dnes je 13.6.2024

Input:

Bezpečnostní, hygienické, požární a zvláštní požadavky na stavby pro shromažďování většího počtu osob (obchod, pohostinství)

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.18.1.3
Bezpečnostní, hygienické, požární a zvláštní požadavky na stavby pro shromažďování většího počtu osob (obchod, pohostinství)

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Požadavky (vyhl. č. 137/1998 Sb., ve znění p. p.)

Stavby pro shromažďování většího počtu osob

  1. musí být situovány a vybaveny (například požárně bezpečnostními zařízeními) tak, aby v případě havárie nebo požáru byla možná rychlá a účinná lokalizace a likvidace požáru a aby byla v nejvyšší možné míře zaručena bezpečnost osob nacházejících se v této stavbě nebo v její blízkosti; pro požární a jiná pohotovostní vozidla musí být zřízeny vyhovující přístupové komunikace, popřípadě nástupní plochy,

  2. musí mít nejméně dva východy vedoucí na volné prostranství,

  3. musí být vybaveny evakuačními výtahy kromě případů, kde je východ z podlaží na volné prostranství veden po rovině nebo po rampě,

  4. musí mít stanoven maximální limit návštěvníků.

Osoby, které jsou ve shromažďovacích prostorech, musí mít vždy k dispozici nejméně dvě únikové cesty vedoucí různým směrem, přičemž jedna úniková cesta je nejvíce pro 250 osob. Kapacity dalších únikových cest musejí odpovídat normovým hodnotám.

Únikové cesty z podzemních podlaží a z prvního nadzemního podlaží musejí vést přímo na volné prostranství. Alespoň jedna úniková cesta musí být přizpůsobena pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. Únikové cesty z podzemních a nadzemních podlaží musejí být vzájemně odděleny, kromě případů, kde tyto cesty slouží k evakuaci z jediného shromažďovacího prostoru.

Výškové rozdíly na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů menší než 400 mm musí být vyrovnány rampami se sklonem nejvýše 1:12.

Schodiště uvnitř shromažďovacího prostoru a schodiště na únikových cestách ze shromažďovacího prostoru, určená pro únik více než 50 osob, musí mít sklon schodišťových ramen od 25 stupňů do 35 stupňů. Jejich ramena musejí být přímá. Schodiště ze shromažďovacího prostoru, s výjimkou schodišť v hledišti, musejí mít podestu nejvýše po 15 stupních a podesty před a za dveřmi. Podesta musí být rozšířena tak, aby otevřením dveří nedošlo k zúžení započitatelné šířky únikové cesty.

Shromažďovací prostory včetně únikových cest musejí být vybaveny nouzovým osvětlením. Směry úniku musejí být zřetelně označeny všude tam, kde východy na volné prostranství nejsou přímo viditelné. Dveře na únikových cestách ze shromažďovacích prostorů musejí být opatřeny odblokovacím zámkem.

Každý shromažďovací prostor musí tvořit samostatný požární úsek, jehož konstrukční řešení a technické vybavení a zařízení je dáno normovými hodnotami (například z hlediska použitých stavebních hmot, požární odolnosti stavebních konstrukcí, odvodu tepla a kouře při požáru).

Pracoviště (nař. vlády č. 361/2007 Sb., ve znění p. p.)

Prostory přímo navazující na komunikace jsou pracoviště, tzn. prostory, ve kterých jsou výrobní stroje, zařízení a předměty, jichž zaměstnanec používá k plnění pracovních úkolů. Přístupové komunikace k pracovištím musí být vedeny tak, aby zaměstnanci byli co nejméně vystaveni působení škodlivých vlivů, např. sálavému teplu, prachu, páře apod., a nebyli ohrožováni pohybujícími se částmi strojů. Pracoviště pro trvalý výkon pro jednoho zaměstnance musejí mít nejméně 15 m3 vzdušného nezastaveného prostoru a nejméně 2 m2 volné plochy podlahy. Výška těchto prostorů má být nejméně 3 m. Vybavení pracovišť musí zajistit maximální pracovní bezpečnost a ochranu zdraví při plnění pracovních úkolů. U jednotlivých strojů a zařízení musí být dostatečný pracovní a manipulační prostor, umožňující bezpečně provádět všechny obvyklé pracovní operace, včetně seřizování, údržby a přísunu materiálu.

Vnitřní prostředí staveb (zák. č. 258/2000 Sb., ve znění p. p., vyhláška č. 6/2003 Sb.)

Uživatelé staveb pro obchod (a pro shromažďování většího počtu osob) jsou povinni zajistit, aby vnitřní prostředí pobytových místností v těchto stavbách odpovídalo hygienickým limitům chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů.

Mikroklimatické podmínky

Provoz v pobytových místnostech se zajišťuje tak, aby byly dodrženy přípustné mikroklimatické podmínky uvedené v níže uvedené tabulce, s výjimkou mimořádně chladných nebo mimořádně teplých dnů. Za mimořádně chladný den se považuje den, kdy nejnižší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty nižší než –15 °C. Za mimořádně teplý den se považuje den, kdy nejvyšší teplota venkovního vzduchu dosáhla hodnoty vyšší než 30 °C.

Při použití sálavého vytápění nesmí intenzita osálání v místě hlavy člověka překročit 200 W.m-2.

Pobytové místnosti musejí mít zajištěno přímé nebo nucené větrání.

Nucené větrání se použije tam, kde přímé větrání je nedostačující k odvodu vznikajících škodlivin a tepelně-vlhkostní zátěže prostoru.

Vývody odváděného vzduchu do venkovního prostředí se umísťují tak, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání znečištěného vzduchu do okolních vnitřních prostorů.

Topná tělesa musejí být snadno čistitelná. V obchodních a stravovacích organizacích se nejčastěji používají jako zdroje tepla nízkotlaké kotelny (nařízení vlády č. 101/2005 Sb., vyhl. ČÚBP č. 91/1993 Sb., ČSN 07 0703).

Klimatizace nesmí být zdrojem žádné kontaminace.

Výsledná teplota

Typ pobytové místnosti Výsledná teplota tg (st. C) období roku
teplé chladné 
Stavby pro obchod 23,0+/-2,0 19,0+/-3,0 

Rychlost proudění vzduchu v pobytových místnostech

teplé období roku 0,16–0,25 m.s-1 
chladné období roku 0,13–0,20 m.s-1 

Relativní vlhkost vzduchu v pobytových místnostech

teplé období roku nejvýše 65 % 
chladné období roku nejméně 30 % 

Chemické faktory a prach

Limitní koncentrace chemických faktorů a prachu ve vnitřním prostředí staveb pro obchod jsou stanoveny jako jednohodinové a jsou uvedeny v níže uvedené tabulce.

Tabulka

Ukazatel  jednotka limit 
oxid dusičitý mikrog.m-3 100 
frakce prachu PM101) mikrog.m-3 150 
frakce prachu PM2,52) mikrog.m-3 80 
oxid uhelnatý mikrog.m-3 5000 
ozón mikrog.m-3 100 
azbestová a minerální vlákna počet vláken.m-3 1000 
amoniak mikrog.m-3  200 
benzen mikrog.m-3  
toluen mikrog.m-3  300 
suma xylenů mikrog.m-3 200 
styren mikrog.m-3 40 
etylbenzen mikrog.m-3 200 
formaldehyd mikrog.m-3 60 
trichloretylen mikrog.m-3 150 
tetrachloretylen mikrog.m-3 150 

Osvětlení

Pracovní prostory uvnitř budov musejí být osvětleny tak, aby prostředí odpovídalo druhu a bezpečnosti vykonávané práce. Komunikace, pracoviště a nebezpečná místa se po setmění nebo za snížené viditelnosti osvětlují z umělých zdrojů.

Osvětlovací soustavy a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musejí být pravidelně čištěny ve lhůtách odpovídajících nejméně normovým hodnotám a trvale udržovány v takovém stavu, aby vlastnosti osvětlení byly zachovány. Okna a osvětlovací otvory včetně ochranných prvků musejí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v objektu nebo v jeho okolí během údržby a čištění. Zaměstnancům musí být umožněno manipulovat s okny, otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat světlíky nebo větrací zařízení z podlahy bezpečným způsobem; jsou-li otevřena, musejí být zajištěny v takové poloze, aby se předešlo riziku úrazu.

Pracoviště, na nichž jsou zaměstnanci při výpadku umělého osvětlení vystaveni ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybavena dostačujícím nouzovým osvětlením.

Hluk

Vliv hluku na pracovníka závisí na několika faktorech. Jedná se o sílu, četnost a délku působení hluku, zdravotní stav pracovníka, jeho sluchovou vnímavost a schopnost přizpůsobit se druhu vykonávané práce. Měření hluku v obchodě a pohostinství ukázala, že hlučnost se často pohybuje až na hranici 84 decibelů (neměla by překročit 55 decibelů). Snížit hluk se obvykle daří vhodnou úpravou strojů (někdy stačí umístit stroj na pružné podložce), úpravou a rozmístěním nábytku, popřípadě použitím vhodných obkladů stěn příček nebo stropů. Největší zdroje hluku je nezbytné oddělit, aby rušily v co nejmenším prostoru.

Bezbariérový přístup u staveb pro obchod (vyhl. č. 369/2001 Sb., ve znění p. p.)

Ve stavbách pro obchod musí být zajištěn přístup nejméně k jedné z pokladen, případně k přepážce s upravenou výškou alespoň jedním vstupem v úrovni komunikace pro pěší bez vyrovnávacích stupňů. Vstupy pro zákazníky musejí být oddělené od provozních vstupů pro zaměstnance, pro příjem zboží nebo pro odvoz odpadu. Alespoň jeden vstup by měl umožnit volný průjezd osoby na vozíku nebo dětského kočárku bez použití turniketu.

Minimálně jedna pokladna v každém oddělení musí mít úpravy pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, průchod musí být široký nejméně 900 mm a manipulační plocha pokladny nejvýše 800 mm nad podlahou. Průchozí šířka mezi samoobslužnými prodejními pulty musí být nejméně 1800 mm, při stavebních úpravách stávajících staveb nejméně 1500 mm, základní typy zboží se doporučuje umístit v samoobslužných pultech v dosahové vzdálenosti osob na vozíku nejvýše 1 200 mm.

Požární bezpečnost shromažďovacích prostorů a staveb pro obchod (vyhl. č. 23/2008 Sb.)

Musejí být splněny normové požadavky požární bezpečnosti staveb pro obchod, případně staveb pro shromažďování většího počtu osob.

Shromažďovací prostory (dále SP) musí svým provedením vytvářet příznivé podmínky k zajištění bezpečné evakuace osob.

Všeobecně

Vnitřní shromažďovací prostory se z hlediska jejich výškové polohy člení do tří výškových pásem.

Požární úseky se shromažďovacími prostory musejí být vybaveny požárně bezpečnostním zařízením ČSN. Mezi požárně bezpečnostní zařízení se počítají elektrická požární signalizace, samočinné hasicí zařízení (SHZ) a samočinné odvětrací zařízení (SOZ). Pokud je v jednom prostoru instalováno současně SHZ a SOZ, nesmí jedno zařízení narušit činnost druhého.

Únikové cesty

U každého shromažďovacího prostoru se musí provést posouzení podmínek evakuace osob z hlediska ohrožení zplodinami hoření a kouřem.

Nechráněná úniková cesta ze shromažďovacího prostoru, pokračující stejným požárním úsekem musí procházet prostorem bez požárního rizika.

Únikové cesty ze shromažďovacích prostoru musí končit na volném prostranství, které umožňuje odchod osob od objektů nebo umožňuje pobyt všem osobám z objektu při hustotě 3 osoby na m2. Mezi volná prostranství nepatří plochy pro stání vozidel, plochy pro skladování materiálu, příjezdové a nástupní plochy pro požární vozidla, apod.

Východové dveře ze shromažďovacích prostoru se musejí otevírat otáčením křídel ve směru úniku a musejí být opatřeny kováním s panikovou funkcí. Dveře oddělující shromažďovací prostor od navazujících komunikací v rámci jednoho požárního úseku se doporučuje provést jako kouřotěsné se samozavírači (označení S-C). Dveře na únikových cestách musí být opatřeny transparentní plochou umožňující průhled na druhou stranu dveří.

Nouzové osvětlení se musí zřídit:

  1. v každém shromažďovacím prostoru,

  2. v navazujících únikových cestách,

  3. v provozně souvisejících prostorách (hygienické příslušenství šatny),

  4. v místě řízení evakuace.

Detailní řešení viz sub kapitola 3/8.3.2

Technické

Nahrávám...
Nahrávám...