváření podmínek pro uspokojování tělovýchovných potřeb vojáků z povolání (starší pracovník),
 
6.
uceleného souboru účetních operací, zpracování účetních záznamů a ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (účtovatel),
 
7.
vnější ostrahy a obrany sídel prezidenta republiky nebo výkonu strážní služby na čestných pevných stanovištích a plnění reprezentačních povinností Hradní stráže v rámci protokolárních akcí prezidenta republiky (starší strážný-specialista),
 
8.
činností v rámci neodkladné a ošetřovatelské péče pod odborným dohledem (starší sběrač raněných),
n)
příprava služebního psa pro plnění úkolů, provádění praktického výcviku služebních psů a provádění ochrany, strážní činnosti a specifických činností za pomoci přiděleného služebního psa (starší psovod),
o)
řízení a organizace práce ve skladu nebo skladech (správce),
p)
řízení a
 
1.
provádění ochrany a strážní činnosti za pomoci služebního psa, pravidelné provádění výcviku služebních psů a plnění specifických úkolů Hradní stráže (starší psovod),
 
2.
provádění průzkumných a záchranných prací pod vodou (starší potápěč),
 
3.
údržba lokomotiv na vlečkách (strojvedoucí),
q)
řízení a velení družstvu (zástupce velitele družstva),
r)
řízení a
 
1.
obsluha a údržba speciálního technicky složitějšího stroje a speciálního strojního zařízení (starší strojník-specialista),
 
2.
údržba a opravy jízdních souprav složených z motorového vozidla pro přepravu nákladů, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 12 000 kg, a přípojného vozidla, jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 10 000 kg (starší řidič-specialista),
 
3.
údržba a opravy motorových vozidel pro přepravu osob, které mají více než 8 míst k sezení kromě místa řidiče a jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 5000 kg (starší řidič-specialista),
s)
samostatná obsluha a údržba
 
1.
složitějších zbraňových a jiných systémů, vojenské techniky a zařízení nebo prostředků (mířič, starší operátor),
 
2.
zbraňového systému tanku velitele čety (střelec-operátor),
t)
samostatné provádění
 
1.
montáže, opravy a seřizování strojů a strojních zařízení (starší mechanik),
 
2.
složitých a specifických záchranných prací (záchranář-specialista),
u)
vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce (cvičitel),
v)
vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní (pyrotechnik),
w)
přeprava nemocných a raněných při poskytování neodkladné péče (starší sběrač raněných),
x)
vykonávání
 
1.
podpůrných prací v oblasti radiační, chemické, biologické a psychologické podpory a pyrotechnické asanace (starší pracovník),
 
2.
základních úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím služebního psa nebo technických prostředků střežení (specialista ochranné služby Vojenské policie),
y)
zajišťování provozu skladu, samostatný příjem a výdej materiálu (starší skladník),
z)
výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta třetího ročníku bakalářského nebo magisterského studijního programu nebo studijního programu vyšší odborné školy po splnění požadavků stanovených pro druhý ročník (čekatel).
 
V. Vojenská hodnost rotný
a)
komplexní montáž, opravy, seřizování a kontrola stavu speciální techniky (starší elektromechanik-specialista),
b)
komplexní řízení a velení
 
1.
dálkoměru (velitel dálkoměru),
 
2.
dělu (velitel děla),
 
3.
družstvu (velitel družstva),
 
4.
laboratoři zkoumající pohonné hmoty a maziva (náčelník laboratoře),
 
5.
směně Vojenské policie (velitel směny),
 
6.
tanku (velitel tanku),
c)
obsluha, údržba a střelba ze speciální odstřelovací zbraně, vedení výcviku odstřelovačů (starší odstřelovač-specialista),
d)
organizace, zabezpečení a vedení praktického výcviku základních znalostí a dovedností jednotlivce (starší cvičitel),
e)
organizační zajišťování chodu štábu na všech stupních řízení a velení, podpora a zabezpečení činnosti vedoucích zaměstnanců Ministerstva obrany (výkonný poddůstojník),
f)
provádění nejsložitějších hasebních a záchranných prací na základě speciální odbornosti (starší hasič-specialista),
g)
řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti u skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),
h)
řízení, zajišťování činnosti a obsluha speciálních zařízení a techniky (starší operátor-specialista),
i)
samostatné
 
1.
provádění oprav ručních, lafetovaných a výcvikových zbraní včetně zhotovování součástí zbraní všeho druhu, povrchových úprav kovových i dřevěných součástí zbraní, zkoušení a nastřelování (starší zbrojíř),
 
2.
stanovení diagnostiky, provádění montáže, oprav a seřizování speciálních strojů a strojních zařízení (starší mechanik-specialista),
 
3.
vyhodnocování meteorologické situace a vykonávání a plnění úkolů radiosondážního průzkumu atmosféry (starší meteorolog-specialista),
j)
samostatné vykonávání a plnění dílčích úkolů
 
1.
v oblasti bezpečnosti informací při zajišťování místní správy bezpečnosti informačních systémů (starší pracovník-specialista),
 
2.
v oblasti plnění základních povinností při zajišťování místní správy komunikačních systémů (starší pracovník-specialista),
 
3.
ve zpravodajském týmu (starší pracovník-specialista),
 
4.
souvisejících s výkonem spisové služby (manipulant dokumentů),
k)
vyhledávání a částečné odkrývání nebezpečné a nevybuchlé munice, výbušnin nebo výbušných předmětů, a to i ve ztížených podmínkách, a samostatné ničení munice do ráže 20 mm, ručních granátů nebo munice do ručních protitankových zbraní, třídění veškeré známé munice a výbušnin, navrhování způsobu ničení a provádění ničení (starší pyrotechnik),
l)
výkon
 
1.
diagnosticko-třídících činností v místě zásahu při poskytování neodkladné péče včetně obsluhy a údržby specifického zdravotnického vybavení pod odborným dohledem (starší sběrač raněných-specialista),
 
2.
základních činností Vojenské policie v zásahových jednotkách (specialista zásahu),
m)
vykonávání
 
1.
odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby (stálý operační dozorčí),
 
2.
specializovaných úkolů při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s případným využitím technických prostředků střežení (starší operátor-specialista),
n)
vzdělávací činnost zaměřená na teoretickou a praktickou přípravu a praktický výcvik ve služební kynologii (starší psovod-specialista),
o)
zajišťování složitých účetních agend, zpracování účetních záznamů a ostatních dokumentů v oblasti účetnictví (starší účtovatel),
p)
výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta čtvrtého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro třetí ročník a studenta prvního ročníku navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy (čekatel).
 
VI. Vojenská hodnost rotmistr
a)
interpretace hudební stránky kolektivních částí baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění specializované činnosti s odborným dohledem (mladší člen orchestru, sboru),
b)
komplexní řízení a velení
 
1.
dílně (náčelník dílny),
 
2.
parku-kontrolní technické stanici (náčelník parku-kontrolní technické stanice),
 
3.
pracovišti skupiny speciálních sil (velitel pracoviště),
 
4.
pracovišti štábu samostatné roty, vojenského útvaru rotního typu, roty nebo střediska agentury (náčelník pracoviště),
 
5.
pracovišti ochrany informací praporu, vojenského útvaru praporního typu, samostatné roty, vojenského útvaru rotního typu nebo roty (náčelník pracoviště),
 
6.
skladu (náčelník skladu),
 
7.
skupině účelového prvku (velitel skupiny),
 
8.
skupině při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti s  případným využitím technických prostředků střežení (velitel skupiny),
 
9.
stanici biologické ochrany letiště (náčelník stanice),
 
10.
týmu odstřelovačů (velitel týmu),
c)
obsluha, údržba a oprava technického prostředku nebo systému (mladší technik),
d)
organizace obsluhy na palubě letadla (mladší palubní průvodčí),
e)
organizační zajištění provozu
 
1.
cvičiště (správce cvičiště),
 
2.
střelnice (správce střelnice),
 
3.
učebního nebo výcvikového zařízení (správce učebního nebo výcvikového zařízení),
f)
organizační, materiální a finanční zajišťování chodu roty, baterie, roje nebo samostatné čety (výkonný praporčík),
g)
provádění
 
1.
hasebních a záchranných prací s využitím odborností získaných ve specializačních kurzech, obsluha speciální techniky při zásahu (starší hasič-technik),
 
2.
kalibrací měřidel (mladší metrolog),
 
3.
ošetřovatelských výkonů neodkladné péče pod odborným dohledem (mladší zdravotní sestra),
 
4.
radiologických zobrazovacích postupů a činností zahrnujících lékařské ozáření pod odborným dohledem (mladší radiologický asistent),
 
5.
revizních činností na technických zařízeních (mladší revizní technik),
 
6.
samostatných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo poskytování anesteziologicko-resuscitační péče nebo neodkladné péče při akutním příjmu pacienta pod odborným dohledem (mladší zdravotnický záchranář),
 
7.
základního fyzioterapeutického vyšetření pod odborným dohledem (mladší fyzioterapeut),
 
8.
jednoduchých úkonů ve správním řízení, například přijímání jednoduchých ústních podání do protokolu, pořizování soupisu součástí spisu, vedení evidencí návrhů a vyjádření účastníků řízení, důkazů, čestných prohlášení, přiznání a úředních dokladů, vyvěšování písemností, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, na úřední desce, vyměřování správních a jiných poplatků, provádění místních šetření podle daných pokynů (mladší právní asistent),
 
9.
ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (mladší zdravotník),
h)
příprava materiálů nutných pro laboratorní vyšetření a poskytování diagnostické péče pod odborným dohledem, obsluha laboratorní techniky, provádění odběrů a vyšetřování vzorků (mladší zdravotní laborant),
i)
řízení a velení četě (zástupce velitele čety),
j)
samostatné
 
1.
třídění veškeré známé munice, výbušnin, výbušných předmětů, improvizovaných výbušných zařízení, navrhování způsobu a provádění ničení (pyrotechnik- specialista),
 
2.
vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby u skupiny speciálních sil (stálý operační dozorčí),
 
3.
vykonávání odborných specializovaných prací ve Vojenském zpravodajství, v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, vojenském útvaru plukovního typu, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (mladší specialista),
 
4.
vykonávání odborných specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (mladší pracovník štábu),
k)
technické zabezpečení chodu
 
1.
roty (technik roty),
 
2.
baterie (technik baterie),
 
3.
samostatné čety (technik),
l)
výkon
 
1.
speciálních činností Vojenské policie pod odborným dohledem (mladší inspektor),
 
2.
speciální ozbrojené individuální ochrany a řízení speciálního vozidla a organizace a provádění přepravy osob a materiálu ve zvláštním režimu a vysokém stupni utajení (specialista ochranné služby Hradní stráže),
m)
vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (mladší instruktor),
n)
vykonávání odborných specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, ve Vojenském zpravodajství, Hradní stráži, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigádě, vojenskému útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo středisku skupiny speciálních sil (mladší pracovník štábu),
o)
zajišťování
 
1.
odborných činností v laboratořích (laborant),
 
2.
ochrany, provozu a správy památkového objektu (správce objektu),
 
3.
specializovaných organizačních a koordinačních činností (asistent),
p)
výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta pátého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro čtvrtý ročník a studenta druhého ročníku navazujícího magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro první ročník (čekatel).
 
VII. Vojenská hodnost nadrotmistr
a)
interpretace hudební stránky kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl a hudební stránky hudebně dramatického nebo vokálně symfonického díla; provádění specializované činnosti s odborným dohledem (člen orchestru, sboru, hudebního tělesa),
b)
komplexní
 
1.
dispečerské řízení letového provozu, jeho koordinace se všemi zúčastněnými složkami (asistent řídícího letového provozu),
 
2.
koordinace a řízení rozhodujících činností posádkového prvku (správce posádky),
 
3.
organizace obsluhy na palubě letadla (palubní průvodčí),
c)
komplexní řízení a velení
 
1.
pracovišti praporu, vojenského útvaru praporního typu nebo centra agentury (náčelník pracoviště),
 
2.
pracovišti ochrany informací organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník pracoviště ochrany informací, vedoucí pracoviště ochrany informací),
 
3.
skladům (náčelník skladů),
 
4.
skupině účelového prvku většího rozsahu (velitel skupiny),
 
5.
směně požární ochrany (velitel směny),
 
6.
střelnici (velitel střelnice),
 
7.
zařízení (náčelník zařízení, velitel zařízení),
d)
obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti nebo jejich provozní přezkušování, seřizování a lokalizace závad nebo jejich odstraňování pod dohledem (specialista),
e)
obsluha
 
1.
technického systému letadla (palubní operátor),
 
2.
technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadla (palubní střelec-operátor, palubní technik),
f)
organizace, dohled a vedení výcviku mužstva, poddůstojníků a praporčíků samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (vrchní praporčík),
g)
provádění
 
1.
kalibrací, údržby a oprav měřidel (metrolog),
 
2.
komplexních fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu (fyzioterapeut),
 
3.
laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu (zdravotní laborant),
 
4.
ošetřovatelských výkonů prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu (zdravotní sestra),
 
5.
revizí, údržby a oprav určených technických zařízení (revizní technik),
 
6.
specializovaných činností v oblasti psychologických služeb v organizačním útvaru Ministerstva obrany, velitelství sil nebo agentuře (psychologický asistent),
 
7.
specifických ošetřovatelských výkonů neodkladné péče anebo akutní lůžkové péče standardní nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu (zdravotnický záchranář),
 
8.
základních výkonů diagnostické péče v oboru radiologie a zobrazovací metody, radiační onkologie a nukleární medicína bez odborného dohledu (radiologický asistent),
 
9.
ošetřovatelské péče na základě odborné způsobilosti (zdravotník),
h)
řízení a velení
 
1.
četě (zástupce velitele čety-vychovatel),
 
2.
hasičské jednotce (zástupce velitele-starší technik),
 
3.
skupině specialistů v Hradní stráži, základně letectva, Správě letiště Pardubice nebo skupiny speciálních sil (zástupce velitele skupiny),
i)
řízení a vykonávání odborných činností ve velitelství sil (pracovník štábu),
j)
samostatné řízení a vykonávání odborných činností
 
1.
v Hradní stráži, ve Vojenském zpravodajství, v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany (pracovník štábu),
 
2.
s působností pro celou organizační strukturu brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (pracovník štábu),
k)
samostatné
 
1.
vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (instruktor),
 
2.
vykonávání odborných specializovaných prací ve Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (specialista),
l)
stanovení diagnostiky, obsluha, údržba a oprava technických prostředků nebo systémů (technik),
m)
výkon
 
1.
specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů a kontrolního zařízení v odbornosti „draky a motory” (technik letadla),
 
2.
speciálních činností Vojenské policie (inspektor),
 
3.
základních operačních činností ve velitelství Vojenské policie pod dohledem (pracovník štábu),
n)
vykonávání úzce specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu nebo samostatné rotě (specialista),
o)
zajišťování
 
1.
letecké informační služby (asistent letecké informační služby),
 
2.
širšího souboru odborných prací u roty nebo baterie (vedoucí praporčík),
 
3.
vysoce odborných činností v laboratořích (starší laborant),
p)
výkon činností spojených s plněním studijních povinností studenta šestého ročníku magisterského studijního programu vysoké školy po splnění požadavků stanovených pro pátý ročník (čekatel),
q)
příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí v jednoduchých správních řízeních s jedním účastníkem včetně sepisování protokolu o ústním jednání a ústním podání, výslechu svědka nebo znalce, o provedení důkazu listinou a o ohledání, jakož i o jiných úkonech ve styku s účastníky správního řízení včetně vyřizování stížností a provádění oprav zřejmých nesprávností, o kterých se nerozhoduje usnesením, (právní asistent).
 
VIII. Vojenská hodnost praporčík
a)
interpretace
 
1.
hudební stránky kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých souborech; provádění specializované činnosti bez odborného dohledu (sólista),
 
2.
kolektivních částí náročných baletních, instrumentálních, vokálních nebo vokálně instrumentálních děl nebo hra na sólový nástroj v malých souborech (zástupce koncertního mistra),
b)
komplexní řízení a velení
 
1.
pracovišti v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, Hradní stráži, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídlu, vojenském útvaru plukovního typu nebo pluku (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),
 
2.
pracovišti ochrany informací organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo velitelství sil (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),
 
3.
skupině specialistů v Hradní stráži, základně letectva, Správě letiště Pardubice nebo skupině speciálních sil (velitel skupiny),
 
4.
směně (velitel směny),
 
5.
skupině odstřelovačů ve výsadkovém pluku nebo v rámci organizačních celků 4. brigády rychlého nasazení (velitel skupiny),
c)
komplexní vykonávání a plnění odborných úkolů v oblasti výcviku (starší instruktor),
d)
obsluha
 
1.
technického systému letadla nebo obsluha, údržba a střelba z přidělené zbraně z paluby letadla, plnění úkolů v oblasti výcviku (starší palubní střelec-operátor),
 
2.
technických a speciálních systémů letadel, spojení se službami řízení letového provozu, performance a palubní služby (starší palubní operátor, starší palubní technik),
e)
organizace, dohled a vedení výcviku mužstva, poddůstojníků a praporčíků praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (vrchní praporčík),
f)
plánování a provádění kalibrací, údržby a oprav měřidel (starší metrolog),
g)
plánování, řízení a provádění revizí, údržby a oprav určených technických zařízení (starší revizní technik),
h)
provádění
 
1.
metodického řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti léčebné péče nebo provádění ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (staniční sestra),
 
2.
ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti (starší zdravotní sestra),
 
3.
specializovaných fyzioterapeutických postupů bez odborného dohledu (starší fyzioterapeut),
 
4.
specializovaných laboratorních vyšetření a měření bez odborného dohledu v oboru specializace (starší zdravotní laborant),
 
5.
specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu (starší zdravotnický záchranář),
 
6.
specializovaných zobrazovacích a terapeutických výkonů v radiodiagnostice, radiační onkologii a nukleární medicíně bez odborného dohledu (starší radiologický asistent),
 
7.
specializované ošetřovatelské péče na základě specializované způsobilosti (starší zdravotník),
i)
řízení a velení kurzu (zástupce velitele kurzu),
j)
samostatná obsluha a údržba technických prostředků užívaných při zabezpečování policejní ochrany určených objektů zvláštní důležitosti (starší specialista),
k)
samostatné
 
1.
provádění specializovaných činností v oboru klinické psychologie v organizačním útvaru Ministerstva obrany, velitelství sil nebo agentuře (starší psychologický asistent),
 
2.
řízení a vykonávání odborných činností v oblasti výkonu dozorčí služby (stálý operační dozorčí),
 
3.
zajišťování širšího souboru odborných prací s vnitřním členěním na podsystémy v Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (starší pracovník štábu),
 
4.
zajišťování širšího souboru odborných prací v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany nebo centru agentury (starší pracovník štábu),
 
5.
zajišťování vysoce odborných prací v laboratořích (starší laborant-specialista),
l)
samostatný výkon
 
1.
policejních činností Vojenské policie nebo specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností (starší inspektor),
 
2.
vzdělávací činnosti při zajišťování speciální policejní přípravy nebo vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel u velitelství Vojenské policie (starší instruktor),
 
3.
základních operačních činností ve Vojenské policii (starší pracovník štábu),
m)
stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy technických prostředků nebo systémů (starší technik),
n)
výkon specializovaných prací a zajišťování údržby, řádného používání a oprav palubních komplexů, speciálního vybavení, soustav, systémů a zařízení letecké techniky, metrologického, diagnostického, kontrolního zařízení v odbornosti „draky a motory” (starší technik letadla),
o)
vykonávání úzce specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, organizačním celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, vojenském útvar brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (starší specialista),
p)
zajišťování a koordinace odborných veterinárně-technických prací při prohlídce zvířat a samostatné provádění odborných veterinárních vyšetření (veterinární technik),
q)
zajišťování
 
1.
nepřetržitého a včasného přísunu prostředků letištního technického zabezpečení a materiálu k letadlům, včetně odpovědnosti za komplexní a správnou činnost a využití prostředků letištního technického zabezpečení (dozorčí letištního technického zabezpečení),
 
2.
odborných agend v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší pracovník štábu),
 
3.
širšího souboru odborných prací ve velitelství sil (starší pracovník štábu),
 
4.
souboru ucelených odborných prací u speciálního organizačního prvku výsadkového pluku nazvaného rota Komando, střediska zbraní, střediska bojové podpory, střediska zabezpečení velení nebo střediska logistického zabezpečení výsadkového pluku (vedoucí praporčík),
r)
příprava a opatřování podkladů pro vydání rozhodnutí ve složitých správních řízeních zasahujících do různorodých oblastí, posuzování podkladů pro vydání rozhodnutí, vyhodnocování důkazních prostředků vhodných ke zjištění stavu věci a zajišťování důkazů, samostatné vyřizování náročných částí správního řízení, například sepisování protokolů o ústním jednání ve složitém správním řízení, (starší právní asistent),
s)
vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (druhý příslušník stálé směny).
 
IX. Vojenská hodnost nadpraporčík
a)
interpretace náročných sólových instrumentálních a vokálních partů v orchestrech, komorních souborech, tanečních a jiných souborech (koncertní mistr),
b)
komplexní řízení a velení
 
1.
hasičské jednotce složené z družstev (velitel hasičské jednotky),
 
2.
oddělení Vojenského zpravodajství (náčelník oddělení),
 
3.
pracovišti Hlavního velitelství Vojenské policie nebo velitelství sil (náčelník pracoviště),
 
4.
pracovišti ve Vojenském zpravodajství nebo v organizačním útvaru Ministerstva obrany (vedoucí pracoviště),
 
5.
pracovišti ochrany informací ve Velení Armády České republiky nebo na Hlavním velitelství Vojenské policie (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),
 
6.
skupině specializovaných činností ve Vojenském zpravodajství (náčelník skupiny),
c)
komplexní řízení, koordinace a vykonávání speciálních činností v oblasti služební kynologie, výběr a určování způsobu výcviku služebních zvířat podle způsobu použití, rasových znaků a vlastností (hlavní kynolog),
d)
metodické
 
1.
usměrňování zajišťování specializovaných kriminalistických a kriminalisticko-technických činností a včetně jejich samostatného výkonu nebo samostatný výkon policejních činností Vojenské policie při objasňování trestné činnosti vojenských policistů (vrchní inspektor),
 
2.
vedení výuky a výcviku služebních psů, vedení instruktorů výcviku nebo psovodů, zpracovávání programů výcviku (metodik výcviku služebních zvířat),
e)
organizace, odborný dohled a vedení mužstva, poddůstojníků a praporčíků podřízených organizačních celků a odborná pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojáka v organizačním útvaru Ministerstva obrany, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, velitelství Vojenské policie, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, pluku, základně letectva, leteckém křídlu nebo Velitelství výcviku-Vojenské akademii (vrchní praporčík),
f)
preventivně výchovná a kontrolní činnost v oblasti administrativní bezpečnosti a výkonu spisové služby vůči celé struktuře Ministerstva obrany; řízení činnosti pomocného registru zvláštního určení NATO ATOMAL (vedoucí starší pracovník štábu),
g)
provádění
 
1.
vysoce specializovaných činností v oboru specializace (zvláštní odborné způsobilosti), prevence a poradenství za účelem udržení a obnovení pohybových funkcí (starší fyzioterapeut-specialista),
 
2.
nejnáročnějších specializovaných diagnostických a léčebných výkonů zdravotní péče v oboru  radiodiagnostika bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti (starší radiologický asistent-specialista),
 
3.
specializovaných výkonů diagnostické, léčebné a ošetřovatelské péče, které představují zvýšené riziko pro pacienta nebo jsou technologicky náročné pro zdravotnické pracovníky, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované odborné způsobilosti a které jsou poskytovány bez odborného dohledu (starší zdravotní sestra-specialista),
 
4.
vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče nebo poskytování anesteziologicko-resuscitační péče anebo neodkladné péče při akutním příjmu pacienta bez odborného dohledu na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti (starší zdravotnický záchranář-specialista),
 
5.
vysoce specializovaných laboratorních vyšetření a měření v oboru specializace bez odborného dohledu (starší zdravotní laborant-specialista),
 
6.
vysoce specializované ošetřovatelské péče na základě specializované způsobilosti (starší zdravotník-specialista),
h)
řízení, koordinace a vykonávání speciálních činností ve Vojenském zpravodajství (vedoucí starší pracovník štábu),
i)
samostatné
 
1.
provádění odborně specializovaných činností v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany (vedoucí starší pracovník štábu),
 
2.
vykonávání a plnění vysoce specializovaných odborných úkolů v oblasti výcviku (vedoucí starší instruktor-specialista),
 
3.
vykonávání úzce specializovaných prací v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství nebo Hlavním velitelství Vojenské policie (vedoucí starší specialista),
 
4.
zajišťování a vykonávání činností při provádění speciální policejní přípravy, vzdělávací činnosti k získání řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel nebo při vykonávání dalšího odborného vzdělávání vojenských policistů Hlavního velitelství Vojenské policie (starší instruktor-specialista),
 
5.
zajišťování odborných agend v organizačním útvaru Ministerstva obrany (vedoucí starší pracovník štábu),
 
6.
zajišťování širšího souboru odborných prací ve velitelství sil (vedoucí starší pracovník štábu),
 
7.
provádění dílčích úkonů ve správním řízení, vydávání vyjádření, osvědčení a sdělení podle části čtvrté správního řádu, samostatné rozhodování ve správních řízeních s jedním účastníkem s jednoznačně stanoveným postupem, vyřizování dotazů a připomínek účastníků řízení týkajících se průběhu správního řízení a metodické řízení právních asistentů na nižších organizačních úrovních (vedoucí starší právní asistent),
 
8.
vykonávání úzce specifikovaných činností u odboru Společného operačního centra Velitelství pro operace spojených s obsluhou utajovaných informačních systémů a souvisejících s výměnou informací mezi orgány krizového řízení NATO, EU a krizových štábů zřizovaných v České republice (první příslušník stálé směny),
j)
stanovení diagnostiky, samostatná obsluha, údržba a opravy speciálních technických prostředků nebo systémů (technik-specialista),
k)
vykonávání činností souvisejících s řízením, organizací a výkonem karierové a další odborné přípravy poddůstojnického a praporčického hodnostního sboru ve Velitelství výcviku-Vojenské akademie (hlavní instruktor),
l)
komplexní řízení a velení vyššímu praporčickému, základnímu nebo poddůstojnickému kurzu úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo výcvikovému kurzu úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník kurzu).
 
X. Vojenská hodnost štábní praporčík
a)
organizace, vrchní dohled a komplexní vedení vrchních praporčíků; odborný dohled nad mužstvem, poddůstojníky a praporčíky v rámci organizačního celku, popřípadě u podřízených organizačních celků; pomoc veliteli a jeho štábu se zaměřením na výcvik a péči o vojáka zařazeného v organizačním útvaru Ministerstva obrany, Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, velitelství sil, Hlavním velitelství Vojenské policie, Univerzitě obrany, Velitelství výcviku-Vojenské akademii nebo zahraničním pracovišti (hlavní praporčík Ministerstva obrany, vrchní praporčík),
b)
samostatné zajišťování ucelených odborných agend ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky, organizačním útvaru Ministerstva obrany nebo na pracovišti Armády České republiky v zahraničí při vyslání sil a prostředků Armády České republiky do zahraničí (vrchní specialista),
c)
samostatné zajišťování rozsáhlých odborných agend spojených s koncepčním rozvojem druhů vojsk a služeb v oddělení mechanizovaného vojska, oddělení dělostřelectva, oddělení ženijního vojska, oddělení chemického vojska, oddělení výsadkového vojska, záchranné a výsadkové služby, oddělení tělesné výchovy, oddělení protiletadlového raketového vojska a protiletadlového vojska, oddělení taktického letectva, oddělení vrtulníkového a dopravního letectva, oddělení zabezpečení činnosti ve vzdušném prostoru a řízení letového provozu nebo oddělení rozvoje průzkumu, organizačního útvaru Ministerstva obrany nebo Agentury komunikačních a informačních systémů, Agentury logistiky, Agentury Vojenského zdravotnictví nebo Agentury personalistiky Armády České republiky, včetně podpory služebních orgánů odpovědných za správu vojenských oborů a odborností, (vrchní specialista Ministerstva obrany),
d)
komplexní řízení a velení úseku kariérové přípravy poddůstojníků a praporčíků odboru profesní přípravy nebo úseku základní přípravy odboru přípravy do zahraničních operací a speciální přípravy Velitelství výcviku-Vojenské akademii (náčelník úseku).
 
XI. Vojenská hodnost poručík
a)
komplexní řízení a velení
 
1.
bojové skupině (velitel skupiny),
 
2.
četě (velitel čety),
 
3.
pracovišti v centru nebo středisku agentury, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (náčelník pracoviště),
 
4.
skupině technické radionavigační služby, inženýrské letecké služby, leteckého technického a provozního zabezpečení nebo letištního zabezpečení (náčelník skupiny),
 
5.
výcvikové skupině speciálního určení skupiny speciálních sil (velitel skupiny),
b)
nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové skupiny, komorních a malých souborů směřující k rozšiřování základních vědomostí, dovedností a návyků (vedoucí nástrojové skupiny),
c)
obsluhování technických a speciálních systémů letadla (palubní inženýr),
d)
odborné řízení
 
1.
bezpečnostního managementu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (bezpečnostní manager),
 
2.
zdravotnického zabezpečení ve velitelstvích praporu nebo vojenského útvaru praporního typu, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (zdravotnický důstojník),
 
 
e)
poskytování preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství bez odborného dohledu (zubní lékař),
f)
provádění
 
1.
analýz a jejich vyhodnocování (analytik),
 
2.
odborné činnosti v centru agentury, praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (důstojník),
 
3.
odborné činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (psycholog),
 
4.
vzdělávací činnosti poskytující odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace nebo k rekvalifikaci (lektor),
g)
výkon samostatných odborných činností farmaceuta po získání odborné způsobilosti (farmaceut),
h)
samostatné
 
1.
řízení podsystémů při plnění odborných úkolů v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (důstojník),
 
2.
vykonávání odborných specializovaných prací v Hradní stráži, Vojenském zpravodajství, Vojenské policii, praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (důstojník),
 
3.
vykonávání odborných specializovaných prací v praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (důstojník),
i)
vedení letadla ve dvojici na nepravidelné trati s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami (pilot),
j)
výchovně vzdělávací činnost směřující k rozšiřování základních vědomostí, dovedností a návyků (učitel),
k)
vykonávání odborných specializovaných prací v organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, centru nebo středisku agentury, brigádě, vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle nebo pluku (důstojník),
l)
zajišťování
 
1.
odborné trenérsko-metodické a sportovní přípravy v daném sportovním odvětví (trenér),
 
2.
správy (administrování) systému výpočetní techniky (inženýr),
m)
základní radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (řídící letového provozu),
n)
výkon zdravotnického nelékařského povolání, metodické řízení činnosti nelékařských zdravotnických pracovníků v rámci zdravotnického úseku (zdravotnický důstojník).
 
XII. Vojenská hodnost nadporučík
a)
komplexní řízení a velení
 
1.
četě (velitel čety-vychovatel),
 
2.
laboratoři agentury nebo praporu (náčelník laboratoře),
 
3.
pracovišti Hradní stráže, organizačního celku přímo podřízenému Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, základny letectva nebo pluku (náčelník pracoviště, vedoucí pracoviště),
 
4.
skupině centra agentury, praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (náčelník skupiny),
 
5.
skupině speciálního určení nebo speciálního spojení skupiny speciálních sil anebo zásahové skupině Vojenské policie (náčelník skupiny, velitel skupiny),
 
6.
týmu specialistů (velitel týmu),
b)
komplexní řízení rozhodujících podsystémů v praporu nebo vojenském útvaru praporního typu (starší důstojník),
c)
metodické řízení činnosti
 
1.
zdravotnických pracovníků zařazených k výkonu nelékařského povolání v oboru fyzioterapie ve zdravotnickém zařízení vojenského poskytovatele zdravotních služeb (vedoucí fyzioterapeut),
 
2,
nelékařských zdravotnických pracovníků s odbornou způsobilostí v rámci odborného zdravotnického oddělení nebo center zdravotních služeb (starší zdravotnický důstojník),
d)
nastudování a interpretace rozsáhlých sólových partů hudebních děl; odborné vedení nástrojové sekce a malých souborů (starší instruktor orchestru),
e)
navigační vedení roje (navigátor roje),
f)
obsluhování technických a speciálních systémů letadel u roje (palubní inženýr),
g)
odborná trenérsko-metodická činnost při řízení sportovní přípravy (starší trenér),
h)
odborné řízení
 
1.
bezpečnostního managementu praporu nebo vojenského útvaru praporního typu (bezpečnostní manager),
 
2.
zdravotnického zabezpečení ve velitelství pluku, plánování a organizování zdravotnického zabezpečení (starší zdravotnický důstojník),
i)
organizace a výkon duchovní služby v praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (kaplan),
j)
plnění speciálních úkolů v rámci Vojenského zpravodajství (starší důstojník),
k)
poskytování
 
1.
ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti nebo metodické řízení ošetřovatelských výkonů zdravotní péče v oblasti specializované léčebné péče (staniční sestra),
 
2.
ošetřovatelských výkonů zdravotní péče bez odborného dohledu, k jejichž provádění je nezbytné získání zvláštní odborné způsobilosti nebo metodické řízení ošetřovatelských výkonů léčebné péče (vrchní sestra),
 
3.
preventivní, diagnostické a léčebné ambulantní péče v oboru zubního lékařství bez odborného dohledu s povinností soustavného vzdělávání a prohlubování kvalifikace (starší zubní lékař),
 
4.
vysoce specializovaných ošetřovatelských výkonů neodkladné péče anebo anesteziologicko-resuscitační péče nebo příjmu k poskytování akutní lůžkové péče bez odborného dohledu nebo metodické řízení poskytování ošetřovatelských výkonů neodkladné péče (vedoucí zdravotnický záchranář),
l)
poskytování preventivní, léčebné a diagnostické péče pod odborným dozorem lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí po zařazení do specializační průpravy (lékař),
m)
preventivní, léčebné a diagnostické práce při ochraně zdraví zvířat nebo veřejného zdraví vykonávané pod vedením veterinárního lékaře se zvláštní odbornou způsobilostí (veterinární lékař),
n)
provádění
 
1.
komplexní odborné činnosti v oblasti psychologických služeb a psychosociální podpory (starší psycholog),
 
2.
komplexní právní podpory v základně letectva, leteckém křídle, pluku, praporu, oddílu, letce nebo ve vojenském útvaru praporního typu (starší právník),
 
3.
odborně specializovaných činností v Hradní stráži, organizačním celku přímo podřízeném Ministerstvu obrany, velitelství sil, brigádě, ve vojenském útvaru brigádního typu, základně letectva, leteckém křídle, pluku, praporu, vojenském útvaru praporního typu, samostatné rotě, vojenském útvaru rotního typu nebo rotě (starší důstojník),
 
4.
vzdělávací činnosti poskytující specializované odborné znalosti a dovednosti k získání odborné kvalifikace (starší lektor),
o)
radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (starší řídící letového provozu),
p)
řízení a koordinace činností souvisejících se zajištěním bojové pohotovosti (stálý operační dozorčí),
q)
řízení a velení
 
1.
baterii (zástupce velitele baterie),
 
2.
hasičské jednotce složené ze směn (zástupce velitele hasičské jednotky),
 
3.
odřadu (zástupce velitele odřadu),
 
4.
roji (zástupce velitele roje),
 
5.
rotě (zástupce velitele roty, zástupce velitele roty-velitel čety),
 
6.
stanovišti na vojenském útvaru brigádního typu nebo pluku (zástupce náčelníka stanoviště),
 
7.
středisku na praporu nebo vojenském útvaru praporního typu (zástupce velitele střediska),
 
8.
štábu samostatné roty nebo vojenského útvaru rotního typu (zástupce náčelníka štábu),
r)
samostatný výkon policejních činností (starší důstojník),
s)
seniorská administrace komunikačních systémů Ministerstva obrany; řízení provozní bezpečnosti komunikačních systémů (systémový inženýr),
t)
stanovování strategie a koncepce v oblasti laboratorních činností (vedoucí zdravotní laborant),
u)
vedení letadla na nepravidelné trati, s přistáními na neznámém letišti nebo v neznámém terénu, s nepravidelnými přistáními na mezinárodních letištích při letech bezpečnostního charakteru a do krizových oblastí včetně koordinace činností s pozemními složkami; vedení letu ve dvojici (starší pilot),
v)
výchovně vzdělávací činnost
 
1.
při vyučování studentů nebo absolventů vysokých škol (asistent),
 
2.
směřující k rozšiřování speciálních vědomostí, dovedností a návyků (starší učitel),
w)
výkon
 
1.
činností farmaceuta na základě odborné způsobilosti a výkon metodické činnosti v oblasti vojenská farmacie (starší farmaceut),
 
2.
duchovní služby ve Velitelství výcviku-Vojenské akademii (kaplan),
 
3.
činností spojených s plněním studijních povinností studenta doktorského studijního programu vysoké školy (starší důstojník),
x)
vykonávání
 
1.
soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany nebo metodické řízení oboru (vedoucí radiologický asistent),
 
2.
specializovaných činností v organizačním útvaru Ministerstva obrany (starší důstojník),
y)
zabezpečování koordinace analytických činností nebo provádění analýz se zpracováním výsledných expertíz (starší analytik),
z)
zajišťování
 
1.
informační, publicistické a tiskové činnosti praporu nebo ve vojenském útvaru praporního typu (tiskový a informační důstojník),
 
2.
správy, funkčnosti a bezpečnosti lokálního síťového prostředí (starší inženýr).
 
XIII. Vojenská hodnost kapitán
a)
komplexní
 
1.
koordinace a řízení rozhodujících činností posádky (správce posádky),
 
2.
koordinace trenérsko-metodického komplexu přípravy reprezentantů na evropské a světové úrovni (vedoucí starší trenér),
 
3.
navigační vedení letky (navigátor letky),
 
4.
radiolokační řízení letového provozu ve stanoveném rozsahu odpovědnosti (vedoucí starší inspektor),
b)
komplexní řízení a velení
 
1.
baterii (velitel baterie),
 
2.
hasičské jednotce složené ze směn (velitel hasičské jednotky),
 
3.
kurzu (velitel kurzu),
 
4.
biologické laboratoři (náčelník laboratoře),
 
5.
odřadu (velitel odřadu),
 
6.
opravně (náčelník opravny),
 
7.
prvku (náčelník prvku, velitel prvku),
 
8.
roji (velitel roje),
 
9.
rotě (velitel roty),
 
10.
skupině Hradní stráže, Hlavního velitelství Vojenské policie, organizačního celku přímo podřízeného Ministerstvu obrany, brigády, vojenského útvaru brigádního typu, skupině speciálních sil, základny letectva, leteckého křídla nebo pluku (náčelník skupiny),
 
11.
skupině laboratoří střediska speciálního určení (náčelník kompletu),
 
12.
směně zabezpečení řízení letového provozu (velitel směny),
Nahrávám...
Nahrávám...