dnes je 16.7.2024

Input:

BOZP osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

14.3.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.25
BOZP osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ust. § 101 odst. 5.

  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ust. § 3 odst. 2 písm. l).

Charakteristika osob, které se s vědomím zaměstnavatele vyskytují na jeho pracovištích

Zákoník práce historicky mnoha desetiletí poskytuje ochranu zdraví osobám, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích.

O jaké osoby se jedná

Jedná o cizí fyzické osoby, které se mohou u zaměstnavatele zdržovat či vyskytovat z různých důvodů, například:

  • -> zaměstnanci dodavatelské nebo odběratelské firmy při sjednávání, dodávání či odběru zboží či služeb,
  • -> zaměstnanci opravárenské, údržbářské či stavební firmy při poskytování svých služeb na pracovištích zaměstnavatele,
  • -> pracovníky dozorčích orgánů (orgány inspekce práce, státní bánské správy, orgánů ochrany veřejného zdraví, orgánů požární ochrany, pracovníci poskytovatele pracovnělékařských služeb apod., a další.

Vědomí zaměstnavatele o přítomnosti těchto osob na pracovištích

Rozhodné tedy je, vědomí zaměstnavatele o výskytu těchto osob na pracovištích. To je důvodem, proč by zaměstnavatel měl na svých pracovištích mí zřízen sledovaný vstup, kde se kontrolují vcházející a vycházející osoby, kde se zjišťuje důvod jejich vstupu na pracoviště a osoba, za kterou tyto osoby jdou. Jen pokud je přehled (evidence) o těchto osobách, může zaměstnavatel přijmout opatření k zajištění jejich BOZP.

Vnikne-li fyzická osoby na objektu zaměstnavatele přes plot či zeď – tedy bez vědomí zaměstnavatele, nemá tento vůči ní povinnost pečovat o jejích bezpečnost a ochranu zdraví.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat BOZP

Zákoník práce stanoví, že povinnost zaměstnavatele zajištovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny fyzické osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Povinnost na pracoviště – staveniště

Obzvlášť je povinnost zajišťovat BOZP osob, které se zdržují na pracovištích, zvýrazněna u stavenišť, kdy zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ukládá, že zaměstnavatel je povinen plnit požadavek přecházet ohrožení života a zdraví fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele mohou zdržovat na staveništi.

Povinnosti osoby, která se svědomím zaměstnavatele zdržuje na jeho pracovištích

Ohledně povinnosti a pravidel chování fyzických osob, které se s vědomím zaměstnavatele zdržují na jeho pracovištích, můžeme odlišit dvě fáze právní úpravy, a to:

  • -> podle starého zákoníku práce č. 65/1965 Sb.: tehdy v ustanovení § 135 (práva a povinnosti zaměstnance na úseku BOZP) odst. 5 platilo, že
Nahrávám...
Nahrávám...