dnes je 1.10.2023

Input:

BOZP v kolektivní smlouvě

7.5.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.2.5
BOZP v kolektivní smlouvě

JUDr. Eva Dandová

Spolupráce mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací

Spolupráce zaměstnavatele a odborové organizace na úseku BOZP probíhá následujícím způsobem:

  • -> pověřený člen odborového orgánu má právo účastnit se jakéhokoli jednání zaměstnavatele na jakékoli úrovni, které se týká BOZP; zaměstnavatel se zavazuje včas prověřeného člena odborového orgánu o takovém jednání informovat a předat mu s dostatečným časovým předstihem informace a podklady potřebné pro jednání,
  • -> kterýkoli zaměstnanec má právo kdykoli a jakoukoli formou informovat svého bezprostředně nadřízeného vedoucího zaměstnance (pověřeného člena odborového orgánu) o nedostatcích na úseku BOZP, podávat návrhy na opatření k odstranění nedostatků, jakož i návrhy na zlepšení stavu BOZP; zaměstnavatel se zavazuje zajistit přiměřeným způsobem evidenci podaných podnětů a návrhů a jejich vyhodnocení,
  • -> vyhodnocení návrhů a podnětů zaměstnanců projedná zaměstnavatel s příslušným pověřeným členem orgánu odborové organizace pravidelně, nejméně ............... (1 y týdně, 1 x měsíčně)

V kolektivní smlouvě (dále jen "KS") lze sjednat zásady spolupráce zaměstnavatele a odborové organizace v oblasti BOZP (§ 108 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Prověrky BOZP

Prověrky BOZP bude zaměstnavatel provádět jednou ..................(ročně, pololetně) na všech pracovištích za přítomnosti pověřeného člena odborového orgánu, a to podle tohoto harmonogramu (a to v termínu do ..............).

V KS lze sjednat bližší podmínky pro provádění periodických prověrek BOZP (§ 108 odst. 5zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Informace a projednání

Nad rozsah uvedený v § 108 odst. 2 písm. c)zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce a uvedený v § 108 odst. 3zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce odborovou organizaci informovat a projednat s ní tyto další záležitosti ......................

V KS lze sjednat širší rozsah informační a konzultační povinnosti zaměstnavatele.

Školení

Zaměstnavatel se zavazuje zajistit pověřenému členu odborového orgánu pravidelné školení umožňující mu řádný výkon jeho funkce nejméně ..............(1x čtvrtletně, ročně) a dále vždy po zásadní změně příslušných právních předpisů.

Zaměstnavatel se zavazuje zpřístupnit pověřenému členu odborového orgánu automatizovaný systém právních předpisů (ASPI) a zajistit minimálně jeho měsíční aktualizaci.

V KS lze sjednat způsob realizace školení pro členy odborové organizace (funkcionáře pověřené výkonem činnosti zástupce pro BOZP – "inspektor" BOZP) z oblasti BOZP umožňující jim řádný výkon jejich funkce a vybavení tohoto zaměstnance texty potřebných právních předpisů a podkladů (§ 108 odst. 6zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Prevence rizik

Zaměstnavatel vnitřním předpisem stanoví všeobecné preventivní zásady a opatření k prevenci rizik. Tento vnitřní předpis může zaměstnavatel vydat po předchozím projednání (souhlasu) s odborovou organizací a na dobu maximálně do uplynutí účinnosti této kolektivní smlouvy. Vnitřní předpis bude vyhlášen následujícím způsobem...............

V KS lze sjednat způsob, jakým bude zaměstnavatel provádět prevenci rizik a jaké všeobecné preventivní zásady přijme se zaměřením na to, aby byly zdroje rizik odstraňovány u jejich původu, aby byla fyzicky namáhavá práce nahrazována novými technologickými a pracovními postupy, aby byl omezován počet zaměstnanců vystavených působení rizikových faktorů a aby zaměstnavatel přednostně uplatňoval prostředky kolektivní ochrany před prostředky individuální ochrany (§ 104 odst. 5zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí

Opatření pro zdolávání mimořádných událostí, zejména pokud jde o požáry, provozní havárie a jiné obdobné mimořádné události (protipožární řád, havarijní plán, evakuační řád apod.) zaměstnavatel předem projedná s odborovou organizací.

V KS lze blíže upravit opatření pro zdolávání mimořádných událostí, zejména pokud jde o požární řád zaměstnavatele příp. evakuační řád.

Pracovnělékařská péče

Pracovnělékařskou péči zaměstnancům poskytuje toto zdravotnické zařízení ..............................., a to v následujícím rozsahu .................................

V KS by měl být stanoven okruh zdravotnických zařízení, které poskytují zaměstnancům pracovně lékařskou péči (§ 103 odst. 1 písm. d zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Preventivní prohlídky

Rozsah preventivních prohlídek a vyšetření a druhy očkování zaměstnanců je tento: .......................

Tyto prohlídky, vyšetření a očkování se uskuteční následujícím způsobem ........................ a v tomto časovém harmonogramu...............................................

V KS lze sjednat rozsah prohlídek, kterým jsou zaměstnanci povinni se podrobit (§ 103 odst. 1 písm.e)zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce), včetně organizace jejich provádění (viz vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče).

První pomoc

První pomoc zaměstnancům je zajištěna následujícím způsobem............

V KS lze sjednat bližší podmínky pro zajištěni poskytnutí první pomoci zaměstnancům (§ 103 odst. 1 písm. j)zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce).

Kouření v práci

Kouření je zakázáno ve všech prostorech a na všech pracovištích s výjimkou k tomu účelu vyhrazených prostor.

Pravidla kontroly dodržování zákazu kouření jsou.......................

V KS lze sjednat bližší úpravu zajištění povinnosti zaměstnavatele zabezpečit dodržování zákazu kouření na pracovištích stanoveného

Nahrávám...
Nahrávám...