dnes je 18.5.2024

Input:

BOZ při výkonu dobrovolnické služby

15.2.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.11
BOZ při výkonu dobrovolnické služby

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy

  • ust. § 3 a 4. zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě,

  • ust. § 146 NOZ, § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména část čtvrtá a pátá,

  • zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ust. § 6 odst. 1 písm. f).

Charakteristika dobrovolnické činnosti

Dobrovolnickou službou je činnost, při níž dobrovolník poskytuje v případech taxativně stanovených zákonem pomoc určitým skupinám osob nebo při určitých zákonem stanovených akcích.

Akreditace MV ČR

Dobrovolnickou službu organizují pouze nestátní neziskové organizace, jejichž projekt je akreditován Ministerstvem vnitra na základě zákona č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické služby.

Náplň dobrovolnické služby

Dobrovolnickou činností je podle zákona č. 198/2002 Sb.:

a) pomoc nezaměstnaným, osobám sociálně slabým, zdravotně postiženým, seniorům, příslušníkům národnostních menšin, imigrantům, osobám po výkonu trestu odnětí svobody, osobám drogově závislým, osobám trpícím domácím násilím, jakož i pomoc při péči o děti, mládež a rodiny v jejich volném čase,

b) pomoc při přírodních, ekologických nebo humanitárních katastrofách, při ochraně a zlepšování životního prostředí, při péči o zachování kulturního dědictví, při pořádání kulturních nebo sbírkových charitativních akcí pro osoby uvedené v předchozím bodě, nebo

c) pomoc při uskutečňování rozvojových programů a v rámci operací, projektů a programů mezinárodních organizací a institucí, včetně mezinárodních nevládních organizací.

Za dobrovolnickou službu se nepovažuje činnost týkající se uspokojování osobních zájmů, anebo je-li vykonávána v rámci podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti anebo v pracovněprávním vztahu, služebním poměru nebo členském poměru.

Délka výkonu dobrovolnické služby

Dobrovolnická služba je podle své povahy:

  • krátkodobá nebo

  • dlouhodobá, je-li vykonávána po dobu delší než 3 měsíce.

Dobrovolník

Dobrovolníkem může být fyzická osoba starší 15 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby na území České republiky, a starší 18 let, jde-li o výkon dobrovolnické služby v zahraničí, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu. Dobrovolníkovi za výkon dobrovolnické služby nenáleží odměna. Základní podmínkou výkonu dobrovolnické služby je rozhodnutí dobrovolníka, vykonávat dobrovolnickou službu bez nároku na odměnu.

Je-li fyzická osoba v pracovněprávním vztahu, služebním poměru, členském poměru nebo je-li žákem nebo studentem, vykonává jako dobrovolník dobrovolnickou službu mimo svůj pracovněprávní vztah, služební poměr, členský poměr, školní vzdělávání nebo studium. Výkon vojenské činné služby je překážkou výkonu dobrovolnické služby. Člen sociálního družstva nesmí vykonávat dobrovolnickou službu pro potřebu sociálního družstva, jehož je členem.

Smlouva vysílající organizace s dobrovolníkem

Dobrovolník vykonává dobrovolnickou službu na základě smlouvy uzavřené s vysílající organizací; v případě dlouhodobé dobrovolnické služby nebo v případě krátkodobé dobrovolnické služby, k jejímuž výkonu je dobrovolník vysílán do zahraničí, musí být tato smlouva písemná. Povinné náležitosti smlouvy stanoví ust. § 5 zákona č. 198/2002 Sb.

Vysílající organizace

Vysílající organizací je veřejně prospěšná právnická osoba se sídlem v České republice, která dobrovolníky vybírá, eviduje, připravuje pro výkon dobrovolnické služby a uzavírá s nimi smlouvy o výkonu dobrovolnické služby za podmínky, že má udělenu akreditaci. Že je vysílající organizace veřejně prospěšná dle § 146 občanského zákoníku – doloží při žádosti o akreditaci písemným prohlášením. Vysílajícími organizacemi mohou být například spolky (dříve občanská sdružení), nadace, nadační fond, ústav, sociální družstvo, spolek,

Nahrávám...
Nahrávám...