dnes je 4.3.2024

Právní odpovědnost zaměstnavatele v oblasti BOZPLIVEGarance

Datum konání 15.4.2024, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., MBA

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví. Na zaměstnavatele tak doléhá celá řada povinností, vyplývající nejen z pracovněprávní odpovědnosti ale také z…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Novinky v pracovnělékařských službáchpřipravujemeGarance

1.3.2024, Robert Křepinský, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:00:00

Na on-line semináři se seznámíte se současnou úpravou pracovnělékařských služeb po loňské novele vyhlášky č. 79/2013 Sb., i změnami chystanými v pracovnělékařské péči pro letošní…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jmenování osob odpovědných za vyhrazená technická zařízení (VTZ)Garance

28.2.2024, Igor Lüftner, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v § 4 odst. 1 písm. c) ukládá zaměstnavateli (provozovateli) odpovědnost za to, že stroje, technická zařízení, přístroje a nářadí, mechanizační prostředky budou…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Bezpečnostní přestávky v kamenolomuQ&A

27.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Úhrada dopravy na lékařskou prohlídkuQ&A

27.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: BOZPprofi

Pracovní úrazy a OOPPGarance

24.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Každoročně vznikají tisíce pracovních úrazů, kde je příčinou:

Nemoc z povoláníQ&A

23.2.2024, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příloha - Smlouva o kontrolní činnostiGarance

22.2.2024, Ing. Anna Vágnerová, Zdroj: Verlag Dashöfer

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Jaký je význam asistenčních exoskeletonů na pracovišti?TRH

22.2.2024, Zdroj: Technologie zdraví s.r.o.

Jaký je význam asistenčních exoskeletonů na pracovišti?V dnešní době, kdy se stále více klade důraz na bezpečnost a pohodlí zaměstnanců, se stává ergonomie na pracovišti klíčovým faktorem pro úspěšný provoz firem.

Zdravotní způsobilost zaměstnanců v drážní dopravěZáznamGarance

21.2.2024, JUDr. Petr Kožmín, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 02:08:54

Od 01.01.2024 platí v drážní dopravě nová právní úprava, týkající se zdravotní způsobilosti zaměstnanců. Úkolem webináře bude poukázat na novinky a změny v této oblasti, týkající se zdravotních pracovnělékařských prohlídek, praktické zkušenosti a…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Nová zpráva o duševním zdraví na pracovišti po pandemii covidu-19

21.2.2024, Zdroj: EU OSHA / Mezinárodní organizace práce

Seznamte se s nejnovějšími poznatky o stavu duševního zdraví na pracovišti po skončení pandemie covidu-19. Zpráva od agentury EU-OSHA detailně rozebírá evropské průzkumy týkající se duševního zdraví v pracovním prostředí, zahrnující období před, během a po…

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Terciární sféraGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: Požadavky na organizaci práce a pracovní postupy dle oblastí činností kontrolovaných subjektů včetně ruční manipulace a skladování břemen; zajištění BOZP na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky (např. v archivech, skladech; u uklízeček…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Poznatky z kontrol se zaměřením na používání OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Orgány inspekce práce každoročně obdrží mnoho podnětů směřujících do oblasti BOZP. Z analýzy přijatých podnětů vyplývá, že tyto byly nejčastěji podány bývalými zaměstnanci, kteří ukončili pracovněprávní vztah se zaměstnavatelem z důvodů pracovních nebo…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: LesnictvíGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Součástí kontroly bylo také poskytování OOPP a pracovních pomůcek na základě vyhodnocení rizik a na kontrolu jejich používání.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní ochranné pracovní prostředky a jejich vliv na prevenci vzniku pracovních úrazůGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Neadekvátní technicko-organizační opatření k řízení rizik na pracovištích, včetně nepoužívání nebo nesprávného používání osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP), mohou významně zvýšit pravděpodobnost vzniku pracovních úrazů (PÚ) nebo poškození zdraví…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Požadavky právních předpisů v oblasti OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce. Zaměstnavatel je v souladu s tímto zákonným požadavkem povinen soustavně vyhledávat…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Nebezpečné látkyGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola zaměstnavatelů, kteří na svých pracovištích nakládají s nebezpečnými chemickými látkami a směsmi je zařazována do kontrolní činnosti SÚIP, a to z důvodu opakujících se PÚ souvisejících s nebezpečnými látkami nejen při každodenní práci, ale zejména při…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Elektrická zařízeníGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: Zpracování vlastního seznamu pro poskytování OOPP na základě vyhodnocení

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Zpracovatelský průmyslGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: OOPP se zaměřením na pracovní činnosti ve zpracovatelském průmyslu

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Souvislost mezi vznikem pracovních úrazů a používáním OOPP (analýza příčin vzniku pracovních úrazů)Garance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Příčiny pracovních úrazů se dle metody ESAW (European Statistics on Accidents at Work) dělí do 15 kategorií (kategorie začínající 0 a končící 14).

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Zemědělství a potravinářský průmyslGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Při kontrolách inspektoři z OIP zaměřovali na vyhodnocení rizik pro práci na daných zařízeních a pro přidělování OOPP obsluhám zařízení, zda OOPP byly zaměstnancům poskytovány dle vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik, zda tyto OOPP…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚI: Dřevozpracující průmyslGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: Poskytování OOPP na základě vyhodnocení rizik a na kontrolu jejich používání při práci na dřevoobráběcích strojích

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Příklady PÚ ve vztahu k používání OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní úrazy jsou v informačním systému SÚIP o pracovních úrazech vedeny na podkladě záznamů o pracovních úrazech zaslaných zaměstnavateli na místně příslušné oblastní inspektoráty práce (OIP). Jedná se o záznamy pracovních úrazů, jejichž následkem byla…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

NAPO filmy související s OOPPGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Osobní ochranné pracovní prostředky - zaměření kontrol SÚIP: Bezpečnost práce ve stavebnictvíGarance

20.2.2024, Ing. Jiří Vala, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrolovaná oblast: Zda zaměstnavatel poskytuje zaměstnancům bezplatně podle vlastního seznamu OOPP na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Elektrická zařízení - oprávnění organizaceQ&A

14.2.2024, Ing. Karel Dvořáček, Zdroj: Verlag Dashöfer

12. mezinárodní konference Working on Safety (WOS) 2024 - výzva k zasílání abstraktů

14.2.2024, Zdroj: WOS NET 24

12. mezinárodní konference Working on Safety (WOS) 2024 - výzva k zasílání abstraktůVýzkumní pracovníci a odborníci z praxe působící v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mohou nyní zasílat abstrakty na mezinárodní konferenci Working on Safety (WOS) 2024, která se bude konat v září konat v německých…

Kategorizace prací u faktoru tepelné a chladové zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací…

Opatření k omezení rizika tepelné a chladové zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Opatření k omezení rizika tepelné a chladové zátěže lze shrnout do následující tabulky:

Poškození organismu vlivem tepelné a chladové zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zakázané práce a zátěž teplem a chlademGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Úvod k rizikovému faktoru fyzická zátěžGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Kategorizace prací u faktoru fyzické zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Opatření k omezení rizika fyzické zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním řešením omezení rizika fyzické pracovní zátěže je striktní uplatňování základních ergonomických zásad již při plánování pracovišť a pracovních míst, designu pracovních úkolů, výběru strojového vybavení, nástrojů, nářadí apod. K nejúčinnějším…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Měření a hodnocení fyzické zátěže při práciGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Cílem posuzování faktoru fyzické zátěže na pracovišti je zjistit, zda fyzická námaha či vykonávané činnosti nepřevyšuje fyziologické možnosti pracovníků a nemůže vyvolat poškození zdraví. Přestože bude měření a hodnocení jednotlivých součástí faktoru fyzické…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Úvod k rizikovému faktoru tepelná a chladová zátěžGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mikroklimatické podmínky a pracovištěGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vliv fyzické zátěže na lidské zdravíGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fyzická pracovní zátěž představuje zátěž pohybového, dýchacího a kardiovaskulárního systému a významně ovlivňuje energetický výdej organizmu a termoregulaci. Pracovní poloha značně ovlivňuje namáhavost práce a opakovaně jsou zjišťovány souvislosti potíží…

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Hygienické limity u fyzické zátěžeGarance

12.2.2024, MUDr. Anna Šplíchalová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hygienické limity jsou dané §§ 23, 25, 27 a 29 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Přístupné pro: BOZP profi | BOZP profi plus

Konfrence BOZP v roce 2024 (20.11.2023) - Revize elektrických spotřebičůZáznamGarance

12.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:55:24

Přístupné pro: BOZP profi plus

Konference BOZP v roce 2024 (20.11.2022) - Home office a ochrana zdravíZáznamGarance

12.2.2024, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:35:04

Přístupné pro: BOZP profi plus
Akce
Zatřídění dokumentu
Zatřídění dokumentu
Vztahuje se k typu informace:
DOPORUČUJEME

ÚPRAVA VTZ ÚČINNÁ OD 1.7.2022

Zákon č. 250/2021 Sb., o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Nařízení vlády č. 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 191/2022 Sb., o vyhrazených technických plynových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 192/2022 Sb., o vyhrazených technických tlakových zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 193/2022 Sb., o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Nařízení vlády č. 194/2022 Sb., o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činnosti na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice

Nařízení vlády č. 60/2022 Sb., o sazbách poplatků za odbornou činnost pověřené organizace v oblasti bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení

Akce
LinkedIn

Sledujte nás také na

Informace od partnerů
Nahrávám...
Nahrávám...