dnes je 18.4.2024

Input:

Charakteristika nebezpečí při práci s neelektrickým ručním nářadím

18.3.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.11.1
Charakteristika nebezpečí při práci s neelektrickým ručním nářadím

Ing. Milan Tomeček, Ing. Jaromír Jaroš a kolektiv autorů

Montážní nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

Seznam významných nebezpečí:

 • mechanická nebezpečí pořezání; vtažení nebo zachycení vlasů, oděvu atd. otáčejícími se součástmi strojů; tření nebo odření; vyšlehnutí hadic, výron z vysokotlakého hydraulického systému; vymrštění částí; ztráta stability; použití nevhodných hadic a spojek,

 • nebezpečí vytvářená elektrickým proudem – elektrický šok nebo popáleniny způsobené například přímým nebo nepřímým kontaktem s živými částmi, elektrický šok vyvolaný elektrostatickými jevy,

 • nebezpečí tepelných vlivů – exploze; horké nebo studené povrchy,

 • nebezpečí vytvářená hlukem ztráta sluchu nebo potíže s mluvenou komunikací nebo potíže s vnímáním zvukových signálů vyvolané vysokou hladinou hluku – působením nástroje na materiál nebo pracovní součásti hydraulickou jednotkou,

 • nebezpečí způsobená vibracemi,

 • nebezpečí vytvářená materiálem a látkami, které jsou strojem zpracovávány, používány nebo vyfukovány vliv na zdraví, např.v důsledku kontaktu se škodlivými tekutinami, plyny, aerosoly, výpary a prachem, nebo v důsledku jejich vdechnutí – odcházející vzduch nebo výfukové plyny, maziva, hydraulická kapalina,

 • nebezpečí vznikající zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci – poškození zdraví opakovaným namáháním těla; nevhodné držení těla; nevhodná konstrukce rukojeti a nevhodné vyvážení nářadí; nepoužití osobních ochranných prostředků a pomůcek,

 • nebezpečí způsobená poruchou zásobování energií – neočekávané obnovení dodávky energie po výpadku, nesprávný průtok nebo tlak hydraulické kapaliny,

 • nebezpečí způsobená chybějícími anebo nesprávně umístěnými prostředky pro zajištění bezpečnosti zařízení pro spouštění a zastavení neúmyslné uvedení do chodu.

(ČSN EN 792-1)

(čl. 4).

Bezpečnostní požadavky anebo opatření

(ČSN EN 792-1).

(čl. 5).

Nářadí pro bezzávitové mechanické spoje předepsaným způsobem označeno

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.1).

Provozovatel/uživatel má k dispozici návod pro používání a návod pro údržbu, se kterými prokazatelným způsobem seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.1).

Osoba poučena, že jiné používání nářadí není dovoleno

(ČSN EN 792-1).

(čl. 6.2.2).

Obsluha varována před nesprávným používáním, jestliže podle zkušeností k tomu může dojít

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Nářadí nepoužíváno ve výbušném prostředí, pokud není pro tento účel konstruováno

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Nevhodné držení může znemožnit reakci na normální nebo neočekávané pohyby nářadí

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Při výměně nástroje nářadí odpojeno od zdroje energie

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Ověřena bezpečnost jeho upevnění, pokud je nářadí upevněno na závěsném zařízení

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Obsluha varována před nebezpečím zmáčknutí, pokud není hlava opatřena nástavcem

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Obsluha kontroluje, zda je nářadí opatřeno ochranou proti vymrštění spojovacích součástí anebo dříků nýtů a jestli je účinná

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Obsluha upozorněna na možnost vymrštění upevňovacího dříku nýtu z hlavy nářadí

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Obsluha varována před rizikem vyšlehnutí (prudkého pohybu) hadic se stlačeným vzduchem

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Ovládací zařízení pro spouštění a zastavení po přerušení dodávky energie vypnuto

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Je používáno mazivo doporučené výrobcem

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

U nářadí s hydraulickým pohonem používána pouze kapalina doporučená výrobcem

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.2).

Provozovatel/uživatel má k dispozici informace, jak udržet nářadí v bezpečném stavu během předpokládané doby provozu

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.3).

Provozovatel má zpracován plán údržby nářadí

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.3).

Provozovatel informován o bezpečné likvidaci bez ohrožení osob nebo životního prostředí

(ČSN EN 792-1)

(čl. 6.2.3).

Ověřování

(ČSN EN 792-1)

(čl. 7)

Příklady montážního nářadí pro bezzávitové mechanické spoje

(ČSN EN 792-1; příloha A).

Značky pro štítky

(ČSN EN 792-1; příloha B).

Vrtačky a závitořezy

Seznam významných nebezpečí:

 • mechanická nebezpečí pořezání; vtažení nebo zachycení vlasů, oděvu atd. otáčejícími se součástmi strojů; tření nebo odření; vyšlehnutí hadic, výron z vysokotlakého hydraulického systému; vymrštění částí; ztráta stability; použití nevhodných hadic a spojek,

 • nebezpečí vytvářená elektrickým proudem – elektrický šok nebo popáleniny způsobené například přímým nebo nepřímým kontaktem s živými částmi; elektrický šok vyvolaný elektrostatickými jevy,

 • nebezpečí tepelných vlivů – exploze; horké nebo studené povrchy,

 • nebezpečí vytvářená hlukem – ztráta sluchu nebo potíže s mluvenou komunikací nebo potíže s vnímáním zvukových signálů vyvolané vysokou hladinou hluku – působením nástroje na materiál nebo pracovní součásti hydraulickou jednotkou,

 • nebezpečí způsobená vibracemi,

 • nebezpečí vytvářená materiálem a látkami, které jsou strojem zpracovávány, používány nebo vyfukovány vliv na zdraví, např.v důsledku kontaktu se škodlivými tekutinami, plyny, aerosoly, výpary a prachem, nebo v důsledku jejich vdechnutí – odcházející vzduch nebo výfukové plyny, maziva, hydraulická kapalina,

 • nebezpečí vznikající zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci – poškození zdraví opakovaným namáháním těla, nevhodné držení těla, nevhodná konstrukce rukojeti a nevhodné vyvážení nářadí; nepoužití osobních ochranných prostředků a pomůcek,

 • nebezpečí způsobená poruchou zásobování energií – neočekávané obnovení dodávky energie po výpadku, nesprávný průtok nebo tlak hydraulické kapaliny,

 • nebezpečí způsobená chybějícími anebo nesprávně umístěnými prostředky pro zajištění bezpečnosti (zařízení pro spouštění a zastavení neúmyslné uvedení do chodu)

(ČSN EN 792-3)

(čl. 4).

Bezpečnostní požadavky anebo opatření

(ČSN EN 792-3)

(čl. 5).

Vrtačky a závitořezy předepsaným způsobem označeny

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.1).

Provozovatel/uživatel má k dispozici návod pro používání a návod pro údržbu, se kterými prokazatelným způsobem seznámil obsluhu a ostatní zainteresované osoby

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.1).

Osoba poučena, že jiné používání nářadí není dovoleno

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Obsluha varována před nesprávným používáním, jestliže podle zkušeností k tomu může dojít

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Nářadí není při dotyku s elektrickým vedením izolováno

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Obsluha informována o tom, že musí být použito druhé rukojeti, pokud může při práci vzniknout reakční kroutící moment překračující dané hodnoty

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Obsluha upozorněna na to, že v případě zablokování mohou vzniknout velké reakční kroutící momenty

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Obsluha upozorněna na to, že nevhodné pracovní držení může znemožnit reakci na normální nebo neočekávané pohyby nářadí

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Nářadí musí být při výměně nástroje odpojeno od zdroje energie

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Obsluha varována před nebezpečím otáčejícího se sklíčidla a nástroje, vtažení nebo zachycení a dále pak před rizikem vyšlehnutí hadic se stlačeným vzduchem

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Obsluha poučena o postupu při proniknutí vrtáku vrtaným materiálem

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Obsluha upozorněna na nutnost prověřit bezpečnost závěsného zařízení, pokud je vrtačka (závitořez) v něm upevněn

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Při výměně nástroje nářadí odpojeno od zdroje energie

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Je používáno pouze mazivo doporučené výrobcem

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

U nářadí s hydraulickým pohonem používána pouze kapalina doporučená výrobcem

(ČSN EN 792-3).

(čl. 6.2.2).

Obsluha seznámena s pokynem k používání přídavné rukojeti nebo jiných prostředků snižujících riziko ohrožení reakčním kroutícím momentem

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.2).

Provozovatel/uživatel má k dispozici informace, jak udržet nářadí v bezpečném stavu během předpokládané doby provozu

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.3).

Provozovatel má zpracován plán údržby nářadí

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.3).

Provozovatel informován o bezpečné likvidaci bez ohrožení osob nebo životního prostředí

(ČSN EN 792-3)

(čl. 6.2.3).

Ověřování

(ČSN EN 792-3)

(čl. 7).

Příklady vrtaček a závitořezů

(ČSN EN 792-3; příloha A).

Značky pro štítky

(ČSN EN 792-3; příloha B).

Příklepové nářadí

Seznam významných nebezpečí:

 • mechanická nebezpečí pořezání; rozdrcení; tření nebo odření; vyšlehnutí hadic, výron z vysokotlakého hydraulického systému; vymrštění částí; ztráta stability; použití nevhodných hadic a spojek,

 • nebezpečí vytvářená elektrickým proudem – elektrický šok nebo popáleniny způsobené například přímým nebo nepřímým kontaktem s živými částmi elektrický šok vyvolaný elektrostatickými jevy,

 • nebezpečí tepelných vlivů – exploze; horké nebo studené povrchy,

 • nebezpečí vytvářená hlukem – ztráta sluchu nebo potíže s mluvenou komunikací nebo potíže s vnímáním zvukových signálů vyvolané vysokou hladinou hluku – působením nástroje na materiál nebo pracovní součásti hydraulickou jednotkou,

 • nebezpečí způsobená vibracemi,

 • nebezpečí vytvářená

Nahrávám...
Nahrávám...