dnes je 23.2.2020

Input:

Bezpečnostní signály

17.5.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.7.7.4
Bezpečnostní signály

JUDr. Anna Janáková

Na pracovištích, na kterých jsou vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví (nelze-li rizika možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce), je zaměstnavatel povinen zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi zaměstnance.

Účel bezpečnostních signálů

Bezpečnostní signály poskytují informace nebo instrukce o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci prostřednictvím signálu. Bezpečnostní signály se týkají určitého předmětu činnosti nebo situace.

Druhy bezpečnostních signálů

Bezpečnostní signály mohou být:

  1. světelné,
  2. zvukové
  3. hlasové,
  4. dávané rukou.

Signály uvedené pod písm. a) a b) svým spuštěním udávají, kdy má být zahájena a ukončena příslušná činnost. Oba signály musí být vydávány po celou dobu, kdy je tato činnost požadována.

Požadavky na zavedení signálů

Účinnost bezpečnostních signálů nesmí být ovlivněna nesprávnou volbou, nedostatečnou údržbou, nedostatečným počtem nebo přítomností jiných značek nebo zdrojů světla nebo zvuků stejného typu, které snižují viditelnost nebo slyšitelnost.

Světelný signál

Při použití světelných signálů je třeba:

ðzvolit světelné signály takové, které budou vhodné pro prostředí, v němž mají být používány,

ðzajistit, aby světelné signály vytvářely kontrast vhodný v prostředí, v němž jsou použity, a neoslňovaly,

ðvybavit zařízení určené k vysílání světelných signálů vyžadující dodávku energie nouzovým zdrojem pro případ přerušení dodávky energie,

ðkontrolovat zařízení k vysílání světelných signálů před uvedením do provozu a v pravidelných intervalech i v průběhu provozu,

ðudržovat a kontrolovat zařízení určené k vysílání světelných signálů tak, aby zůstal zachován jejich vzhled a původní funkční vlastnosti (včas je vyměnit),

ðuvést zařízení k vysílání světelných signálů po ukončení použití bezodkladně do pohotovostního stavu.

V případě vyššího stupně nebezpečí nebo naléhavé potřeby pro požadovaný zásah nebo činnost se může použít světelný signál s přerušovaným světlem, kdy trvání každého záblesku a jeho četnost musí být taková, aby zajistila vnímání výstrahy a vyloučila se záměna s jinými světelnými značkami nebo světelnými signály s nepřerušovaným nebo přerušovaným světlem.

V případě vážného nebezpečí musí být světelný signál pod zvláštním dohledem. Zařízení určené k vysílání světelných signálů musí být odstraněny, jestliže již neexistují okolnosti odůvodňující jejich umístění.

Zvukový signál

Při použití zvukových signálů:

ðje třeba zvolit takové zvukové signály, které jsou vhodné pro prostředí, v němž mají být používán,

ðzvukové signály musí být snadno rozpoznatelné dobou trvání zvukových impulsů nebo skupin impulsů a intervalů mezi nimi a snadno rozpoznatelné od jakýchkoliv jiných zvukových signálů,

ðúroveň zvuku musí být vyšší než hladina okolního hluku tak, aby byly slyšitelné,