dnes je 18.5.2024

Input:

Chemické látky - legislativní přehled

28.6.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.17.1
Chemické látky – legislativní přehled

PhDr. Alena Juklíčková – Ing. Alois Losman

Směrnice a nařízení EU

 • Směrnice evropského parlamentu a Rady č. 1999/45/ES Klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků – po 1. 6. 2015

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1907/2006 REACH o registraci, hodnocení, povolení a omezování chemických látek

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1272/2008 CLP o klasifikaci, označování a balení látek a směsí

 • Směrnice rady 67/548/EHS pro sbližování právních a správních předpisů, týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek

 • Směrnice Rady Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006. (nařízení CLP)

 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES. (nařízení REACH)

Úmluvy MOP

 • Úmluva MOP č. 18, o odškodnění pracovníků (nemoci z povolání – otrava olovem a rtutí), z roku 1925; revidována úmluvou MOP č. 42 z roku 1934 a úmluvou MOP č. 121 z roku 1964

 • Úmluva MOP č. 136, o ochraně proti nebezpečí otravy plynoucím z benzenu, z roku 1971 (26/1981 Sb.)

 • Úmluva MOP č. 139, o prevenci a omezování pracovních rizik způsobených karcinogenními látkami a činiteli, z roku 1974 (408/1991 Sb.)

 • Úmluva MOP č. 148, o ochraně pracovníků před riziky v pracovním prostředí v důsledku znečištění ovzduší, hluku a vibrací, z roku 1977 (444/1991 Sb.)

 • Úmluva MOP č. 155, o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí, z roku 1981 (20/1989 Sb.)

 • Úmluva MOP č. 162, o bezpečnosti při používání azbestu, z roku 1986

 • Úmluva MOP č. 170, o bezpečnosti při používání chemických látek při práci, z roku 1990

Problematika nebezpečných látek

Je známo, že životní a pracovní prostředí znehodnocované zejména chemickými faktory je zodpovědné za téměř 20 % škod na zdravotním stavu obyvatelstva. Účinkům chemických rizik (prach, chemické škodliviny, chemické karcinogeny, kožní škodliviny) je v ČR vystaveno několik desítek tisíc zaměstnanců.

Zákon č. 350/2011 Sb.

Problematiku zacházení s chemickými látkami stanoví aktuální legislativa. Je to zejména Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), který upravuje:

 • vlastnosti látek a směsí § 8

 • hodnocení nebezpečných vlastností § 6

 • balení a označování směsí § 11, 12

 • správná laboratorní praxe § 17, 18, 19, 20, 21

Dne 29. 11. 2011 byl ve sbírce zákonů uveřejněn zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích (chemický zákon), který nahradil zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů.

Zákon vychází především ze směrnice Rady 67/548/EHS pro sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování nebezpečných látek, ve znění pozdějších předpisů a směrnice Rady Evropského parlamentu a Rady 1999/45/ES.

Dále pak adaptuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (nařízení REACH).

Zákon v § 22nově upravuje oznamovací povinnost pro výrobce a distributory detergentů, kteří jsou povinni od 1.12.2012 poskytovat Ministerstvu zdravotnictví (dále jen “MZ") informace z datové listu prostřednictví informačního systému Chemické látky a prostředky do 45 dnů od uvedení detergentu na trh.

Novinky zákona č. 350/2011 Sb.

Zákon dále mění povinnosti oznamování informací o chemických směsích nebezpečných pro zdraví a nebezpečných z jejich fyzikálně chemické podstaty. Informace o takových směsích musí být MZD poskytnuty do 45 dnů od jejich uvedení na trh. Zákon zároveň rozšiřuje rozsah osob, které musí tyto informace ministerstvu poskytnout. Informace musí poskytnout dovozci, následní uživatelé a dodavatelé takových směsí.

Tyto informace nemusí být poskytovány o biocidních přípravcích, přípravcích na ochranu rostlin a pomocných přípravcích na ochranu rostlin, jejichž uvádění na trh se řídí jinými právními předpisy, přičemž z působnosti chemického zákona se na tyto přípravky vztahují pouze povinnosti na jejich klasifikaci, označování a obalování.

Informace o nebezpečných směsích a detergentech uvedených na trh před nabytím účinnosti zákona musí být poskytnuty MZD nejpozději do 1. 12. 2012.

Zákon upravuje rovněž působnost orgánů státní správy. V této souvislosti dojde ke zvýšení míry kontroly činnosti výrobců, dovozců, následných uživatelů, distributorů a příjemců látek a směsí, a to rozšířením kontrolní a dozorčí činnosti orgánů státní správy v oblasti klasifikace, balení a označování látek.

Nový zákon zrušil následující vyhlášky:

 • Vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.

 • Vyhláška č. 279/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 219/2004 Sb., o zásadách správné laboratorní praxe.

 • Vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

 • Vyhláška č. 28/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění vyhlášky č. 369/2005 Sb.

 • Vyhláška č. 369/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

 • Vyhláška č. 389/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 232/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků, ve znění pozdějších předpisů.

 • Vyhláška č. 234/2004 Sb., o možném použití alternativního nebo jiného odlišného názvu nebezpečné chemické látky v označení nebezpečného chemického přípravku a udělování výjimek na balení a označování nebezpečných chemických látek a chemických přípravků.

 • Vyhláška č. 139/2009 Sb., o omezení nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických přípravků.

 • Vyhláška č. 265/2010 Sb., o poskytování informací o některých nebezpečných chemických přípravcích.

Zákon č. 342/2011 Sb. 

Dalším předpisem, který souvisí s chemickými látkami a přípravky je zákon č. 342/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon je technickou novelou, kterou se zavádí povinnost podávání žádostí o povolení a vzájemná uznání o povolení k uvedení biocidních přípravků na trh podle § 7§ 10 zákona č. 120/2002 Sb., přes jednotný evropský systém. Změna se tedy netýká přípravků, které mohou být uváděny na trh v rámci režimu přechodného ustanovení.

Zákon dále ruší přílohy obsahující seznamy účinných látek pro použití v biocidních přípravcích a biocidních přípravcích s nízkým rizikem. Tyto seznamy jsou přesunuty do příloh nové vyhlášky č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek.

Tato právní úprava se týká pouze přípravků, jež obsahují výhradně účinné látky obsažené v těchto seznamech. Takové přípravky mohou být po stanoveném termínu uváděny na trh pouze na základě platného povolení Ministerstva zdravotnictví.

Vyhláška č. 343/2011 Sb.

Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek

Vyhláška upravuje seznamy účinných látek pro použití v biocidních přípravcích a stanoví termíny pro získání platného povolení a specifické podmínky pro uvedení takových přípravků na trh.

REACH

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1907/2006 REACH o registraci, hodnocení, povolení a omezování chemických látek.

REACH vstoupil v platnost 1. června 2007 na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 a týká se látek vyráběných v EU nebo do ní dovážených v množství větším než 1 tuna ročně, které musí být během 11 let postupně registrovány. Nahradil několik desítek starých právních předpisů a proto se o něm někdy mluví jako o jedné z nejsložitějších směrnic Evropské unie.

"Toto nařízení by mělo zajistit vysokou úroveň ochrany lidského zdraví a životního prostředí a volný pohyb látek samotných a obsažených

Nahrávám...
Nahrávám...