dnes je 26.6.2022

Input:

8/2016 Sb., Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích

č. 8/2016 Sb., Vyhláška o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
VYHLÁŠKA
ze dne 11. ledna 2016
o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích
Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb., k provedení § 7 energetického zákona:
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví způsoby prokazování finančních a technických předpokladů a odborné způsobilosti pro jednotlivé druhy licencí, způsoby určení vymezeného území a provozovny, prokázání vlastnického nebo užívacího práva k užívání energetického zařízení, náležitosti prohlášení odpovědného zástupce a vzory žádostí k udělení, změně a zrušení licence a vzory žádostí o uznání oprávnění k podnikání uděleného v jiném členském státě Evropské unie.
§ 2
Prokazování finančních předpokladů
(1) Žadatel o udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích (dále jen „žadatel”) prokazuje finanční předpoklady
a) objemem dostupných finančních prostředků, a to:
1. měsíčními výpisy z bankovního účtu o počátečních a konečných zůstatcích za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku,
2. vyjádřením banky, u níž má žadatel veden účet, o schopnosti žadatele plnit své finanční závazky a o pohybech na účtu za posledních 12 předcházejících kalendářních měsíců nebo za kratší období, nevykonává-li žadatel podnikatelskou činnost po dobu alespoň jednoho roku, nebo
3. smlouvou o úvěru nebo jinou smlouvou obdobného typu, pokud žadatel nemá dostatečné vlastní zdroje,
b) daňovou evidencí nebo záznamem o příjmech a výdajích podle zákona o daních z příjmů nebo poslední účetní závěrkou včetně její přílohy ve zjednodušeném rozsahu v případě, že žadatel v předcházejícím účetním období vykonával podnikatelskou činnost; poslední účetní závěrka je předkládána v plném rozsahu v případě, že žadatel má povinnost zpracovat audit,
c) podnikatelským plánem obsahujícím popis dlouhodobé schopnosti financování licencované činnosti a finanční bilancí obsahující předpokládané náklady a výnosy z licencované činnosti; obsah finanční bilance žadatele je uveden v příloze č. 22 k této vyhlášce.
(2) Žadatel o udělení licence na obchod s elektřinou nebo na obchod s plynem není povinen prokazovat finanční předpoklady způsobem uvedeným v odstavci 1 písm. c).
(3) Žadatel dále prokazuje výstupem z insolvenčního rejstříku, že v průběhu uplynulých 3 let ode dne podání žádosti o udělení licence soud nezrušil konkurz vedený na majetek žadatele proto, že bylo splněno rozvrhové usnesení, nebo že soud nezamítl insolvenční návrh proto, že majetek dlužníka nebude postačovat k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo že soud nerozhodl o zrušení konkurzu proto, že majetek dlužníka byl zcela nepostačující. V případě, že žadatel není zapsán v obchodním rejstříku nebo veden v živnostenském nebo obdobném rejstříku, nebo nevykonával v období uplynulých 3

Z důvodu údržby našich serverů budou v úterý 28. 6. 2022 od 17:30 nedostupné naše služby. Plánovaná doba výpadku je jedna hodina. Omlouváme se.
Více informací

Nahrávám...
Nahrávám...