dnes je 25.5.2024

Input:

BOZ při praktické výuce a praxi studentů vysokých škol

11.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.24
BOZ při praktické výuce a praxi studentů vysokých škol

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

• Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ust. § 5 odst. 1, § 44 odst. 2 a § 45 odst. 2, § 62 odst. 2.

• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, část čtvrtá, část pátá, část desátá - hlava IV a ust. § 349, § 391 odst. 4.

• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ust. § 2 až § 8.

• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, zejména ust. § 1 odst. 5.

Praktická výuka a praxe studentů vysokých škol

Zákon o vysokých školách

Vysokoškolský zákon zmiňuje praktickou výuku a praxi studentů vysokých škol v několika  ustanoveních:

§ 5 odst. 1: vysokoškolský zemědělský nebo lesní statek je pracoviště veřejné vysoké školy, kde se uskutečňuje praxe studentů studijních programů v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví a v návaznosti na tyto studijní programy se vykonává výzkumná nebo vývojová činnost.

§ 44 odst. 2 písm. d): součástmi studijního programu jsou pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, popřípadě délka praxe.

§ 45 odst. 2: standardní doba studia v bakalářském studijním programu včetně praxe je nejméně tři a nejvýše čtyři roky.

§ 62 odst. 2: Na studenta, který vykonává praktickou výuku a praxi, se vztahují obecné předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a pracovních podmínkách žen.

Zákoník práce

Ze zákoníku práce lze vydedukovat, že praktická výuka a praxe vysokoškolských studentů se uskutečňují:

  • -> přímo na vysoké škole,
  • -> u jiné právnické nebo fyzické osoby;

jiné požadavky a regule ohledně samotného výkonu praktické výuky a praxe zákoník práce neobsahuje.

Co není regulováno

Zákon o vysokých školách nereguluje formy zapojení vysokoškolských studentů při praktické výuce, praxi či stáži (např. smlouvu vysoké školy s jinou právnickou nebo fyzickou osobou ohledně výkonu praxe studenta vysoké školy), nereguluje ani zdravotní způsobilost a lékařské služby v souvislosti v praktickou výukou, praxí a stáží; posledně zmiňovanou problematiku nereguluje ani zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Pro způsob zařazení vysokoškolských studentů na praxi, stáž a praktickou výuku zcela chybí speciální formy zapojení; v podstatě je možné využít jen pracovněprávní vztah, který však zcela nevytváří ty správné podmínky pro praxi vysokoškolských studentů (nejedná se jen o plnění úkolů zaměstnavatele, ale o získání odborných, praktických a sociálních návyků a dovedností vysokoškolskými studenty).

Nezaměňovat!!

Od praktického vyučování, praxe a stáže studentů vysokých škol je třeba odlišit odbornou praxi absolventů vysokých škol. Na tento typ odborné praxe zákoník práce pamatuje v ust. § 229. Zaměstnavatelům zákoník práce stanoví povinnost zabezpečit absolventům škol (středních, konzervatoří, vyšších odborných škol a vysokých škol) přiměřenou odbornou praxi k získání praktických zkušeností a dovedností potřebných pro výkon práce. Tento typ odborné praxe považuje zákoník práce vždy za výkon práce, za který přísluší zaměstnanci mzda nebo plat. Absolventem se pro předešle uvedené účely rozumí zaměstnanec vstupující do zaměstnání na práci

Nahrávám...
Nahrávám...