dnes je 19.11.2019
Input:

BOZP osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

6.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2
BOZP osob pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

JUDr. Anna Janáková

Související právní předpisy:

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, zejména ust. § 32, § 74 až § 77, ust. § 101 až § 108 a ust. § 365 a následující.

  • Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, zejména ust. § 59 odst. 1 písm. b) bod. 2.

  • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče, zejména ust. § 11 odst. 5, § 13 odst. 3 písm. d).

  • Vyhláška Ministerstva financí č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

Zaměstnávání na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr:

Zákoník práce vychází z toho, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru. Nicméně za základní pracovněprávní vztahy, ve kterých může být závislá práce výlučně vykonávána, považuje pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále též jen „dohody”).

Práce konané mimo pracovní poměr mohou být založeny:

  1. dohodou o provedení práce (ust. § 75 zákoníku práce). Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Do rozsahu práce se započítává také doba práce konaná zaměstnancem pro zaměstnavatele v témže kalendářním roce na základě jiné dohody o provedení práce. V dohodě o provedení práce musí být uvedena doba, na kterou se tato dohoda uzavírá.
  2. dohodou o pracovní činnosti (ust. § 76 zákoníku práce). Dohodu o pracovní činnosti může zaměstnavatel s fyzickou osobou uzavřít, i když rozsah práce nebude přesahovat v témže kalendářním roce 300 hodin. Na základě dohody o pracovní činnosti není možné vykonávat práci v rozsahu překračujícím v průměru polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Dodržování sjednaného a nejvýše přípustného rozsahu poloviny stanovené týdenní pracovní doby se posuzuje za celou dobu, na kterou byla dohoda o pracovní činnosti uzavřena, nejdéle však za období 52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti musí být uvedeny sjednané práce, sjednaný rozsah pracovní doby a doba, na kterou se dohoda uzavírá

Dohoda musí být uzavřena písemně a zaměstnavatel je povinen jedno vyhotovení této dohody vydat zaměstnanci.

Dikce zákoníku práce je taková, že pokud nestanoví jinak, vztahuje se na práci konanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr úprava pro výkon práce v pracovním poměru; dále vypočítává, v kterých případech to však neplatí. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci v tomto výčtu není, takže na BOZP zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se část pátá – Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (ust. § 101 až 108) – vztahuje bezvýjimečně; rovněž tak ust. § 32 ohledně vstupních lékařských prohlídek.

Zaměstnanec pracující na základě dohod má stejné povinnosti a práva na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jako zaměstnanec v pracovním poměru. Rovněž zaměstnavatel má vůči němu stejné povinnosti, ať už se týče poskytování informací o BOZP, školení o právních a ostatních předpisech BOZP, o zajišťování pracovnělékařských služeb, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, poskytování osobních ochranných prostředků a další péče na úseku BOZP.

Pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců pracujících na dohody:

Pro pracovnělékařské prohlídky zaměstnanců pracujících na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr jsou stanoveny některé odlišnosti od úpravy vztahující se na zaměstnance v pracovněprávním vztahu .

Zaměstnavatel zajistí vstupní pracovnělékařskou prohlídku před uzavřením dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti v tom případě:

  • má-li být osoba ucházející se o zaměstnání zařazena k práci, která je podle zákona o ochraně veřejného zdraví