dnes je 15.7.2024

Input:

79/2018 Sb., Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace

č. 79/2018 Sb., Vyhláška o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
VYHLÁŠKA
ze dne 30. dubna 2018
o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace
Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 66 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 150/2010 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území správcem vodního toku a způsob a rozsah stanovování tohoto záplavového území a jeho dokumentace vodoprávním úřadem.
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se
a)  záplavovou čárou rozumí průsečnice hladiny vody se zemským povrchem nebo stavbou vodního díla na ochranu před povodněmi při zaplavení území povodní,
b)  dobou opakování povodně 5, 20, 100 a 500 let rozumí výskyt povodně, který je dosažen nebo překročen průměrně jedenkrát za 5, 20, 100 a 500 let,
c)  zaplaveným územím nejvyšší zaznamenané přirozené povodně rozumí území, které je vymezeno záplavovou čárou odpovídající nejvyšší historicky zaznamenané a zdokumentované hladině vody při přirozené povodni,
d)  inundačním územím rozumí území, které je zaplavováno při průtocích přesahujících kapacitu koryta vodního toku,
e)  povodňovým ohrožením rozumí vyhodnocení intenzity povodně definované hloubkou a rychlostí proudění vody při povodních s různou dobou opakování. Ohrožení nabývá hodnot vysoké, střední, nízké a zbytkové.
§ 3
Způsob a rozsah zpracování návrhu záplavového území
Správce vodního toku při zahájení prací na návrhu záplavového území konzultuje způsob a rozsah zpracování návrhu s příslušným vodoprávním úřadem.
§ 4
Podklady pro zpracování návrhu záplavového území
(1)  Podklady pro zpracovávání návrhu záplavového území zahrnují
a)  standardní hydrologické údaje poskytnuté Českým hydrometeorologickým ústavem1) ,
b)  manipulační řád vodního díla sloužícího ke vzdouvání nebo akumulaci vod, které může významně ovlivnit průtoky při průchodu přirozené povodně v řešeném úseku vodního toku, nebo manipulační řád soustavy vodních děl,
c)  základní mapu České republiky v měřítku 1 : 10 0002) a základní bázi geografických dat České republiky3) , jakož i Státní mapu v měřítku 1 : 5 0002) , vyžádá-li si ji vodoprávní úřad,
d)  digitální model terénu nebo digitální model reliéfu,
e)  ortofotomapu,
f)  výsledky geodetického zaměření koryta vodního toku a inundačního území, včetně objektů, které průtok ovlivňují,
g)  dostupné údaje o zaznamenaných přirozených povodních, včetně nejvyšší zaznamenané přirozené povodně, a
h)  podrobný terénní průzkum k určení drsnostního koeficientu.
(2)  Základní mapa České republiky v měřítku 1 : 10 000 slouží jako podklad pro zakreslení záplavového území, jeho aktivní zóny se všemi náležitostmi a dále pro tvorbu map povodňového nebezpečí a map povodňového ohrožení.
§ 5
Rozsah zpracovávání návrhu záplavového území
(1)  Návrh záplavového území se zpracovává pro inundační území určené správcem vodního toku nebo příslušným plánem dílčího povodí. Záplavové území je vymezené záplavovou čárou s dobou opakování
Nahrávám...
Nahrávám...