dnes je 22.6.2024

Input:

Autorizace v ochraně veřejného zdraví

9.2.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.7.2
Autorizace v ochraně veřejného zdraví

JUDr. Ivo Krýsa, Ph.D., LL.M.

Autorizací v oblasti ochrany veřejného zdraví je postup zahájený na žádost, na jehož základě se vydává osvědčení o tom, že osoba je způsobilá ve vymezeném rozsahu provádět tyto činnosti

 • - odběr vzorků a vyšetření jakosti pitné a teplé vody (§ 3 odst. 1 a 3 ZOVZ), vody v koupalištích a vody ve zdroji pro bazén umělého koupaliště nebo sauny (§ 6 ZOVZ),
 • - zjišťování a měření koncentrací a intenzit faktorů vnitřního prostředí staveb (§ 13 odst. 1 ZOVZ),
 • - odběr vzorků a měření mikrobiálního chemického a parazitárního znečištění písku v pískovištích venkovních hracích ploch (§ 13 odst. 2 ZOVZ),
 • - odběr vzorků a vyšetření bezpečnosti předmětů běžného užívání, s výjimkou hraček a kosmetických přípravků; ověřování výrobků přicházejících do přímého styku s vodou, s výjimkou stavebních výrobků, podle § 5 odst. 2 ZOVZ,
 • - kontrolu desinfekce a sterilizace (§ 17 ZOVZ),
 • - odběr vzorků a vyšetření zdravotní nezávadnosti pokrmů [§ 24 odst. 1 písm. e) ZOVZ],
 • - měření intenzit hluku, vibrací a neionizujícího záření v komunálním a pracovním prostředí (§ 30 až 35 ZOVZ),
 • - zjišťování a měření intenzit osvětlení a mikroklimatických podmínek a koncentrací prachu a chemických škodlivin v pracovním prostředí,
 • - biologické expoziční testy a vyšetření v oboru genetické toxikologie, fyziologie a psychologie práce.

Autorizující osoba

Prováděním autorizace pověřuje Ministerstvo zdravotnictví právnickou osobu nebo organizační složku státu, zřízenou k plnění úkolů v oboru své působnosti. V současné době je autorizující na základě pověření příspěvková organizace Ministerstva zdravotnictví, Státní zdravotní ústav, přičemž toto pověření je nepřevoditelné na další osoby. Při autorizaci postupuje autorizující osoba podle podmínek, které stanoví pro jednotlivé oblasti Ministerstvo zdravotnictví. Pověření autorizující osoby a zrušení tohoto pověření se vždy zveřejňuje ve Věstníku Ministerstva zdravotnictví.

Podmínky autorizace

Žadatelem o autorizaci může být fyzická osoba, která je podnikatelem, organizační složka státu, kraje nebo obce či právnická osoba. Autorizující osoba vydá žadateli osvědčení o autorizaci, pouze pokud žadatel splňuje podmínky autorizace, kterými jsou

 • - odborná úroveň ve vztahu k navrhované oblasti autorizace podle podmínek stanovených Ministerstvem zdravotnictví na základě § 83a odst. 2,
 • - vybavení k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízením pro speciální šetření,
 • - existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi,
 • - existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dovídají osoby provádějící autorizaci,
 • - neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti osoby provádějící autorizaci; neexistence finančních nebo jiných zájmů se prokazuje čestným prohlášením,
 • - bezúhonnost žadatele o autorizaci; za bezúhonného se pro účely vydání osvědčení nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání. Za účelem doložení bezúhonnosti žadatele si autorizující osoba vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů. Fyzická osoba dále dokládá bezúhonnost obdobnými doklady, jako je výpis z Rejstříku trestů, vydanými státy, ve kterých se v posledních 3 letech zdržovala nepřetržitě déle než 3 měsíce. Tyto doklady nesmí být starší než 3 měsíce; doklad o bezúhonnosti může být nahrazen dokladem o způsobilosti k výkonu povolání nebo činnosti, pokud prokazuje i splnění podmínky bezúhonnosti. Bezúhonnost za právnickou osobu se prokazuje u všech členů statutárního orgánu; za organizační složku státu, kraje nebo obce u jejího vedoucího.

Náležitosti žádosti

V žádosti o vydání osvědčení o autorizaci žadatel uvede obchodní firmu nebo název právnické osoby nebo organizační složky státu, kraje nebo obce nebo jméno a příjmení fyzické osoby, místo podnikání, popřípadě místo trvalého pobytu fyzické osoby nebo její bydliště, nemá-li trvalý

Nahrávám...
Nahrávám...