dnes je 18.5.2024

Input:

AKTUALITA: Nové nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

15.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2
AKTUALITA: Nové nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

JUDr. Anna Janáková

Dne 13. listopadu 2017 bylo ve Sbírce zákonů vyhlášeno nařízení vlády č. 375/2017 Sb., o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Důvody vydání nového nařízení vlády

Důvodem vydání nového nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů, byla nezbytnost splnit legislativní závazky vyplývající pro Českou republiku z jejího členství v Evropské Unii. Bylo potřeba zajistit úplnou transpozici:

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/27/EU ze dne 26. února 2014, kterou se mění směrnice Rady 92/58/EHS, 92/85/EHS, 94/33/ES, 98/24/ES a

  • směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES s cílem uvést je do souladu s nařízením (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.

Potřeba legislativních změn v oblasti značek, značení a zavedení signálů nemohla být realizována novelou dosavadního nařízení vlády č. 11/2002 Sb., protože to bylo vydáno na základě dnes již zrušeného § 133b odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb. Podle § 23 písm. h) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP bylo umožněno postupovat podle citovaného nařízení do doby vydání nařízení vlády k provedení § 6 odst. 2 tohoto zákona. Novelizovat dosavadní nařízení vlády č. 11/2002 Sb., tedy nebylo možné a jediná možná cesta byla jej zrušit a nahradit nařízením novým, vydaným na základě § 6 odst. 2 a 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb.

Zmocnění k nové právní úpravě a její cíl

Nařízení vlády bylo vydáno k provedení § 6 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a na základě zmocnění uvedené v § 21 písm. a) citovaného zákona. Nařízení vlády v zásadě dotváří to, co vymezil již sám zákon č. 309/2006 Sb., a společně se zákonnou úpravou vytváří podmínky pro vhodnou a účelnou aplikaci právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v běžné praxi.

Rozsah změn oproti přechozí právní úpravě

Právní úprava se v oblasti bezpečnostních značek, značení a signálů mění pouze ve velmi omezeném rozsahu. Změny byly provedeny pouze v těch ustanoveních, kde je to nutné k zajištění řádné transpozice shora

Nahrávám...
Nahrávám...