Nepřístupný dokument, nutné přihlášení
Input:

AKTUALITA Novela zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP, a dalších zákonů

14.4.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3
AKTUALITA Novela zákona č. 309/2006 Sb., o BOZP, a dalších zákonů

JUDr. Anna Samková

Novela ZoBOZP

Zákon č. 309/2006 Sb. a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, včetně jejich prováděcích právních předpisů, patří k základním právním předpisům, které dlouhodobě pozitivně ovlivňují vývoj v oblasti BOZP u nás, zejména s ohledem na neustálý vývoj techniky a s tím spojený vývoj nových pracovních postupů, technologických procesů, popř. normových hodnot, ale i s ohledem na složitosti v současném životě celé společnosti v České republice

Charakteristika novely

Novela zákona č. 309/2006 Sb., provedená zákonem č. 88/2016 Sb. platnou právní úpravu precizuje a pouze tam, kde to bylo nezbytně nutné, stávající ustanovení nahrazuje nebo doplňuje novými ustanoveními. Jejím cílem je pomocí zpřesnění práv a povinností účastníků vztahů vznikajících při zajišťování BOZP na pracovištích a na staveništích vytvořit lepší podmínky pro zajišťování vyšší úrovně bezpečného a zdraví neohrožujícího výkonu práce.

Nejdůležitější změny ZoBOZP

Z nejdůležitějších změn  upozorňujeme zejména na následující:

 • V ustanovení § 3 odst. 1 a v dalších ustanoveních části třetí ZoBOPZ jsou v textu definovány základní instituty práva na staveništích z hlediska zajišťování BOZP. Jedná se o pojmy: staveniště, zadavatel stavby a zhotovitel, který stavbu provádí, buď sám, nebo se na jejím provedení podílí, které mají podle zvláštních zákonů, zvl. stavebního zákona (zákon č. 183/2006 Sb.) odlišný význam.

 • V ustanovení § 9 odst. 1 písm. a) zákona je zakotvena odpovědnost zaměstnavatele za úroveň BOZP nejen ve vztahu k hlavnímu předmětu jeho činnosti, ale ve všech oblastech jeho činnosti. Jedná se o upřesnění povinnosti zaměstnavatele při zajišťování BOZP.

 • V ustanovení § 9 odst. 4 se doplňují nová ustanovení písm. d) až písm. f), a to na základě podnětu samotných odborně způsobilých osob. Zaměstnavatelům se stanoví další povinnosti v oblasti BOZP, tohoto znění:

„d) zajistit v případech uvedených v § 9 odst. 3 písm. b) a c) účast odborně způsobilé fyzické osoby při pravidelném hodnocení stavu a úrovně BOZP,

e) zajistit součinnost v oblasti BOZP a požární ochrany odborně způsobilé osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s ostatními zaměstnanci zaměstnavatele, s odborovou organizací, s radou zaměstnanců, se zástupci pro oblast BOZP, pokud byli u zaměstnavatele zvoleni, a s odborně způsobilou fyzickou osobou k zajišťování úkolů v prevenci rizik jiného zaměstnavatele, jehož zaměstnanci plní své úkoly na pracovišti zaměstnavatele, a

f) zajistit součinnost odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik s osobami podle § 12 a s poskytovatelem pracovnělékařských služeb.”.

 • V ustanovení § 10byly odděleně a odlišně stanoveny předpoklady odborné způsobilosti fyzické osoby:

 • k zajišťování úkolů v prevenci rizik (ust. § 10 odst. 1 písm. a) a

 • k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (ust. § 10 odst. 2 písm. b).

novelizovaného ZoBOZP.

 • Do § 10 bylo vloženo nové znění odstavce 4 (původní znění bylo posunuto do nového odstavce 5), které stanoví jak odborně způsobilé fyzické osobě k zajišťování úkolů v prevenci rizik, tak koordinátorovi úkoly při plnění jejich úkolů takto:

Odborně způsobilá fyzická osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátor:

a) vede písemně chronologický seznam smluvních vztahů o výkonu své činnosti jako odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, který opatřuje svým jménem a vlastnoručním podpisem,

b) opatřuje zpracované dokumenty související s výkonem své činnosti, jako odborně způsobilé fyzické osoby k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátora, svým jménem a vlastnoručním podpisem, ac) oznamuje MPSV změny údajů uváděných v evidenci odborně způsobilých fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik a koordinátorů do 15 dnů od jejich vzniku.”

 • Za ustanovení § 10 ZoBOZP se vkládají dvě nová ustanovení § 10a a § 10b, podle kterých se zřizuje ze zákona úplná (kompletní) evidence odborně způsobilých fyzických osob, které jsou držiteli platných osvědčení. Jedná se o evidenci, která je součástí informačního systému veřejné správy a zřizuje se jednak pro potřeby Ministerstva práce a sociálních věcí, ale i pro bezplatné poskytování těchto informací jiným správním orgánům podle zvláštních právních předpisů. V současné době MPSV vede seznam odborně způsobilých osob, který uveřejňuje, ale bez odborně způsobilých fyzických osob, které k uveřejnění nedaly souhlas. Pro prosazování politiky zvyšování úrovně odborné úrovně výkonu činností odborně způsobilých osob je sledování jejich počtu celkem a v regiónech a v průběhu času velmi důležité.

  • Za účelem předcházení porušování zákona se novelou upřesnily povinnosti zadavatele stavby a pojmy s nimi spojené. a to v ust. § 14 odst. 1:

„Budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele, je zadavatel stavby povinen písemně určit jednoho nebo více koordinátorů s přihlédnutím k druhu a velikosti stavby a její náročnosti na koordinaci opatření k zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi. Koordinátor podle věty první musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby, a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním zhotovitelem, do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby. Činnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž osobou.”

 • V ustanovení § 15 odst. 2 se doplňuje zmocnění pro zpracování prováděcího právního předpisu, týkajícího se rozsahu a obsahu plánu. Ve stávající právní úpravě toto ustanovení chybí a plány, které jsou v praxi zpracovávány, jsou často formální, příliš obecné a navíc zbytečně obsáhlé, tj. neodpovídají druhu a velikosti stavby a obsahují věci, které do plánu nepatří. To jsou důvody, proč se s těmito plány na stavbách nepracuje a často slouží jen jako argument pro odměnu koordinátora. Tato skutečnost byla důvodem pro rozhodnutí upravit minimální požadavky na rozsah a obsah plánu BOZP v prováděcím právním předpisu k tomuto zákonu (NV č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

 • Další významnou změnou je, že opravňuje ke zpracování plánu pouze osobu odborně způsobilou k činnostem koordinátora, a to v ust. § 15 odst. 2

„Budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, které jsou stanoveny prováděcím právním předpisem, stejně jako v případech podle odst. 1, zadavatel stavby zajistí, aby byl při přípravě stavby zpracován plán podle druhu a velikosti stavby plně vyhovující potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl při realizaci stavby aktualizován. Plán zpracovává koordinátor. V plánu musí být uvedeny základní informace o stavbě a staveništi, postupy navrhované pro jednotlivé práce a pracovní činnosti

 
 Napište nám
 Beru na vědomí, že tento formulář neslouží pro zadávání odborných dotazů, ale pro zasílání Vašich podnětů a postřehů k fungování portálu. Pro zadávání odborných dotazů prosím používejte tento formulář. Děkujeme za pochopení.
 Děkujeme, na Váš podnět budeme reagovat do 24 hodin v rámci pracovního týdne.
Input: