dnes je 21.6.2024

Input:

BOZP dobrovolných hasičů

28.4.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.18
BOZP dobrovolných hasičů

JUDr. Eva Dandová

Související právní předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 393 odst. 1 a 2.

  • Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, zejména ust. § 65 a následující, § 80.

  • Vyhláška č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

  • Nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně.

  • Nařízení vlády č. 352/2003 Sb., o posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců jednotek hasičských záchranných sborů podniků a členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí nebo podniků

  • Nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Definice pojmu "dobrovolný hasič"

Ani zákon o požární ochraně ani žádný jiný předpis neobsahuje definici pojmu dobrovolný hasič. Ze zákona o požární ochraně vyplývá, že existují dva druhy dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči jsou zařazeni do:

  • jednotek dobrovolných hasičů obce (které jsou složeny z fyzických osob, které nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako zaměstnání) a

  • do jednotek dobrovolných hasičů podniků (které jsou složeny ze zaměstnanců právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby, kteří nevykonávají činnost v této jednotce požární ochrany jako své zaměstnání).

Podle zákona o požární ochraně platí, že obec zřizuje a spravuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Kategorie jednotek požární ochrany musí být volena tak, aby území obce bylo podle stupně nebezpečí zabezpečeno požadovaným množstvím sil a prostředků při splnění požadované doby dojezdu. Velitele této jednotky, po vyjádření hasičského záchranného sboru kraje k jeho způsobilosti vykonávat funkci velitele, jmenuje a odvolává starosta obce. Přihlíží přitom k návrhu občanského sdružení působícího na úseku požární ochrany.

Počet členů a vybavení jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku stanoví na základě výsledků posouzení požárního nebezpečí nebo dokumentace zdolávání požárů hasičský záchranný sbor kraje.

Dobrovolní hasiči obce

Za činnost prováděnou v jednotce sboru dobrovolných hasičů může obec členům jednotky zajistit úlevy nebo finanční odměny. Finanční odměnu lze poskytnout na základě uzavřeného pracovně právního vztahu mezi obcí a členem jednotky, který vykonává službu v jednotce v pracovněprávním vztahu jako svoje druhé zaměstnání, tedy mimo svůj hlavní pracovní poměr.

Pracovně právní vztah na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se uzavírá zejména se členem jednotky kategorie JPO II, který nevykonává službu v jednotce v pracovním poměru a obcí, která je zřizovatelem jednotky sboru dobrovolných hasičů. Tento pracovně právní vztah je uzavřen podle zákoníku práce. Minimální výše odměny za hodinu vykonané služby se též řídí zákoníkem práce a nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí.

Členům jednotky, kteří mají s obcí uzavřenu dohodu o pracovní činnosti, však nelze nařídit pracovní pohotovost. Pohotovost pro výjezd členům jednotky na hasičské zbrojnici lze nařídit výjimečně, pokud to vyžaduje povaha mimořádné události.

Hasiči podniku

Příslušníci, zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany mohou samostatně vykonávat službu při zdolávání požárů až po absolvování základní odborné přípravy.

Zaměstnanci podniku a členové dobrovolných jednotek požární ochrany jsou povinni se zúčastňovat v určeném rozsahu odborné přípravy. Zúčastňují-li se odborné přípravy členové dobrovolných jednotek požární ochrany ve své pracovní době, považuje se to za překážku na straně zaměstnance z důvodu jiných úkonů v obecném zájmu. Odborná příprava zahrnuje teoretickou přípravu, praktický výcvik a tělesnou přípravu. Součástí odborné přípravy je i požární sport. Odborná způsobilost se ověřuje zkouškou a prokazuje se osvědčením

Podrobnosti ohledně požadavků na odbornou způsobilost hasičů a průběhu odborné přípravy k jejímu získání stanoví nařízení vlády č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany.

Překážka v práci

Podle § 65 zákona o požární ochraně platí, že činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při hašení požáru, provádění záchranných prací při živelních pohromách a jiných mimořádných událostech se považuje za výkon občanské povinnosti. Činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě je jiným úkonem v obecném zájmu.

V tomto směru dochází k určité disproporci s právní úpravou jiných úkonů v obecném zájmu v zákoníku práce. Zákoník práce činnost v jednotce sboru dobrovolných hasičů obce při nařízeném cvičení nebo nařízené odborné přípravě za jiný úkon v obecném zájmu nepovažuje. Podle § 202 zákoníku práce při poskytnutí osobní pomoci při požární ochraně (tedy každé pomoci nejen pomoci dobrovolných hasičů) se jedná o překážku v práci – výkon občanské povinnosti. V tomto případě platí, že zaměstnanci od zaměstnavatele přísluší pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu k výkonu veřejných funkcí, občanských povinností a jiných úkonů v obecném zájmu, pokud tuto činnost nelze provést mimo pracovní dobu. Náhrada mzdy nebo platu od zaměstnavatele v těchto případech však nepřísluší.

Preventivní zdravotní prohlídky

Zaměstnanci podniků, členové jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí a členové jednotek sborů dobrovolných hasičů podniků musí být starší 18 let a zdravotně způsobilí.

Úpravu zdravotních prohlídek členů dobrovolných

Nahrávám...
Nahrávám...