dnes je 22.4.2024

Input:

AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služeb

22.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.6
AKTUALITA: Novela právní úpravy pracovnělékařských služeb

JUDr. Anna Janáková

Zákon, č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách (dále též "ZoSZS"), před šesti lety u nás zcela nově koncipoval pracovnělékařské služby. V reakci na zkušenosti s aplikací zákona v praxi došlo za dobu jeho platnosti k více novelizacím. Poslední významná novelizace byla provedena zákonem č. 202/2017 Sb., který byl v červenci 2017 vyhlášen ve Sbírce zákonů. Zákon nabude právní účinnosti dnem 1. listopadu 2017. Podívejme se na nejdůležitější změny:

Rozsah pracovnělékařských služeb (§ 53 odst. 1 ZoSZS).

Rozsah pracovnělékařských služeb se nemění, jen termín "preventivní prohlídka" je zpřesněn a nahrazen termínem "pracovnělékařské prohlídky, které jsou preventivními prohlídkami". Zpřesnění by mělo vyloučit záměny s obecnými preventivními prohlídkami pacientů podle vyhlášky č. 70/2012 Sb., o preventivních prohlídkách.

Pracovnělékařské služby u prací kategorie první (§ 54 odst. 2 písm. b) ZoSZS).

V případě, kdy jsou zaměstnanci vykonávány, a uchazeči o zaměstnání mají být vykonávány, práce kategorie první podle zákona o ochraně veřejného zdraví, a součástí této práce není činnost, pro jejíž výkon jsou podmínky zdravotní způsobilosti stanoveny prováděcím právním předpisem podle § 60 ZoSZS nebo jinými právními předpisy, zůstává zaměstnavateli možnost volby vyslat takové zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce k jejich registrujícím poskytovatelům na základě písemné žádosti.

U zaměstnanců uvedených shora nově zaměstnavatel není vždy povinen zajišťovat ostatní součásti PLS (dohled, poradenství), ale jen v případě, je-li to důvodné pro ochranu zdraví zaměstnanců, a to prostřednictvím poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým pro zajištění konkrétní služby uzavře smlouvu. Podle důvodové zprávy k návrhu novelizačního zákona důvodem pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců jsou prřípady častých pracovních neschopností zaměstnanců, častějšího výskytu pracovních úrazů a nemocí z povolání, fluktuace zaměstnance apod., kdy tyto okolnosti mohou svědčit o tom, že podmínky na pracovišti nejsou vyhovující.

Výslovně z nové dikce vyplývá, že shora uvedené možnosti ohledně zajišťování pracovnělékařských služeb má zaměstnavatel jen u zaměstnanců pracujících v kategorii práce první; u dalších zaměstnanců, kteří u něj vykonávají práce kategorie vyšší než první, se toto zvýhodnění netýká a zaměstnavatel u nich musí zajišťovat pracovnělékařské služby smluvním poskytovatelem pracovnělékařských služeb v plném rozsahu.

Registrující poskytovatel jako poskytovatel pracovnělékařských služeb.

Registrující poskytovatel zaměstnance nebo osoby ucházející se o zaměstnání, pokud jiný právní předpis nestanoví jinak, je povinen na základě žádosti zaměstnavatele podle § 54 odstavce 2 písm. b) ZoSZS provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydat lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k práci. Registrující poskytovatel zaměstnance nemůže tedy provedení pracovnělékařské prohlídky na základě žádosti zaměstnavatele odmítnout, jak se dosud občas stávalo.

Pro činnost uvedenou v předchozím odstavci se považuje registrující poskytovatel za poskytovatele pracovnělékařských služeb, nicméně se na něho nevztahují všechny povinnosti poskytovatele pracovnělékařských služeb, stanovené v § 57. Vedle povinnosti provést pracovnělékařskou prohlídku, posouzení zdravotní způsobilosti k práci a vydání lékařského posudku, se na něho vztahuje jen povinnost dát bezodkladně zaměstnavateli podnět k vyžádání mimořádné pracovnělékařské prohlídky podle podmínek uvedených nově v § 57 odst. 1 písm. j) a § 45 odst. 2 ZoSZS.

Provádění pracovnělékařských služeb jako "subdodávka".

Aby bylo umožněno zvýšit kapacitu pro poskytování pracovnělékařských služeb, umožňuje nové ust. § 57a ZoSZS smluvnímu poskytovateli pracovnělékařských služeb některou součást těchto služeb zajišťovat prostřednictvím jiného poskytovatele ("pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb") na základě písemné smlouvy s ním uzavřené; takový postup však musí být dohodnut poskytovatelem pracovnělékařských služeb dopředu v písemné smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb uzavřené se zaměstnavatelem.

Zákon vymezuje nezbytné náležitosti, které smlouva mezi poskytovateli pracovnělékařských služeb musí obsahovat (druh služeb, místo poskytování služeb, vzájemné poskytování informací, seznámení s pracovními riziky a pracovními podmínkami). Pověřený poskytovatel pracovnělékařských služeb provádějící posuzování zdravotní způsobilosti, v takovém případě vydává v rámci této činnosti lékařský posudek svým jménem.

Pracovnělékařské služby zajišťované agenturou práce. Zákon nově umožňuje agenturám práce, aly mohly zajištovat pracovnělékařské služby pro své zaměstnance, které dočasně přiděluje k uživateli, prostřednictvím:

  • poskytovatele pracovnělékařských služeb, se kterým uzavřela (agentura práce) písemnou smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb,

  • registrujícího poskytovatele zaměstnance na základě písemné žádosti podle § 54 odst. 2 písm. b) ZoSZS, nebo nově

  • poskytovatele pracovnělékařských služeb uživatele na základě podmínek stanovených v písemné dohodě o dočasném přidělení zaměstnance agentury práce k výkonu práce u uživatele uzavřené podle zákoníku práce (nové ustanovení § 54 odst. 5 ZoSZS). V takovém případě agentura práce nemusí s poskytovatelem pracovnělékařských služeb uživatele uzavírat smlouvu o poskytování pracovnělékařských služeb; podmínky takovéhoto způsobu poskytování pracovnělékařských služeb se zahrnou do dohody o dočasném přidělení zaměstnance (§ 307a a násl. zákoníku práce).

Novela upřesňuje (§ 55 odst. 1 písm. a) ZoSZS), že zaměstnavatel je povinen umožnit osobám pověřeným poskytovatelem pracovnělékařských služeb, včetně pověřených osob zaměstnancům poskytovatele pracovnělékařských služeb agentury práce, jejíž zaměstnanci jsou zařazeni na tato pracoviště, vstup na každé své pracoviště a sdělit jim informace potřebné k hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví na pracovišti, včetně výsledků měření faktorů pracovních podmínek, předložit jim technickou dokumentaci strojů a zařízení, sdělit jim informace rozhodné pro ochranu zdraví při práci, včetně údajů zjištěných při ověřování podmínek vzniku nemocí z povolání, popřípadě pracovních úrazů; práci.

Vybavení zaměstnance žádostí o provedení pracovnělékařské prohlídky.

Při odeslání zaměstnance k pracovnělékařské prohlídce, je zaměstnavatel povinen jej vybavit žádostí o provedení této prohlídky. Nově se výslovně stanoví (§ 55 odst. 1 písm. d) ZoSZS), že žádost musí obsahovat údaje stanovené vyhláškou č. 79/2013 Sb. a další údaje, pokud je stanoví jiné právní přepisy upravující požadavky na zdravotní způsobilost nebo zjištění zdravotního stavu.

Provádění vstupních prohlídek.

Doposud měl zaměstnavatel povinnosti zajistit vstupní lékařskou prohlídku vždy před uzavřením pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Podle

Nahrávám...
Nahrávám...